Tražilica


Hebrejima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 12,1Zato dakle i mi imajući oko sebe toliki oblak svjedoka, odbacimo svako breme i grijeh, koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo da dobijemo na trki, koja nam je određena,
Hebrejima 12,2Gledajući na utemeljitelja i usavršitelja vjere Isusa, koji mjesto određene sebi radosti podnese križ ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane prijestolja Božjega.
Hebrejima 12,3Promotrite njega, koji je takvo protivljenje protiv sebe od grješnika podnio, da se ne umorite i da ne klonu duše vaše!
Hebrejima 12,4Jer još se ne oprijeste do krvi boreći se protiv grijeha,
Hebrejima 12,5I zaboraviste na opomenu, koja vam govori kao sinovima: "Sine moj, ne preziri karanja Gospodinova, i nemoj klonuti duhom, kad te on pokara!
Hebrejima 12,6Jer koga ljubi Gospodin, onoga pokara, a bije svakoga sina, kojega prima."
Hebrejima 12,7Izdržite u karanju! Bog postupa s vama kao sa svojom djecom, jer gdje je sin, kojega otac ne pokara?
Hebrejima 12,8Ako li ste bez karanja, u kojemu svi dio dobiše, tada ste nezakoniti, a ne pravi sinovi.
Hebrejima 12,9Onda: "karali su nas tjelesni oci naši, i štovali smo ih; pa nećemo li se zar mnogo radije pokoravati Ocu duhova, da živimo?
Hebrejima 12,10Oni su nas karali za vrijeme od malo dana, kako im se svidjelo, a on za ono, što je spasonosno, da budemo dionici svetosti njegove.
Hebrejima 12,11Jer svako karanje ne čini se za čas, da pruža radost, nego žalost; ali poslije daje miran rod pravde onima, koji su njime izvježbani.
Hebrejima 12,12Zato ispravite oslabljene ruke i mlohava koljena;
Hebrejima 12,13I poravnajte staze nogama svojim, da nitko ne ohromi i ne zabludi, nego još da se iscijeli!
Hebrejima 12,14Težite za mirom sa svima i za posvećenjem, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina.
Hebrejima 12,15Gledajte, da tko ne ostane bez milosti Božje, da ne uzraste kakav korijen gorčine, i ne počini štete, da se mnogi ne okaljaju!
Hebrejima 12,16Da ne bude tko bludnik ili lakouman, kao Ezav, koji je za jedno jelo prodao prvorodstvo svoje!
Hebrejima 12,17Jer znate, da je i zatim, kad je htio baštiniti blagoslov, odbačen; jer za pokajanje ne nađe mjesta, ako ga je i sa suzama tražio.
Hebrejima 12,18Jer ne pristupiste gori, koja se može opipati, i ognju razgorjelom, i oblačini i tami, i oluji,
Hebrejima 12,19I zvuku trube, i glasu riječi, za koji su slušatelji molili, da im se više tako ne govori.
Hebrejima 12,20Jer nijesu mogli da podnesu zapovijedi: "Ako se i živinče dotakne gore, kamenovat će se."
Hebrejima 12,21I tako je strašno bilo ono, što se vidjelo, da Mojsije reče: "Uplašio sam se i dršćem."
Hebrejima 12,22Nego pristupiste gori Sionskoj i gradu Boga živoga, Jerusalemu nebeskome, i mnogim tisućama anđela,
Hebrejima 12,23I crkvi prvorođenaca, koji su napisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savršenih pravednika,
Hebrejima 12,24I Isusu, posredniku Novoga Zavjeta, i krvi škropljenja, koja bolje govori negoli Abelova
Hebrejima 12,25Gledajte, da ne odbijete onoga, koji govori, jer kad oni ne utekoše, koji odbiše onoga, koji je prorokovao na zemlji, a kamoli mi, koji se odvraćamo od onoga, koji nam govori s nebesa!
Hebrejima 12,26Njegov glas potrese onda zemlju, a sad obeća govoreći: "Još jednom ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo."
Hebrejima 12,27A što veli: "još jednom" pokazuje, da će se promijeniti ono, što se kao stvoreno pomiče, da ostane ono, što se ne pomiče.
Hebrejima 12,28Zato jer primamo kraljevstvo nepokolebljivo, dajmo hvalu i njom služimo ugodno Bogu s poštovanjem i sa strahom!
Hebrejima 12,29Jer je "Bog naš oganj, koji spaljuje."
Hebrejima 12,1 Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama!
Hebrejima 12,2Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.
Hebrejima 12,3Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da - premoreni - ne klonete duhom.
Hebrejima 12,4Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.
Hebrejima 12,5Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori.
Hebrejima 12,6Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli.
Hebrejima 12,7Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja?
Hebrejima 12,8Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca.
Hebrejima 12,9Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti?
Hebrejima 12,10Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima činilo, a On - nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti.
Hebrejima 12,11Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti.
Hebrejima 12,12Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava,
Hebrejima 12,13poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.
Hebrejima 12,14Nastojte oko mira sa svima! I oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!
Hebrejima 12,15Pripazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge,
Hebrejima 12,16da tko ne postane bludnik ili svetogrdnik kao Ezav, koji za jedan jedini obrok proda svoje prvorodstvo.
Hebrejima 12,17Ta znate da je i poslije, kad je htio baštiniti blagoslov, odbačen jer nije našao mogućnosti promjene premda ju je sa suzama tražio.
Hebrejima 12,18Jer niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru,
Hebrejima 12,19ni ječanju trublje i tutnjavi riječi. - Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori
Hebrejima 12,20jer nisu podnosili naredbe: Ako se ma i živinče dotakne brda, neka se kamenuje!
Hebrejima 12,21I prizor bijaše tako strašan da Mojsije reče: "Strah me je i dršćem!" -
Hebrejima 12,22Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu,
Hebrejima 12,23Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika
Hebrejima 12,24i Posredniku novog Saveza - Isusu - i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.
Hebrejima 12,25Pazite da ne odbijete Onoga koji vam govori! Jer ako ne umakoše oni što su odbili onoga koji je na zemlji davao upute, kudikamo ćemo manje mi ako se okrenemo od Onoga koji ih daje s nebesa.
Hebrejima 12,26Njegov glas tada zemlju uzdrma, sada pak obećava: Još jednom ja ću potresti ne samo zemlju nego i nebo.
Hebrejima 12,27Ono "još jednom" pokazuje da će, kao stvoreno, uminuti ono uzdrmano da ostane ono neuzdrmljivo.
Hebrejima 12,28Zato jer smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, iskazujmo zahvalnost iz koje služimo Bogu kako je njemu milo, s predanjem i strahopoštovanjem.
Hebrejima 12,29Jer Bog je naš oganj što proždire.
Hebrejima 12,1Tako dakle, mi također, koji imamo oko sebe jedan takav oblak svjedoka, odbacimo svaki teret i grijeh koji nas zna tako dobro okruživati, i izložimo se s izdržljivošću kušnji koja nam je predstavljena,
Hebrejima 12,2pogledima uprtim u onoga koji je začetnik vjere i koji ju vodi njenom ispunjenju, Isus, njega koji, niječući radosti koja mu pripadaše, izdrža križ u prijeziranju srama i sjede desno prijestolu Božjem.
Hebrejima 12,3Da, mislite na onoga koji je izdržao sa strane grješnika jedno takvo suprotstavljanje njemu, da vas ne bi prepustio da podlegnete pod obeshrabrenjem.
Hebrejima 12,4Vi se niste još odupirali sve do *krvi u svojem boju protiv grijeha
Hebrejima 12,5i zaboravili ste pobuđivanje koje se upućuje vama kao i sinovima: Sine moj, ne preziri kaznu Gospodinovu, Ne gubi kuraži se kad te kori.
Hebrejima 12,6Jer, Gospodin ispravlja onoga koga voli, on kažnjava svakog sina koga prima.
Hebrejima 12,7Vi to za svoje odgajanje trpite. On s vama to kao sa sinovima postupa. Kakav je naime sin kojeg otac ne ispravlja?
Hebrejima 12,8Ako ste lišeni ispravke, u kojoj svi imaju svoj dio, tad ste kopilad, a ne sinovi.
Hebrejima 12,9Mi smo imali zemaljske očeve za odgojitelje, i tu se dobro nalazili; nećemo li, po jačem razlogu, podložiti se Ocu duhova i primiti od njega *život?
Hebrejima 12,10Oni, naime, to bijaše za jedno vrijeme, prema njihovim dojmovima, nas su ispravljali; on, to je za našu korist, da nam priopći svoju *svetost.
Hebrejima 12,11Svako popravljanje, na čas, ne čini radost, već žalost. Ali kasnije, ono proizvede kod onih na kojima je bilo vršeno, jedan plod mira i pravednosti.
Hebrejima 12,12Zato uzdignite klonule ruke i drhtava koljena,
Hebrejima 12,13i za svoje noge, načinite ravne putanje, da se hromi ne obogalji, već prije da ozdravi.
Hebrejima 12,14Tragajte za mirom sa svima, i *posvećenjem bez kojeg nitko neće vidjeti Gospodina.
Hebrejima 12,15Bdijte da nitko ne izbjegne milosti Božjoj; da nikakav gorki korijen ne počne klijati, zbog nevolje i zarazi tako zajednicu.
Hebrejima 12,16Bdijte da nema bluda ili skrnavitelja, kakav je Ezav koji, za samo jedan pladanj, prodade svoje pravo prvorođenstva.
Hebrejima 12,17Jer, vi to znate, kad je htio slijedom baštiniti blagoslov, on bi isključen i ne bi tu za njega nikakve mogućnosti promjene, usprkos njegovim preklinjanjima i njegovim suzama!
Hebrejima 12,18Vi se niste približili jednoj opipljivoj stvarnosti, vatri koja se usplamtjela, mraku, tminama, uraganu,
Hebrejima 12,19zvuku trublje i buci glasa; oni koji ga čuše odbiše slušati više riječ.
Hebrejima 12,20Jer, oni ne mogaše podnijeti ovu zapovijed: Tko bude dodirnuo planinu - bila to i zvijer - bit će kamenovan!
Hebrejima 12,21A tako zastrašuj ući bi onaj prizor da Mojsije reče: Ja sam zastrašen i uzdrhtao.
Hebrejima 12,22Ali, vi ste se približili planini Sion i gradu Boga živog, Jeruzalemu nebeskom,i mirijadama *anđela na sastanku blagdanskom,
Hebrejima 12,23i skupu prvorođenih, čija su imena upisana u *nebesima Božjim, sucu za sve, i duhovima pristiglim k ispunjenju,
Hebrejima 12,24i Isusu, posredniku jednog novog *saveza, i krvi škropljenja koja govori još bolje nego ona Abelova.
Hebrejima 12,25Gledajte ne odbiti slušati onoga koja vam govori! Jer, nije li se izmaklo kažnjavanju kad oni odbiše slušati onoga koji ih upozoravaše na zemlji, po jačem razlogu mi nećemo izmaknuti, ako se okrenemo od noga koji govori s visine nebesa.
Hebrejima 12,26On, čiji glas uzdrma tada zemlju, daje sada ovu izjavu: Posljednji put ja ću potresti, ne samo zemlju, već također i nebo.
Hebrejima 12,27Riječi posljednji put oglašavaju nestanak sveg onog što sudjeluje i nestalnosti stvorenog svijeta, da bi traje ono što je nepomično.
Hebrejima 12,28Budući da mi primamo nepomično *kraljevstvo, držimo dobro tu milost. Po njoj, služimo Bogu na takav način da njemu bude ugodno, s podložnošću i strahom.
Hebrejima 12,29Jer naš Bog je jedna uništavajuća vatra.
Jevrejima 12,1Zato dakle i mi imajući oko sebe toliku gomilu svjedoka, da odbacimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena,
Jevrejima 12,2Gledajući na načelnika vjere i svršitelja Isusa, koji mjesto određene sebi radosti pretrplje krst, ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane prijestola Božijega.
Jevrejima 12,3Pomislite dakle na onoga koji je takovo protivljenje protiv sebe od grješnika podnio, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži.
Jevrejima 12,4Jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv grijeha,
Jevrejima 12,5I zaboraviste utjehu koju vam govori, kao sinovima: sine moj! ne puštaj u nemar karanja Gospodnja, niti gubi volje kad te on pokara;
Jevrejima 12,6Jer koga ljubi Gospod onoga i kara; a bije svakoga sina kojega prima.
Jevrejima 12,7Ako trpite karanje, kao sinovima pokazuje vam se Bog: jer koji je sin kojega otac ne kara?
Jevrejima 12,8Ako li ste bez karanja, u kojemu svi dijel dobiše, daklem ste kopilad, a ne sinovi.
Jevrejima 12,9Ako su nam dakle tjelesni ocevi naši karači, i bojimo ih se, kako da ne slušamo oca duhova, da živimo?
Jevrejima 12,10Jer oni za malo dana, kako im ugodno bješe, karahu nas; a ovaj na korist, da dobijemo dijel od njegove svetinje.
Jevrejima 12,11Jer svako karanje kad biva ne čini se da je radost, nego žalost; ali poslije daće miran rod pravde onima koji su naučeni njime.
Jevrejima 12,12Zato oslabljene ruke i oslabljena koljena ispravite,
Jevrejima 12,13I staze poravnite nogama svojima, da ne svrne što je hromo, nego još da se iscijeli.
Jevrejima 12,14Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda.
Jevrejima 12,15Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije: da ne uzraste kakav korijen grčine, i ne učini pakost, i tijem da se mnogi ne opogane.
Jevrejima 12,16Da ne bude ko kurvar ili opoganjen, kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje.
Jevrejima 12,17Jer znate da je i potom, kad šćaše da primi blagoslov, odbačen; jer pokajanje ne nađe mjesta, ako ga i sa suzama tražaše.
Jevrejima 12,18Jer ne pristupiste ka gori koja se može opipati, i ognju razgorjelom, oblaku, i pomrčini i oluji,
Jevrejima 12,19I trubnom glasu, i glasu riječi, kojega se odrekoše oni koji čuše, da ne čuju više riječi;
Jevrejima 12,20Jer ne mogahu da podnesu ono što se zapovijedaše: ako se i zvijer dotakne do gore, biće kamenjem ubijena.
Jevrejima 12,21I tako strašno bješe ono što se vidje da Mojsije reče: uplašio sam se i drkćem.
Jevrejima 12,22Nego pristupiste k Sionskoj gori, i ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskome, i mnogijem hiljadama anđela,
Jevrejima 12,23K saboru i crkvi prvorodnijeh koji su napisani na nebesima, i Bogu, sudiji sviju, i duhovima savršenijeh pravednika,
Jevrejima 12,24I k Isusu, posredniku zavjeta novoga, i krvi kropljenja, koja bolje govori negoli Aveljeva.
Jevrejima 12,25Ali gledajte da se ne odrečete onoga koji govori; jer kad oni ne utekoše koji se odrekoše onoga koji prorokovaše na zemlji, akamoli mi koji se odričemo nebeskoga,
Jevrejima 12,26Kojega glas potrese onda zemlju, a sad obeća govoreći; još jednom ja ću potresti ne samo zemlju nego i nebo.
Jevrejima 12,27A što veli: još jednom, pokazuje da će se ukinuti ono što se pomiče, kao stvoreno, da ostane ono što se ne pomiče.
Jevrejima 12,28Zato, primajući carstvo nepokolebano, da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu, s poštovanjem i sa strahom.
Jevrejima 12,29Jer je Bog naš oganj koji spaljuje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje