Tražilica


1. Korinćanima 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 13,1Ako jezike ljudske i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao mjed, koja ječi, ili cimbal, koji zveči.
1. Korinćanima 13,2I ako imam dar proročanstva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
1. Korinćanima 13,3I kad bih razdao sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje, da se spali, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.
1. Korinćanima 13,4Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se.
1. Korinćanima 13,5Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu,
1. Korinćanima 13,6Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
1. Korinćanima 13,7Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
1. Korinćanima 13,8Ljubav nikad ne prestaje, a proročanstva ako će i prestati, ili Jezici ako će umuknuti, ili znanje ako će proći.
1. Korinćanima 13,9Jer dijelom znamo i dijelom prorokujemo.
1. Korinćanima 13,10A kad dođe, što je savršeno, prestat će, što je djelomično.
1. Korinćanima 13,11Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio sam kao dijete, sudio sam kao dijete. Kad sam postao muž, odbacio sam, što je bilo djetinje.
1. Korinćanima 13,12Jer sada u ogledalu slabo vidimo, a tada ćemo licem u lice. Sad poznajem dijelom, a tada ću poznati, kao što sam i poznat.
1. Korinćanima 13,13A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.
1. Korinćanima 13,1 Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.
1. Korinćanima 13,2Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!
1. Korinćanima 13,3I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo.
1. Korinćanima 13,4Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se;
1. Korinćanima 13,5nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo;
1. Korinćanima 13,6ne raduje se nepravdi, a raduje se istini;
1. Korinćanima 13,7sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
1. Korinćanima 13,8Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
1. Korinćanima 13,9Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
1. Korinćanima 13,10A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.
1. Korinćanima 13,11Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
1. Korinćanima 13,12Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada - licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
1. Korinćanima 13,13A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav.
1. Korinćanima 13,1Kad bih ja govorio jezicima, onim ljudskim i onim *anđeoskim, uzmanjka li mi ljubavi, ja sam kovina koja odjekuje, jedan zvečeći cimbal.
1. Korinćanima 13,2Kad bih imao dar *prorokovanja, poznavanje svih *tajni i svake znanosti, kad bih imao vjeru najpuniju, onu koja premješta planine, ako mi manjka ljubavi, ja sam ništa.
1. Korinćanima 13,3Kad bih podijelio sva moja dobra izgladnjelima, kad bih izručio svoje tijelo plamenovima ako mi manjka ljubavi, ja ne dobijam ništa.
1. Korinćanima 13,4Ljubav je strpljiva, ljubav čini uslugu, ona ne zavidi, ona se ne prsi, ona se ne nadimlje od gordosti,
1. Korinćanima 13,5ona ne čini ništa ružno, ne traži svoju korist, ona se ne ljuti, ne gaji kivnost,
1. Korinćanima 13,6ona se ne raduje nepravdi, već nalazi svoju radost u istini.
1. Korinćanima 13,7Ona sve prašta, sve vjeruje, svemu se nada, ona sve podnese.
1. Korinćanima 13,8Ljubav nikad ne nestaje. Proročanstva? Ona će biti ukinuta. Jezici? Završit će. Znanost? Bit će dokinuta.
1. Korinćanima 13,9Jer, naše saznanje je ograničeno i ograničeno je naše prorokovanje.
1. Korinćanima 13,10Ali, kad bude došlo savršenstvo, ono što je ograničeno bit će dokinuto.
1. Korinćanima 13,11Kad bijah dijete, govorah kao dijete, razmišljah kao dijete, razmišljah kao dijete. Kad sam postao čovjekom, završio sam s onim što pripadaše djetetu.
1. Korinćanima 13,12Sada, mi sve vidimo u jednom zrcalu i na jedan nejasan način, ali tada, to će biti licem u lice. Sada, moje je znanje ograničeno, tada, ja ću spoznavati kao što sam spoznat.
1. Korinćanima 13,13Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.
1. Korincanima 13,1Ako jezike čovječije i anđelske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.
1. Korincanima 13,2I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
1. Korincanima 13,3I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.
1. Korincanima 13,4Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,
1. Korincanima 13,5Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,
1. Korincanima 13,6Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
1. Korincanima 13,7Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
1. Korincanima 13,8Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
1. Korincanima 13,9Jer nešto znamo i nešto prorokujemo;
1. Korincanima 13,10A kad dođe savršeno, onda će prestati što je nešto.
1. Korincanima 13,11Kad ja bijah malo dijete kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah; a kad postadoh čovjek, odbacih djetinjstvo.
1. Korincanima 13,12Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu; sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat.
1. Korincanima 13,13A sad ostaje vjera, nad, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje