Tražilica


Suci 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 5,1U onaj dan pjevali su Debora i Barak, sin Abinoamov, sljedeću pjesmu:
Suci 5,2Knezovi su vodili u Izraelu, dragovoljno se ponudio narod u boj, slavite stoga Gospoda!
Suci 5,3Kraljevi, čujte! Knezovi, poslušajte! Ja hoću Gospodu, ja hoću pjevati pjesmu, hoću posvetiti Gospodu, Bogu Izraelovu, pjesmu svoju.
Suci 5,4Kad si silazio sa Seira, Gospode, kad si išao iz polja edomskoga, zemlja se je tresla, nebesa su lijevala, oblaci su tekli vodom,
Suci 5,5Brda su klimala pred Gospodom, Sinaj pred Gospodom, Bogom Izraelovim.
Suci 5,6U dane Šamgara, sina Anatova, u vrijeme Jaelino pusti su ležali putovi. I tko je išao stazama, vukao se je stranputicama.
Suci 5,7Nije bilo vođe u Izraelu, čovjek se je osjećao zapušten, dok ja, Debora, ne ustadoh, ne ustadoh kao mati u Izraelu.
Suci 5,8Jer se tražilo nove bogove, pokuca tada na vrata rat, ali se nije vidio štit ni koplje među četrdeset tisuća u Izraelu,
Suci 5,9Hvala moja ide knezovima Izraelovim i narodu, koji se dragovoljno ponudi u boj. Slavite stoga Gospoda!
Suci 5,10Vi, koji jašete na bijelim magarcima, koji počivate na jastucima, koji hodite po putovima, ugodite pjesmu zahvalnicu!
Suci 5,11Glasnije i od povika pastira na pojištima slavite pobjedu Gospoda, sjajno djelo njegove moći u Izraelu! Već silazi na vrata narod Gospodnji.
Suci 5,12Ustani, ustani, Debora! Ustani, ustani, zapjevaj hvalospjev! Digni se, Barače! Vodi ih u ropstvo, sine Abinoamov!
Suci 5,13Ostaci junaka, izađite van! Narode Gospodnji, junacima tako bogat, silazi k meni!
Suci 5,14Od Efraima silazi se u dolinu k tebi, Benjamine, s konjanicima tvojim. Knezovi izlaze iz Makira,
Suci 5,15Iz Zebuluna vođe sa žezlom. S Deborom se ujediniše knezovi Isakarovi, i Naftali s Barakom. Za njim se juriša u dolinu. Dugo vijeće ratno drži se u krajevima Rubenovim.
Suci 5,16Što sjediš među torovima i slušaš, kako bleje stada? Dugo vijeće ratno drži se u krajevima Rubenovim,
Suci 5,17Gilead s onu stranu Jordana počiva. I Dan - što boravi on još daleko kod lada? Na obali mora sjedi tiho Ašer, stanuje mirno u svojim zaljevima.
Suci 5,18Samo Zebulun, narod, žrtvuje svoj život smrti i Naftali na visokim poljanama.
Suci 5,19I pridolaze kraljevi u boj. Kraljevi kanaanski dolaze u bitku kod Taanaka na vodama Megida, ali ni mrve srebra ne dobiše.
Suci 5,20S neba se bore zajedno zvijezde, vojuju proti Siseri sa svojih staza.
Suci 5,21Kišon odnosi neprijatelje, Kišon, potok bitaka. Pa obraduj se čitavom snagom, dušo moja!
Suci 5,22Već toptaju kopita konjska, jer junaci njihovi tjeraju, tjeraju tamo.
Suci 5,23"Proklinjite Meroz!" Viče gromko Anđeo Gospodnji, "proklinjite stanovnike njegove! Ne dođoše u pomoć Gospodu, Gospodu u i pomoć kao junaci."
Suci 5,24Mimo svih žena neka je slavljena Jaela, žena Ebera, Keneja! Mimo svih žena u Šatoru neka je ona visoko čašćena!
Suci 5,25On zaiska vode. Ona mu pruži mlijeka. U gospodskoj čaši pruži mu povlake.
Suci 5,26Ali ruka njezina maši se za kolac Šatorski, desnica njezina za čekić kovački: "i udari Siseru, smoždi mu glavu, smrska mu i probi sljepočice.
Suci 5,27Među noge njezine savi se, pade, leži, savija se uz noge njezine, pade opet natrag, i gdje pade, mrtav ostade.
Suci 5,28Kroz prozor motri i jadikuje mati Siserina, kroz rešetku: "Što se tako dugo ne vraćaju kola njegova? Što se tako polako miču točkovi kola njegovih?
Suci 5,29Odgovara joj najmudrija od njezinih dvorkinja, a i sama sebi ona odgovara:
Suci 5,30"Zacijelo su plijen zaplijenili i sada ga oni dijele: "po jednu djevojku, po dvije djevojke na svakoga; pa plijen: "šarena tkanina Siseri, i plijen: "šareno vezena haljina, šareno platno, odijelo, dva rupca oko vrata mojega, plijen."
Suci 5,31Tako propadaju, Gospode, svi neprijatelji tvoji. A oni, koji te ljube, oni su kao sunce kad izlazi u svojemu sjaju." I tada je zemlja bila mirna četrdeset godina.
Suci 5,1 Toga dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše ovu pjesmu:
Suci 5,2Ratoborno rasuše kose borci izraelski i dragovoljno krenu narod: blagoslivljajte Jahvu!
Suci 5,3Čujte, o kraljevi! Poslušajte, knezovi! Jahvi ja pjesmu pjevam, Jahvu, Boga Izraelova, ja slavim.
Suci 5,4Sa Seira kad si silazio, Jahve, pobjednički kad si kročio iz polja edomskih, sva se zemlja tresla, lila se nebesa, oblaci curkom daždjeli.
Suci 5,5Brda se tresla pred tobom, o Jahve, Jahve, Bože Izraelov!
Suci 5,6U dane Šamgara, sina Anatova, u dane Jaele opustješe putovi; i oni koji su putovali, obilažahu naokolo.
Suci 5,7Pusta bijahu sela izraelska dok ne ustadoh ja, Debora, dok ne ustadoh kao majka Izraelu.
Suci 5,8Tuđe bogove sebi izabraše, i zato im rat stade pred vrata. Za pet gradova ne bi nijednog štita! Nijednog kralja za četrdeset tisuća u Izraelu!
Suci 5,9Srce moje kuca za vođe izraelske, za narod što dragovoljno u boj kreće! Blagoslivljajte Jahvu!
Suci 5,10Vi koji na bijelim jašete magaricama, na sagovima sjedeći, i vi koji hodite putovima, pjevajte,
Suci 5,11uz povike razdraganih pastira kod pojila. Neka se slave dobročinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom! I narod Jahvin siđe na vrata.
Suci 5,12Probudi se, Deboro, ustani! Ustani, pjesmu zapjevaj! Hrabro! Ustani, Barače, vodi u roblje porobljivače svoje, sine Abinoamov!
Suci 5,13Tad siđe na vrata Izrael, narod Jahvin pohrli junački.
Suci 5,14Iz Efrajima potekoše u dolinu, za njima stiže među čete tvoje Benjamin. Iz Makira stupaju glavari, iz Zebuluna oni što nose štap zapovjednički.
Suci 5,15Knezovi Jisakarovi s Deborom bjehu, a Naftali pođe s Barakom, pohrli da ga stigne u dolini. Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju.
Suci 5,16Zašto si ostao u torovima da slušaš sred stada svirku frule? Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju.
Suci 5,17Gilead osta s onu stranu Jordana. A zašto je Dan na stranim lađama? Zašto na obali mora Ašer sjedi, mirno prebiva u svojim zaljevima?
Suci 5,18Zebulun je narod što prkosi smrti s Naftalijem, na visoravnima.
Suci 5,19Došli su kraljevi, boj zametnuli, boj bili kraljevi kanaanski, u Tanaku, na vodi megidskoj, al` ni mrve srebra ne dobiše.
Suci 5,20Sa nebeskih staza vojevahu, vojevahu zvijezde prot` Siseri.
Suci 5,21Sve otplavi potok Kišon, potok Kišon pradavni. Gazi čvrsto, moja dušo!
Suci 5,22Topot silan odjekuje: jure borci na konjima!
Suci 5,23"Proklinjite Meroz," Anđeo će Jahvin, "proklinjite žitelje njegove što Jahvi nisu u pomoć pritekli, u pomoć Jahvi s junacima.
Suci 5,24Blagoslovljena među ženama bila Jaela, žena Hebera Kenijca, među ženama šatora nek` je slavljena!
Suci 5,25On vode zaiska, mlijeka mu ona dade, u zdjelu dragocjenu nali mu povlake.
Suci 5,26Rukom lijevom za klinom segnu, a desnom za čekićem kovačkim. Udari Siseru, glavu mu razmrska, probode mu, razbi sljepoočicu.
Suci 5,27Do nogu pade joj, sruši se, leže, do nogu pade joj, sruši se; i gdje pade, mrtav osta.
Suci 5,28Kroz prozor motri Siserina mati, kroz prozor motri, na rešetku jada: "Dugo mu se kola ne vraćaju: što im je zapreg tako spor?
Suci 5,29Najmudrija zbori joj dvorkinja, sebi samoj ona odgovara:
Suci 5,30"Plijen su našli pa ga dijele: po djevojku na ratnika, po djevojku i po dvije, halju-dvije za Siseru, vezen rubac za moj vrat!
Suci 5,31Tako neka ginu, Jahve, svi neprijatelji tvoji! A oni koji te ljube nek budu kao sunce kada se diže u svojemu sjaju! I zemlja bijaše mirna četrdeset godina.
Sudci 5,1Tog dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše kazujuće :
Sudci 5,2” Kad se u Izraelu posvećuje potpuno, kad se na dar daje puk slobodan, blagoslovite GOSPOD .
Sudci 5,3Čujte, kraljevi! Priklonite uho, vladari silni! Za GOSPODA, ja, hoću pjevati, GOSPODA ja hoću slaviti, Boga Izraelova.
Sudci 5,4GOSPODE, kad izlaziš ti iz Seira, kad pođeš ti izstepe Edoma, zemlja podrhtava, potresa se u nebesima, oblaci vodu izlijevaju
Sudci 5,5planine se ugibaju pred GOSPODOM (onim na Sinaju ), pred GOSPODOM, Bogom Izraelovim.
Sudci 5,6U Šamgara, sina Anatova, u dane Jael, bijahu zastale karavane i oni koji putuju iđahu na putove zaobilazne .
Sudci 5,7Poglavari nedostajahu, oni u Izraelu nedoStajahu sve dok ti ne bi podignuta, Debora, sve dok ti ne bi podignuta, majko Izraela.
Sudci 5,8Izabraše se novi bogovi; tada za pet gradova jedva da se mogaše vidjeti jedan štit i jedno koplje na 40.000 ljudi u Izraelu.
Sudci 5,9Moje srce ide k zapovjedni- cima Izraelovim, onima koji, u puku, darovima daju se slobodnim. Blagoslovite GOSPODA!
Sudci 5,10Vi koji jašete bijele magarice, vi koji sjedite na tepisima i vi koji hodite cestom, razmotrite .
Sudci 5,11Glasom onih koji čine razdiobu, među pojilištima, ondje, pričaju se pobjede GOSPODOVE, pobjede njegove snage u Izraelu. Tad puk GOSPODOV je sišao prema vratima .
Sudci 5,12Probudi se, probudi se, Debora! Probudi se, probudi se, zapjevaj pjesmu. Digni se, Barače, i povedi svoje roblje, sine Abinoamljev.
Sudci 5,13Preživjeli tad su išli među plemenitima, puk GOSPODOV je sišao za mene među junacima.
Sudci 5,14Iz Efraima su prinčevi Amalekovi; iza tebe Benjamin je među tvojim postrojbama. Od Makira potječi zapovjednici i od Zabulona oni u kojih je palica zapovijedna.
Sudci 5,15Poglavari Isakara su s Deborom i Barak u ravnici ide za njenim korakom . Raskidi su veliki u Rubenovim zadrugama!
Sudci 5,16Zašto ostaješ ti među torovima slušati zvizdanja za stadima? U klanovim Rubenovim velika su ispitivanja !
Sudci 5,17Galad stanuje Sone strane Jordana. A Dan, zašto boravi na lađama? Ašer ostaje na morskim obalama i živi kraj luka vlastitih.
Sudci 5,18Zabulon je jedan narod koji izlaže život svoj prijeziru smrti, kao i Neftali, na visovima poljskim.
Sudci 5,19Iskrsnuše kraljevi, oni su bojevali, tad su kraljevi Kanaana bojevali u Tanaku, pokraj voda Megidoa; u plijen srebra nisu oni dobili.
Sudci 5,20S nebesa zvijezde su ratovale, iz svojih putanja one protiv Zizera bojevale.
Sudci 5,21Potok iz Kišona ih je zbrisao, drevni potok, potok iz Kišona! Stupaj, moja dušo, gorda!
Sudci 5,22Tad kopita konjska zatutnjaše zemljom, od galopa, od galopa konjskih.
Sudci 5,23Prokunite Meroz, reče *anđeo GOSPODOV. Prokunite prokletstvom njegove žitelje, jer nisu u GOSPODOVU pomoće došli u pomoće GOSPODOVU S junacima.
Sudci 5,24Blagoslovljena budu među ženama Jael, ženo Hebera Kenita, među ženama što žive pod šatorom, nek ona je blagoslovljena!
Sudci 5,25On iskaše vode, ona dade mlijeka; u peharu vlastelina on ponudi vrhnja.
Sudci 5,26Ona pruži ruku svoju prema šiljku i svoju desnicu prema batu radničkome; ona prikova Zizera i zdrobi mu glavu; ona mu razbi i probi slijepoočnicu.
Sudci 5,27Na svoje noge on se svali, on pade, on poleže; na svoje noge, on se svali, on pade. Onamo kamo on se svalio, on je pao, uništen.
Sudci 5,28Kroz prozor ona se nagnu i i zakuka, majka Zizerova, kroz rešetke: Zašto kola njegova tako kasno ne dolaze? Zašto hod je kola njegovih tako spor?
Sudci 5,29Najmudrija od princeza njenih njoj odgovori, ona joj uzvrati govoreći:
Sudci 5,30Zar nije zato što su našli i dijele plijen: jednu robinju, dvije robinje po glavi bojovnika, jedan pljen od tkanine obojene, za Zizera, jedan plijen od tkanine, jedno vezivo, dva veziva za svoj vrat .
Sudci 5,31Da tako propadnu svi nepri- jatelji, GOSPODE, a da tvoji prijatelji budu kao sunce kad se dize u snazi svojoj. “ A zemlja bi u miru tijekom 40 godina.
Sudije 5,1I u taj dan pjeva Devora i Varak sin Avinejemov govoreći:
Sudije 5,2Blagosiljajte Gospoda što učini osvetu u Izrailju i što narod dragovoljno prista.
Sudije 5,3Čujte carevi, slušajte knezovi; ja, ja ću Gospodu pjevati, popijevaću Gospodu Bogu Izrailjevu.
Sudije 5,4Gospode! kad si slazio sa Sira, kad si išao iz polja Edomskoga, zemlja se tresijaše, i nebesa kapahu, oblaci kapahu vodom.
Sudije 5,5Brda se rastapahu pred Gospodom; taj Sinaj pred Gospodom Bogom Izrailjevijem.
Sudije 5,6Za vremena Samegara sina Anatova, za vremena Jailjina nesta putova, i koji iđahu stazama, iđahu krivijem putovima.
Sudije 5,7Nesta sela u Izrailju, nesta ih, dokle ne nastah ja, Devora, dokle ne nastah majka Izrailju.
Sudije 5,8On izabra nove bogove, tada rat bijaše na vratima; viđaše li se štit ili koplje među četrdeset tisuća u Izrailju?
Sudije 5,9Srce se moje privilo k upraviteljima Izrailjevijem, koji dragovoljno pristaše između naroda. Blagosiljajte Gospoda.
Sudije 5,10Koji jašete na bijelijem magaricama, koji sjedite u sudu i koji hodite po putovima, pripovijedajte.
Sudije 5,11Prestala je praska streljačka na mjestima gdje se voda crpe; ondje neka pripovijedaju pravdu Gospodnju, pravdu k selima njegovijem u Izrailju; tada će narod Gospodnji slaziti na vrata.
Sudije 5,12Ustani, ustani, Devoro; ustani, ustani, zapjevaj pjesmu; ustani, Varače, vodi u ropstvo roblje svoje, sine Avinejemov.
Sudije 5,13Sada će potlačeni obladati silnima iz naroda; Gospod mi dade da vladam silnima.
Sudije 5,14Iz Jefrema izide korijen njihov na Amalike; za tobom bješe Venijamin s narodom tvojim; od Mahira izidoše koji postavljaju zakone, a od Zavulona pisari.
Sudije 5,15I knezovi Isaharovi biše s Devorom, Isahar kao i Varak bi poslan u dolinu s ljudima koje vođaše. U dijelu Ruvimovu bijahu ljudi visokih misli.
Sudije 5,16Što si sjedio među torovima slušajući kako bleje stada? U dijelu Ruvimovu bijahu ljudi visokih misli.
Sudije 5,17Galad osta s onu stranu Jordana; a Dan što se zabavi kod lađa? Asir zašto sjede na brijegu morskom i u krševima svojim osta?
Sudije 5,18Zavulon je narod koji dade dušu svoju na smrt, tako i Neftalim, na visokom polju.
Sudije 5,19Dođoše carevi, biše se; biše se carevi Hananski u Tanahu na vodi Megidskoj; ali ni mrve srebra ne dobiše.
Sudije 5,20S neba se vojeva, zvijezde s mjesta svojih vojevaše na Sisaru.
Sudije 5,21Potok Kison odnese ih, potok Kadimin, potok Kison; pogazila si, dušo moja, snažno.
Sudije 5,22Tada izotpadaše konjma kopita od tjeranja junaka njihovijeh.
Sudije 5,23Proklinjite Miroz, reče anđeo Gospodnji, proklinjite stanovnike njegove; jer ne dođoše u pomoć Gospodu, u pomoć Gospodu s junacima.
Sudije 5,24Da je blagoslovena mimo žene Jailja žena Evera Kenejina; mimo žene u šatorima da je blagoslovena.
Sudije 5,25Zaiska vode, mlijeka mu dade, u gospodskoj zdjeli donese mu povlaku.
Sudije 5,26Lijevom rukom maši se za kolac a desnom za malj kovački, i udari Sisaru, razmrska mu glavu; probode i probi mu slijepe oči.
Sudije 5,27Među noge njezine savi se, pade, leža; među noge njezine savi se, pade; gdje se savi, ondje pade mrtav.
Sudije 5,28S prozora gledaše majka Sisarina, i kroz rešetku vikaše: što se tako dugo ne vraćaju kola njegova? što se tako polako miču točkovi kola njegovijeh?
Sudije 5,29Najmudrije između dvorkinja njezinijeh odgovarahu joj, a i sama odgovaraše sebi:
Sudije 5,30Nijesu li našli? ne dijele li plijen? po jednu djevojku, po dvije djevojke na svakoga. Plijen šaren Sisari, plijen šaren, vezen; šaren, vezen s obje strane, oko vrata onima koji zaplijeniše.
Sudije 5,31Tako da izginu svi neprijatelji tvoji, Gospode; a koji te ljube da budu kao sunce kad izlazi u sili svojoj. I zemlja bi mirna četrdeset godina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje