Tražilica


1. Jovanova 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Jovanova 4,1Ljubazni! ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.
1. Jovanova 4,2Po ovome poznajte Duha Božijega, i duha lažnoga; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, od Boga je;
1. Jovanova 4,3A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kojega čuste da će doći, i sad je već na svijetu.
1. Jovanova 4,4Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svijetu.
1. Jovanova 4,5Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.
1. Jovanova 4,6Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prijevare.
1. Jovanova 4,7Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
1. Jovanova 4,8A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
1. Jovanova 4,9Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog sina svojega jedinorodnoga posla na svijet da živimo kroza nj.
1. Jovanova 4,10U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da on pokaza ljubav k nama, i posla sina svojega da očisti grijehe naše.
1. Jovanova 4,11Ljubazni! kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga.
1. Jovanova 4,12Boga niko ne vidje nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je njegova savršena u nama.
1. Jovanova 4,13Po tom doznajemo da u njemu stojimo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
1. Jovanova 4,14I mi vidjesmo i svjedočimo da otac posla sina da se spase svijet.
1. Jovanova 4,15Koji prizna da je Isus sin Božij, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
1. Jovanova 4,16I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
1. Jovanova 4,17Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo na svijetu ovom.
1. Jovanova 4,18U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
1. Jovanova 4,19Da imamo mi ljubav k njemu, jer on najprije pokaza ljubav k nama.
1. Jovanova 4,20Ako ko reče: ja ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, laža je; jer koji ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
1. Jovanova 4,21I ovu zapovijest imamo od njega: koji ljubi Boga da ljubi i brata svojega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje