Tražilica


Levitski zakonik 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 7,1Ovo je propis zakona za žrtvu radi prijestupa: Presveta je!
Levitski zakonik 7,2Na mjestu, gdje se kolje žrtva paljenica, ima se klati i žrtva za prijestup, a krvlju njezinom mora se poškropiti žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 7,3Sve salo njezino ima se prinijeti: tusti rep sa salom, što pokriva drob,
Levitski zakonik 7,4Obadva bubrega sa salom njihovim, što je na slabinama, i mrežica na jetrima. Ima se izvaditi s bubrezima!
Levitski zakonik 7,5Svećenik neka to onda spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu Gospodu. Tako je to žrtva za prijestup.
Levitski zakonik 7,6Svi muški članovi svećenstva smiju od toga jesti. Na svetom mjestu mora se pojesti - presveto je!
Levitski zakonik 7,7Što valja o žrtvi za grijeh, valja i o žrtvi za prijestup; za obje valja ista odredba: ima da pripadne svećeniku, koji je njom pribavio pomirenje.
Levitski zakonik 7,8Svećeniku, koji za nekoga prinosi žrtvu paljenicu, ima pripasti koža životinje od žrtve paljenice, koju je prinio.
Levitski zakonik 7,9Onda svaki prinos, što je pečen u peći, i sve, što se priredi u kotliću ili na tavi, ima pripasti svećeniku, koji to prinosi.
Levitski zakonik 7,10Ali svaki prinos, što se priredi s uljem ili je suh, ima pripasti svima sinovima Aronovim, jednomu kao drugomu.
Levitski zakonik 7,11Ove odredbe vrijede za žrtvu mirotvornu, što se prinosi Gospodu.
Levitski zakonik 7,12Ako je netko prinosi u zahvalu, onda ima sa žrtvom zahvalnom prinijeti još kolače nekvasne s uljem zamiješene i mlince nekvasne uljem namazane i bijelo brašno zamiješeno s uljem i priređeno za kolače.
Levitski zakonik 7,13S kolačima od tijesta kvasnoga neka prinese prinos svoj zajedno sa žrtvenom životinjom, u kojoj sastoji zahvalna mirotvorna žrtva njegova,
Levitski zakonik 7,14Po jedan od njih ima kod svakoga prinosa prinijeti kao podizanje Gospodu. Ima to da pripadne svećeniku, koji poškropi krvlju od žrtve mirotvorne.
Levitski zakonik 7,15Meso zahvalne mirotvorne žrtve mora se pojesti na dan, kad se prinosi; ne smije se ništa od toga ostaviti do idućeg jutra.
Levitski zakonik 7,16Ako li se prinosi žrtva radi zavjeta ili od slobodne volje, onda se ima doduše pojesti meso na dan, kad se prinosi žrtva. Ipak se smije, što je od toga preostalo, još sutradan jesti.
Levitski zakonik 7,17Ali što treći dan preostane od žrtvenog mesa, mora se spaliti.
Levitski zakonik 7,18Jer ako bi se još treći dan jelo od mesa žrtve mirotvorne, ne bi to bilo pravo. Onomu, koji ju je prinio, ne bi se ubrojila, nego bi se smatrala pokvarenom, i svaki, koji bi jeo od toga, nosio bi na sebi krivnju!
Levitski zakonik 7,19I takvo meso, što se je dotaklo bilo čega nečistoga, ne smije se jesti, nego se mora spaliti! Drugo žrtveno meso smije jesti tko je god čist.
Levitski zakonik 7,20Tko uživa meso od žrtve mirotvorne Gospodnje, a nečist je, taj se ima istrijebiti iz naroda svojega!
Levitski zakonik 7,21Tko se je dotaknuo bilo čega nečistoga, ili nečistoga čovjeka ili nečiste životinje ili kojega mu drago gada nečistoga, pa ipak uživa meso žrtve mirotvorne, što je bila prinesena Gospodu, taj se ima istrijebiti iz naroda svojega!"
Levitski zakonik 7,22Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 7,23"Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Ne jedite nikakva sala od goveda, ovaca i koza.
Levitski zakonik 7,24Salo od životinja, što crknu, ili ih zvijer razdre, smije se doduše upotrijebiti u koju mu drago svrhu, ali ga ne smijete jesti.
Levitski zakonik 7,25Jer svaki, koji jede salo od životinja, što se može prinijeti Gospodu kao ognjena žrtva, taj se ima, ako to uživa, istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 7,26Isto tako ni u jednom prebivalištu svojem ne smijete uživati krvi niti od ptica niti od četveronožnih životinja.
Levitski zakonik 7,27Tko uživa bilo koju krv, ima se istrijebiti iz naroda svojega!"
Levitski zakonik 7,28Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 7,29"Kaži sinovima Izraelovim ovaj naputak: Tko prinosi Gospodu žrtvu mirotvornu, taj ima prinijeti Gospodu dužni dio od mirotvorne žrtve svoje.
Levitski zakonik 7,30On sam ima prinijeti komade, što pripadaju Gospodu kao ognjena žrtva; neka prinese salo uz grudi; grudi, da se primiču i odmiču kao žrtva primicanja i odmicanja pred Gospodom.
Levitski zakonik 7,31Ali salo neka svećenik spali na žrtveniku, a grudi imaju pripasti Aronu i sinovima njegovim.
Levitski zakonik 7,32I desno stegno imate dati svećeniku kao žrtvu podizanja od mirotvornih žrtava svojih.
Levitski zakonik 7,33Onomu između sinova Aronovih, koji prinosi krv i salo žrtve mirotvorne, ima kao dio pripasti desno stegno.
Levitski zakonik 7,34Jer grudi primicanja i odmicanja i stegno podizanja uzimam od sinova Izraelovih kao svoj dio na mirotvornim žrtvama njihovim i dajem ih svećeniku Aronu i sinovima njegovim kao vječno dužnu pristojbu od strane sinova Izraelovih.
Levitski zakonik 7,35To je dio Aronov i sinova njegovih na ognjenim žrtvama Gospodnjim od dana, kad ih pripusti k sebi, da bi služili Gospodu kao svećenici.
Levitski zakonik 7,36To predade Gospod njima na dan, kad ih pomaza, kao dar od strane sinova Izraelovih. To je vječita, kroz sve naraštaje obvezna pristojba."
Levitski zakonik 7,37To su odredbe za žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za prijestup, žrtvu posvećenja i žrtvu mirotvornu,
Levitski zakonik 7,38Što ih je Gospod zapovjedio Mojsiju na gori Sinaju, kad zapovjedi sinovima Izraelovima da u pustinji Sinajskoj prinose žrtvene prinose svoje Gospodu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje