Tražilica


Brojevi 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 16,1Korah, sin Izhara, sina Kohata, sina Levijeva, predobi za sebe potomke Rubenove Datana i Abirama, sinove Eliabove, i Ona, sina Peletova.
Brojevi 16,2Oni se pobuniše proti Mojsija sa dvjesta i pedeset sinova Izraelovih, poglavara zajednice, pozvanih članova skupštine narodne i muževa uglednih.
Brojevi 16,3Oni se dakle skupiše proti Mojsiju i Aronu i rekoše im: "Dosta neka vam je. Sva zajednica, svi skupa sveti su, i Gospod je među njima. Zašto se vi uzdižete nad zajednicu Gospodnju?"
Brojevi 16,4Kad to ću Mojsije, pade ničice na svoje lice.
Brojevi 16,5Tada odgovori Korahu i svoj družini njegovoj ovako: "Sutra će pokazati Gospod, tko je njegov i tko je dosta svet, da mu se približi. Koga tada on izabere, taj mu se smije približiti.
Brojevi 16,6Učinite ovo Uzmite sebi kadionice, Korah i sva družina njegova.
Brojevi 16,7Metnite sutra u njih ognja i stavite na njih kada pred Gospodom. Koga tada izabere Gospod, taj neka bude svet. Dosta neka vam je, sinovi Levijevi."
Brojevi 16,8Korahu reče Mojsije: "Čujte ipak, sinovi Levijevi.
Brojevi 16,9Zar vam nije dosta, što vas je Bog Izraelov odvojio od zajednice Izraelove, da vas privuče u svoju blizinu, pa da vršite službu kod l Šatora Gospodnjega i obavljate i pred zajednicom službu svoju?
Brojevi 16,10Tebe je sa svom braćom tvojom, sinovima Levijevim, privukao k sebi, sada tražite još i svećeništvo.
Brojevi 16,11Zato se vi, ti i sva družina tvoja, skupljate proti Gospoda, jer to je Aron, da mrmljate proti njemu?"
Brojevi 16,12Nato Mojsije dade pozvati Datana i Abirama, sinove Eliabove, ali oni odgovoriše: "Ne idemo.
Brojevi 16,13Zar nije dosta, što si nas doveo ovamo iz zemlje, u kojoj teče mlijeko i med, da nas poubijaš u pustinji? Hoćeš li se još sada i nametnuti za gospodara nad nama?
Brojevi 16,14Doista nijesi nas doveo u zemlju, u kojoj teče mlijeko i med, i nijesi nam dao njiva i vinograda u posjed. Hoćeš li možda ljudima ovdje oči iskopati? Ne idemo."
Brojevi 16,15Tada se Mojsije rasrdi vrlo i zamoli Gospoda: "Ne pogledaj na žrtveni dar njihov. Nijesam nijednome od njih oduzeo nijednog magarca i nijednome od njih nijesam učinio ništa na žao."
Brojevi 16,16I Mojsije zapovjedi Korahu: "Ti i sva družina tvoja, prikažite se sutra pred Gospodom, ti, oni i Aron.
Brojevi 16,17Svaki neka uzme svoju kadionicu i neka stavi u njih kad. Tada neka donese svaki svoju kadionicu pred Gospoda, dakle dvjesta i pedeset kadionica, također ti i Aron, svaki svoju kadionicu."
Brojevi 16,18I uze svaki svoju kadionicu, metnu u njih oganj i stavi na njega kad. Onda se postaviše na ulazu u Šator sastanka, također Mojsije i Aron.
Brojevi 16,19A Korah skupi na ulazu u Šator sastanka naprema njima svu zajednicu. Tada se pokaza svoj zajednici slava Gospodnja.
Brojevi 16,20I Gospod dade Mojsiju i Aronu ovu zapovijed:
Brojevi 16,21"Odvojite se od te zajednice. Uništit ću ih u jedan čas."
Brojevi 16,22Tada padoše oni ničice na svoje lice i zamoliše: "O Bože, Gospodaru duha životnog u svakom tijelu. Zar ćeš, kad je sagriješio samo jedan, pustiti gnjev svoj na svu zajednicu?"
Brojevi 16,23Tada zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 16,24"Naloži zajednici: Udaljite se od okolice stana Korahova, Datanova i Abiramova."
Brojevi 16,25Nato se diže Mojsije i otide Datanu i Abiramu. Starješine Izraelove pođoše za njim.
Brojevi 16,26On zapovjedi Zajednici: "Udaljite se od Šatora ovih zlotvora. Ne dotaknete se ničega, što je njihovo. Inače izginut ćete i vi zbog svih grijeha njihovih."
Brojevi 16,27Tada se povukoše oni natrag iz okolice stana Korahova, Datanova i Abiramova. A Datan i Abiram stupiše van i stadoše sa svojim ženama i sa svojom velikom i malom djecom na ulazu svojih Šatora.
Brojevi 16,28Tada reče Mojsije: "Po tom ćete spoznati, da je Gospod poslao mene, da izvršim sva ta djela, i da ja ne radim sam od sebe.
Brojevi 16,29Ako ovi ovdje pomru, kao što umiru svi ljudi, i ako ih zadesi običan udes svih ljudi, onda Gospod nije poslao mene.
Brojevi 16,30Ako li Gospod izvrši nešto nečuveno i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svim, što je njihovo, tako da siđu živi u podzemlje, onda po tom spoznajte, da su ovi ljudi hulili na Gospoda."
Brojevi 16,31Jedva je bio Mojsije izgovorio riječi ove, rastvori se zemlja pod njima.
Brojevi 16,32Zemlja otvori usta svoja i proždrije ih s obiteljima njihovim i sve ljude, što su bili uz Koraha, sa svim imetkom njihovim.
Brojevi 16,33Sa svim, što su imali, siđoše živi u podzemlje, i zemlja se zatvori nad njima. Tako ih nesta iz zajednice.
Brojevi 16,34Svi Izraelci, što su okolo stajali, pobjegoše brže od jauka njihova; jer rekoše: "Da i nas još ne proždre zemlja."
Brojevi 16,35A oganj izađe od Gospoda i spali dvjesta i pedeset ljudi, što su imali da prinesu kad.
Brojevi 16,36Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 16,37"Kaži Eleazaru, sine svećenika Arona, neka odnese kadionice s garišta i oganj neka istrese u nekoj udaljenosti, jer su svete.
Brojevi 16,38Kadionice tih ljudi, koji život svoj pokopaše svojim grijehom, neka se raskuju na ploče i neka se njima okuje žrtvenik, jer ih oni donesoše pred Gospoda. Time postadoše svete. Neka budu sinovima Izraelovim kao znamenje."
Brojevi 16,39Tada uze svećenik Eleazar kadionice mjedene, što su ih bili donijeli oni, koji izgorješe. Raskovaše ih na okov žrtveniku.
Brojevi 16,40One su imale biti sinovima Izraelovim opomena i znamen, da ni jedan nepozvan, koji ne pripada potomstvu Aronovu, ne pristupi, da kadi pred Gospodom. Inače dogodit će mu se kao Korahu i družini njegovoj, kao što mu je bio Gospod zaprijetio preko Mojsija.
Brojevi 16,41Drugoga jutra mrmljala je sva zajednica sinova Izraelovih proti Mojsiju i Aronu. Vikali su: "Pobiste narod Gospodnji."
Brojevi 16,42Kad se onda stjecala zajednica proti Mojsija i Arona, okrenuše se ovi prema Šatoru sastanka. I gle, pokri ga oblak, i pokaza se slava Gospodnja.
Brojevi 16,43I pohitješe Mojsije i Aron pred Šator sastanka.
Brojevi 16,44Tada zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 16,45"Ukloni se iz te zajednice. Uništit ću ih u jedan čas." Tada oni padoše ničice na svoje lice.
Brojevi 16,46I Mojsije reče Aronu: "Uzmi kadionicu, metni u nju oganj sa žrtvenika, stavi na njega kad i nosi ga brže k zajednici, da im time pribaviš pomirenje, jer od Gospoda izlazi kazneni sud. Već pomor poče."
Brojevi 16,47Tada uze Aron kadionicu, kao što mu je bio zapovjedio Mojsije, i otrča usred zajednice. I doista, pomor je već bio počeo među narodom. On nato uze kaditi i pribavi tako narodu pomirenje.
Brojevi 16,48Osta stojeći među mrtvima i živima, dok ne presta pomor.
Brojevi 16,49Broj onih, koji pomriješe od pomora, iznosio je četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onih, koji izgiboše zbog Koraha.
Brojevi 16,50Aron se vrati natrag k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka, kad je bio prestao pomor.
Brojevi 16,1 Korah, sin Jisharov, sin Kehatov, sin Levijev, pa Datan i Abiram, sinovi Eliabovi, i On, sin Peletov - potomci Rubenovi -
Brojevi 16,2ustanu protiv Mojsija zajedno sa dvjesta pedeset Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu.
Brojevi 16,3Oni se sjate oko Mojsija i Arona govoreći im: "Vi prelazite mjeru! Sva je zajednica, svi njezini članovi, posvećena i među njima je Jahve. Zašto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine!
Brojevi 16,4Kad to ču Mojsije, pade ničice.
Brojevi 16,5Zatim reče Korahu i svoj njegovoj družini: "Sutra će Jahve pokazati tko je njegov i tko je posvećen, kome dopušta da mu se približi. Koga sebi izabere, k sebi će ga i pustiti.
Brojevi 16,6Učinite ovo: uzmite kadionike, Korah i sva njegova družina;
Brojevi 16,7sutra stavite u njih vatre i metnite odozgo tamjana pred Jahvom. Koga Jahve odabere, taj neka bude posvećen. Vi prelazite mjeru, Levijevci!
Brojevi 16,8Potom Mojsije reče Korahu: "Poslušajte, Levijevci!
Brojevi 16,9Zar vam je malo što vas je Bog Izraelov izdvojio iz Izraelove zajednice da vas približi k sebi te da vršite službu u Jahvinu prebivalištu i da stojite pred zajednicom služeći joj?
Brojevi 16,10Promaknuo je tebe i s tobom svu tvoju braću Levijevce, a vi još tražite i svećeništvo!
Brojevi 16,11Ti i sva tvoja družina, dakle, sjatili ste se protiv Jahve; jer što je Aron da protiv njega rogoborite?
Brojevi 16,12Zatim posla Mojsije po Datana i Abirama, sinove Eliabove, ali oni odgovore: "Nećemo doći!
Brojevi 16,13Zar je malo što si nas odveo iz zemlje kojom teče med i mlijeko da nas pobiješ u ovoj pustinji, pa hoćeš da nasilno zagospodariš nad nama?
Brojevi 16,14Nisi nas uveo u zemlju kojom teče med i mlijeko i nisi nam dao u posjed njive i vinograde! Misliš li iskopati oči ovim ljudima? Nećemo doći!
Brojevi 16,15Mojsije se vrlo razljuti i reče Jahvi: "Ne obaziri se na njihovu prinosnicu! Ni jednoga njihova magarca nisam prisvojio niti sam ijednoga od njih oštetio.
Brojevi 16,16Zatim Mojsije reče Korahu: "Ti i sva tvoja družina stupite sutra pred Jahvu; ti, i oni, i Aron.
Brojevi 16,17Neka svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj tamjana i neka svaki donese svoj kadionik pred Jahvu - dvjesta i pedeset kadionika. A i ti i Aron donesite svaki svoj kadionik.
Brojevi 16,18Svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj vatre, onda odozgo metne tamjana i stane s Mojsijem i Aronom kod ulaza u Šator sastanka.
Brojevi 16,19Kad, naprama njima, sabra Korah svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka, onda se svoj zajednici pokaza slava Jahvina.
Brojevi 16,20I reče Jahve Mojsiju i Aronu:
Brojevi 16,21"Odvojite se od te zajednice da je odmah satrem!
Brojevi 16,22Oni popadoše ničice i povikaše: "Bože! Bože životnog duha u svakome tijelu! Zar ćeš se razgnjeviti na svu zajednicu kad je samo jedan sagriješio!
Brojevi 16,23Onda Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 16,24"Reci toj zajednici: `Uklonite se iz okolice prebivališta Koraha, Datana i Abirama!`
Brojevi 16,25Mojsije ustade i pođe k Datanu i Abiramu. Za njim krenuše izraelske starješine.
Brojevi 16,26Zatim ovako progovori zajednici: "Odstupite od šatora tih opakih ljudi! Ne dotičite se ničega što je njihovo, da ne budete uništeni zbog svih njihovih grijeha.
Brojevi 16,27Tako se oni udalje iz okolice prebivališta Korahova, Datanova i Abiramova. Uto izađu Datan i Abiram te stanu na ulazu svojih šatora sa svojim ženama, svojim sinovima i svojom nejačadi.
Brojevi 16,28"Po ovom ćete vidjeti", reče Mojsije, "da me Jahve poslao da vršim sva ova djela, a da ih ne činim sam od sebe:
Brojevi 16,29ako ovi ljudi umru kao što umru i svi ljudi; ako ih pohodi sudbina kakva pohodi sve ljude, onda me Jahve nije poslao.
Brojevi 16,30Ali ako Jahve učini nečuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim što je njihovo te živi siđu u Šeol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu.
Brojevi 16,31A kad on završi sve te riječi, tlo se pod njima raspukne;
Brojevi 16,32zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima, sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem.
Brojevi 16,33Živi siđu u Šeol, oni i sve njihovo. Onda se nad njima zemlja zatvori i oni iščeznu iz zbora.
Brojevi 16,34Na njihov vrisak svi Izraelci što su stajali oko njih pobjegoše govoreći: "Da i nas zemlja ne proguta!
Brojevi 16,35Ali sukne oganj od Jahve te proždre dvjesta i pedeset ljudi koji su prinosili tamjan.
Brojevi 16,1Korej, sin Jicehara, sin Kehata, sin Levija, povuče Datana i Abirama, sinove Eliava i One, sin Peletov, potomak Rubenov.
Brojevi 16,2Oni se digoše protiv Mojsija s 250 sinova Izraelovih; bijahu to odgovorni zajednice, predstavnici sabore, ljudi od ugleda.
Brojevi 16,3Oni se udružiše protiv Mojsija i Aarona: ` Sad je dosta! rekoše im oni. Svi članovi zajednice sveti su i GOSPOD je usred njih; kojim se pravom vi uzdižete iznad skupštine GOSPODOVE? `
Brojevi 16,4Mojsije, očekujući taj govor, baci se licem prema zemlji.
Brojevi 16,5Potom on reče Koreju i svoj bandi: ` Sutra u jutro, GOSPOD će objaviti tko je njegov, tko je svet i tko je prihvaćen za pristupiti k njemu, a onaj koji bude izabran, on će njemu dopustiti pristupiti mu.
Brojevi 16,6Učinite ovako dakle: pribavite kadionice, vi, Korej i sva njegova banda,
Brojevi 16,7i sutra stavite u njih vatru; stavit će te tamjana odozgo u nazočnosti GOSPODA . I čovjek kojeg će GOSPOD izabrati, jest onaj koji je svet. A sada dosta, sinovi Levijevi! `
Brojevi 16,8Mojsije još reče Koreju: ` Slušajte dakle, sinovi Levijevi!
Brojevi 16,9- Je li premalo za vas što vas je Bog stavio pokraj sve zajednice Izraelove da vas prihvati za približiti mu se, za izvršavati radove boravišta GOSPODOVOG i za predstavljati svu zajednicu kad služite za sve?
Brojevi 16,10On vas je prihvatio za pristupiti mu, tebe i svu tvoju braću *levite. I vi još zahtijevate i svećenstvo! 11 To je ono zbog čega ti i sva tvoja banda udružujete se protiv GOSPODA! A Aaron što je da vi prosvjedujete protiv njega? `
Brojevi 16,12Mojsije dade pozvati Datana i Abirama, sinove Eliavljeve koji izjaviše: ` Mi nećemu ulaziti u zemlju.
Brojevi 16,13Zar ti ne dostaje što si nas izveo iz zemlje gdje teku med i mlijeko da bi nas usmrtio u pustinji? Još treba li ti da nam i zapovijedaš?
Brojevi 16,14Ne zaista, ti nas nisi doveo u zemlju gdje teku med i mlijeko! Ti nam nisi dao u baštinu ni polja ni vinograde! Držiš li ti ove ljude za slijepce ? Mi ne ulazimo! `
Brojevi 16,15Mojsija obuze strahovita srdžba. On reče GOSPODU: ` Ne obaziri se na njihove darove . Ja im nisam uzeo čak ni jedno jedino magare, ja nisam nikom od njih nažao ništa učinio.
Brojevi 16,16Mojsije reče Koreju: ` Ti i sva tvoja banda budite sutra pred GOSPODOM, ti i Aaron.
Brojevi 16,17Uzmite svaki svoju kadionicu; stavite u nju *tamjana i svaki od vas predstavit će pred GOSPODOM svoju kadionicu, sve u svemu 250 kadionica; isto tako Aaron i ti, svaki svoju. `
Brojevi 16,18Uzimajući svaki svoju kadionicu, oni u nju staviše vatre, staviše tamjana odozgo i stadoše na ulaz u *šator susretanja s Mojsijem i Aaronom.
Brojevi 16,19Korej okupi oko sebe svu svoju bandu na ulazu šatora susretanja. Tada se slava GOSPODOVA pojavi svoj zajednici
Brojevi 16,20i GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 16,21Odvojite ljude ove bande; ja ću ih progutati napolju. `
Brojevi 16,22Oni se baciše licem prema zemlji i rekoše: ` O Bože, Bože koji raspolažeš dahom svakog stvora, samo jedan čovjek zgriješi, a ti se okreneš protiv sve zajednice! `
Brojevi 16,23GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 16,24` Reci zajednici da se udalji od rubova boravišta Korejeva, Datanova i Abiramova.
Brojevi 16,25Mojsije se diže za ići pronaći Datana i Abirama; *poglavari Izraelovi ga slijediše.
Brojevi 16,26On oslovi zajednicu: ` Odstupite od šatora tih zlobnika, ne dodirujte ništa što njima pripada, da ne biste i vi također propali radi njihovih grijehova! `
Brojevi 16,27Oni se dakle odmaknuše od rubova boravišta Datana, Koreja i Abirama; Datan, Korej i Abiram bijahu izišli i stajali na ulazu svojih šatora sa svojim ženama, svojim sinovima i svojim unucima.
Brojevi 16,28Mojsije izjavi: ` Po ovome vi će te priznati da je GOSPOD taj koji me poslao sve te činove izvršiti i da ja nisam radio iz svoje vlastite glave:
Brojevi 16,29ako ovi ljudi tamo pomru od smrti kojom umiru svi ljudi, ako oćute sudbinu sveg svijeta, nije GOSPOD taj koji me poslao.
Brojevi 16,30Ali, ako GOSPOD ostvari nešto izvanredno, ako zemlja, otvarajući se, njih proguta sa svim što im pripada, ako siđu živi u *boravište mrtvih, vi će te znati da su ovi ljudi prezreli GOSPODA.
Brojevi 16,31Kako on bijaše završio govoriti sve te riječi, zemlja se rascijepi pod njihovim nogama.
Brojevi 16,32Otvarajući svoje ždrijelo, ona ih proguta s njihovim obiteljima - kao i sve Korejeve ljude i njihova dobra.
Brojevi 16,33Sa svim što im pripadaše, oni živi siđoše u boravište mrtvih, a zemlja ih prekri. Tako oni nestadoše iz krila skupštine.
Brojevi 16,34Svi ljudi Izraelovi, uokolo njih, pobjegoše na njihove krike, govoreći: ` Bježimo! Ili će i nas zemlja progutati!`
Brojevi 16,35Jedna vatra koju GOSPOD prsnu spali 250 ljudi koji nuđaše tamjan.
4. Mojsijeva 16,1A Korej sin Isara sina Kata sina Levijeva, i Datan i Aviron sinovi Elijavovi, i Avnan sin Faleta sina Ruvimova pobuniše se,
4. Mojsijeva 16,2I ustaše na Mojsija, i s njima dvjesta i pedeset ljudi između sinova Izrailjevijeh, glavara narodnijeh, koji se sazivahu na zbor i bijahu ljudi znatni.
4. Mojsijeva 16,3I skupiše se na Mojsija i na Arona, i rekoše im: dosta nek vam je; sav ovaj narod, svi su sveti, i među njima je Gospod; zašto se vi podižete nad zborom Gospodnjim?
4. Mojsijeva 16,4Kad to ču Mojsije, pade ničice.
4. Mojsijeva 16,5Potom reče Koreju i svoj družini njegovoj govoreći: sjutra će pokazati Gospod ko je njegov, i ko je svet, i koga je pustio k sebi, jer koga je izabrao onoga će pustiti k sebi.
4. Mojsijeva 16,6Ovo učinite: uzmite kadionice, Korej sa svom družinom svojom.
4. Mojsijeva 16,7I metnite sjutra u njih ognja i metnite u njih kada pred Gospodom, i koga izbere Gospod onaj će biti svet. Dosta nek vam je, sinovi Levijevi!
4. Mojsijeva 16,8I reče Mojsije Koreju: čujte sinovi Levijevi!
4. Mojsijeva 16,9Malo li vam je što vas je Bog Izrailjev odvojio od zbora Izrailjeva pustivši vas k sebi da vršite službu u šatoru Gospodnjem i da stojite pred zborom i služite za nj?
4. Mojsijeva 16,10Pustio je k sebi tebe i svu braću tvoju, sinove Levijeve, s tobom, a vi tražite još i sveštenstvo?
4. Mojsijeva 16,11Zato ti i sva družina tvoja skupiste se na Gospoda. Jer Aron šta je da vičete na nj?
4. Mojsijeva 16,12I posla Mojsije da dozovu Datana i Avirona sinove Elijavove. A oni odgovoriše: nećemo da idemo.
4. Mojsijeva 16,13Malo li je što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče mlijeko i med da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da vladaš nad nama?
4. Mojsijeva 16,14Jesi li nas odveo u zemlju gdje teče mlijeko i med? i jesi li nam dao da imamo njiva i vinograda? hoćeš li oči ovim ljudima da iskopaš? Nećemo da idemo.
4. Mojsijeva 16,15Tada se rasrdi Mojsije vrlo, i reče Gospodu: nemoj pogledati na dar njihov; nijednoga magarca nisam uzeo od njih, niti sam kome od njih učinio kakoga zla.
4. Mojsijeva 16,16Potom reče Mojsije Koreju: ti i svi tvoji stanite sjutra pred Gospodom, ti i oni i Aron.
4. Mojsijeva 16,17I uzmite svaki svoju kadionicu, i metnite u njih kada, i stanite pred Gospodom svaki sa svojom kadionicom, dvjesta i pedeset kadionica, i ti i Aron, svaki sa svojom kadionicom.
4. Mojsijeva 16,18I uzeše svaki svoju kadionicu, i metnuvši u njih ognja metnuše u njih kada, i stadoše na vrata šatora od sastanka s Mojsijem i Aronom.
4. Mojsijeva 16,19A Korej sabra na njih sav zbor na vrata šatora od sastanka; tada se pokaza slava Gospodnja svemu zboru.
4. Mojsijeva 16,20I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4. Mojsijeva 16,21Odvojte se iz toga zbora, da ih odmah satrem.
4. Mojsijeva 16,22A oni padoše ničice i rekoše: Bože, Bože duhovima i svakom tijelu! ovaj jedan zgriješio, i na sav li ćeš se zbor gnjeviti?
4. Mojsijeva 16,23Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 16,24Reci zboru i kaži: otstupite od šatora Korejeva i Datanova i Avironova.
4. Mojsijeva 16,25I ustavši Mojsije otide k Datanu i Avironu, a za njim otidoše starješine Izrailjeve.
4. Mojsijeva 16,26I reče zboru govoreći: otstupite od šatora tijeh bezbožnika, i ne dodijevajte se ničega što je njihovo, da ne izginete sa svijeh grijeha njihovijeh.
4. Mojsijeva 16,27I otstupiše sa svijeh strana od šatora Korejeva i Datanova Avironova; a Datan i Aviron izašavši stadoše svaki na vrata od šatora svojega sa ženama svojim i sa sinovima svojim i s djecom svojom.
4. Mojsijeva 16,28Tada reče Mojsije: ovako ćete poznati da me je Gospod poslao da činim sva ova djela, i da ništa ne činim od sebe:
4. Mojsijeva 16,29Ako ovi pomru kao što mru svi ljudi, i ako budu pokarani kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod;
4. Mojsijeva 16,30Ako li što novo učini Gospod, i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svijem što je njihovo, i siđu živi u grob, tada znajte da su ovi ljudi uvrijedili Gospoda.
4. Mojsijeva 16,31A kad izgovori riječi ove, rasjede se zemlja pod njima,
4. Mojsijeva 16,32I otvorivši zemlja usta svoja proždrije ih, i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo.
4. Mojsijeva 16,33I tako siđoše sa svijem što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora.
4. Mojsijeva 16,34A svi Izrailjci koji bijahu oko njih pobjegoše od vike njihove, jer govorahu: da nas ne proždre zemlja.
4. Mojsijeva 16,35I izađe oganj od Gospoda, i sažeže onijeh dvjesta i pedeset ljudi koji prinesoše kad.
4. Mojsijeva 16,36Tada reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 16,37Kaži Eleazaru sinu Arona sveštenika neka pokupi kadionice iz toga garišta, i ugljevlje iz njih neka razbaci, jer su svete;
4. Mojsijeva 16,38Kadionice onijeh koji ogriješiše duše svoje neka raskuju na ploče da se okuje oltar, jer kadiše njima pred Gospodom, zato su svete, i neka budu sinovima Izrailjevijem znak.
4. Mojsijeva 16,39I pokupi Eleazar sveštenik kadionice mjedene, kojima bjehu kadili oni što izgorješe, i raskovaše ih na okov oltaru
4. Mojsijeva 16,40Za spomen sinovima Izrailjevijem, da ne pristupa niko drugi koji nije roda Aronova da kadi pred Gospodom, da mu ne bude kao Koreju i družini njegovoj, kao što mu bješe kazao Gospod preko Mojsija.
4. Mojsijeva 16,41A sjutradan vikaše sav zbor sinova Izrailjevijeh na Mojsija i na Arona govoreći: pobiste narod Gospodnji.
4. Mojsijeva 16,42A kad se stjecaše narod na Mojsija i na Arona, pogledaše na šator od sastanka, a to oblak na njemu, i pokaza se slava Gospodnja.
4. Mojsijeva 16,43I dođe Mojsije i Aron pred šator od sastanka.
4. Mojsijeva 16,44I reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 16,45Uklonite se iz toga zbora da ih odmah potrem. A oni padoše ničice.
4. Mojsijeva 16,46I reče Mojsije Aronu: uzmi kadionicu, i metni u nju ognja s oltara, i metni kada, i idi brže ka zboru, i očisti ih; jer gnjev žestok izađe od Gospoda, i pomor poče.
4. Mojsijeva 16,47I uzevši Aron kadionicu, kao što mu reče Mojsije, otrča usred zbora, i gle, pomor već bješe počeo u narodu; i okadiv očisti narod.
4. Mojsijeva 16,48I stajaše među mrtvima i živima, i ustavi se pomor.
4. Mojsijeva 16,49A onijeh koji pomriješe od toga pomora bješe četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onijeh što izgiboše s Koreja.
4. Mojsijeva 16,50I vrati se Aron k Mojsiju na vrata šatora od sastanka, kad se ustavi pomor.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje