Tražilica


Izaija 45. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 45,1Ovako veli Gospod Kiru, pomazaniku svojemu, kojega držim za desnicu, da rušim narode pred njim i učinim kraljeve nemoćnim, da otvorim vrata pred njim, tako da mu se ne zatvore nijedna vrata:
Izaija 45,2"Ja idem pred tobom i ravnam putove neprohodne. Razbijam vrata mjedena, lomim prijevornice gvozdene.
Izaija 45,3Dajem ti blago tajno i bogatstvo skriveno. Tako ćeš spoznati, da sam ja, Gospod, onaj koji te pozva po imenu, Bog Izraelov.
Izaija 45,4Zbog svojega sluge Jakova i zbog Izraela, izabranika svojega, pozvah te imenom tvojim, dadoh ti časni naslov, a da me nijesi poznavao.
Izaija 45,5Ja sam Gospod, nema drugoga, nema drugoga boga osim mene. Opasat ću te, iako me ne poznaš.
Izaija 45,6Da se spozna od istoka sunca i od zapada njegova, da osim mene nema boga. Ja sam Gospod i nema drugoga,
Izaija 45,7Tvorac svjetlosti i Stvoritelj tmine, donosilac mira i stvaratelj zla. Ja, Gospod, ja činim to sve.
Izaija 45,8Rosite, nebesa, odozgor, oblaci, kapljite blagoslovom; neka se otvori zemlja, da procvate spasenje, i neka ona iznikne blagoslovom! Ja, Gospod, to ću stvoriti.
Izaija 45,9Teško onome, koji se svađa s tvorcem svojim! On, krhotina među zemljanim sudovima. Smije li glina reći lončaru svojemu: 'Što radiš'? I djelo tvoje: 'Nemaš ruku'.
Izaija 45,10Teško onome, koji govori ocu: 'Što će ti još djeca'? i ženi: 'Što postaješ još mati.'"
Izaija 45,11Ovako veli Gospod, Svetac Izraelov i tvorac njegov: "Za buduće pitajte me, za djecu moju i za djelo ruku svojih naređujte mi!
Izaija 45,12Ja sam onaj, koji je načinio zemlju i na njoj ljude stvorio, ruke su moje razapele nebo, i svoj vojski njegovoj dao sam zapovijed.
Izaija 45,13Ja sam ga podigao po svojoj osnovi spasenja. Sve ću mu putove poravniti. On opet gradi moj grad, pušta na slobodu prognanike moje ne za novce ni za darove", veli Gospod nad vojskama.
Izaija 45,14Ovako veli Gospod: "Bogatstvo Egipta i dobitak Kušita i Sabejaca, ljudi visoka rasta, doći će k tebi i pripast će tebi. Za tobom će pristati, u okovima tebi služiti, tebi se klanjati, tebi se moliti: 'ovamo je u tebi Bog, i nema drugoga boga.'
Izaija 45,15Zaista, ti si Bog s tajnim osnovama, Bog Izraelov, spasitelj!
Izaija 45,16Postiđeni i posramljeni bit će oni svi, svi odlaze sa sramotom, koji grade idole.
Izaija 45,17A na Izraela mislit će Gospod spasenjem vječnim, vi se nećete nikada postidjeti, niti ćete se posramiti dovijeka.
Izaija 45,18Jer ovako veli Gospod, stvoritelj neba, pravi Bog, koji je sazdao i stvorio zemlju, koji ju je uredio, koji je nije kao pustinju stvorio, nego ju sazdao za prebivalište: "Ja sam Gospod i drugi nitko.
Izaija 45,19Nijesam govorio tajno, u kojem tamnu kutu zemlje. Nijesam potajno rekao djeci Jakovljevoj: 'Tražite me!' Ja, Gospod, govorim, što je pravo, javljam, što je istinito.
Izaija 45,20Skupite se, pristupite, dođite ovamo svi, od naroda izbavljeni! Nerazumni su, koji nose idole od drveta, koji se mole bogu, koji ne može pomoći.
Izaija 45,21Predložite, iznesite, neka se vijeća zajedno: "Tko je to od starine rekao, tko je javio još onda? Nijesam li ja to to bio, Gospod? Nema osim mene boga, osim mene nema boga pravednoga i spasitelja.
Izaija 45,22Ovamo se k meni okrenite, dajte se spasiti, svi krajevi zemaljski, jer sam ja Bog, i drugi nitko.
Izaija 45,23Sobom sam se zakleo, iz usta mojih dolazi istina, riječ neslomiva. Svako će se koljeno pokloniti preda mnom, svaki će se jezik zavjeriti meni.
Izaija 45,24Samo u Gospodu, govorit će se, spasenje je i snaga, k njemu će doći, puni srama, svi, koji se gnjeve na njega.
Izaija 45,25U Gospodu dokazuju svoje pravo i diče se svi potomci Izraelovi.
Izaija 45,1 Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome: "Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.
Izaija 45,2Ja ću hoditi pred tobom da poravnam uzvisine, da razbijem mjedene vratnice, da slomim željezne prijevornice.
Izaija 45,3Dajem ti tajna blaga i skrivena bogatstva, da bi spoznao da sam ja Jahve koji te zovem po imenu, Bog Izraelov.
Izaija 45,4Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi.
Izaija 45,5Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te:
Izaija 45,6nek` se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo." Ja sam Jahve i nema drugoga;
Izaija 45,7ja tvorim svjetlost i stvaram tamu. Ja stvaram sreću i dovodim nesreću, ja, Jahve, činim sve to.
Izaija 45,8Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci, daždite pravednošću. Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje! Ja, Jahve, stvaram sve.
Izaija 45,9Jao onome tko raspravlja s tvorcem svojim, a sud je među glinenim sudovima! Kaže li glina lončaru: "Što radiš?" ili djelo njegovo: "Kljast si!
Izaija 45,10Jao onom koji kaže ocu: "Što si rodio?" Ili ženi: "Što si na svijet dala?
Izaija 45,11Ovako govori Jahve, Svetac Izraelov, njegov tvorac: "Zar je vaše da me o mojoj djeci pitate i da mi nad djelom ruku mojih zapovijedate?
Izaija 45,12Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio; svojim sam rukama razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim.
Izaija 45,13Ja sam ga podigao da pobijedi i poravnao sam mu sve putove. On će obnoviti moj Grad i sužnje moje vratiti bez otkupnine i naknade." Tako kaže Jahve nad Vojskama.
Izaija 45,14Ovako govori Jahve: "Ratari Egipta i trgovci Kuša, i Sebejci, ljudi rasta visoka, prijeći će tebi i tvoji će biti; za tobom će ići okovani, tebi će se klanjati i molit će ti se: `Jedino je kod tebe Bog, nema drugoga; ništavni su bogovi.`
Izaija 45,15Doista ti si Bog skriveni, Bog Izraelov, Spasitelj.
Izaija 45,16Postidjet će se i poniknut će svi zajedno, otići će u ruglu oni koji prave kipove.
Izaija 45,17A Jahve će vječnim spasenjem spasit` Izraela. Nećete se postidjeti i nećete poniknuti dovijeka.
Izaija 45,18Da, ovako govori Jahve, nebesa Stvoritelj - on je Bog - koji je oblikovao i sazdao zemlju, koji ju je učvrstio i nije je stvorio pustu, već ju je uobličio za obitavanje: "Ja sam Jahve i nema drugoga.
Izaija 45,19Nisam govorio u tajnosti, u zakutku mračne zemlje. Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: `Tražite me u pustoši.` Ja, Jahve, govorim pravo i naviještam čestito.
Izaija 45,20"Saberite se i dođite, pristupite zajedno, svi preživjeli od naroda! Neznalice puke oni su što nose kip izrađen od drveta i mole boga koji ih spasit` ne može.
Izaija 45,21Objavite, iznesite svoje dokaze, svjetujte se zajedno: tko je to od davnine navijestio i od tada prorekao? Nisam li ja, Jahve? Nema drugoga boga do mene; Boga pravednog i Spasitelja osim mene nema.
Izaija 45,22Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga!
Izaija 45,23Sobom se samim kunem, iz mojih usta izlazi istina, riječ neopoziva, da će se preda mnom prignuti svako koljeno, mnome će se svaki jezik zaklinjati
Izaija 45,24govoreći: `Jedino je u Jahvi pobjeda i snaga!`" K njemu će doći, postiđeni, svi što na nj su bjesnjeli.
Izaija 45,25U Jahvi će pobijediti i proslavit se sve potomstvo Izraelovo!
Izaija 45,1Ovako govori GOSPOD svojem *pomazaniku: Kiru kojeg ja držim svojom desnom rukom, za poniziti narode pred njim, za odriješiti pojaseve kraljevima, za odriješiti pred njim krila na vratima, da ne ostani vratnice zatvorene:
Izaija 45,2Ja osobno, pred tobom ja ću ići, zemlje neravne, ja ću ih poravnati, brončana vrata, ja ću ih polomiti, željezne zasune, ja ću ih skršiti.
Izaija 45,3Ja ću ti dati blago odloženo u tminama, bogatstva skrivena u skrovištima: tako ćeš ti znati da sam ja GOSPOD, onaj koji te zove tvojim imenom, Bog Izraelov.
Izaija 45,4To je zbog mog sluge Jakova, da, Izraela, mog izabranika, da te ja zovem tvojim imenom, ja sam te imenovao, a da me ti i ne poznavaše.
Izaija 45,5Ja sam taj koji sam GOSPOD, nema drugog, izuzev mene, nitko nije Bog! Ja sam ti stavio potpasnik, a da me ti nisi ni poznavao,
Izaija 45,6da bi se priznalo, na istoku sunca, kao i na zapadu njegovom, da izvan mene: ništavilo! Ja sam taj koji sam GOSPOD, nema ga drugog;
Izaija 45,7ja sam stvorio svjetlost i ja sam stvorio tmine, ja sam stvorio sreću i ja sam stvorio nesreću: to sam ja, GOSPOD, koji je sve to načinio.
Izaija 45,8Nebesa, odozgo prospite kao rosu i nek oblaci učine da kiši pravda, nek se zemlja otvori, nek se prospe spas, nek pravda klija u isto vrijeme To sam ja, GOSPOD, koji je stvorio tog čovjeka.
Izaija 45,9Nesreća onome koji, vrčić među vrčićima od gline, progoni stvoritelja svog! Ilovača da li će reći onome tko joj je dao oblik: ” što radiš ti?“, I djelo učinjeno po tebi hoće li reći: ” Nema ruku! “?
Izaija 45,10Nesreća onome tko kaže jednom ocu: ”što si ti porodio? “, I jednoj ženi: ”što si ti donijela na svijet? “
Izaija 45,11Ovako govori GOSPOD, onaj koji je stvorio Izrael i koji je njemu *Svetac: Zahtijevajte dakle od mene stvari za učiniti u prilog mojim sinovima! U prilog ostvarenog djela mojih ruku, hoćete li mi dati zapovijedi?
Izaija 45,12Ja sam taj koji je stvorio zemlju i koji je, na njoj, stvorio čovjeka i ja ću poravnati sve putove njegove. On je taj koji će ponovo podići grad moj; i otpustiti moje izgnanike, bez cijene i plaćanja, bez nagrade, reče GOSPOD, svemogući
Izaija 45,14Ovako govori GOSPOD: Rukotvorina Egipta, trgovina Nubije i ljudi Sevae, ljudi visokog stasa, prijeći će kod tebe i bit će za tebe, otići će poslije tebe, proći će vezani u lance. Oni će se klanjati pred tobom i uputit će ti ovu molitvu: ” To je samo kod tebe da je Bog i nema ga drugog; bogovi: ništavilo!
Izaija 45,15Ali za sigurno, ti si jedan Bog koji se drži skriven, Bog Izraelov, onaj koji spašava!
Izaija 45,16Evo ih svih zajedno posramljenih, pokrivenih ljagama, da, pod ljagama oni odlaze, tvorci kipova;
Izaija 45,17Izrael je spašen po GOSPODU i taj je spas vječit; vi, vi ćete biti bez srama i ljage, vječito, za uvijek.“
Izaija 45,18Međutim ovako govori GOSPOD, stvoritelj nebesa, on, Bog koji je stvorio i načinio zemlju, koji ju je učvrstio, koji ju nije stvorio praznom, već ju stvorio da se nastani: To sam ja GOSPOD, nema drugoga.
Izaija 45,19Ja nisam govorio kriomice, u jednom mračnom kutu zemlje, ja nisam rekao potomstvu Jakovljevom: ”Tražite me u praznini!“ To sam ja GOSPOD: ja govorim što je točno, ja najavljujem ono što je pravo!
Izaija 45,20Sakupite se i dođite, priđite zajedno, preživjeli iz naroda: Oni ne znaju ništa, oni koji nose visoko svoje idole od drveta, i upućujući svoju molitvu jednom bogu kojeg ne poznaju.
Izaija 45,21Objavite vaše najave! Iznesite ih unaprijed! Održite zajedničko savjetovanje! Tko je to dao čuti iz prošlosti, i od prije dugo vremena to bijaše najavio? Nisam li to ja, GOSPOD, i nitko drugi nije bog, izvan mene; jedan bog pravedan i koji spašava ne postoji, izuzev mene!
Izaija 45,22Okrenite se prema meni i budite spašeni, jer to sam ja koji sam Bog, nema ga drugog.
Izaija 45,23Sobom samim, ja sam načinio prisegu pravedno, jedna neporeciva riječ-: ”Preda mnom svako će se koljeno savit i svaki će jezik prisegnuti :
Izaija 45,24To je samo u GOSPODU, reći će ona o meni, što su njegova djela od pravde i moći! “ Oni će doći k njemu i bit će postiđeni svi oni koji se bijahu razjarili protiv njega.
Izaija 45,25Milošću GOSPODOVOM svo potomstvo Izraelovo dobit će pravdu i radovat će se.
Isaija 45,1Ovako govori Gospod pomazaniku svojemu Kiru, kojega držim za desnicu, da oborim pred njim narode i careve raspašem, da se otvaraju vrata pred njim i da ne budu vrata zatvorena:
Isaija 45,2Ja ću ići pred tobom, i putove neravne poravniću, vrata mjedena razbiću i prijevornice gvozdene slomiću.
Isaija 45,3I daću ti blago tajno i bogatstvo sakriveno, da poznaš da sam ja Gospod Bog Izrailjev, koji te zovem po imenu.
Isaija 45,4Radi sluge svojega Jakova i Izrailja izbranika svojega prozvah te imenom tvojim i prezimenom, premda me ne znaš.
Isaija 45,5Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš,
Isaija 45,6Da bi poznali od istoka sunčanoga i od zapada da nema drugoga osim mene; ja sam Gospod i nema drugoga,
Isaija 45,7Koji pravim svjetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.
Isaija 45,8Rosite, nebesa, ozgo, i oblaci neka kaplju pravdom, neka se otvori zemlja i neka rodi spasenjem i zajedno neka uzraste pravda; ja Gospod stvorih to.
Isaija 45,9Teško onom ko se svađa s tvorcem svojim; crijep s drugim crepovima neka se svađa; ali hoće li kao reći lončaru svojemu: šta radiš? za tvoj posao nema ruku.
Isaija 45,10Teško onom ko govori ocu: što rađaš? i ženi: što se porađaš?
Isaija 45,11Ovako veli Gospod svetac Izrailjev i tvorac njegov: pitajte me što će biti; za sinove moje i za djelo ruku mojih naređujte mi.
Isaija 45,12Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovijest.
Isaija 45,13Ja ga podigoh u pravdi, i sve putove njegove poravniću; on će sazidati moj grad i roblje moje otpustiće, ne za novce ni za darove, veli Gospod nad vojskama.
Isaija 45,14Ovako veli Gospod: trud Misirski i trgovina Etiopska i Savaca ljudi visoka rasta doći će k tebi i biti tvoja; za tobom će pristati, u okovima će ići, i tebi će se klanjati, tebi će se moliti govoreći: doista, Bog je u tebi, i nema drugoga Boga.
Isaija 45,15Da, ti si Bog, koji se kriješ, Bog Izrailjev, spasitelj.
Isaija 45,16Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
Isaija 45,17A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka.
Isaija 45,18Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugoga.
Isaija 45,19Nijesam govorio tajno ni na mračnu mjestu na zemlji, nijesam rekao sjemenu Jakovljevu: tražite me uzalud. Ja Gospod govorim pravdu, javljam što je pravo.
Isaija 45,20Skupite se i dođite, pristupite svi koji ste se izbavili između naroda. Ništa ne znaju koji nose drvo od svojega lika i mole se bogu koji ne može pomoći.
Isaija 45,21Oglasite, i dovedite, neka vijećaju zajedno: ko je to od starine kazao? ko je javio još onda? Nijesam li ja, Gospod? Nema osim mene drugoga Boga, nema Boga pravednoga i spasitelja drugoga osim mene.
Isaija 45,22Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugoga.
Isaija 45,23Sobom se zakleh; izide iz usta mojih riječ pravedna, i neće se poreći, da će im se pokloniti svako koljeno, i zaklinjati se svaki jezik,
Isaija 45,24I govoriće: u Gospodu je pravda i sila; k njemu će doći; ali će se posramiti svi koji se gnjeve na nj.
Isaija 45,25U Gospodu će se opravdati i proslaviti sve sjeme Izrailjevo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje