Tražilica


Brojevi 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 13,1Potom pođe narod od Haserota i utabori se u pustinji paranskoj.
Brojevi 13,2Gospod zapovjedi Mojsiju ovo:
Brojevi 13,3"Pošlji ljude, da uhode zemlju kanaansku, koju ću dati sinovima Izraelovim. Pošljite od svakoga plemena po jednoga. Svaki od njih neka bude glavar."
Brojevi 13,4I po zapovijedi Gospodnjoj posla ih Mojsije iz pustinje paranske. Svi su bill glavari sinova Izraelovih.
Brojevi 13,5Ovo su im imena: Od plemena Rubenova Šamua, sin Zakurov;
Brojevi 13,6Od plemena Simeonova Šafat, sin Horijev;
Brojevi 13,7Od plemena Judina Kaleb, sin Jefuneov;
Brojevi 13,8Od plemena Isakarova Igal, sin Josipov;
Brojevi 13,9Od plemena Efraimova Hošea, sin Nunov;
Brojevi 13,10Od plemena Benjaminova Palti, sin Rafuov;
Brojevi 13,11Od plemena Zebulunova Gadiel, sin Sodijev;
Brojevi 13,12Od plemena Josipova, od plemena Manasehova Gadi, sin Susijev;
Brojevi 13,13Od plemena Danova Amiel, sin Gemalijev;
Brojevi 13,14Od plemena Ašerova Setur, sin Mihaelov;
Brojevi 13,15Od plemena Naftalijeva Nahbi, sin Vofsijev;
Brojevi 13,16Od plemena Gadova Geuel, sin Makijev.
Brojevi 13,17To su imena ljudima, što ih posla Mojsije, da uhode zemlju. Tada dade Mojsije Hošeu, sinu Nunovu, ime Jošua.
Brojevi 13,18Kad ih posla Mojsije, da uhode zemlju kanaansku, zapovjedi im: "Idite odavde preko Negeba. Onda se popnite na goru.
Brojevi 13,19Pogledajte, kakva je zemlja i je li narod, što prebiva u njoj, jak ili slab, malen ili velik;
Brojevi 13,20I kakva je zemlja, u kojoj prebiva, je li plodna ili neplodna; i kakva su mjesta, u kojima prebiva, jesu li u otvorenim taborima ili u tvrdim gradovima;
Brojevi 13,21I kakva je zemlja, je li masna ili mršava, raste li drveće u njoj ili ne. A sad na posao. Donesite sa sobom i nešto roda one zemlje." Bilo je tada upravo vrijeme prvome grožđu.
Brojevi 13,22Tada otidoše i uhodiše zemlju od pustinje Sin do Rehoba na ulazu u Hamat.
Brojevi 13,23Oni se popeše preko Negeba i dođoše do Hebrona, gdje su živjeli Ahiman, Šešaj i Talmaj, potomci Anakovi. Hebron je bio sazidan sedam godina prije Soan u Egiptu.
Brojevi 13,24Kada stigoše do u dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom jednim, što su ga nosila po dvojica na motki, tako i nekoliko granatnih jabuka i smokava.
Brojevi 13,25Ono mjesto prozva se dolina Eškol od grožđa, što su ga tamo bili odrezali sinovi Izraelovi.
Brojevi 13,26Poslije četrdeset dana vratiše se, pošto su bili uhodili zemlju.
Brojevi 13,27Otidoše kući i dođoše k Mojsiju i Aronu i svoj zajednici sinova Izraelovih u pustinju paransku, u Kadeš, podniješe izvještaj njima i svoj zajednici i pokazaše im plodove zemlje.
Brojevi 13,28A pripovijedali su im ovo: "Odosmo u zemlju, u koju si nas poslao. Zaista teče u njoj mlijeko i med, Evo to su plodovi odanle.
Brojevi 13,29Ali narod, što boravi u njoj, jak je, i gradovi su utvrđeni i veoma veliki. Vidjesmo ondje i potomke Anakove.
Brojevi 13,30Amalečani prebivaju u pokrajini Negebu; Hiteji, Jebuseji i Amoreji stanuju u planini; Kanaanci prebivaju na moru i na obali Jordana.
Brojevi 13,31A da podveže svaku ljutitu izjavu naroda proti Mojsiju, povika Kaleb: "Svakako pođimo gore i osvojimo je, jer je možemo lako prevladati."
Brojevi 13,32Ali ljudi, koji su bili s njim išli, izjaviše: "Nikako ne možemo ići proti tomu narodu, jer je jači od nas."
Brojevi 13,33Tada iznesoše pred sinove Izraelove neistinu o zemlji, koju su bili uhodili. Pripovijedali su: "Zemlja, koju prođosmo i uhodismo, jest zemlja, koja ždere svoje stanovnike. Svi ljudi, što ih vidjesmo tamo, neobično su veliki.
Brojevi 13,34Vidjesmo tamo i divove, sinove Anakove od roda divovskoga. Činilo nam se, da smo prema njima kao skakavci. A tako smo se morali i mi njima činiti."
Brojevi 13,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 13,2"Pošalji ljude, po jednoga čovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!
Brojevi 13,3Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca.
Brojevi 13,4A ovo su njihova imena: Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova;
Brojevi 13,5Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova;
Brojevi 13,6Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina;
Brojevi 13,7Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova;
Brojevi 13,8Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova;
Brojevi 13,9Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova;
Brojevi 13,10Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova;
Brojevi 13,11Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova;
Brojevi 13,12Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova;
Brojevi 13,13Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova;
Brojevi 13,14Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva;
Brojevi 13,15Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova.
Brojevi 13,16To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom.
Brojevi 13,17Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reče: "Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo.
Brojevi 13,18Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan?
Brojevi 13,19Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili rđava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrđeni?
Brojevi 13,20Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveća ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje." Bilo je upravo vrijeme ranog grožđa.
Brojevi 13,21Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat.
Brojevi 13,22Popnu se u Negeb i dođu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. - Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. -
Brojevi 13,23Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava.
Brojevi 13,24Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali.
Brojevi 13,25Nakon četrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviđali.
Brojevi 13,26Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje.
Brojevi 13,27Izvijeste ga oni: "Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome teče med i mlijeko. Evo njezinih plodova.
Brojevi 13,28Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.
Brojevi 13,29Amalečani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana.
Brojevi 13,30Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: "Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!
Brojevi 13,31Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: "Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas.
Brojevi 13,32I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali: "Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa.
Brojevi 13,33Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.
Brojevi 13,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 13,2`Pošalji ljude za istražiti zemlju Kanaan koju ja dajem sinovima Izraelovim; vi će te poslati po jednog čovjeka po plemenu, svi za pleme svojih otaca; oni će svi biti uzeti između odgovornih sinova Izraelovih. `
Brojevi 13,3Iz pustinje Paran, dakle Mojsije njih odasla na zapovijed GOSPODOVU; svi ti ljudi bijahu poglavari sinova Izraelovih.
Brojevi 13,4Evo njihovih imena: za pleme Ruben, Šamua, sin Zakurov,
Brojevi 13,5za pleme Šimun, Šafat, sin Horijev;
Brojevi 13,6za pleme Juda, Kaleb, sin Jefuneov;
Brojevi 13,7za pleme Isakar, Jiguel, sin Josipov;
Brojevi 13,8za pleme Efraim, Hošea, sin Nunov;
Brojevi 13,9za pleme Benjamin, Palti, sin Rafuov;
Brojevi 13,10za pleme Zabulon, Gadiel, sin Sodijev;
Brojevi 13,11za pleme Josip - pleme Manase - Gadi, sin Susijev;
Brojevi 13,12za pleme Dan, Amiel, sin Gemalijev;
Brojevi 13,13za pleme Ašer, Setur, sin Mikaelov;
Brojevi 13,14za pleme Neftalijevo, Nahbi, sin Vofsijev;
Brojevi 13,15za pleme Gad Gueuel, sin Makijev.
Brojevi 13,16Takva su imena ljudi koje Mojsije odasla za istražiti zemlju; Hošeju, sinu Nunovom, Mojsije dade ime Jozua .
Brojevi 13,17Mojsije njih posla istražiti zemlju Kanaan. ` Uđite ondje kroz Negev, reče im on; prođite planinom
Brojevi 13,18i vidjet će te kakva je zemlja i da li je pučanstvo koje obitava ondje jako ili slabo, da li je stanovništvo brojno ili rijetko.
Brojevi 13,19Vidjet će te da li je puk dobar ili loš i da li su gradovi koje oni nastanjuju tabori ili tvrđave.
Brojevi 13,20Vidjet će te da li je zemlja plodna ili siromašna, šumovita ili ne. Budite odvažni uzeti plodove zemlje. ` - Bijaše u stvari doba prvog grožđa.
Brojevi 13,21Oni uđoše i istražiše zemlju počevši od pustinje Sin sve do Rehova kod Lebo-Hamata .
Brojevi 13,22Oni uđoše kroz Negev i stigoše sve do Hebrona gdje živješe Ahiman, Šesaj i Talmaj, potomci Anakitovi - Hebron bijaše izgrađen sedam godina prije Tanisa u Egiptu .
Brojevi 13,23Oni dođoše sve do doline Eškol gdje odsjekoše jednu granu loze s grožđem koju nosiše dvojica uz pomoć jedne motke. Oni uzeše također narova i smokava.
Brojevi 13,24Nazvaše to mjesto doline Eškol - dolina Grozdova - radi grozda koji su sinovi Izraelovi ubrali.
Brojevi 13,25Oni se vratiše sa svojih izviđanja zemlje po isteku 40 dana.
Brojevi 13,26Oni nađoše Mojsija, Aarona i svu zajednicu Izraelovih sinova u pustinji Paran, u Kadešu . Oni njima kao i svoj zajednici podnesoše izvješće i pokazaše plodove zemaljske.
Brojevi 13,27Mojsiju dadoše ovo izvješće: ` Mi smo išli u zemlju u koju si nas ti poslao i zaista to je zemlja u kojoj teku med i mlijeko; a evo i plodova!
Brojevi 13,28Međutim, narod koji ju nastanjuje moćan je, gradovi su ogromne tvrđave i čak smo vidjeli potomke Anakita.
Brojevi 13,29Amalek nastanjuje regiju Negeva; Hititi, Jezubiti i *Amoriti nastanjuju planine, a Kanaanci stanuju uz more i uzduž Jordana. `
Brojevi 13,30Kaleb ušutka pučanstvo koje se usprotivilo Mojsiju: ` Hajdemo! reče on, uđimo i domognimo se zemlje; uspjet ćemo sigurno podvrgnuti ih. `
Brojevi 13,31Ali, ljudi koji su išli s njim rekoše: ` Mi ne možemo napasti taj narod, jer je jači od nas. `
Brojevi 13,32I stadoše ozloglašavati pred sinovima Izraelovim zemlju koju bijahu osmatrali: ` Zemlja kojom smo prošli osmotriti ju, rekoše oni, jedna je zemlja koja proždire svoje žitelje i svi ljudi koje mi bijasmo vidjeli bojahu ljudi visokog rasta.
Brojevi 13,33A mi smo vidjeli te divove, sinove Anakove, divovske rase; mi smo sebe u usporedbi s njima vidjeli kao skakavce, a tako i oni nas vidješe. `
4. Mojsijeva 13,1A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji Faranskoj.
4. Mojsijeva 13,2I Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 13,3Pošlji ljude da uhode zemlju Hanansku, koju ću dati sinovima Izrailjevijem; po jednoga čovjeka od svakoga plemena otaca njihovijeh pošljite, sve glavare između njih.
4. Mojsijeva 13,4I posla ih Mojsije iz pustinje Faranske po zapovijesti Gospodnjoj; i svi ljudi bjehu glavari sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 13,5A ovo su im imena: od plemena Ruvimova Samuilo sin Zahurov;
4. Mojsijeva 13,6Od plemena Simeunova Safat sin Surin;
4. Mojsijeva 13,7Od plemena Judina Halev sin Jefonijin;
4. Mojsijeva 13,8Od plemena Isaharova Igal sin Josifov;
4. Mojsijeva 13,9Od plemena Jefremova Avsije sin Navin;
4. Mojsijeva 13,10Od plemena Venijaminova Faltije sin Rafujev;
4. Mojsijeva 13,11Od plemena Zavulonova Gudilo sin Sudin;
4. Mojsijeva 13,12Od plemena Josifova, od plemena Manasijina Gadije sin Susin;
4. Mojsijeva 13,13Od plemena Danova Amilo sin Gamalin;
4. Mojsijeva 13,14Od plemena Asirova Satur sin Mihailov;
4. Mojsijeva 13,15Od plemena Neftalimova Navija sin Savin;
4. Mojsijeva 13,16Od plemena Gadova Gudilo sin Mahilov.
4. Mojsijeva 13,17To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju. I nazva Mojsije Avsija sina Navina Isus.
4. Mojsijeva 13,18I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju Hanansku reče im: idite ovuda na jug, pa izidite na goru;
4. Mojsijeva 13,19I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, je li jak ili slab, je li mali ili velik;
4. Mojsijeva 13,20I kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava; i kakva su mjesta u kojima živi, eda li pod šatorima ili u tvrdim gradovima;
4. Mojsijeva 13,21I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili nema; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada bješe vrijeme prvom grožđu.
4. Mojsijeva 13,22I otišavši uhodiše zemlju od pustinje Sinske do Reova kako se ide u Emat.
4. Mojsijeva 13,23I idoše na jug, i dođoše do Hevrona, gdje bijahu Ahiman i Sesije i Teliman, sinovi Enakovi. A Hevron bješe sazidan na sedam godina prije Soana Misirskoga.
4. Mojsijeva 13,24Potom dođoše do potoka Eshola, i ondje otsjekoše lozu s grozdom jednijem, i ponesoše ga dvojica na moci; tako i šipaka i smokava.
4. Mojsijeva 13,25I prozva se ono mjesto potok Eshol od grozda, koji ondje otsjekoše sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 13,26I poslije četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše.
4. Mojsijeva 13,27I vrativši se dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izrailjevijeh u pustinju Faransku, u Kadis; i pripovjediše njima i svemu zboru stvar, i pokazaše im rod one zemlje.
4. Mojsijeva 13,28I pripovijedajući im rekoše: idosmo u zemlju u koju si nas poslao; doista teče u njoj mlijeko i med, i evo roda njezina.
4. Mojsijeva 13,29Ali je jak narod koji živi u onoj zemlji, i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki; a vidjesmo ondje i sinove Enakove.
4. Mojsijeva 13,30Amalik živi na južnoj strani; a Heteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na moru i na Jordanu.
4. Mojsijeva 13,31A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti.
4. Mojsijeva 13,32Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas.
4. Mojsijeva 13,33I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevijem govoreći: zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji vidjesmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki.
4. Mojsijeva 13,34Vidjesmo ondje i divove, sinove Enakove, roda divovskoga, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, taki se i njima činjasmo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje