Tražilica


Hebrejima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 6,1Zato da, ostavimo počela Kristove nauke, i da se damo na savršenstvo; da ne postavljamo opet temelja odvraćanjem od mrtvih djela, i vjerom u Boga;
Hebrejima 6,2Naukom o krštenju, i polaganju ruku, i uskrsnuću od mrtvih, i sudu vječnom.
Hebrejima 6,3I ovo ćemo učiniti, ako Bog dopusti.
Hebrejima 6,4Jer nije moguće one, koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, i postali dionici Duha Svetoga,
Hebrejima 6,5i okusili dobru riječ Božju, i sile budućega svijeta,
Hebrejima 6,6pa su ipak otpali, opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo propinju i ruže Sina Božjega.
Hebrejima 6,7Jer zemlja, koja pije dažd, što često na nju pada; i koja rađa povrće korisno onima, koji je obrađuju, prima blagoslov od Boga;
Hebrejima 6,8a koja iznosi trnje i draču, nepotrebna je i blizu je prokletstvu, i ona se najposlije spali.
Hebrejima 6,9Ali od vas, ljubljeni, nadamo se boljemu i što je blizu spasenju, ako i govorimo tako.
Hebrejima 6,10Jer Bog nije nepravedan, da zaboravi djelo vaše i ljubav, koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći.
Hebrejima 6,11Ali želimo, da svaki vas pokaže istu revnost, da se ispuni nada do kraja,
Hebrejima 6,12Da ne budete tromi, nego nasljedovatelji onih, koji vjerom i strpljivošću baštine obećanja.
Hebrejima 6,13Jer kad je Bog Abrahamu obećao nemajući nikoga većega, da se njim zakune, zakle se sam sobom,
Hebrejima 6,14Govoreći: "Zaista, obilno ću te blagosloviti i silno ću te umnožiti."
Hebrejima 6,15I tako strpljivo čekajući dobi obećanje.
Hebrejima 6,16Jer se ljudi većim kunu, i svakoj njihovoj prepirci svršetak je zakletva za potvrđenje.
Hebrejima 6,17Zato i Bog, kad je htio baštinicima obećanja pokazati nepokolebljivost svoje odluke, posluži se zakletvom,
Hebrejima 6,18Da bi u dvjema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguće prevariti, imali jaku utjehu mi, koji smo pribjegli, da se uhvatimo za nadu, koja nam je dana,
Hebrejima 6,19Koju imamo kao sigurno i tvrdo sidro duše, koje ulazi u unutrašnjost iza zavjese
Hebrejima 6,20Kamo Isus uđe kao preteča za nas, postavši veliki svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu.
Hebrejima 6,1 Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajući iznovice temelja: obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga,
Hebrejima 6,2naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud.
Hebrejima 6,3To ćemo pak učiniti, dakako, ako Bog da.
Hebrejima 6,4Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,
Hebrejima 6,5i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,
Hebrejima 6,6pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
Hebrejima 6,7Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;
Hebrejima 6,8ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: "U oganj!
Hebrejima 6,9A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.
Hebrejima 6,10Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima.
Hebrejima 6,11Želimo ipak da svatko od vas sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost za ispunjenje nade
Hebrejima 6,12te ne omlitavite, nego budete nasljedovatelji onih koji po vjeri i strpljivosti baštine obećano.
Hebrejima 6,13Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje, jer se nije imao kime većim zakleti, zakle se samim sobom:
Hebrejima 6,14Uistinu, blagosloviti, blagoslovit ću te i umnožiti, umnožit ću te.
Hebrejima 6,15I tako Abraham, strpljiv, postiže obećano.
Hebrejima 6,16Ljudi se doista kunu onim tko je veći i zakletva im je, kao potkrepa, kraj svake raspre.
Hebrejima 6,17Tako i Bog: htio je baštinicima obećanja obilatije pokazati nepromjenljivost svoje odluke pa zato zajamči zakletvom
Hebrejima 6,18da bismo po dva nepromjenljiva čina - u kojima je nemoguće da bi Bog prevario - mi pribjeglice imali snažno ohrabrenje da se držimo ponuđene nade.
Hebrejima 6,19Ona nam je kao pouzdano i čvrsto sidro duše što ulazi u unutrašnjost iza zavjese,
Hebrejima 6,20kamo je kao preteča za nas ušao Isus postavši
Hebrejima 6,1Tako dakle, ostavimo početno poučavanje o *kristu za uzdići se na savršenost odraslog, a da se ne vraćamo na temeljne podatke: pokajanje za djela smrtna i vjeru u Boga,
Hebrejima 6,2nauku krštenja i *polaganja ruku, uskrsnuće od mrtvih i konačno suđenje.
Hebrejima 6,3Evo što ćemo mi činiti, ako Bog dopusti to.
Hebrejima 6,4Nemoguće je, naime, koji su jednog dana primili svjetlost, kušali nebeski dar, imali dio u Svetom Duhu,
Hebrejima 6,5okusili izvrsnu riječ Božju i snage bud ućeg svijeta,
Hebrejima 6,6a ipak su ponovo pali - nemoguće je da oni po drugi put nađu obraćenje, dok, za svoj račun, ponovo stavljaju na križ Sina Božjeg i izlažu ga uvrjedama.
Hebrejima 6,7Tek kad jedna zemlja upije česte poplave koje padaju na nju i proizvede jedno korisno raslinje onima koji ju obrađuju, on prima od Boga svoj dio blagoslova.
Hebrejima 6,8Ali, proizvede li ona trnje i češljuge, ona je prosuđena bezvrijednom, sasvim blizu da bude prokleta i da završi spaljena.
Hebrejima 6,9Što se tiče vas, ljubljeni, mi smo uvjereni, sve govoreći tako, da ste vi s dobre strane, one spasenja.
Hebrejima 6,10Bog, naime, nije nepravedan; on ne može zaboraviti vaše naprezanje i ljubav koju ste pokazali spram njegovog *imena stavljajući se u prošlosti u službu *svetima, i opet u sadašnjosti.
Hebrejima 6,11Ali, naša je želja da svatko od vas pokaže istu gorljivost za nositi nadu u njenom cvatu sve do kraja,
Hebrejima 6,12ne usporavaj ući svoje napore, već oponašajući one koji, putem vjere i ustrajnosti, primaju baštinu iz obećanja.
Hebrejima 6,13Kad Bog dade svoje obećanje Abrahamu, kako on ne imade nikog većeg kime prisegnuti, on prisegnu sobom samim
Hebrejima 6,14i reče: Da, blagoslovima ja ću te ispuniti, Jedno ogromno povećanje tebi ću dati.
Hebrejima 6,15Budući tada ustrajan, Abraham vidje ostvariti se obećanje.
Hebrejima 6,16Ljudi prisežu po većem od sebe samih, i za staviti kraj svakom osporavanju, oni utječu jamčenju prisegom.
Hebrejima 6,17U tom smislu, Bog, htijući puno više pokazati baštinicima obećanja neopozivu narav svoje odluke, priteče zakletvi.
Hebrejima 6,18Tako, dva neporeciva čina, u kojima ne može biti laži s Božje strane, donose nam jedno moćno ohrabrenje, nama koji smo sve napustili za prigrliti ponuđeno obećanje.
Hebrejima 6,19Ona je za nas kao jedno sidro duše, čvrsto prionulo, koje ulazi s one strane zavjese,
Hebrejima 6,20ondje gdje je ušao za nas, kao preteča, Isus, postao *veliki svećenik za vječnost na način Melhisedekov.
Jevrejima 6,1Zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na savršenstvo: da ne postavljamo opet temelja pokajanja od mrtvijeh djela, i vjere u Boga,
Jevrejima 6,2Nauke krštenja, i metanja ruku, i vaskrsenija mrtvijeh, i suda vječnoga.
Jevrejima 6,3I ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti.
Jevrejima 6,4Jer nije moguće one koji su jednom prosvijetljeni, okusili dara nebeskoga, postali zajedničari Duha svetoga,
Jevrejima 6,5I okusili dobre riječi Božije, i sile onoga svijeta, i otpali,
Jevrejima 6,6Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijega.
Jevrejima 6,7Jer zemlja koja pije dažd što često na nju pada, i koja rađa povrće dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga;
Jevrejima 6,8A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je i kletve blizu, koja se najposlije sažeže.
Jevrejima 6,9Ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu i što se drži spasenija, ako i govorimo tako.
Jevrejima 6,10Jer Bog nije nepravedan da zaboravi djelo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći.
Jevrejima 6,11Ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje da se nad održi tvrdo do samoga kraja;
Jevrejima 6,12Da ne budete ljenivi, nego da se ugledate na one koji vjerom i trpljenjem dobijaju obećanja.
Jevrejima 6,13Jer kad Bog Avraamu obeća, ne imajući ničim većijem da se zakune, zakle se sobom,
Jevrejima 6,14Govoreći: zaista blagosiljajući blagosloviću te, i umnožavajući umnožiću te.
Jevrejima 6,15I tako trpeći dugo, dobi obećanje.
Jevrejima 6,16Jer se ljudi većijem kunu, i svakoj njihovoj svađi svršetak je zakletva za potvrđenje.
Jevrejima 6,17Zato i Bog kad šćaše našljednicima obećanja obilnije da pokaže tvrđu savjeta svojega, učini posrednika kletvu:
Jevrejima 6,18Da bi u dvjema nepokolebljivijem stvarima, u kojima Bogu nije moguće slagati, imali jaku utjehu mi koji smo pribjegli da se uhvatimo za nad koji nam je dan,
Jevrejima 6,19Koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger duše, koji ulazi i za najdalje zavjese,
Jevrejima 6,20Gdje Isus uđe naprijed za nas, postavši poglavar sveštenički dovijeka po redu Melhisedekovu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje