Tražilica


1. Mojsijeva 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Mojsijeva 11,1A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
1. Mojsijeva 11,2A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.
1. Mojsijeva 11,3Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bjehu im opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto kreča.
1. Mojsijeva 11,4Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.
1. Mojsijeva 11,5A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.
1. Mojsijeva 11,6I reče Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili.
1. Mojsijeva 11,7Hajde da siđemo, i da im pometimo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.
1. Mojsijeva 11,8Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
1. Mojsijeva 11,9Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
1. Mojsijeva 11,10Ovo je pleme Simovo: bijaše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine poslije potopa.
1. Mojsijeva 11,11A rodiv Arfaksada poživje Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,12A Arfaksad poživje trideset i pet godina, i rodi Salu;
1. Mojsijeva 11,13A rodiv Salu poživje Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,14A Sala poživje trideset godina, i rodi Evera;
1. Mojsijeva 11,15A rodiv Evera poživje Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,16A Ever poživje trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
1. Mojsijeva 11,17A rodiv Faleka poživje Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,18A Falek poživje trideset godina i rodi Ragava;
1. Mojsijeva 11,19A rodiv Ragava poživje Falek dvjesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,20A Ragav poživje trideset i dvije godine i rodi Seruha;
1. Mojsijeva 11,21A rodiv Seruha poživje Ragav dvjesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,22A Seruh poživje trideset godina, i rodi Nahora;
1. Mojsijeva 11,23A rodiv Nahora poživje Seruh dvjesta godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,24A Nahor poživje dvadeset i devet godina, i rodi Taru;
1. Mojsijeva 11,25A rodiv Taru poživje Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,26A Tara poživje sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.
1. Mojsijeva 11,27A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.
1. Mojsijeva 11,28I umrije Aran prije Tare oca svojega na postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.
1. Mojsijeva 11,29I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj bješe ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
1. Mojsijeva 11,30A Sara bješe nerotkinja, i ne imaše poroda.
1. Mojsijeva 11,31I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aronova, unuka svojega, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; i pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku, i dođoše do Harana, i ondje se nastaniše.
1. Mojsijeva 11,32I poživje Tara svega dvjesta i pet godina; i umrije Tara u Haranu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje