Tražilica


Ezekiel 45. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 45,1Kad stanete ždrijebom dijeliti zemlju a baštinu, prinesite kao dar Gospodu svet komad od zemlje, dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu! Ovo zemljište neka bude sveto u svemu svojemu opsegu!
Ezekiel 45,2Od ovoga neka pripadne svetištu četvorina od pet stotina lakata dužine sa strana; oko toga neka bude slobodan prostor od pedeset lakata!
Ezekiel 45,3Od ovoga zemljišta imaš odmjeriti komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu. Tu neka stoji svetište i Svetinja nad svetinjama!
Ezekiel 45,4To će biti svet dio od zemlje; a pripadat će svećenicima, koji služe u svetištu i koji pristupaju Gospodu, da mu služe, Neka im to bude mjesto za službene stanove njihove i neka pripadne svetištu kao svet prostor!
Ezekiel 45,5Područje od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu neka pripadne kao vlasništvo Levitima, hramskim slugama, sa dvadeset gradova za stanovanje!
Ezekiel 45,6Kao vlasništvo grada imate odrediti područje od pet tisuća u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu uza stranu svetoga zemljišta; to neka je za svu kuću Izraelovu!
Ezekiel 45,7Knezu imate odrediti područje s obje strane svetog zemljišta i gradskog vlasništva. Neka ide od svetog zemljišta i od gradskog vlasništva na zapadnoj strani prema zapadu i na istočnoj strani prema istoku! Dužina neka bude prema svakom od plemenskih dijelova od zapadne međe do istočne međe!
Ezekiel 45,8To neka on ima od zemlje kao svoje vlasništvo u Izraelu, da knezovi moji više ne pritiskuju naroda mojega, nego da ostalu zemlju dadnu kući Izraelovoj po plemenima njezinim!,
Ezekiel 45,9Ovako veli svemogući Gospod: 'Dosta je, knezovi Izraelovi! Prođite se nasilja i pritiskivanja, činite pravicu i pravdu! Prestanite otimati posjed od mojega naroda govori svemogući Gospod.
Ezekiel 45,10Mjerila neka su vam prava, efa neka vam je prava i bat neka vam je prav!
Ezekiel 45,11Efa i bat neka imaju jedinstveno uređenu mjeru; bat neka drži deseti dio homera, efa isto tako deseti dio homera! Mjera neka im je prema homeru!
Ezekiel 45,12Šekel neka je dvadeset gera, mina neka vam je dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela petnaest šekela!
Ezekiel 45,13Ovo je prinos, što ćete ga prinositi: šestina efe od svakoga homera pšenice, i šestina efe od svakoga homera ječma.
Ezekiel 45,14Pristojba za ulje iznosi desetinu bata od svakoga kora; deset bata iznosi kor.
Ezekiel 45,15Iz stada od dvije stotine komada sitne stoke neka se prinose kao dar od porodica Izraelovih za prinos, za žrtvu paljenicu i žrtvu pomirnu da se pribavi Izraelcima pomirenje, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 45,16Sav narod u zemlji ima davati ovaj prinos knezu Izraelovu.
Ezekiel 45,17Knez je dužan davati žrtve paljenice, prinose i naljeve na blagdane, na mlađake, u subote, o svim svečanim skupštinama kuće Izraelove. On neka prinosi žrtve a grije prinose žrtve paljenice i žrtve pomirne, da pribavi pomirenje kući Izraelovoj!,
Ezekiel 45,18Ovako veli svemogući Gospod: "Prvoga dana prvoga mjeseca imaš uzeti junca bez mane i njim pomiriti svetište.
Ezekiel 45,19Svećenik neka uzme krvi od žrtve za grijeh i njom pomaže dovratnike hrama i četiri ugla pojasa na žrtveniku i dovratnike od vrata na unutarnjem trijemu!
Ezekiel 45,20Tako imaš učiniti i sedmoga dana za one, koji su sagriješili nehotice i neznalice, da se tako pomiri hram.
Ezekiel 45,21Četrnaestoga dana prvoga mjeseca svetkovat ćete blagdan Pashe; sedam dana neka se jedu beskvasni kruhovi!
Ezekiel 45,22Taj dan neka prinese knez za se i za sav narod u zemlji junca kao žrtvu za grijeh.
Ezekiel 45,23Za sedam dana blagdana neka žrtvuje svaki dan za tih sedam dana Gospodu kao žrtvu paljenicu sedam junaca i sedam ovnova bez mane i kao žrtvu za grijeh svaki dan jarca!
Ezekiel 45,24Kao prinos neka prinosi po efu na svakoga junca i po efu na svakoga ovna; na svaku efu neka dadne hin ulja!
Ezekiel 45,25Petnaestoga dana sedmoga mjeseca, na blagdan sjenica, neka on isto tako prinosi za sedam dana žrtve za grijeh, žrtve paljenice, prinose i žrtve ulja!'
Ezekiel 45,1 Kad budete zemlju ždrijebom dijelili u baštinu, prinesite kao prinos pridržan Jahvi jedan sveti dio zemlje, dugačak dvadeset i pet tisuća lakata, širok deset tisuća; to neka bude sveto područje uzduž i poprijeko.
Ezekiel 45,2Od toga neka bude za Svetište četvorina od pet stotina lakata i čistina od deset lakata uokolo.
Ezekiel 45,3Od toga područja izmjeri u dužinu dvadeset i pet tisuća lakata, a u širinu deset tisuća: tu neka bude Svetište - Svetinja nad svetinjama.
Ezekiel 45,4Taj sveti dio zemlje pripada svećenicima koji služe u Svetištu i koji pristupaju k Jahvi da mu služe: tu neka im bude mjesto za kuće; i to neka je sveto mjesto koje pripada Svetištu.
Ezekiel 45,5Dvadeset i pet tisuća u dužinu i deset tisuća u širinu neka bude levitima koji služe Domu: neka ondje sagrade gradove u kojima će stanovati.
Ezekiel 45,6Za posjed gradu dodijelite pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu usporedo sa svetim područjem: to će pripadati svemu domu Izraelovu.
Ezekiel 45,7Knezu pripada dio s obje strane svetoga područja i gradskoga posjeda - duž svetoga područja i duž gradskoga posjeda - od zapadne strane prema zapadu i od istočne strane prema istoku, a dužina neka bude jednaka svakom tom dijelu, od zapadne do istočne granice.
Ezekiel 45,8To neka bude njegova zemlja, posjed u Izraelu, da knezovi više ne tlače narod moj i da zemlju dadu domu Izraelovu po plemenima.`
Ezekiel 45,9Ovako govori Jahve Gospod: `Dosta je, knezovi Izraelovi! Okanite se nasilja i pljačke i vršite zakon i pravdu; izbavite narod moj od svojih tražbina - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 45,10Mjerite pravom mjerom: pravom efom i pravim batom.
Ezekiel 45,11Efa i bat neka jednako hvataju: bat neka iznosi desetinu homera i efa desetinu homera - neka im mjera bude prema homeru.
Ezekiel 45,12Šekel neka bude dvadeset gera; mina neka vam bude dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela i petnaest šekela.
Ezekiel 45,13Ovo je prinos koji ćete prinositi: šestinu efe od svakoga homera pšenice i šestinu efe od svakoga homera ječma.
Ezekiel 45,14A za ulje ova je uredba: desetina bata od svakoga kora - deset bata jedan je kor.
Ezekiel 45,15Od svakoga stada od dvije stotine ovaca sa sočnih izraelskih pašnjaka po jednu ovcu za žrtvu prinosnicu, paljenicu i pričesnicu - vama za pomirenje - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 45,16Sav narod zemlje duguje ovaj prinos knezu Izraelovu.
Ezekiel 45,17A knez je dužan davati žrtve paljenice, prinosnice i ljevanice za svetkovine i za mlađake, za subote i blagdane doma Izraelova: on neka se postara za okajnicu, za pomirnicu, prinosnicu, paljenicu i pričesnicu za pomirenje doma Izraelova.`
Ezekiel 45,18Ovako govori Jahve Gospod: `Prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmi june bez mane i okaj njime Svetište.
Ezekiel 45,19Svećenik neka uzme krvi te žrtve okajnice i neka njome pomaže dovratnike Doma i sva četiri ugla pojasa žrtveničkoga i dovratnike vrata unutrašnjega predvorja.
Ezekiel 45,20Tako neka učini i sedmoga dana istoga mjeseca za svakoga koji je sagriješio iz slabosti i neznanja. Tako ćete dovršiti pomirenje Doma.
Ezekiel 45,21Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, svetkujte Pashu, sedmodnevni blagdan, kad se blaguju beskvasni hljebovi.
Ezekiel 45,22Toga dana neka knez za se i za sav puk zemlje prinese june za okajnicu.
Ezekiel 45,23Sedam dana blagdana neka prinosi za paljenicu Jahvi sedam junčića i sedam ovnova bez mane - svaki dan tih sedam dana - i svaki dan jarca kao okajnicu.
Ezekiel 45,24A kao prinosnicu neka prinese efu po svakom juncu i efu po ovnu i hin ulja na svaku efu.
Ezekiel 45,25Sedmoga mjeseca, petnaestoga dana u mjesecu, neka o blagdanu isto toliko prinosi sedam dana: isto toliko okajnica, paljenica, prinosnica i ulja.`
Ezekiel 45,1” Kad budete dijelili zemlju u parcele, predujmit ćete jedan dio za GOSPODA; ona će biti sveta, uzeta na zemlju; duljina: 25.000 lakata; širina: 10.000. Ona će biti sveta na svem području, posvuda.
Ezekiel 45,2Bit će, unutra, za *svetište, jedna č etvorina od 500 lakata na 500 i, svud uokolo nje, jedna zona od 50 lakata.
Ezekiel 45,3Na sve što vi budete predujmili, ti ćeš odmjeriti u dužinu 25.000 lakata i na širinu 10.000; ondje će biti svetište, presveto mjesto.
Ezekiel 45,4Sveto, uzeto na zemlju, to mjesto pripadat će svećenicima koji opslužuju svetište, onima koji prilaze GOSPODU za služiti ga; oni će tako imati jedno gradilište za svoje kuće i jedno mjesto sveto za svetište.
Ezekiel 45,5Zona od 25.000 lakata dužine i 10.000 širine pripadat će *levitima koji opslužuju Kuću; oni će tu posjedovati dvadeset gradova .
Ezekiel 45,6Za područje grada, vi ćete dati 5.000 lakata u širinu i, u duljinu 25.000 odgovarajući dio svetišta; to će biti za sav dom Izraelov.
Ezekiel 45,7Bit će za princa jedna zona sa svake strane od, strane svetište i od strane grada, uzduž dijela svetišta i od strane dijela grada: sa strane i u smjeru mora, i sa strane i u smjeru istoka; njegova duljina odgovarat će svakoj čestici, počev od primorske granice sve do istočne granice
Ezekiel 45,8zemlje; to će biti njegovo područje u Izraelu. Tako moji prinčevi ne će izrabljivati više moj narod; oni će davati zemlju kući Izraelovoj, njegovim plemenima.
Ezekiel 45,9Ovako govori Gospodin BOG: To je previše, prinčevi Izraelovi! odbacite nasilje i pljačku; primijenjujte pravo i pravdu; prekinite svoje guljenje mojeg naroda; proročanstvo Gospodina BOGA!
Ezekiel 45,10Imajte točne vage, jedan efa točan, jedan bat točan .
Ezekiel 45,11Neka efa i bat budu iste sadržine; nek bat sadržava desetinu homera, a efa desetinu homera; to je prema homeru što će biti suđena njihova sadržajnost.
Ezekiel 45,12Sikal će vrijediti dvadeset gera; dvadeset sikala, više 25 sikala, više petnaest sikala vrijedit će vam jednu minu .
Ezekiel 45,13Evo dijela koji ćete vi predujmljivati: šestinu efa po homeru pšenice i šestinu efa po homeru ječma.
Ezekiel 45,14Propis o uljubat ulja: desetinu bata po jednom koru, deset bata čine jedan homer, pošto deset bata čine jedan kor.
Ezekiel 45,15Jedna ovca po stadu od 200 glava ispaše Izraelove služit će milodaru, u holokaust, *žrtvama mira, za vršiti obred odrješenja nad narodom proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 45,16Sav će narod zemlje sudjelovati u tom davanju u korist princa u Izraelu.
Ezekiel 45,17Princu će pripadati svi holokausti, milodari i libacije, za vrijeme hodočašćenja, *svetkovina o mladom mjesecu, *šabata, za vrijeme svih blagdana kuće Izraelove; on je taj koji će prinositi žrtve za grijehe, kao i milodare, holokauste i žrtve mira, za vršiti obred odrješenja u korist kuće Izraelove.
Ezekiel 45,18Ovako govori Gospodin BOG: prvog u mjesecu, ti ćeš uzeti bikčića bez mane i obavit ćeš okajanje za *svetište.
Ezekiel 45,19Svećenik će uzeti krv žrtve za grijeh i stavit će ju na dovratak Kuće, na četiri ugla podnožja oltara i na dovratke vrata unutarnjeg *trijema.
Ezekiel 45,20Ti ćeš učiniti isto sedmog u mjesecu, za onog koji je zgriješio nehotice ili iz nepažnje. Vi ćete obaviti obred odrješenja Kuće.
Ezekiel 45,21Prvog mjeseca, četrnaestog dana u mjesecu, to će za vas biti Pasha, jedan blagdan od sedam dana; jest će se *kruh bez kvasa .
Ezekiel 45,22Tog dana, princ će obaviti *žrtvovanje za grijeh, jednog bika, za sebe samog i za sav narod.
Ezekiel 45,23Tijekom sedam dana blagdana, on će prinositi holokaust za GOSPODA: sedam bikova i sedam ovnova bez mane, svakog od sedam dana, kao i žrtvu za grijeh: jedan jarac po danu.
Ezekiel 45,24Prinijet će se milodar od jedne efe brašna po biku i jedne efe po ovnu; u ulju, od jednog hina po efi.
Ezekiel 45,25Sedmog mjeseca, petnaestog dana u mjesecu, za vrijeme Blagdana, činit će se isto, tijekom sedam dana: ista žrtva za grijeh, isti holokaust, isti milodar, ista ponuda ulja.
Jezekilj 45,1A kad stanete dijeliti zemlju u našljedstvo, prinesite prinos Gospodu, svet dio od zemlje, u dužinu dvadeset i pet tisuća lakata, i u širinu deset tisuća, to neka bude sveto po svijem međama svojim unaokolo.
Jezekilj 45,2Od toga neka bude za svetinju pet stotina lakata u dužinu i pet stotina u širinu, četvrtasto otsvuda, i pedeset lakata unaokolo za podgrađa.
Jezekilj 45,3Po toj mjeri izmjeri u dužinu dvadeset i pet tisuća i u širinu deset tisuća, i tu neka bude svetinja i svetinja nad svetinjama.
Jezekilj 45,4To neka bude svet dio od zemlje sveštenicima, koji služe u svetinji, koji pristupaju da služe Gospodu, i neka im bude mjesto za kuće i sveto mjesto za svetinju.
Jezekilj 45,5A dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu neka bude Levitima koji služe u domu u državu s dvadeset klijeti.
Jezekilj 45,6I gradu podajte dostojanje pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu prema svetom dijelu; to neka je za sav dom Izrailjev.
Jezekilj 45,7A knezu neka bude s obje strane svetoga dijela i dostojanja gradskoga pred svetijem dijelom i pred gradskim dostojanjem, sa zapadne strane na zapad i s istočne strane na istok, a dužina da bude prema svakom od tijeh dijelova od zapadne međe do istočne međe.
Jezekilj 45,8Ta zemlja da mu je dostojanje u Izrailju, da više ne otimaju knezovi moji od naroda mojega, nego ostalu zemlju da dadu domu Izrailjevu po plemenima njihovijem.
Jezekilj 45,9Ovako veli Gospod Gospod: dosta je, knezovi Izrailjevi; prođite se nasilja i otimanja, i tvorite sud i pravdu, i skinite teške poslove svoje s mojega naroda, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 45,10Mjerila da su vam prava, i efa prava, i vat prav.
Jezekilj 45,11Efa i vat da su jedne mjere, da vat bere desetinu homora, i efa desetinu homora; mjera da im je prema homoru.
Jezekilj 45,12I sikal da je dvadeset gera, a mina da vam je dvadeset sikala, dvadeset i pet sikala, i petnaest sikala.
Jezekilj 45,13Ovo je prinos što ćete prinositi: šestina efe od homora pšenice, tako i od ječma dajite šestinu efe od homora.
Jezekilj 45,14A za ulje je uredba ova: vat je mjera za ulje; desetina vata od jednoga kora, koji je homor od deset vata, jer je deset vata homor.
Jezekilj 45,15A od sitne stoke jedno od dvije stotine s dobrijeh pasišta sinova Izrailjevijeh za dar i za žrtvu paljenicu i za žrtvu zahvalnu, da se čini očišćenje za njih govori Gospod Gospod.
Jezekilj 45,16Sav narod zemaljski da daje ovaj prinos knezu Izrailjevu.
Jezekilj 45,17A knez je dužan davati žrtve paljenice s darom i naljevom na praznike i na mladine i u subote, o svijem svetkovinama doma Izrailjeva; on neka prinosi žrtvu za grijeh s darom i žrtvu paljenicu i zahvalnu da čini očišćenje za dom Izrailjev.
Jezekilj 45,18Ovako veli Gospod Gospod: prvoga dana prvoga mjeseca uzmi junca zdrava, i očisti svetinju njim.
Jezekilj 45,19I neka sveštenik uzme krvi od te žrtve za grijeh, i pomaže njom dovratnike na domu i četiri ugla od pojasa na oltaru i dovratnike od vrata na unutrašnjem trijemu.
Jezekilj 45,20Tako učini i sedmoga dana istoga mjeseca za svakoga koji zgriješi iz neznanja i za prostoga; tako ćete očistiti dom.
Jezekilj 45,21Prvoga mjeseca četrnaestoga dana da vam je pasha, praznik sedam dana, hljebovi prijesni da se jedu.
Jezekilj 45,22I taj dan neka prinese knez za se i za sav narod zemaljski junca na žrtvu za grijeh.
Jezekilj 45,23A za sedam dana praznika neka prinosi na žrtvu paljenicu Gospodu po sedam junaca i sedam ovnova zdravijeh na dan, za onijeh sedam dana, i na žrtvu za grijeh jarca na dan.
Jezekilj 45,24I za dar po efu na junca i efu na ovna neka prinosi, i in ulja na svaku efu.
Jezekilj 45,25Sedmoga mjeseca petnaestoga dana na praznik neka prinosi isto tako za sedam dana i žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i dar i ulje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje