Tražilica


Matej 28. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 28,1A po večeru subotnom na osvitak prvoga dana nedjelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.
Matej 28,2I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu.
Matej 28,3A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo kao snijeg.
Matej 28,4I od straha njegova uzdrktaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.
Matej 28,5A anđeo odgovarajući reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite.
Matej 28,6Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod.
Matej 28,7Pa idite brže te kažite učenicima njegovijem da je ustao iz mrtvijeh. I gle, on će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga vidjeti. Eto ja vam kazah.
Matej 28,8I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom potekoše da jave učenicima njegovijem.
Matej 28,9A kad iđahu da jave učenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreći: zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se.
Matej 28,10Tada reče im Isus: ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me vidjeti.
Matej 28,11A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkijem sve što se dogodilo.
Matej 28,12I oni sastavši se sa starješinama učiniše vijeću, i dadoše vojnicima dovoljno novaca
Matej 28,13Govoreći: kažite: učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.
Matej 28,14I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i učiniti da vama ništa ne bude.
Matej 28,15A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova riječ po Jevrejima i do danas.
Matej 28,16A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.
Matej 28,17I kad ga vidješe, pokloniše mu se; a jedni posumnjaše.
Matej 28,18I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Matej 28,19Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,
Matej 28,20Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje