Tražilica


Zaharija 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 12,1Presuda. Riječ Gospodnja o Izraelu. Govori Gospod, koji je razapeo nebo, osnovao zemlju i stvorio duh čovjeka u nutrini njegovoj:
Zaharija 12,2"Evo, ja ću učiniti Jerusalem čašom opojnom za sve narode unakolo; a ide se i proti Judi, kad se spsjeda Jerusalem.
Zaharija 12,3U onaj ću dan učiniti Jerusalem vrlo teškim kamenom za sve narode. Svi, koji ga dižu, satrt će se, i ako se proti njemu skupljaju svi narodi zemaljski.
Zaharija 12,4U onaj ću dan", govori Gospod, "učiniti da svi konji budu plašljivi i njihovi jahači bezumni. Nad kućom ću Judinom bdjeti, a udarit ću sve konje narodima sljepoćom.
Zaharija 12,5Tada će knezovi Judini misliti u sebi: 'Snagu nalaze stanovnici Jerusalema u Gospodu nad vojskama, Bogu svojemu.'
Zaharija 12,6U onaj ću dan učiniti da knezovi Judini budu kao žeravnica u drvlju, kao ognjena zublja u stogu, žderat će zdesna i slijeva sve narode unaokolo. A Jerusalem će i opet biti nastanjen na svojemu mjestu u Jerusalemu.
Zaharija 12,7A najprije će Gospod spasenje dati šatorima Judinim, da se ponos kuće Davidove i ponos stanovnika jerusalemskih ne digne nad Judu.
Zaharija 12,8U onaj će dan Gospod zaštititi stanovnike jerusalemske. Najslabiji među njima bit će u onaj dan kao David i kuća Davidova kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima.
Zaharija 12,9U onaj ću dan gledati da uništim svaki narod, koji dolazi proti Jerusalemu.
Zaharija 12,10A na kuću Davidovu i na stanovnike jerusalemske izlit ću duh milosti i molitve. Oni će pogledati na mene, kojega su proboli, i tugovat će za njim, kao što se tuguje za prvorođencem.
Zaharija 12,11U onaj će dan biti tužnjava velika u Jerusalemu kao tužnjava u Hadad-Rimonu u dolini Megidu.
Zaharija 12,12Tada će tugovati zemlja, svaka porodica za se: porodica kuće Davidove za se i žene njihove za se, porodica kuće Natanove za se i žene njihove za se,
Zaharija 12,13Porodica kuće Levijeve za se i žene njihove za se, porodica Šimejeva za se žene njihove za se,
Zaharija 12,14I sve druge porodice za se, porodica za porodicu, i žene njihove za se.
Zaharija 12,1 Proroštvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah čovjeku u grudima:
Zaharija 12,2"Evo, učinit ću Jeruzalem čašom opojnom svim narodima uokolo - za opsade Jeruzalema.
Zaharija 12,3U onaj dan učinit ću Jeruzalem teškim kamenom svim narodima: svi koji ga budu dizali teško će se izraniti, a skupit će se na nj svi narodi zemlje.
Zaharija 12,4U onaj dan - riječ je Jahvina - udarit ću sve konje strahom, a njine jahače mahnitošću. Ali nad domom Judinim otvorit ću oči, a sljepilom ću udariti sve konje narodÄa.
Zaharija 12,5Tada će u srcu reći plemena Judina: `Snaga je Jeruzalemaca u Jahvi nad Vojskama, Bogu njihovu!`
Zaharija 12,6U onaj dan učinit ću da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju, kao baklja upaljena na snoplju: i proždirat će zdesna i slijeva sve narode uokolo. A Jeruzalem će i dalje stajati na svome mjestu.
Zaharija 12,7Jahve će najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude.
Zaharija 12,8U onaj dan Jahve će zakriliti Jeruzalemce: najsustaliji među njima bit će u onaj dan kao David, a dom Davidov bit će kao božanstvo, kao Anđeo Jahvin pred njima.
Zaharija 12,9"U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem.
Zaharija 12,10A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca.
Zaharija 12,11U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj.
Zaharija 12,12I plakat će zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose;
Zaharija 12,13porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose;
Zaharija 12,14i sve ostale porodice, svaka porodica za sebe, i žene njihove napose.
Zaharija 12,1Proglas. Riječ GOSPODOVA upućena Izraelu. Proročanstvo GOSPODOVO koji je rasprostro nebesa i utemeljio zemlju, koji je stvorio duh ljudski u ljudima:
Zaharija 12,2Ja ću od Jeruzalema stvoriti : jednu opojnu kupu : za sve narode iz okolice. : Isto će biti i od Jude za vrijeme opsade Jeruzalema.
Zaharija 12,3Da, u onaj dan, ja ću postaviti Jeruzalem nasuprot svim narodima : kao jedan blok kameni nemoguć za podignuti. : Tko god bude poželio podignuti ga zgulit će si kožu. : Također svi narodi zemlje udružit će se protiv njega.
Zaharija 12,4U onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO- ja ću udariti sve konje ludilom : a konjanike mahnitošću - ali, nad kućom Judinom : imat ću oči otvorene - i svi konji naroda, ja ću ih udariti sljepilom.
Zaharija 12,5Poglavari Judini govorit će sami sebi: ” Za stanovnike Jeruzalema, : njihova snaga stoji u GOSPODU, svemogućem, njihovom Bogu. “
Zaharija 12,6Onog dana ja ću poglavare Jude učiniti jednake jednoj žeravici : zapaljenoj pod drvetom, jednoj baklji zapaljenoj pod snopljem. : Oni će žderati i desno i lijevo sve narode uokolo. : Ali, Jeruzalem će ostati postavljen na istom mjestu.
Zaharija 12,7GOSPOD će na prvom mjestu spasiti šatore Judine, : da se ne bi ponos kuće Davidove : i ponos stanovnika Jeruzalema zanio na štetu Jude.
Zaharija 12,8U onaj dan, GOSPOD će rasprostrti svoju zaštitu : ukolo stanovnika Jeruzalemovih: : najnepostojaniji između njih - u onaj dan - : bit će kao David, a kuća Davidova : bit će kao Bog, kao *anđeo GOSPODOV ispred njih. :
Zaharija 12,9Onog dana, ja ću se potruditi : istrijebiti sve narode koji su došli napasti Jeruzalem.
Zaharija 12,10I ja ću razliti na kuću Davidovu i na stanovnike Jeruzalemove : jedan duh dobre volje i molbe. : Tada oni će pogledati prema meni, : oni koji su proboli . : Oni će slaviti žalost za njim, : kao za sinom jedincem. : Oni će ga gorko oplakivati : kao što se oplakuje prvorođeni.
Zaharija 12,11Onog dana, žalost Jeruzalemova bit će jednako velika : kao žalost Hadad-Rimona, u ravnici Megidoa .
Zaharija 12,12Zemja će slaviti žalost, svaka obitelj posebno: obitelj kuće Davidove posebno i žene posebno; obitelj kuće Natanove posebno i žene posebno;
Zaharija 12,13obitelj kuće Levijeve posebno i žene posebno; obitelj Šimej posebno i žene posebno;
Zaharija 12,14Sve druge obitelji, odvojeno, i žene posebno.
Zaharija 12,1Breme riječi Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čovjeku duh koji je u njemu:
Zaharija 12,2Evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svijem narodima unaokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu.
Zaharija 12,3I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima; koji ga god htjedbudu dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj.
Zaharija 12,4U taj ću dan, govori Gospod, učiniti da svi konji budu plašljivi i svi konjanici bezumni; i otvori ću oči svoje na dom Judin, i oslijepiću sve konje narodima.
Zaharija 12,5Te će govoriti glavari Judini u srcu svom: jaki su mi stanovnici Jerusalimski Gospodom nad vojskama, Bogom svojim.
Zaharija 12,6U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, te će proždrijeti i nadesno i nalijevo sve narode unaokolo, a Jerusalim će još ostati na svom mjestu, u Jerusalimu.
Zaharija 12,7I Gospod će sačuvati šatore Judine najprije, da se ne diže nad Judom slava doma Davidova i slava stanovnika Jerusalimskih.
Zaharija 12,8U onaj će dan Gospod zaklanjati stanovnike Jerusalimske, i najslabiji među njima biće u taj dan kao David, i dom će Davidov biti kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima.
Zaharija 12,9I u taj dan tražiću da istrijebim sve narode koji dođu na Jerusalim;
Zaharija 12,10I izliću na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kojega probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem.
Zaharija 12,11U ono će vrijeme biti tužnjava velika u Jerusalimu kao tužnjava u Adadrimonu u polju Megidonskom.
Zaharija 12,12I tužiće zemlja, svaka porodica napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose;
Zaharija 12,13Porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Semejeva napose, i žene njihove napose;
Zaharija 12,14Sve ostale porodice, svaka napose, i žene njihove napose.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje