Tražilica


Levitski zakonik 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 19,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 19,2"Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i kaži im: 'Budite sveti; jer sam ja, Gospod, Bog vaš, svet!'
Levitski zakonik 19,3Svaki neka poštuje oca i mater i neka drži subote moje! Ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,4Ne obraćajte se k idolima i ne činite sebi bogova livenih! Ja sam Gospod, Bog vas!
Levitski zakonik 19,5Kad prinosite Gospodu žrtvu mirotvornu, onda je žrtvujte tako, da se milostivo primi od vas.
Levitski zakonik 19,6U dan, kad je žrtvujete, ili dan kasnije ima se pojesti, a što preostane do trećega dana, ima se spaliti.
Levitski zakonik 19,7Ako bi se ipak treći dan što od toga jelo, to bi bilo meso pokvareno i ne bi se primilo milostivo.
Levitski zakonik 19,8Tko jede od toga, stavi zlodjela na sebe, jer je oskvrnio, što je Gospodu sveto; takav se ima istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 19,9Kad spremate žetvu zemlje svoje, nemojte požeti polja sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite po l žetvi.
Levitski zakonik 19,10I u vinogradu ne pabirčite i ne pobirajte otpalih zrna vinograda! Ostavite ih siromahu i strancu. Ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,11Ne kradite, ne lažite, ne varajte jedan drugoga!
Levitski zakonik 19,12Ne kunite se krivo imenom mojim i ne skvrnite tako imena Božjega! Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,13Ne zakidaj i ne pljačkaj bližnjega svojega! Ne zadržavaj kod sebe do sutra plaće radnikove!
Levitski zakonik 19,14Nemoj psovati gluha i pred slijepca ne meći na put ništa, nego se boj Boga svojega! Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,15Ne činite nepravde kod presude! Niti idi na stranu siromaha, niti se obaziraj na odličnika, nego sudi no pravdi bližnjemu svojemu!
Levitski zakonik 19,16Ne prosipaj klevete među zemljacima svojim i ne stavljaj tim u opasnost život blaženoga svojega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,17Ne nosi u srcu mržnje proti bratu svojemu! Otvoreno uputi bližnjega svojega, da zbog njega ne naprtiš krivnju na sebe.
Levitski zakonik 19,18Ne budi osvetljiv prema zemljacima svojim i ne nosi ništa za njima, nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,19Držite zapovijedi moje! Živinčeta svojega ne puštaj na živinče druge vrste! Ne usijevaj polja svojega dvojakim sjemenom! Ne oblači na se haljine tkane od dvojake tvari!
Levitski zakonik 19,20Ako bi tko sagriješio sa ženom, koja kao ropkinja pripada drugome mužu, ali nije ni oslobođena ni otkupljena, imaju se kazniti, ali ne smrću, jer se ne radi o jednoj slobodnoj osobi.
Levitski zakonik 19,21Ali on neka prinese na ulazu u Šator sastanka Gospodu ovna kao žrtvu za prijestup.
Levitski zakonik 19,22Svećenik ima mu tada ovnujskom žrtvom za prijestup pribaviti pred Gospodom pomirenje za počinjeni grijeh. Tako će mu se oprostiti grijeh u koji je pao.
Levitski zakonik 19,23Kad dođete u zemlju i zasadite svakojakih voćaka, smatrajte njihove prve plodove kao neobrezane. Neka vam bude kroz tri godine neobrezani: oni neka se ne jedu.
Levitski zakonik 19,24U četvrtoj godini imaju biti svi plodovi njihovi Gospodu posvećeni u zahvalu.
Levitski zakonik 19,25Istom u petoj godini smijete uživati plodove njihove; to obilatiji bit će vam tada prihod. Ja sam Gospod, Bog vas!
Levitski zakonik 19,26Ništa ne smijete jesti, što je s krvlju! Ne smijete gatati ni čarati!
Levitski zakonik 19,27Ne šišajte kose svoje na svojim sljepoočnicama; ne šišajte okrajke svoje brade!
Levitski zakonik 19,28Zbog mrtvaca ne činite zareza na tijelu svojemu; ne urezujte na se nikakvih biljega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,29Ne skvrni kćeri svoje puštajući je u nečistoću. Ne smije zemlja postati bludničko mjesto i napuniti nečistoćom.
Levitski zakonik 19,30Držite subote moje. Poštujte Svetište moje. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,31Ne obraćajte se na zaklinjače mrtvaca i na gatare; ne pitajte ih za savjet. Vi se skvrnite po njima. Ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,32Ustani pred sijedom glavom i poštuj osobu starčevu. Boj se Boga svojega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,33Ako stranac boravi u zemlji kod vas, ne smijete ga ugnjetavati.
Levitski zakonik 19,34Kao domaći iz vlastite sredine vaše neka vam bude stranac, koji živi kod vas; ljubite ga kao sebe same, jer sami ste bili stranci u zemlji egipatskoj. Ja sam Gospod, Bog vaš.
Levitski zakonik 19,35Ne činite nepravde kod presude, kod mjere za dužinu, kod mjere za težinu, kod mjere za stvari, što se sipaju.
Levitski zakonik 19,36Mjerila neka su vam prava, utezi pravi efa prava i hin pravi. Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske!
Levitski zakonik 19,37Tako dakle držite točno sve moje zakone i zapovijedi. Ja sam Gospod!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje