Tražilica


Rimljanima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 6,1Što ćemo dakle reci! Zar da ostanemo u grijehu, da se milost umnoži? Bože sačuvaj!
Rimljanima 6,2Jer koji umrijesmo grijehu, kako ćemo još živjeti u njemu?
Rimljanima 6,3Ili zar ne znate, da smo svi mi, koji smo kršteni u Kristu Isusu, u smrt njegovu kršteni?
Rimljanima 6,4S njim smo dakle pokopani krštenjem u smrt, da kao što uskrsnu Krist od mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.
Rimljanima 6,5Jer kad smo s njim najbliže združeni sličnosću smrti njegove, bit ćemo i uskrsnućem;
Rimljanima 6,6Znajući ovo, da je stari naš čovjek raspet s njime, da se uništi griješno tijelo, te mi ne robujemo grijehu.
Rimljanima 6,7Jer koji umrije, oslobodi se od grijeha.
Rimljanima 6,8A ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo, da ćemo i živjeti s njim,
Rimljanima 6,9Znajući da Krist uskrsnuvši od mrtvih više ne umire, smrt više ne vlada njime.
Rimljanima 6,10Jer što umrije, grijehu umrije jedanput, a što živi, Bogu živi.
Rimljanima 6,11Tako i vi držite sebe, da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
Rimljanima 6,12Neka ne vlada dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da slušate požude njegove.
Rimljanima 6,13Niti dajite udova svojih grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, kao koji ste uskrsnuli na život od mrtvih, i udove svoje Bogu za oružje pravde.
Rimljanima 6,14Jer grijeh neće vama ovladati, jer nijeste pod zakonom, nego pod milošću.
Rimljanima 6,15Što dakle? Zar ćemo griješiti, kad nijesmo pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj!
Rimljanima 6,16Ne znate li, da kojemu dajete sebe za sluge u pokornost, sluge ste onoga, kojemu se pokoravate, ili grijeha za smrt, ili pokornosti za pravdu?
Rimljanima 6,17A hvala Bogu, što ste bili robovi grijehu, ali poslušaste od srca ono pravilo nauke, kojemu ste predani.
Rimljanima 6,18A oslobodivši se od grijeha postadoste sluge pravdi.
Rimljanima 6,19Kao čovjek govorim zbog vašega tijela, jer kao što dadoste udove svoje u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite udove svoje u službu pravdi na posvećenje!
Rimljanima 6,20Jer kad ste bili sluge grijehu, bili ste slobodni od pravde.
Rimljanima 6,21Kakav dakle onda imadoste plod od onoga, za što se sad stidite? Jer je onome kraj smrt.
Rimljanima 6,22A sad oslobođeni od grijeha i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
Rimljanima 6,23Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: "Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
Rimljanima 6,1 Što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grijehu da milost izobiluje?
Rimljanima 6,2Nipošto! Jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu?
Rimljanima 6,3Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni.
Rimljanima 6,4Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.
Rimljanima 6,5Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću.
Rimljanima 6,6Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.
Rimljanima 6,7Ta tko umre, opravdan je od grijeha.
Rimljanima 6,8Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.
Rimljanima 6,9Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.
Rimljanima 6,10Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Rimljanima 6,11Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!
Rimljanima 6,12Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude;
Rimljanima 6,13i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.
Rimljanima 6,14Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!
Rimljanima 6,15Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto!
Rimljanima 6,16Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost.
Rimljanima 6,17Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni;
Rimljanima 6,18da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.
Rimljanima 6,19Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posvećenja.
Rimljanima 6,20Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, "slobodni" bijaste od pravednosti.
Rimljanima 6,21Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu - smrt.
Rimljanima 6,22Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak - život vječni.
Rimljanima 6,23Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.
Rimljanima 6,1Što se ima reći? Treba li nam ostati u grijehu da bi milost obilovala?
Rimljanima 6,2Sigurno ne! Budući da smo umrli u grijehu, kako još živjeti u grijehu?
Rimljanima 6,3Ili pak, ne znate li da svi mi, kršteni u Isusu Kristu, da smo u smrti njegovoj bili kršteni?
Rimljanima 6,4 Krštenjem, u njegovoj smrti, mi smo dakle, bili pokopani s njim, da bi, kao što je Krist uskrsnuo iz mrtvih po slavi Oca, mi sebi dovodimo također jedan novi *život.
Rimljanima 6,5Jer, ako1 mi bijasmo potpuno sjedinjeni, izjednačeni u njegovoj smrti mi ćemo to također biti i u njegovom uskrsnuću.
Rimljanima 6,6Shvatimo dobro ovo: naš stari čovjek je bio razapet s njim da bi bilo uništeno to tijelo grijeha i da tako mi više ne budemo robovi grijeha.
Rimljanima 6,7Jer onaj koji je umro oslobođen je od grijeha.
Rimljanima 6,8Ali ako smo mi umrli s Kristom, mi vjerujemo da ćemo također i živjeti s njim.
Rimljanima 6,9Mi to u stvari znamo: uskrsnuo iz mrtvih, Krist više ne umire; smrt nad njim nema moći.
Rimljanima 6,10Jer mrtav, on je umro s grijesima jedanput zauvijek; živ, to on za Boga živi.
Rimljanima 6,11Isto tako i vi također: smatrajte da ste mrtvi s grijesima i živući za Boga u Isusu Kristu.
Rimljanima 6,12Neka grijeh, dakle, ne vlada vašim smrtnim tijelom da vas ne bi učinio pokornima njegovim hlepnjama.
Rimljanima 6,13Ne stavljajte više svoje udove u službu grijeha kao oružje nepravednosti, već, kao živ ući povratnici između mrtvih, sa svojim udovima kao oružjem pravednosti, stavite se u službu Bogu.
Rimljanima 6,14Jer, grijeh neće više imati carstva nad vama, budući da vi više niste pod *zakonom, već pod milošću.
Rimljanima 6,15Što dakle? Hoćemo li griješiti zato što više nismo pod zakonom već pod milošću? Sigurno ne!
Rimljanima 6,16Ne znate li vi da stavljajući se u nečiju službu kao robovi za biti mu pokorni, vi ste robovi onome kome se pokoravate, bilo grijehu koji vodi u smrt, bilo pokornosti koja vodi otkupljenju?
Rimljanima 6,17Zahvalimo Bogu: vi bijaste robov i grijeha, ali, vi ste se pokorili svim svojim srcem poučavanju kojem bijaste povjereni;
Rimljanima 6,18oslobođeni od grijeha, vi ste postali robovi pravednosti.
Rimljanima 6,19Ja koristim sasvim ljudske riječi, primjerene vašoj slabosti. Isto tako kako ste vi stavili svoje udove kao robove u službu *nečistoće i nereda koji vode u pobunu protiv Boga, stavite ih sada kao robove u službu opravdanja koje vodi u *posvećenje.
Rimljanima 6,20Dok vi bijaste robovi grijeha, vi bijaste slobodni glede pravednosti.
Rimljanima 6,21Koje plodove donosiste vi tada? Danas ih se stidite, jer njihovo skončavanje, to je smrt.
Rimljanima 6,22Ali sada, oslobođeni od grijeha i postali robovima Bogu, vi donosite plodove koji vode u posvećenje, i njihovo okončanje, to je vječni *život.
Rimljanima 6,23Jer plaća grijehu, to je smrt; ali, besplatni dar od Boga, to je vječni život u Isusu Kristu našem Gospodinu.
Rimljanima 6,1Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grijehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj!
Rimljanima 6,2Jer koji umrijesmo grijehu kako ćemo još življeti u njemu?
Rimljanima 6,3Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se?
Rimljanima 6,4Tako se s njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvijeh slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo.
Rimljanima 6,5Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenijem;
Rimljanima 6,6Znajući ovo da se stari naš čovjek razape s njime, da bi se tijelo grješno pokvarilo, da više ne bismo služili grijehu.
Rimljanima 6,7Jer koji umrije oprosti se od grijeha.
Rimljanima 6,8A ako umrijesmo s Hristom, vjerujemo da ćemo i življeti s njim,
Rimljanima 6,9Znajući da Hristos usta iz mrtvijeh, već više ne umire; smrt više neće obladati njime.
Rimljanima 6,10Jer što umrije, grijehu umrije jedanput; a što živi, Bogu živi.
Rimljanima 6,11Tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grijehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu.
Rimljanima 6,12Da ne caruje dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da ga slušate u slastima njegovijem;
Rimljanima 6,13Niti dajite udova svojijeh grijehu za oružje nepravde; nego dajite sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvijeh, i ude svoje Bogu za oružje pravde.
Rimljanima 6,14Jer grijeh neće vama obladati, jer nijeste pod zakonom nego pod blagodaću.
Rimljanima 6,15Šta dakle? Hoćemo li griješiti kad nijesmo pod zakonom nego pod blagodaću? Bože sačuvaj!
Rimljanima 6,16Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušanja za pravdu?
Rimljanima 6,17Hvala dakle Bogu što bivši robovi grijehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste.
Rimljanima 6,18Oprostivši se pak od grijeha postaste sluge pravdi.
Rimljanima 6,19Kao čovjek govorim, za slabost vašega tijela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite ude svoje za sluge pravdi na posvećenje.
Rimljanima 6,20Jer kad bijaste robovi grijehu, prosti bijaste od pravde.
Rimljanima 6,21Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite? Jer je onoga kraj smrt.
Rimljanima 6,22A sad oprostivši se od grijeha, i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
Rimljanima 6,23Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje