Tražilica


Luka 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 1,1Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama,
Luka 1,2Kao što nam predaše koji isprva sami vidješe i sluge riječi biše:
Luka 1,3Namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile,
Luka 1,4Da poznaš temelj onijeh riječi kojima si se naučio.
Luka 1,5U vrijeme Iroda cara Judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avijna, po imenu Zarija, i žena njegova od plemena Aronova, po imenu Jelisaveta.
Luka 1,6A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu u svemu po zapovijestima i uredbama Gospodnjijem bez mane.
Luka 1,7I ne imadijahu djece; jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već stari.
Luka 1,8I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom,
Luka 1,9Da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu Gospodnju da kadi.
Luka 1,10I sve mnoštvo naroda bijaše napolju i moljaše se Bogu u vrijeme kađenja.
Luka 1,11A njemu se pokaza anđeo Gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionoga.
Luka 1,12I kad ga vidje Zarija uplaši se i strah napade na nj.
Luka 1,13A anđeo reče mu: ne boj se, Zarija; jer je uslišena tvoja molitva: i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina i nadjeni mu ime Jovan.
Luka 1,14I biće tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
Luka 1,15Jer će biti veliki pred Bogom, i neće piti vina ni sikera; i napuniće se Duha svetoga još u utrobi matere svoje;
Luka 1,16I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome;
Luka 1,17I on će naprijed doći pred njim u duhu i sili Ilijnoj da obrati srca otaca k djeci i nevjernike k mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod gotov.
Luka 1,18I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati? jer sam star i žena je moja vremenita.
Luka 1,19I odgovarajući anđeo reče mu: Ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost.
Luka 1,20I evo, onijemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude; jer nijesi vjerovao mojim riječima koje će se zbiti u svoje vrijeme.
Luka 1,21I narod čekaše Zariju, i čuđahu se što se zabavi u crkvi.
Luka 1,22A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da mu se nešto utvorilo u crkvi; i on namigivaše im; i osta nijem.
Luka 1,23I kad se navršiše dani njegove službe otide kući svojoj.
Luka 1,24A poslije ovijeh dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova,i krijaše se pet mjeseci govoreći:
Luka 1,25Tako mi učini Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od ukora među ljudima.
Luka 1,26A u šesti mjesec posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret
Luka 1,27K djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija.
Luka 1,28I ušavši k njoj anđeo reče: raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
Luka 1,29A ona vidjevši ga poplaši se od riječi njegove i pomisli: kakav bi ovo bio pozdrav?
Luka 1,30I reče joj anđeo: ne boj se, Marija ! Jer si našla milost u Boga.
Luka 1,31I evo zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus.
Luka 1,32On će biti veliki, i nazvaće se sin najvišega, i daće mu Gospod Bog prijesto Davidov oca njegova;
Luka 1,33I carovaće u domu Jakovljevu vavijek, i carstvu njegovom neće biti kraja.
Luka 1,34A Marija reče anđelu: kako će to biti kad ja ne znam za muža?
Luka 1,35I odgovarajući anđeo reče joj: duh sveti doći će na tebe, i sila najvišega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se sin Božij.
Luka 1,36I evo Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj, i ovo je šesti mjesec njojzi, koju zovu nerotkinjom.
Luka 1,37Jer u Boga sve je moguće što reče.
Luka 1,38A Marija reče: evo sluškinje Gospodnje; neka mi bude po riječi tvojoj. I anđeo otide od nje.
Luka 1,39A Marija ustavši onijeh dana otide brzo u gornju zemlju u grad Judin.
Luka 1,40I uđe u kuću Zarijinu, i pozdravi se s Jelisavetom.
Luka 1,41I kad Jelisaveta ču čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Jelisaveta se napuni Duha svetoga,
Luka 1,42I povika zdravo i reče: blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje.
Luka 1,43I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni?
Luka 1,44Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.
Luka 1,45I blago onoj koja vjerova; jer će se izvršiti što joj kaza Gospod.
Luka 1,46I reče Marija: veliča duša moja Gospoda;
Luka 1,47I obradova se duh moj Bogu spasu mojemu,
Luka 1,48Što pogleda na poniženje sluškinje svoje; jer gle, otsad će me zvati blaženom svi naraštaji;
Luka 1,49Što mi učini veličinu silni, i sveto ime njegovo;
Luka 1,50I milost je njegova od koljena na koljeno onima koji ga se boje.
Luka 1,51Pokaza silu rukom svojom; razasu ponosite u mislima srca njihova.
Luka 1,52Zbaci silne s prijestola, i podiže ponižene.
Luka 1,53Gladne napuni blaga, i bogate otpusti prazne.
Luka 1,54Primi Izrailja slugu svojega da se opomene milosti;
Luka 1,55Kao što govori ocima našijem, Avraamu i sjemenu njegovu dovijeka.
Luka 1,56Marija pak sjedi s njom oko tri mjeseca, i vrati se kući svojoj.
Luka 1,57A Jelisaveti dođe vrijeme da rodi, i rodi sina.
Luka 1,58I čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom.
Luka 1,59I u osmi dan dođoše da obrežu dijete, i šćadijahu da mu nadjenu ime oca njegova, Zarija.
Luka 1,60I odgovarajući mati njegova reče ne, nego da bude Jovan.
Luka 1,61I rekoše joj: nikoga nema u rodbini tvojoj da mu je takvo ime.
Luka 1,62I namigivahu ocu njegovu kako bi on htio da mu nadjenu ime.
Luka 1,63I zaiskavši daščicu, napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi.
Luka 1,64I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov, i govoraše hvaleći Boga.
Luka 1,65I uđe strah u sve susjede njihove; i po svoj gornjoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj.
Luka 1,66I svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći: šta će biti iz ovoga djeteta? I ruka Gospodnja bješe s njim.
Luka 1,67I Zarija otac njegov napuni se Duha svetoga, i prorokova govoreći:
Luka 1,68Blagosloven Gospod Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj,
Luka 1,69I podiže nam rog spasenija u domu Davida sluge svojega,
Luka 1,70Kao što govori ustima svetijeh proroka svojijeh od vijeka
Luka 1,71Da će nas izbaviti od našijeh neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas;
Luka 1,72Učiniti milost ocima našijem, i opomenuti se svetoga zavjeta svojega,
Luka 1,73Kletve kojom se kleo Avraamu ocu našemu da će nam dati
Luka 1,74Da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojijeh, i da mu služimo bez straha,
Luka 1,75I u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi.
Luka 1,76I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjijem da mu pripraviš put;
Luka 1,77Da daš razum spasenija narodu njegovu za oproštenje grijeha njihovijeh,
Luka 1,78Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok s visine;
Luka 1,79Da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome; da uputiš noge naše na put mira.
Luka 1,80A dijete rastijaše i jačaše duhom, i bijaše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izrailju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje