Tražilica


Amos 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 3,1Čujte riječ, koju vam govori Gospod, djeco Izraelova, svemu plemenu, koje sam izveo iz Egipta:
Amos 3,2"Samo vas izabrao sam između svih naroda zemaljskih. Zato dajem da okajete svu krivnju svoju."
Amos 3,3Putuju li dvojica zajedno, a da ne poznaju jedan drugoga
Amos 3,4Riče li lav u šumi, a da nema plijena? Daje li glas u špilji lavić, prije nego je što uhvatio?
Amos 3,5Pada li ptica u mrežu na zemlji, ako ova ne čeka na nju? Diže li se lovka sa zemlje, ako se ne uhvati?
Amos 3,6Zatrubi li u gradu truba, a da se ne uplaše ljudi? Zadesi li nesreća grad, da je nije učinio Gospod?
Amos 3,7Ne, svemogući Gospod ne čini ništa, a da ne očituje osnovu svoju slugama svojim: prorocima.
Amos 3,8Kad rikne lav, tko da se onda ne prepadne? Kad Gospod, Svemogući, progovori, tko da onda ne prorokuje?
Amos 3,9Oglasite po tvrđavama u Ašdodu, po tvrđavama u zemlji egipatskoj! Recite: "Skupite se na visinama Samarije! Gledajte divljanje I u njoj, nasilja u njoj!
Amos 3,10Zaboravili su činiti pravo, govori Gospod, "Gomilaju opačinu i krvavo djelo u palačama svojim.
Amos 3,11"Zato", ovako veli svemogući Gospod, "neprijatelj će unaokolo opustošiti zemlju i s tebe će svući krasotu tvoju. Tvrđave tvoje bit će oplijenjene."
Amos 3,12Ovako veli Gospod: "kao kad pastir istrgne iz čeljusti lavu dvije koštice ili samo jagodicu od uha: "tako će se izbaviti samo malo od sinova Izraelovih, koji sjede u Samariji na čipkama divana i na jastucima iz Damaska."
Amos 3,13"Čujte i posvjedočite kući Jakovljevoj! govori Svemogući Gospod, Bog nad vojskama.
Amos 3,14"Zaista, kad kaznim opačine Izraelove, tada ću kazniti i žrtvenike Betelu. Odbit će se rogovi žrtveniku, i oni će pasti na zemlju.
Amos 3,15Razorit ću zimnu kuću i ljetnu kuću, propast će kuće od slonove kosti, nestat će mnogih palača, govori Gospod.
Amos 3,1 Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ koju Jahve zbori protiv vas, protiv svakoga roda što ga izvedoh iz zemlje egipatske:
Amos 3,2"Među svim plemenima zemaljskim samo vas poznah, zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.
Amos 3,3Idu li dvojica zajedno da se ne dogovore?
Amos 3,4Riče li lav u šumi ako plijena nema? Reži li lavić u brlogu ako ništa ne ulovi?
Amos 3,5Pada l` ptica na zemlju ako na njoj zamke nema? Diže li se mreža sa zemlje ako se ništa ne uhvati?
Amos 3,6Trubi li truba po gradu da se narod ne uzbuni? Hoće li kob pogoditi grad ako je Jahve ne pošalje?
Amos 3,7Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.
Amos 3,8Lav riče: tko da se ne prestravi? Gospod Jahve govori: tko da ne prorokuje?
Amos 3,9Proglasite ovo po dvorcima asirskim i po dvorcima u zemlji egipatskoj; recite: "Skupite se na planini Samarije, pogledajte velik nered u njoj i tlačenje posred nje.
Amos 3,10Jer ne znaju činiti pravo - riječ je Jahvina - u dvorcima gomilaju nasilje i tlačenje.
Amos 3,11Stog ovako govori Jahve Gospod: "Neprijatelj će opkoliti zemlju, utvrde će tvoje razvaliti, tvoje dvorce oplijeniti.
Amos 3,12Ovako govori Jahve: "Kao kad pastir istrgne dvije golijeni ili komadić uha iz lavljih ralja, tako će se istrgnuti sinovi Izraelovi koji sjede u Samariji na rubu počivaljke i na divanima.
Amos 3,13Čujte i posvjedočite protiv doma Jakovljeva - riječ je Jahve Gospoda, Boga nad Vojskama:
Amos 3,14"Onoga dana kad kaznim Izraela za zločine, kaznit ću i žrtvenike betelske; žrtvenički će se rozi odlomiti i na tlo popadati.
Amos 3,15Razorit ću zimsku kuću i ljetnu kuću, propast će kuće bjelokosne. Mnogih će kuća nestati" - riječ je Jahvina.
Amos 3,1Slušajte ovu riješ, onu koju je GOSPOD izgovorio protiv vas, sinovi Izraelovi, protiv svake obitelji koju ja bijah uspeo iz Egipta:
Amos 3,2Vi sami, ja sam vas upoznao, između svih obitelji na zemlji; to je zašto ću vam ispostaviti rašun o svim vašim nepravdama.
Amos 3,3Dva šovjeka idu li zajedno ako se nisu susrela?
Amos 3,4Jedan lav riše li u šumi ako nema plijena? Jedan lavić oglašava li se iz svoje jazbine ako nije što uhvatio?
Amos 3,5Jedna ptica pada li u zamku na zemlji ako nema u njoj mamca? Diže li se jedna zamka sa zemlje ako nije bilo lovine?
Amos 3,6Ako rog zatrubi u gradu, nije li narod bio opomenut? Ako dođe nesreća u jedan grad, nije li to GOSPOD bio koji je to ušinio?
Amos 3,7Jer, Gospodin BOG ne šini ništa, a da ne otkrije svoju tajnu slugama svojim *prorocima.
Amos 3,8Jedan je lav riknuo, tko se neće uplašiti? Gospodin BOG je govorio, tko nebi prorokovao?
Amos 3,9Jadikujte nad palašama, u Ašdodu, nad palašama, u zemlji Egipat, i recite: Sakupite se na planinama Samarije vidite koja jehrpa u neredu u njenom krilu, koje nasilje u sred nje!
Amos 3,10One nemaju smisla, njihova prevedna djela, ti nagomilavatelji nasilja i pljački u svojim palašama proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 3,11To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: neprijatelj opkoljava zemlju, on će te lišiti tvoje sile, a tvoje palače bit će opljačkane.
Amos 3,12Ovako govori GOSPOD: Sve kao što *pastir čupa iz ždrijela lavljeg za dvije noge ili kraj uha, tako će biti iščupani sinovi Izraelovi, ti ljudi nastanjeni u Samariji, u udubini jednog divana, u udobnosti kreveta.
Amos 3,13Slušajte i svjedošite protiv kuće Jakovljeve proročanstvo Gospodina BOGA, Boga sila:
Amos 3,14to je kao u dan kad ja budem šinio protiv Izraela zbog njegovih nedjela, ja ću posredovati protiv *oltara iz Betela, slomit ću rogove na oltaru i oni će pasti na zemlju;
Amos 3,15udarit ću ljetnu kuću potom zimsku, kuće od slonovaše nestat će i velike kuće će se stropoštati proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 3,1Čujte riječ koju govori Gospod za vas, sinovi Izrailjevi, za sve pleme koje sam izveo iz zemlje Misirske, govoreći:
Amos 3,2Samo vas poznah između svijeh plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za sva bezakonja vaša.
Amos 3,3Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?
Amos 3,4Hoće li riknuti lav u šumi, ako nema lova? hoće li lavić pustiti glas svoj iz pećine svoje, ako ne uhvati što?
Amos 3,5Hoće li ptica pasti u mrežu na zemlju, ako nema zamke? hoće li se dignuti mreža sa zemlje, ako se ništa ne uhvati?
Amos 3,6Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrči uplašen? hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini?
Amos 3,7Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima.
Amos 3,8Kad lav rikne, ko se neće bojati? kad Gospod reče, ko neće prorokovati?
Amos 3,9Oglasite po dvorovima Azotskim i po dvorovima u zemlji Misirskoj, i recite: skupite se na gore Samarijske i vidite velike nerede u njoj i nasilje u njoj.
Amos 3,10Ne znaju činiti pravo, govori Gospod, sabiraju blago nasiljem i grabežem u dvorima svojim.
Amos 3,11Zato ovako veli Gospod Gospod: neprijatelj je oko zemlje i oboriće ti silu tvoju, i oplijeniće se dvorovi tvoji.
Amos 3,12Ovako veli Gospod: kao kad pastir istrgne iz usta lavu dvije golijeni ili kraj od uha, tako će se istrgnuti sinovi Izrailjevi koji sjede u Samariji na uglu od odra i nakraj postelje.
Amos 3,13Čujte i zasvjedočite u domu Jakovljevu, govori Gospod Gospod Bog nad vojskama.
Amos 3,14Kad pohodim Izrailja za grijehe njegove, tada ću pohoditi i oltare Vetiljske, i odbiće se rogovi oltaru i pašće na zemlju.
Amos 3,15I udariću kuću zimnu i ljetnu kuću, i propašće kuće od slonove kosti, i nestaće velikih kuća, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje