Tražilica


Djela apostolska 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Djela apostolska 7,1A poglavar sveštenički reče: je li dakle tako?
Djela apostolska 7,2A on reče: ljudi braćo i oci! poslušajte. Bog slave javi se ocu našemu Avraamu kad bješe u Mesopotamiji, prije nego se doseli u Haran,
Djela apostolska 7,3I reče mu: iziđi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega, i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati.
Djela apostolska 7,4Tada iziđe iz zemlje Haldejske, i doseli se u Haran; i odande, po smrti oca njegova, preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sad živite.
Djela apostolska 7,5I ne dade mu našljedstva u njoj ni stope; i obreče mu je dati u držanje i sjemenu njegovu poslije njega, dok on još nemaše djeteta.
Djela apostolska 7,6Ali Bog reče ovako: sjeme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj, i natjeraće ga da služi, i mučiće ga četiri stotine godina.
Djela apostolska 7,7I narodu kome će služiti ja ću suditi, reče Bog; i potom će izići, i služiće meni na ovome mjestu.
Djela apostolska 7,8I dade mu zavjet obrezanja, i tako rodi Isaka, i obreza ga u osmi dan; i Isak Jakova, i Jakov dvanaest starješina.
Djela apostolska 7,9I starješine zaviđahu Josifu, i prodadoše ga u Misir; i Bog bješe s njim.
Djela apostolska 7,10I izbavi ga od sviju njegovijeh nevolja, i dade mu milost i premudrost pred Faraonom carem Misirskijem, i postavi ga poglavarom nad Misirom i nad svijem domom svojijem.
Djela apostolska 7,11A dođe glad na svu zemlju Misirsku i Hanansku i nevolja velika, i ne nalažahu hrane oci naši.
Djela apostolska 7,12A Jakov čuvši da ima pšenice u Misiru posla najprije oce naše.
Djela apostolska 7,13I kad dođoše drugi put, poznaše Josifa braća njegova, i rod Josifov posta poznat Faraonu.
Djela apostolska 7,14A Josif posla i dozva oca svojega Jakova i svu rodbinu svoju, sedamdeset i pet duša.
Djela apostolska 7,15I Jakov siđe u Misir, i umrije, on i ocevi naši.
Djela apostolska 7,16I prenesoše ih u Sihem, i metnuše u grob koji kupi Avraam za novce od sinova Emorovijeh u Sihemu.
Djela apostolska 7,17I kad se približi vrijeme obećanja za koje se Bog zakle Avraamu, narod se narodi i umnoži u Misiru,
Djela apostolska 7,18Dok nasta drugi car u Misiru, koji ne znaše Josifa.
Djela apostolska 7,19Ovaj namisli zlo za naš rod, izmuči oce naše da svoju djecu bacahu da ne žive.
Djela apostolska 7,20U to se vrijeme rodi Mojsije, i bješe Bogu ugodan, i bi tri mjeseca hranjen u kući oca svojega.
Djela apostolska 7,21A kad ga izbaciše, uze ga kći Faraonova, i odgaji ga sebi za sina.
Djela apostolska 7,22I nauči se Mojsije svoj premudrosti Misirskoj, i bješe silan u riječima i u djelima.
Djela apostolska 7,23A kad mu se navršivaše četrdeset godina, dođe mu na um da obiđe braću svoju, sinove Izrailjeve.
Djela apostolska 7,24I vidjevši jednome gdje se čini nepravda, pomože, i pokaja onoga što mu se činjaše nepravda, i ubi Misirca.
Djela apostolska 7,25Mišljaše pak da braća njegova razumiju da Bog njegovom rukom njima spasenije dade: ali oni ne razumješe.
Djela apostolska 7,26A sjutradan dođe među takove koji se bijahu svadili, i miraše ih govoreći: ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugome?
Djela apostolska 7,27A onaj što činjaše nepravdu bližnjemu oturi ga govoreći: ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama?
Djela apostolska 7,28Ili i mene hoćeš da ubiješ kao što si juče ubio Misirca?
Djela apostolska 7,29A Mojsije pobježe od ove riječi, i posta došljak u zemlji Madijamskoj, gdje rodi dva sina.
Djela apostolska 7,30I kad se navrši četrdeset godina, javi mu se u pustinji gore Sinajske anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini.
Djela apostolska 7,31A kad Mojsije vidje, divljaše se utvari. A kad on pristupi da vidi, bi glas Gospodnji k njemu:
Djela apostolska 7,32Ja sam Bog otaca tvojijeh, Bog Avraamov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije se bješe uzdrktao i ne smijaše da pogleda.
Djela apostolska 7,33A Gospod mu reče: izuj obuću svoju sa svojijeh nogu: jer je mjesto na kome stojiš sveta zemlja.
Djela apostolska 7,34Ja dobro vidjeh muku svojega naroda koji je u Misiru, i čuh njihovo uzdisanje, i siđoh da ih izbavim: i sad hodi da te pošljem u Misir.
Djela apostolska 7,35Ovoga Mojsija, kojega oturiše rekavši: ko te postavi knezom i sudijom? ovoga Bog za kneza i izbavitelja posla rukom anđela koji mu se javi u kupini.
Djela apostolska 7,36Ovaj ih izvede učinivši čudesa i znake u zemlji Misirskoj i u Crvenom Moru i u pustinji četrdeset godina.
Djela apostolska 7,37Ovo je Mojsije koji kaza sinovima Izrailjevijem: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene: njega poslušajte.
Djela apostolska 7,38Ovo je onaj što bješe u crkvi u pustinji s anđelom, koji mu govori na gori Sinajskoj, i s ocima našijem; koji primi riječi žive da ih nama da;
Djela apostolska 7,39Kojega ne htješe poslušati oci naši, nego ga odbaciše, i okrenuše se srcem svojijem u Misir,
Djela apostolska 7,40Rekavši Aronu: načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ovome Mojsiju, koji nas izvede iz zemlje Misirske, ne znamo šta bi.
Djela apostolska 7,41I tada načiniše tele, i prinesoše žrtvu idolu, i radovahu se rukotvorini svojoj.
Djela apostolska 7,42A Bog se okrenu od njih, i predade ih da služe vojnicima nebeskijem, kao što je pisano u knjizi proroka: eda zaklanja i žrtve prinesoste mi na četrdeset godina u pustinji, dome Izrailjev?
Djela apostolska 7,43I primiste čador Molohov, i zvijezdu boga svojega Remfana, kipove koje načiniste da im se molite; i preseliću vas dalje od Vavilona.
Djela apostolska 7,44Ocevi naši imahu čador svjedočanstva u pustinji, kao što zapovjedi onaj koji govori Mojsiju da ga načini po onoj prilici kao što ga vidje;
Djela apostolska 7,45Koji i primiše ocevi naši i donesoše s Isusom Navinom u zemlju neznabožaca, koje oturi Bog ispred lica našijeh otaca, tja do Davida,
Djela apostolska 7,46Koji nađe milost u Boga, i izmoli da nađe mjesto Bogu Jakovljevu.
Djela apostolska 7,47A Solomun mu načini kuću.
Djela apostolska 7,48Ali najviši ne živi u rukotvorenijem crkvama, kao što govori prorok:
Djela apostolska 7,49Nebo je meni prijestol a zemlja podnožje nogama mojima: kako ćete mi kuću sazidati? govori Gospod; ili koje je mjesto za moje počivanje?
Djela apostolska 7,50Ne stvori li ruka moja sve ovo?
Djela apostolska 7,51Tvrdovrati i neobrezanijeh srca i ušiju! vi se jednako protivite Duhu svetome; kako vaši oci, tako i vi.
Djela apostolska 7,52Kojega od proroka ne protjeraše oci vaši? I pobiše one koji naprijed javiše za dolazak pravednika, kojega vi sad izdajnici i krvnici postadoste;
Djela apostolska 7,53Koji primiste zakon naredbom anđelskom, i ne održaste.
Djela apostolska 7,54Kad ovo čuše, rasrdiše se vrlo u srcima svojima, i škrgutahu zubima na nj.
Djela apostolska 7,55A Stefan budući pun Duha svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Božiju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu;
Djela apostolska 7,56I reče: evo vidim nebesa otvorena i sina čovječijega gdje stoji s desne strane Bogu.
Djela apostolska 7,57A oni povikavši iza glasa zatiskivahu uši svoje, i navališe jednodušno na nj.
Djela apostolska 7,58I izvedavši ga iz grada stadoše ga zasipati kamenjem, i svjedoci haljine svoje metnuše kod nogu mladića po imenu Savla.
Djela apostolska 7,59I zasipahu kamenjem Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše: Gospode Isuse! primi duh moj.
Djela apostolska 7,60Onda kleče na koljena i povika iza glasa: Gospode! ne primi im ovo za grijeh. I ovo rekavši umrije.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje