Tražilica


1. Korincanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Korincanima 1,1Od Pavla voljom Božijom pozvanoga apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,
1. Korincanima 1,2Crkvi Božijoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivlju ime Gospoda našega Isusa Hrista na svakome mjestu i njihovome i našemu:
1. Korincanima 1,3Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
1. Korincanima 1,4Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu,
1. Korincanima 1,5Te se u svemu obogatiste kroza nj, u svakoj riječi i svakom razumu,
1. Korincanima 1,6Kao što se svjedočanstvo Hristovo utvrdi među vama;
1. Korincanima 1,7Tako da nemate nedostatka ni u jednome daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našega Isusa Hrista,
1. Korincanima 1,8Koji će vas i utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista.
1. Korincanima 1,9Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.
1. Korincanima 1,10Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.
1. Korincanima 1,11Jer sam čuo za vas, braćo moja, od Hlojinijeh domašnjijeh da su svađe među vama,
1. Korincanima 1,12A to kažem da jedan od vas govori: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; a treći: ja sam Kifin; a četvrti: ja sam Hristov.
1. Korincanima 1,13Eda li se Hristos razdjeli? Eda li se Pavle razape za vas? ili se u ime Pavlovo krstiste?
1. Korincanima 1,14Hvala Bogu što ja nijednoga od vas ne krstih osim Krispa i Gaja;
1. Korincanima 1,15Da ne reče ko da u svoje ime krstih.
1. Korincanima 1,16A krstih i Stefanin dom: dalje ne znam jesam li koga drugog krstio.
1. Korincanima 1,17Jer Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovijedam jevanđelje, ne premudrijem riječima, da ne izgubi silu krst Hristov.
1. Korincanima 1,18Jer je riječ krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.
1. Korincanima 1,19Jer je pisano: pogubiću premudrost premudrijeh, i razum razumnijeh odbaciću.
1. Korincanima 1,20Gdje je premudri? Gdje je književnik? Gdje je prepirač ovoga vijeka? Ne pretvori li Bog mudrost ovoga svijeta u ludost?
1. Korincanima 1,21Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svijet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji vjeruju.
1. Korincanima 1,22Jer i Jevreji znake ištu, i Grci premudrosti traže.
1. Korincanima 1,23A mi propovijedamo Hrista razapeta, Jevrejima dakle sablazan a Grcima bezumlje;
1. Korincanima 1,24Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.
1. Korincanima 1,25Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi.
1. Korincanima 1,26Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijeh ni mnogo plemenitijeh;
1. Korincanima 1,27Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako;
1. Korincanima 1,28I što je neplemenito pred svijetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jest,
1. Korincanima 1,29Da se ne pohvali nijedno tijelo pred Bogom.
1. Korincanima 1,30Iz kojega ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.
1. Korincanima 1,31Da (kao što se piše) ko se hvali, Gospodom da se hvali.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje