Tražilica


Zaharija 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 7,1U četvrtoj godini kralja Darija dođe riječ Gospodnja Zahariji, četvrtoga dana devetog mjeseca, u mjesecu Kisleva.
Zaharija 7,2Tada je naime Betel bio poslao Šarezera i Regem-Meleka sa svojim ljudima, da umilostive Gospoda
Zaharija 7,3I da svećenicima, koji su pripadali hramu Gospoda nad vojskama, i prorocima uprave ovo pitanje: "Moramo li u petom mjesecu držati dan žalosti s postom, kako smo to činili već toliko godina?
Zaharija 7,4Tada mi dođe riječ Gospoda nad vojskama:
Zaharija 7,5"Objavi svemu narodu zemaljskom i svećenicima: 'Kad ste postili i tugovali u petom i u sedmom mjesecu već sedamdeset godina, je li ste možda postili za me?
Zaharija 7,6I kad jedete i pijete, nijeste li tada vi, koji jedete i pijete?"
Zaharija 7,7Nijesu li to riječi, što ih je Gospod dao propovijedati preko prijašnjih proroka, kad je još Jerusalem bio naseljen i u miru bio zajedno sa svim gradovima naokolo, i kad su još bile naseljene južna zemlja i nizina?
Zaharija 7,8I riječ Gospodnja dođe Zahariji:
Zaharija 7,9"Ovako govori Gospod nad vojskama: Vršite sud pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe!
Zaharija 7,10Ne pritiskujte udovica i sirota, stranaca i siromaha i ne ne mislite ništa zlo jedan drugome u srcu svom!"
Zaharija 7,11Ali nijesu htjeli slušati, bili su tvrdovrati i zatisnuli su uši svoje, da ne čuju.
Zaharija 7,12Učinili su srce svoje tvrdo kao kremen, da na čuju naputaka i pouka, koje im je bio naložio Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka prijašnjih. I tako dođe silan sud gnjeva od Gospoda nad vojskama.
Zaharija 7,13Kao što oni nijesu Slušali, kad ih je on zvao, "isto tako", govori Gospod nad vojskama, "zvat, će oni a da ih ja ne uzaslušam.
Zaharija 7,14I tako sam ih razasuo među sve narode, kojih prije nijesu poznavali. Iza njihova odlaska zemlja je bila opustošena, tako da više nitko nije hodio u njoj. Tako su krasnu zemlji pretvorili u pustoš.
Zaharija 7,1 Četvrte godine kralja Darija, četvrtoga dana devetoga mjeseca, Kisleva, dođe riječ Jahvina Zahariji.
Zaharija 7,2Betel je naime poslao Sar-Esera i Regem-Meleka s njihovim ljudima da mole lice Jahvino
Zaharija 7,3i da pitaju svećenike u Domu Jahve nad Vojskama i proroke: "Hoćemo li plakati petoga mjeseca i postiti, kao što činimo već tolike godine?
Zaharija 7,4Tada mi dođe riječ Jahve nad Vojskama: "Reci svemu puku zemlje i svećenicima:
Zaharija 7,5`Kad postite i naričete petoga i sedmoga mjeseca već sedamdeset godina, zar meni postite?
Zaharija 7,6A kad jedete i pijete, zar sebi ne jedete i pijete?
Zaharija 7,7Nisu li to propisi koje je Jahve objavio preko negdašnjih proroka kada Jeruzalem bijaše naseljen i miran kao i gradovi oko njega i kada bijaše napučen Negeb i Šefela?`
Zaharija 7,8Riječ Jahvina dođe Zahariji:
Zaharija 7,9"Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Sudite istinito i budite dobrostivi i milosrdni jedni drugima.
Zaharija 7,10Ne tlačite udovu ni sirotu, ni došljaka ni uboga, i ne snujte u srcu pakosti jedan prema drugom.`
Zaharija 7,11Ali oni ne htjedoše poslušati, već prkosno okrenuše leđa; zatisnuše uši da ne bi čuli;
Zaharija 7,12otvrdnuše srcem kao kremen, da ne bi čuli Zakon i riječi koje im je slao Jahve nad Vojskama, svojim duhom, preko drevnih proroka. I Jahve nad Vojskama silno se tad razgnjevi.
Zaharija 7,13I zato, kao što je on zvao a oni ga ne slušaše, tako su sad oni zvali a ja ih nisam slušao - riječ je Jahve nad Vojskama.
Zaharija 7,14I razmeo sam ih među sve narode kojih ne poznavahu, a zemlja iza njih bi opustošena, te nitko nije njome prolazio niti se vraćao. Tako su zemlju blagostanja obratili u pustoš!
Zaharija 7,1Četvrte godine vladavine Dariusa, riječ GOSPODOVA bi upućena Zahariju, Četvrtog dana u devetom mjesecu, u mjesecu Kislevu .
Zaharija 7,2Betel-Sareser, visoki časnik kraljev, i njegovi ljudi poslaše jedno izaslanstvo za stišati GOSPODA,
Zaharija 7,3za postaviti svećenike privržene Templu GOSPODOVU, svemogućem, kao i *prorocima slijedeće pitanje:”Trebam li ja plakati u petom mjesecu, namećući sebi lišavanja, kao što sam činio tolikih godina? “
Zaharija 7,4Tad riječ GOSPODOVA, svemogućeg, meni bi upućena u ovim izrazima:
Zaharija 7,5”Reci svem puku zemlje i svećenicima: Kad ste vi *postili, uz jadikovke, u petom mjesecu i u sedmom mjesecu i to od prije 70 godina, taj post, jeste li vi vršili za mene? I kad vi jedoste i pijaste, ne bijaše li to za vas same da jedoste i pijaste?
Zaharija 7,7Nije li tu smisao riječi koje GOSPOD proglasi po posredništvu starih *proroka, kad Jeruzalem bijaše miran i spokojan, okružen svojim gradovima, i kad Negev i *Nizija bijahu napučeni?
Zaharija 7,8Riječ GOSPODOVA bi upućena Zahariju u ovim izrazima:
Zaharija 7,9” Ovako govori GOSPOD, svemogući: Izgovorite vjerodostojne presude i nek svatko koristi čestitost i milosrdnost glede svog brata.
Zaharija 7,10Udovicu i siroče, useljenika i siromaha, ne iskorištavajte ih; nek nitko od vas ne snuje zlo svojem bratu.
Zaharija 7,11Ali, oni su odbili pokloniti tome pažnju; oni su svoja pleća učinili nepokornim, oni su svoje uši otvrdnuli da ne čuju.
Zaharija 7,12Oni učiniše *srce tvrdim poput dijamanta da ne čuju uputstva i riječi koje GOSPOD, svemogući njima bijaše uputio po svojem Duhu, posredništvom nekadašnjih proroka. GOSPOD, svemogući, je tada pao u veliku srdžbu.
Zaharija 7,13Posljedično, GOSPOD, svemogući, je izjavio: Sve kao što sam ih ja pozvao, a oni me ne slušaše, isto tako oni su mene zvala, a ja ih ne slušah.
Zaharija 7,14Ja sam ih pomeo prema svim vrstama naroda koje oni ne poznavahu. Zemlja bi opustošena iza njih: nema više odlazaka i povrataka. Od jedne zemlje oslade, oni učiniše jednu pustoš. “
Zaharija 7,1Potom četvrte godine cara Darija dođe riječ Gospodnja Zahariji četvrtoga dana devetoga mjeseca, Hasleva,
Zaharija 7,2Kad poslaše u dom Božji Sarasara i Regemeleha i ljude svoje da mole Gospoda,
Zaharija 7,3I da govore sveštenicima, koji bijahu u domu Gospoda nad vojskama, i prorocima, i reku: hoćemo li plakati petoga mjeseca odvajajući se, kako činismo već toliko godina?
Zaharija 7,4I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Zaharija 7,5Kaži svemu narodu zemaljskom i sveštenicima, i reci: kad postiste i tužiste petoga i sedmoga mjeseca za sedamdeset godina, eda li meni postiste?
Zaharija 7,6A kad jedete i pijete, ne jedete li i ne pijete li sami?
Zaharija 7,7Nijesu li to riječi koje je Gospod proglasio preko pređašnjih proroka, kad Jerusalim bijaše naseljen i miran i gradovi njegovi oko njega, i kad bijaše naseljen južni kraj i ravnica?
Zaharija 7,8Dođe riječ Gospodnja Zahariji govoreći:
Zaharija 7,9Ovako govori Gospod nad vojskama: sudite pravo i budite milostivi i žalostivi jedan drugom.
Zaharija 7,10I ne činite krivo udovici ni siroti, inostrancu ni siromahu, i ne mislite zlo jedan drugom u srcu svom.
Zaharija 7,11Ali ne htješe slušati, i uzmakoše ramenom natrag, i zatiskoše uši svoje da ne čuju.
Zaharija 7,12I srcem svojim otvrdnuše kao dijamanat da ne čuju zakona i riječi koje sla Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka pređašnjih; zato dođe velik gnjev od Gospoda nad vojskama.
Zaharija 7,13Zato kao što on vika a oni ne slušaše, tako i oni vikaše a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama.
Zaharija 7,14Nego ih razmetnuh vihorom po svijem narodima, kojih ne poznavaše, i zemlja opustje iza njih da niko u nju ne dohođaše niti se iz nje vraćaše, i obratiše milu zemlju u pustoš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje