Tražilica


Otkrivenje 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj |
Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 22,1I Pokaza mi rijeku vode života, bistru kao kristal, koja je izlazila od prijestolja Božjega Janjetova.
Otkrivenje 22,2Nasred ulice njegove i s obje strane rijeke drvo života, koje rada dvanaest plodova, dajući svakoga mjeseca svoj plod; i lišće od drveta lijek je narodima,
Otkrivenje 22,3I više neće biti nikakva prokletstva. I prijestolje Božje i Janjetovo bit će u njemu, i sluge njegove klanjat će mu se.
Otkrivenje 22,4I gledat će lice njegovo, i ime njegovo bit će na čelima njihovim.
Otkrivenje 22,5I noći više neće biti, i neće trebati svijetla od svjetiljke, ni od svijetla sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i kraljevat će u vijeke vjekova.
Otkrivenje 22,6I reče mi: "Ove su riječi vjerne i istinite. Gospod Bog proročkih duhova poslao je anđela svojega, da pokaje slugama svojim, što treba brzo da bude.
Otkrivenje 22,7I evo, dolazim brzo. Blagoslovljen je onaj, koji drži riječi proročanstva ove knjige!"
Otkrivenje 22,8I ja, Ivan, čuo sam i vidio ovo. I kad sam bio čuo i vidio, padoh pred noge anđelu, koji mi ovo pokaza, da mu se poklonim;
Otkrivenje 22,9I reče mi: "Nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i brada tvoja proroci i oni, koji drži riječi knjige ove. Bogu se klanjaj!"
Otkrivenje 22,10I reče mi: "Ne zapečati riječi proročanstva knjige ove, jer je vrijeme blizu.
Otkrivenje 22,11Tko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i tko je nečist, neka se još kalja; i tko je pravedan, neka još čini pravdu; i tko je svet, neka se još posvećuje!
Otkrivenje 22,12Evo, dolazim brzo, i plaća moja s menom, da dadnem svakome po djelima njegovim.
Otkrivenje 22,13Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.
Otkrivenje 22,14Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta, da imadnu pravo na drvo života, i da uđu na vrata u grad!
Otkrivenje 22,15Vani su psi, i vračari i bludnici, i ubojice i idolopoklonici, i svaki, koji ljubi i čini laž.
Otkrivenje 22,16Ja, Isus, poslah anđela svojega, da vam ovo posvjedoči u crkvama, Ja sam korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica."
Otkrivenje 22,17I Duh i zaručnica govore: "Dođi!" I tko čuje, neka govori: "Dođi!" A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života zabadava!"
Otkrivenje 22,18Svjedočim svakome, koji čuje riječi proročanstva knjige ove: Ako tko što dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj.
Otkrivenje 22,19I ako tko oduzme od riječi knjige proročanstva ovoga, Bog će oduzeti njegov dio od drveta života i od grada svetoga, o kojima je pisano u knjizi ovoj.
Otkrivenje 22,20Govori onaj, koji svjedoči ovo: "Da, Ja dolazim brzo." Amen. Dođi, Gospodine Isuse!
Otkrivenje 22,21Milost Gospodina Isusa Krista sa svima svetima! Amen.
Otkrivenje 22,1 I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva.
Otkrivenje 22,2Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima.
Otkrivenje 22,3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati
Otkrivenje 22,4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.
Otkrivenje 22,5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.
Otkrivenje 22,6I reče mi: "Ove su riječi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anđela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo.
Otkrivenje 22,7I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji čuva riječi proroštva ove knjige!
Otkrivenje 22,8Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge anđelu koji mi to pokaza da mu se poklonim.
Otkrivenje 22,9A on će mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja proroci i svi koji čuvaju riječi ove knjige. Bogu se pokloni!
Otkrivenje 22,10A zatim će mi: "Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer - vrijeme je blizu!
Otkrivenje 22,11Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!
Otkrivenje 22,12"Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!
Otkrivenje 22,13"Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
Otkrivenje 22,14Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
Otkrivenje 22,15Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.
Otkrivenje 22,16"Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.
Otkrivenje 22,17I Duh i Zaručnica govore: "Dođi!" I tko ovo čuje, neka rekne: "Dođi!" Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!
Otkrivenje 22,18Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi.
Otkrivenje 22,19I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu - na svemu što je napisano u ovoj knjizi.
Otkrivenje 22,20Svjedok za sve ovo govori: "Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
Otkrivenje 22,21Milost Gospodina Isusa sa svima!
Otkrivenje 22,1Po tome on mi pokaza jednu rijeku žive vode, blistajuće kao što je kristal, koja izvire iz prijestolja Božjeg i janjetovog.
Otkrivenje 22,2U sred gradskog trga i dvaju riječnih rukavaca, jedno je drvo života koje daje dvanaest žetava. Svakog mjeseca ono daje svoj plod, a njegovo lišće služi iscjeljivanju narodâ.
Otkrivenje 22,3Neće više biti prokletstva. Prijestolje Boga i janjeta bit će u gradu a, njegove će mu sluge vršiti obred,
Otkrivenje 22,4oni će gledati njegovo lice i njegovo će imi biti na čelima njihovim.
Otkrivenje 22,5Neće više biti noć, nitko neće trebati svjetlosti buktinja ni svjetlosti sunca, jer Gospodin Bog izlijevat će na njih svoju svjetlost, i vladat će oni iz vijekova u vjekove.
Otkrivenje 22,6Potom mi on reče: Te riječi su izvjesne i vjerodostojne; Gospodin, Bog duhova *proročkih, poslao je *anđela, za pokazati svojim slugama ono što se treba uskoro zbiti.
Otkrivenje 22,7Evo, ja dolazim uskoro . Sretan onaj koji čuva riječi proročke iz ove knjige.
Otkrivenje 22,8Ja, Ivan, čuo sam i vidio ovo. I, nakon što sam to čuo i vidio, ja padam ničice, za klanjati se,, pred noge anđelu koji mi pokazivaše sve to.
Otkrivenje 22,9Ali, on mi reče: Čuvaj se da to ne učiniš! Ja sam samo jedan sudrug iz službe za tebe i za tvoju braću proroke, i za one koji čuvaju riječi iz ove knjige. Bog je taj kojeg ti trebaš obožavati.
Otkrivenje 22,10Potom on mi reče: Ne čuvaj tajnom riječi proročke iz ove knjige, jer vrijeme je blizu.
Otkrivenje 22,11Nek nepravedni počini još nepravde i nek nečisti još poživi u nečistoći, ali nek pravednik još vrši pravednost i nek *sveti još sebe posvećuje.
Otkrivenje 22,12Evo, ja dolazim uskoro, i moja naknada je sa mnom, za vratiti svakome prema njegovom djelu.
Otkrivenje 22,13Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, početak i svršetak.
Otkrivenje 22,14Sretni oni koji operu svoje haljine, da bi imali pravo na drvo *života, i da uđu, kroz vrata, u grad.
Otkrivenje 22,15Van psi i vračari, bestidnici i ubojice, idolopoklonici i oni koji vole ili primijenjuju laž!
Otkrivenje 22,16Ja, Isus, ja sam poslao svog anđela za donijeti vam ovo svjedočenje o crkvama . Ja sam izdanak i loza Davidova, i sjajna jutarnja zvijezda.
Otkrivenje 22,17Duh i supruga rekoše: Dođi Nek onaj koji sluša kaže: Dođi! Nek onaj koji je žedan dođe, Nek onaj koji to hoće primi žive vode, bezplatno.
Otkrivenje 22,18Ja ovo potvrđujem tko god sluša riječi proročke iz ove knjige: Ako netko tu doda, Bog će njemu dodati nevolje opisane u ovoj knjizi.
Otkrivenje 22,19Ako netko oduzme riječima ove proročke knjige, Bog će oduzeti, sa svoje strane, drvo života i sveti grad koji su opisani u ovoj knjizi.
Otkrivenje 22,20Onaj koji potvrđuje ovo kaže: Da, ja dolazim uskoro. Amen, dođi Gospodine Isuse !
Otkrivenje 22,21Milost Gospodina Isusa budi sa svima!
Otkrivenje 22,1I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prijestola Božijega, i jagnjetova.
Otkrivenje 22,2Nasred ulica njegovijeh i s obje strane rijeke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga mjeseca svoj rod; i lišće od drveta bijaše za iscjeljivanje narodima.
Otkrivenje 22,3I više neće biti nikakve prokletinje; i prijestol Božij i jagnjetov biće u njemu; i sluge njegove posluživaće ga.
Otkrivenje 22,4I gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovima.
Otkrivenje 22,5I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovaće va vijek vijeka.
Otkrivenje 22,6I reče mi: ovo su riječi vjerne i istinite, i Gospod Bog svetijeh proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojima šta će biti skoro.
Otkrivenje 22,7Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove.
Otkrivenje 22,8I ja Jovan vidjeh ovo i čuh; i kad čuh i vidjeh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza.
Otkrivenje 22,9I reče mi: gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi proroštva knjige ove. Bogu se pokloni.
Otkrivenje 22,10I reče mi: ne zapečaćavaj riječi proroštva knjige ove; jer je vrijeme blizu.
Otkrivenje 22,11Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.
Otkrivenje 22,12I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.
Otkrivenje 22,13Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji.
Otkrivenje 22,14Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
Otkrivenje 22,15A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.
Otkrivenje 22,16Ja Isus poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u crkvama. Ja sam korijen i rod Davidov, i sjajna zvijezda Danica.
Otkrivenje 22,17I Duh i nevjesta govore: dođi. I koji čuje neka govori: dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava.
Otkrivenje 22,18Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
Otkrivenje 22,19I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj.
Otkrivenje 22,20Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Otkrivenje 22,21Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin

Prethodno poglavlje | Sadržaj |