Tražilica


1. Mojsijeva 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Mojsijeva 2,1Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
1. Mojsijeva 2,2I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
1. Mojsijeva 2,3I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
1. Mojsijeva 2,4To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,
1. Mojsijeva 2,5I svaku biljku poljsku, dokle je još ne bješe na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle još ne nicaše; jer Gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti bješe čovjeka da radi zemlju,
1. Mojsijeva 2,6Ali se podizaše para sa zemlje da natapa svu zemlju.
1. Mojsijeva 2,7A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa.
1. Mojsijeva 2,8I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i ondje namjesti čovjeka, kojega stvori.
1. Mojsijeva 2,9I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.
1. Mojsijeva 2,10A voda tecijaše iz Edema natapajući vrt, i odande se dijeljaše u četiri rijeke.
1. Mojsijeva 2,11Jednoj je ime Fison, ona teče oko cijele zemlje Evilske, a ondje ima zlata,
1. Mojsijeva 2,12I zlato je one zemlje vrlo dobro; ondje ima i bdela i dragoga kamena oniha.
1. Mojsijeva 2,13A drugoj je rijeci ime Geon, ona teče oko cijele zemlje Huske.
1. Mojsijeva 2,14A trećoj je rijeci ime Hidekel, ona teče k Asirskoj. A četvrta je rijeka Efrat.
1. Mojsijeva 2,15I uzevši Gospod Bog čovjeka namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva.
1. Mojsijeva 2,16I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu;
1. Mojsijeva 2,17Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.
1. Mojsijeva 2,18I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovjek sam; da mu načinim druga prema njemu.
1. Mojsijeva 2,19Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske, i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju onako da joj bude ime;
1. Mojsijeva 2,20I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj; ali se ne nađe Adamu drug prema njemu.
1. Mojsijeva 2,21I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mjesto popuni mesom;
1. Mojsijeva 2,22I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.
1. Mojsijeva 2,23A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka.
1. Mojsijeva 2,24Za to će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
1. Mojsijeva 2,25A bjehu oboje goli, Adam i žena mu, i ne bješe ih sramota.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje