Tražilica


Djela apostolska 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Djela apostolska 15,1I neki sišavši iz Judeje učahu braću: ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasti.
Djela apostolska 15,2A kad posta raspra, i Pavle i Varnava ne malo se prepiraše s njima, odrediše da Pavle i Varnava i drugi neki od njih idu gore k apostolima i starješinama u Jerusalim za ovo pitanje.
Djela apostolska 15,3A oni onda spremljeni od crkve, prolažahu kroz Finikiju i Samariju kazujući obraćanje neznabožaca, i činjahu veliku radost svoj braći.
Djela apostolska 15,4A kad dođoše u Jerusalim, primi ih crkva i apostoli i starješine, i kazaše sve što učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vjere.
Djela apostolska 15,5Onda ustaše neki od jeresi farisejske koji bijahu vjerovali, i govorahu da ih valja obrezati, i zapovjediti da drže zakon Mojsijev.
Djela apostolska 15,6A apostoli i starješine sabraše se da izvide ovu riječ.
Djela apostolska 15,7I po mnogom vijećanju usta Petar i reče: ljudi braćo! vi znate da Bog od prvijeh dana izabra između nas da iz mojijeh usta čuju neznabošci riječ jevanđelja i da vjeruju.
Djela apostolska 15,8I Bog, koji poznaje srca, posvjedoči im i dade im Duha svetoga kao i nama.
Djela apostolska 15,9I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom srca njihova.
Djela apostolska 15,10Sad dakle šta kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi naši ni mi mogosmo ponijeti?
Djela apostolska 15,11Nego vjerujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni.
Djela apostolska 15,12Onda umuče sve mnoštvo, i slušahu Varnavu i Pavla koji pripovijedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznabošcima preko njih.
Djela apostolska 15,13A kad oni umukoše, odgovori Jakov govoreći: ljudi braćo! poslušajte mene.
Djela apostolska 15,14Simon kaza kako Bog najprije pohodi i primi iz neznabožaca narod k imenu svojemu.
Djela apostolska 15,15I s ovijem se udaraju riječi proroka, kao što je napisano:
Djela apostolska 15,16Potom ću se vratiti, i sazidaću dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popraviću, i podignuću ga,
Djela apostolska 15,17Da potraže Gospoda ostali ljudi i svi narodi u kojima se ime moje spomenu, govori Gospod koji tvori sve ovo.
Djela apostolska 15,18Bogu su poznata od postanja svijeta sva djela njegova;
Djela apostolska 15,19Zato ja velim da se ne dira u neznabošce koji se obraćaju k Bogu;
Djela apostolska 15,20Nego da im se zapovjedi da se čuvaju od priloga idolskijeh i od kurvarstva i od udavljenoga i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.
Djela apostolska 15,21Jer Mojsije ima od starijeh vremena u svijem gradovima koji ga propovijedaju, i po zbornicama čita se svake subote.
Djela apostolska 15,22Tada nađoše za dobro apostoli i starješine sa svom crkvom da izberu između sebe dvojicu i da pošlju u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, Judu koji se zvaše Varsava, i Silu, ljude znamenite među braćom.
Djela apostolska 15,23I napisaše rukama svojima ovo: Apostoli i starješine i braća pozdravljaju braću koja su po Antiohiji i Siriji i Kilikiji što su od neznabožaca.
Djela apostolska 15,24Budući da mi čusmo da neki od nas izišavši smetoše vas riječima, i raslabiše duše vaše govoreći vam da se obrezujete i da držite zakon, kojima mi ne zapovjedismo;
Djela apostolska 15,25Zato nađosmo za dobro mi jednodušno sabrani izbrane ljude poslati vama s ljubaznijem našijem Varnavom i Pavlom,
Djela apostolska 15,26S ljudima koji su predali duše svoje za ime Gospoda našega Isusa Hrista.
Djela apostolska 15,27Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će to i riječima kazati.
Djela apostolska 15,28Jer nađe za dobro sveti Duh i mi da nikakvijeh tegoba više ne mećemo na vas osim ovijeh potrebnijeh:
Djela apostolska 15,29Da se čuvate od priloga idolskijeh i od krvi i od udavljenoga i od kurvarstva, i što nećete da se čini vama ne činite drugima; od čega ako se čuvate, dobro ćete činiti. Budite zdravi.
Djela apostolska 15,30A kad ih opremiše, dođoše u Antiohiju, i sabravši narod predaše poslanicu.
Djela apostolska 15,31A kad pročitaše, obradovaše se utjesi.
Djela apostolska 15,32A Juda i SIla, koji i proroci bijahu, mnogijem riječima utješiše braću i utvrdiše.
Djela apostolska 15,33I pošto biše onamo neko vrijeme, otpustiše ih braća s mirom k apostolima.
Djela apostolska 15,34Sila nađe za dobro da ostane onamo, A Juda se vrati u Jerusalim.
Djela apostolska 15,35A Pavle i Varnava življahu u Antiohiji i učahu i propovijedahu riječ Gospodnju s mnogima drugijem.
Djela apostolska 15,36A poslije nekoliko dana reče Pavle Varnavi: hajde da se vratimo i da obiđemo braću po svijem gradovima po kojima propovijedasmo riječ Gospodnju kako žive.
Djela apostolska 15,37A Varnava šćaše da uzmu sa sobom Jovana prozvanoga Marka.
Djela apostolska 15,38Pavle pak govoraše: onoga koji nas je odustao u Pamfiliji i nije išao s nama na djelo na koje smo bili određeni, da ne uzimamo sa sobom.
Djela apostolska 15,39Tako postade raspra da se oni razdvojiše, i Varnava uzevši Marka otplovi u Kipar.
Djela apostolska 15,40A Pavle izbravši Silu iziđe predan blagodati Božijoj od braće.
Djela apostolska 15,41I prolažaše kroz Siriju i Kilikiju utvrđujući crkve.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje