Tražilica


2. Samuelova 17. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Samuelova 17,1Nato predloži Ahitofel Absalomu: "Hoću da odaberem sebi dvanaest tisuća ljudi, da još ove noći idem u potjeru za Davidom.
2. Samuelova 17,2Ja ću ga stignuti, jer je posve izmoren, i uplašit ću ga. Sva će vojska, što je s njim, pobjeći, i ja mogu ubiti kralja samoga.
2. Samuelova 17,3Tada ću dovesti svu vojsku k tebi. Kad se svi ratnici, kao što želiš, povrate, zavladat će mir u svemu narodu."
2. Samuelova 17,4Taj se savjet dopade Absalomu i svima starješinama Izraelovim.
2. Samuelova 17,5Ipak zapovjedi Absalom: "Neka se još dozove Arkijanin Hušaj! Da čujemo, što će on reci."
2. Samuelova 17,6Kad dođe Hušaj k Absalomu, priopći mu Absalom: "Tako je svjetovao Ahitofel, Imamo li izvesti njegov prijedlog? Ako ne, govori ti!"
2. Samuelova 17,7A Hušaj odgovori Absalomu: "Savjet, što ga je dao Ahitofel, nije ovaj put dobar."
2. Samuelova 17,8I Hušaj nastavi: "Ti znaš, da su junaci otac tvoj i ratnici njegovi, puni ljute srčanosti kao medvjedica u polju, kad joj otmu medvjediće. Usto je tvoj otac bojnik, koji s ljudima ne drži noćnoga sna.
2. Samuelova 17,9On se je sada sigurno skrio u kakvu jamu ili gdje drugdje. Pa ako odmah u početku neki padnu, ljudi to čuju, reći će: 'Pristaše Absalomove poražene su.'
2. Samuelova 17,10Onda će i najhrabriji, koji imaju srce kao lav, izgubiti srčanost, jer sav Izrael zna, da je tvoj otac junak i da su hrabri ljudi pratioci njegovi.
2. Samuelova 17,11Zato ja svjetujem: "Daj skupi k sebi sav narod Izraelov od Dana do Beer-Šebe, da ih bude kao pijeska na moru, pa ti glavom s njima pođi u boj!
2. Samuelova 17,12Kad ga onda zatečemo na mjestu, gdje se upravo nalazi, mi ćemo napasti na njega, kao što rosa pada na zemlju, i od njega i svih ljudi, što su s njim, neće ostati ni jedan,
2. Samuelova 17,13Povuče li se u koji grad, sav će Izrael opasati užima taj grad, pa ćemo ga svući u dolinu, da se više ni kamenčić ne nađe ondje."
2. Samuelova 17,14Tada izjaviše Absalom i svi Izraelci: "Savjet Arkijanina Hušaja bolji je nego savjet Ahitofelov." Gospod je naime bio tako odredio, da je dobri savjet Ahitofelov bio zabačen, jer je Gospod htio navući zlo na Absaloma.
2. Samuelova 17,15Hušaj dojavi svećenicima Sadoku i Abiatara: "Tako i tako svjetova Ahitofel Absalomu s starješinama Izraelovim. A ja svjetovah tako i tako.
2. Samuelova 17,16Sad pošljite brže Davidu ovaj glas: "Ne noćuj više kod gazova u pustinji, nego prijeđi prijeko! Inače dostiže pogibija kralja i sve ljude, što su s njim."
2. Samuelova 17,17Jonatan i Ahimaas stajali su spremni kod studenca Rogela. Jedna sluškinja dođe tamo i donese im vijest. Oni su tada imali odnijeti glas kralju Davidu; jer se nijesu smjeli pokazati ni ući u g a
2. Samuelova 17,18Ali ih vidje jedan dječak i javi to Absalomu. Tada oni obojica brže pribjegoše u kuću jednoga čovjeka u Bahurimu. On je imao studenac u svojemu dvorištu, u koji se oni spustiše.
2. Samuelova 17,19Žena uze pokrivač i razastrije ga povrh studenca. Povrh toga razasu stučenoga zrnja, tako da se nije moglo ništa opaziti.
2. Samuelova 17,20Kad ljudi Absalomovi dođoše k ženi u kuću, upitaše je: "Gdje su Ahimaas i Jonatan?" Šena im odgovori: "Otišli su k vodi." I oni su tražili, a ne nađoše ništa i vratiše se natrag u Jerusalem.
2. Samuelova 17,21Čim su bili otišli, izađoše oni iz studenca, otidoše i javiše kralju Davidu. Rekoše Davidu: "Ustanite! Prijeđite brže preko vode, jer je tako i tako svjetovao Ahitofel proti vama."
2. Samuelova 17,22Odmah ustade David sa svima ljudima, što su bili s njim, i prijeđe preko Jordana. Kad je jutro osvanulo, bili su svi do posljednjeg čovjeka prešli preko Jordana.
2. Samuelova 17,23Kad vidje Ahitofel da se ne učini, kako je on svjetovao, osedla magarca i zaputi kući u svoj grad. Pošto je bio naredio za svoju kuću, objesi se. Tako on umrije. Bi pokopan u grobu oca svojega.
2. Samuelova 17,24David je već bio stigao u Mahanaim, kad Absalom sa svim Izraelcima, što su bili s njim, prijeđe preko Jordana.
2. Samuelova 17,25Na mjesto Joabovo bio je Absalom postavio Amasu za vrhovnog zapovjednika nad vojskom. Amasa je bio sin nekoga Izraelca, koji se zvao Jitra. Ovaj je bio imao odnose s Abigailom, kćerju Nahašovom, sestrom Seruje, matere Joabove,
2. Samuelova 17,26Izraelci pod Absalomom utabore se u zemlji Gileadu.
2. Samuelova 17,27Kad David dođe u Mahanaim, donese mu Sobi, sin Nahašov iz amonskoga grada Rabahe, i Makir, sin Amielov iz Lo-Debara, i Gileadovac Barzilaj iz Rogelima
2. Samuelova 17,28Postelja, lonaca, zemljanih posuda, pšenice, ječma, brašna, bungura, boba, leća, prženih zrna,
2. Samuelova 17,29Meda, mlijeka, ovaca i sira kravljega. Oni to ponudiše Davidu i ljudima njegovim da jedu, jer su mislili: "Ljudi su u pustinji ogladnjeli, umorili se i ožednjeli."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje