Tražilica


Ponovljeni zakon 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 3,1Nato udarismo putem u Bašan. Tada Og, kralj bašanski, s cijelim svojim narodom izađe pred nas, da se sukobi s nama kod Edreja.
Ponovljeni zakon 3,2A Gospod mi reče: Ne boj ga se, jer ga dajem s cijelim narodom njegovim i sa zemljom njegovom u ruke tvoje. Učini s njim upravo onako, kako si učinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji stoluje u Hešbonu.
Ponovljeni zakon 3,3Tako nam dade Gospod, Bog naš, u ruke i Oga, kralja bašanskoga, s cijelim narodom njegovim. Pobismo ga, da mu više nitko ne preostade.
Ponovljeni zakon 3,4Tada osvojismo i sve gradove njegove. Nije bilo grada, kojega im ne uzesmo. Šezdeset gradova i sva pokrajina Argob pripadali su kraljevstvu Oga u Bašanu.
Ponovljeni zakon 3,5Bili su to sve gradovi, što su bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama, osim vrlo mnogih otvorenih mjesta.
Ponovljeni zakon 3,6Izvršismo prokletstvo na njima, kao što smo bili učinili na Sihonu, kralju u Hešbonu, i istrijebismo u svakom gradu muževe, žene i djecu.
Ponovljeni zakon 3,7A svu stoku i plijen iz gradova uzesmo za se.
Ponovljeni zakon 3,8Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice kraljeva amorejskih, koja je s onu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Hermona,
Ponovljeni zakon 3,9Sidonci zovu Hermon Sirion, Amoreji ga zovu Senir, -
Ponovljeni zakon 3,10Sve gradove u ravni, sav Gilead i sav Bašan do Salke i Edreja, ukratko gradove, što pripadaju kraljevstvu Oga u Bašanu.
Ponovljeni zakon 3,11Bašanski kralj Og bio je posljednji ostatak Refaima. Sarkofag njegov od basalta stoji još u gradu sinova Amonovih Rabahu. Dužina je njegova devet običnih lakata, a širina mu četiri lakta.
Ponovljeni zakon 3,12Tu zemlju osvojismo onda. Od Aroera na riječi Arnonu dadoh je s polovinom gore gileadske i gradovima njezinim Rubenovcima i Gadovcima.
Ponovljeni zakon 3,13Ostali dio Gileada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, svu pokrajinu Argob predadoh polovini plemena Manasehova. Sav taj kraj bašanski zove se zemlja Refaima.
Ponovljeni zakon 3,14Jair, sin Manasehov, zauze svu pokrajinu Argob do područja Gešureja i Maakateja i prozva taj dio Bašana po svojemu imenu sela Jairova. Tako se zovu do dana današnjega.
Ponovljeni zakon 3,15Makiru dadoh Gilead.
Ponovljeni zakon 3,16Obadvjema plemenima Rubenovu i Gadovu dadoh zemlju od Gileada do Arnona - sredina je doline međa - pa do Jaboka, međe sinova Amonovih,
Ponovljeni zakon 3,17Dalje Arabu s Jordanom kao međom, od Kinereta do mora uz poljanu, Slanoga mora, na području obronaka Pisge na istoku.
Ponovljeni zakon 3,18Tada vam dadoh ovaj naputak: "Gospod, Bog vaš, dade vam tu zemlje u posjed. A, vi svi vojnici, pođite naoružani tamo pred braćom svojom, sinovima Izraelovim.
Ponovljeni zakon 3,19Samo žene vaše i djeca vaša i stoka vaša - znam, da imate mnogo stoke - neka ostanu u gradovima vašim, što vam ih dadoh,
Ponovljeni zakon 3,20Dokle Gospod braći vašoj isto tako kao vama ne dadne tvrde stanove pa i oni uzmu u posjed zemlju, koju će im Gospod, Bog vaš, dati s onu stranu Jordana. Onda se smijete vratiti svaki k svojemu posjedu, što vam ga dadoh.
Ponovljeni zakon 3,21A Jošui dadoh onda ovaj naputak: "Svojim očima vidio si sve, što Gospod, Bog vaš, učini onoj dvojici kraljeva. Isto tako učinit će Gospod sa svima kraljevstvima, u koja ćeš prijeći,
Ponovljeni zakon 3,22Ne bojte ih se, jer Gospod, Bog vaš, sam će se boriti za vas.
Ponovljeni zakon 3,23Onda sam se pomolio Gospodu:
Ponovljeni zakon 3,24Svemogući Gospode! Ti si već do sada slugi svojemu pokazao moć svoju i jaku ruku svoju, jer gdje je u nebu i na zemlji Bog, koji tvori takva čudesa i junačka djela kao ti?
Ponovljeni zakon 3,25Daj mi da i ja prijeđem tamo i da vidim lijepu zemlju onu stranu Jordana, to sjajno pogorje i Libanon!
Ponovljeni zakon 3,26Ali Gospod srdio se je na me zbog vas i nije me uslišio. Dapače mi odgovori Gospod: Dosta je toga, ne govori mi više o tom!
Ponovljeni zakon 3,27Popni se navrh Pisge, i podigni oči svoje na zapad i na sjever, na jug i na istok i pogledaj je svojim vlastitim očima, jer ne ćeš nikada prijeći preko Jordana.
Ponovljeni zakon 3,28Podaj dakle Jošui naputke, ohrabri i ojači ga, jer on ima na čelu naroda prijeći tamo i zemlju, koju vidiš, razdijeliti njima.
Ponovljeni zakon 3,29Tako ostasmo u dolini prema Bet Peoru,
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje