Tražilica


Djela apostolska 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Djela apostolska 13,1A u crkvi koja bješe u Antiohiji bijahu neki proroci i učitelji, to jest: Varnava i Simeun koji se zvaše Nigar, i Lukije Kirinac, i Manail odgajeni s Irodom četverovlasnikom, i Savle.
Djela apostolska 13,2A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh sveti: odvojte mi Varnavu i Savla na djelo na koje ih pozvah.
Djela apostolska 13,3Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Djela apostolska 13,4Ovi dakle poslani od Duha svetoga siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar.
Djela apostolska 13,5I došavši u Salamin javiše riječ Božiju u zbornicama Jevrejskima; a imahu i Jovana slugu.
Djela apostolska 13,6A kad prođoše ostrvo tja do Pafa, nađoše nekakvoga čovjeka vračara, i lažna proroka, Jevrejina, kome bješe ime Varisus,
Djela apostolska 13,7Koji bješe s namjesnikom Srđem Pavlom, čovjekom razumnijem. Ovaj dozvavši Varnavu i Savla zaiska da čuje riječ Božiju.
Djela apostolska 13,8A Elima vračar (jer to znači ime njegovo) stade im se suprotiti, gledajući da odvrati namjesnika od vjere.
Djela apostolska 13,9A Savle koji se zvaše i Pavle, pun Duha svetoga pogledavši na nj
Djela apostolska 13,10Reče: o napunjeni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavolji! neprijatelju svake pravde! zar ne prestaješ kvariti pravijeh putova Gospodnjijeh?
Djela apostolska 13,11I sad eto ruke Gospodnje na te, i da budeš slijep da ne vidiš sunca za neko vrijeme. I ujedanput napade na nj mrak i tama, i pipajući tražaše vođa.
Djela apostolska 13,12Tada namjesnik, kad vidje šta bi, vjerova, diveći se nauci Gospodnjoj.
Djela apostolska 13,13A kad se Pavle sa svojijem društvom odveze iz Pafa, dođoše u Pergu Pamfilijsku; a Jovan se odvoji od njih, i vrati se u Jerusalim.
Djela apostolska 13,14A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju Pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sjedoše.
Djela apostolska 13,15A po čitanju zakona i proroka poslaše starješine zborničke k njima govoreći: ljudi braćo! ako je u vama riječ utjehe za narod, govorite.
Djela apostolska 13,16A Pavle ustavši i mahnuvši rukom reče: ljudi Izrailjci i koji se Boga bojite! čujte.
Djela apostolska 13,17Bog naroda ovoga izabra oce naše, i podiže narod kad bijahu došljaci u zemlji Misirskoj, i rukom visokom izvede ih iz nje.
Djela apostolska 13,18I do četrdeset godina prehrani ih u pustinji.
Djela apostolska 13,19I zatrvši sedam naroda u zemlji Hanaanskoj na kocke razdijeli im zemlju njihovu.
Djela apostolska 13,20I potom na četiri stotine i pedeset godina dade im sudije do Samuila proroka.
Djela apostolska 13,21I od tada iskaše cara, i dade im Bog Saula, sina Kisova, čovjeka od koljena Venijaminova, za četrdeset godina.
Djela apostolska 13,22I uklonivši njega podiže im Davida za cara, kome i reče svjedočeći: nađoh Davida sina Jesejeva, čovjeka po srcu mojemu, koji će ispuniti sve volje moje.
Djela apostolska 13,23Od njegova sjemena podiže Bog po obećanju Izrailjevu spasa Isusa;
Djela apostolska 13,24Kad Jovan pred njegovijem dolaskom propovijeda krštenje pokajanja svemu narodu Izrailjevu.
Djela apostolska 13,25I kad svršivaše Jovan tečenje svoje, govoraše: ko mislite da sam ja nijesam ja; nego evo ide za mnom, kome ja nijesam dostojan razdriješiti remena na obući njegovoj.
Djela apostolska 13,26Ljudi braćo! sinovi roda Avraamova, i koji se među vama Boga boje! vama se posla riječ ovoga spasenija.
Djela apostolska 13,27Jer oni što žive u Jerusalimu, i knezovi njihovi, ne poznaše ovoga i glasove proročke koji se čitaju svake subote, osudivši ga izvršiše.
Djela apostolska 13,28I ne našavši nijedne krivice smrtne moliše Pilata da ga pogubi.
Djela apostolska 13,29I kad svršiše sve što je pisano za njega, skinuše ga s drveta i metnuše u grob.
Djela apostolska 13,30A Bog vaskrse ga iz mrtvijeh.
Djela apostolska 13,31I pokaziva se mnogo dana onima što izlaziše s njim iz Galileje u Jerusalim, koji su sad svjedoci njegovi pred narodom.
Djela apostolska 13,32I mi vam javljamo obećanje koje bi ocevima našima da je ovo Bog ispunio nama, djeci njihovoj, podignuvši Isusa;
Djela apostolska 13,33Kao što je napisano i u drugom psalmu: ti si moj sin, ja te danas rodih.
Djela apostolska 13,34A da ga iz mrtvijeh vaskrse da se više ne vrati u truhljenje ovako reče: daću vam svetinju Davidovu vjernu.
Djela apostolska 13,35Zato i na drugom mjestu govori: nećeš dati da tvoj svetac vidi truhljenja.
Djela apostolska 13,36Jer David posluživši rodu svojemu po volji Božijoj umrije, i metnuše ga kod otaca njegovijeh, i vidje truhljenja.
Djela apostolska 13,37A kojega Bog podiže ne vidje truhljenja.
Djela apostolska 13,38Tako da vam je na znanje, ljudi braćo! da se kroza nj vama propovijeda oproštenje grijeha.
Djela apostolska 13,39I od svega, oda šta se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdaće se u njemu svaki koji vjeruje.
Djela apostolska 13,40Gledajte dakle da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima:
Djela apostolska 13,41Vidite, nemarljivi! i čudite se, i nek vas nestane; jer ja činim djelo u vaše dane, djelo koje nećete vjerovati ako vam ko uskazuje.
Djela apostolska 13,42A kad izlažahu iz zbornice Jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove riječi u drugu subotu govore.
Djela apostolska 13,43A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnijeh došljaka; a oni govoreći im svjetovahu ih da ostanu u blagodati Božijoj.
Djela apostolska 13,44A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božije.
Djela apostolska 13,45A kad vidješe Jevreji narod, napuniše se zavisti, i govorahu protivno riječima Pavlovijem nasuprot govoreći i huleći.
Djela apostolska 13,46A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: vama je najprije trebalo da se govori riječ Božija; ali kad je odbacujete, i sami se pokazujete da nijeste dostojni vječnoga života, evo se obrćemo k neznabošcima.
Djela apostolska 13,47Jer nam tako zapovjedi Gospod: postavih te za vidjelo neznabošcima, da budeš spasenije do samoga kraja zemlje.
Djela apostolska 13,48A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu riječ Božiju, i vjerovaše koliko ih bješe pripravljeno za život vječni.
Djela apostolska 13,49I riječ se Božija raznošaše po svoj okolini.
Djela apostolska 13,50Ali Jevreji podgovoriše pobožne i poštene žene i starješine gradske te podigoše gonjenje na Pavla i Varnavu, i istjeraše ih iz svoje zemlje.
Djela apostolska 13,51A oni otresavši na njih prah sa svojijeh nogu dođoše u Ikoniju.
Djela apostolska 13,52A učenici punjahu se radosti i Duha svetoga.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje