Tražilica


Jošua 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 9,1A kad to čuše svi kraljevi, koji su prebivali s onu stranu Jordana na brdima i u nizinama i na svoj obali velikoga mora sve do Libanona, Hiteji i Amoreji, Kanaanci, Perizeji, Hiveji i Jebuseji,
Jošua 9,2Skupiše se da se složno bore proti Jošue i Izraelaca.
Jošua 9,3I stanovnici Gibeona čuše, kako je Jošua postupao s Jerihom i Ajem.
Jošua 9,4Tada se i oni dadoše na posao, ali prijevarom. Priskrbiše sebi živeža, uzeše stare vreće za svoje magarce i stare, poderane i iskrpljene mješine vinske,
Jošua 9,5Obukoše staru, iskrpljenu obuću i iznošene haljine i ponesoše sa sobom na put kruh osušen i razdrobljen.
Jošua 9,6Tako otidoše k Jošui u tabor u Gilgalu i rekoše njemu i Izraelcima: "Iz daleke zemlje dođosmo. Učinite s nama ugovor!"
Jošua 9,7Ali Izraelci izjaviše Hivejima: "Može biti da prebivate među nama; kako da onda činimo ugovor s vama?
Jošua 9,8Oni rekoše Jošui: "Mi smo sluge tvoje." Kad ih Jošua upita: "Tko ste i odakle dolazite?"
Jošua 9,9Odgovoriše mu: "Iz zemlje vrlo daleke dođoše sluge tvoje zaradi slave Gospoda, Boga tvojega, jer smo čuli glas o njemu: sve, što je učinio u Egiptu;
Jošua 9,10I sve, što je učinio dvojici kraljeva amorejskih s onu stranu Jordana, Sihonu, kralju hešbonskom, i Ogu, kralju bašanskom u Aštarotu.
Jošua 9,11Tada nam rekoše starješine naše i svi stanovnici zemlje: Uzmite sebi živeža na put, idite im u susret i recite im: Mi smo sluge vaše; učinite ugovor s nama!
Jošua 9,12Ovo je kruh naš. Bio je još vruć, kad ga kod kuće uzesmo sa sobom za put, u dan, kad izađosmo, da dođemo k vama. Sad vidite, da je osušen i razdrobljen.
Jošua 9,13I ovo su mješine vinske. Bile su nove, kad ih napunismo. A sad vidite, poderane su. I ovo su haljine naše i obuća naša, od dalekog puta sasvim su izderane."
Jošua 9,14Tada uzeše ljudi nešto od živeža njihova, ali ne potražiše odluke Gospodnje.
Jošua 9,15Dapače Jošua učini s njima mir i sklopi ugovor s njima, da će ih ostaviti u životu. I zakleše im se knezovi zajednice.
Jošua 9,16Kad tri dana iza zaključka ugovora s njima doznaše, da su is blizine i da prebivaju među njima,
Jošua 9,17Podigoše se sinovi Izraelovi i treći dan dođoše u gradove njihove. Gradovi se njihovi zvali Gibeon, Kefirah, Beerot i Kirjat-Jearim.
Jošua 9,18A sinovi Izraelovi ne učiniše im ništa nažao, jer su im se knezovi zajednice bili zakleli Gospodom, Bogom Izraelovim. Zato je sva zajednica mrmljala proti knezovima.
Jošua 9,19Ali svi knezovi rekoše svoj zajednici: "Mi smo im se zakleli Gospodom, Bogom Izraelovim. Zato im ne smijemo ništa učiniti.
Jošua 9,20Ovako ćemo postupati s njima: Darovat ćemo im život, da ne dođe gnjev na nas radi zakletve, kojom im se zaklesmo."
Jošua 9,21Tako im izjaviše knezovi: "Neka ostanu u životu!" A sjekli su drva i nosili vodu za svu zajednicu, kako su im bili predložili knezovi.
Jošua 9,22Jošua ih dade dozvati i reče im "Zašto nas prevariste i rekoste: Vrlo daleko prebivamo od vas, kad eto prebivate među nama?
Jošua 9,23Zato sada da ste prokleti i da ste dovijeka sluge, da siječete drva i nosite vodu za kuću Boga mojega!"
Jošua 9,24Oni priznaše Jošui i rekoše: "Slugama tvojim bilo je javljeno, da je Gospod, Bog vaš, zapovjedio slugi svojemu Mojsiju, da vam dadne svu zemlju i da istrijebi sve stanovnike zemlje ispred vas. Zato se vrlo pobojasmo za život svoj od vas i učinismo tako.
Jošua 9,25A sada smo eto u tvojoj ruci. Čini s nama, kako ti se učini dobro i pravo!"
Jošua 9,26On tada učini s njima na spomenuti način i sačuva i hod sinova Izraelovih, da ih ne pobiše.
Jošua 9,27Tako ih onda odredi Jošua da sijeku drva i nose vodu za zajednicu i za žrtvenik Gospodnji do današnjega dana na mjestu, koje izabere Gospod.
Jošua 9,1 O tim su događajima čuli svi kraljevi s onu stranu Jordana - u Gorju, u Šefeli i duž čitave obale Velikoga mora sve do Libanona: Hetiti, Amorejci, Kanaanci, Perižani, Hivijci, Jebusejci -
Jošua 9,2pa se svi udružiše da složno udare protiv Jošue i Izraela.
Jošua 9,3A stanovnici Gibeona, poučeni onim što Jošua učini Jerihonu i Aju,
Jošua 9,4dosjete se lukavstvu. Uzmu hiniti da su putnici: bace na svoje magarce stare vreće i vinske mješine, poderane i zakrpane.
Jošua 9,5Obuli su na noge rabljenu i pokrpanu obuću i vrgli na se staru odjeću. Sav kruh što su ga ponijeli na put bijaše suh i razdrobljen.
Jošua 9,6Stigoše Jošui u gilgalski tabor i rekoše njemu i ljudima Izraelcima: "Dolazimo iz daleke zemlje, sklopite savez s nama.
Jošua 9,7Ali ljudi Izraelci kažu tim Hivijcima: "Tko zna ne živite li možda među nama? Kako ćemo, dakle, sklopiti savez s vama?
Jošua 9,8A oni odgovore Jošui: "Tvoje smo sluge!" Jošua ih upita: "Tko ste i odakle dolazite?
Jošua 9,9Odgovore: "Daleka je zemlja iz koje dolaze tvoje sluge u ime Jahve, Boga tvojega: čuli smo za slavu njegovu i za sve što je učinio u Egiptu
Jošua 9,10i za ono što je učinio dvojici kraljeva amorejskih koji su vladali s onu stranu Jordana - Sihonu, kralju hešbonskom, i Ogu, kralju bašanskom u Aštarotu.
Jošua 9,11Tada nam rekoše naše starješine i svi u našoj zemlji: `Opskrbite se hranom za put, pođite im u susret i recite im: Vaše smo sluge, sklopite dakle savez s nama.`
Jošua 9,12Evo našega kruha: vruć smo ponijeli na put od kuća svojih kada smo krenuli k vama, a sada je, evo, suh i razdrobljen.
Jošua 9,13A ovo su vinski mjehovi: nove smo ih nalili, pa su se, evo, već poderali; i haljine naše i obuća već su trošni od dalekog puta.
Jošua 9,14I povjerovaše im ljudi po putnoj opskrbi, ne pitajući Jahvu što će im reći.
Jošua 9,15Jošua uglavi s njima mir i sklopi savez s njima da će ih poštedjeti. I glavari se na to zakunu.
Jošua 9,16A poslije tri dana, pošto su sklopili s njima savez, saznalo se da su im susjedi i da žive usred Izraela.
Jošua 9,17Tada krenu Izraelci iz tabora i stignu u njihove gradove, a to su bili Gibeon, Kefira, Beerot i Kirjat Jearim.
Jošua 9,18Ali ih nisu napali sinovi Izraelovi, jer su im se glavari zajednice zakleli Jahvom, Bogom Izraelovim. Ali sva zajednica poče rogoboriti protiv glavara.
Jošua 9,19Tada svi glavari rekoše zajednici: "Mi smo im se zakleli Jahvom, Bogom Izraelovim, i zato ih ne smijemo dirati.
Jošua 9,20Evo što ćemo: pustimo ih da žive, kako nas ne bi stigla srdžba zbog zakletve kojom smo se zakleli.
Jošua 9,21Još dometnuše glavari: "Neka žive i neka budu drvosječe i vodonoše svoj zajednici." Sva zajednica prihvati što rekoše glavari.
Jošua 9,22Jošua pozva Gibeonce i reče im: "Zašto nas prevariste govoreći: `Vrlo smo daleko od vas`, kad eto živite usred nas?
Jošua 9,23Zato će sada na vama biti kletva i nikada neće nestati među vama ropstva: bit ćete drvosječe i vodonoše za Dom Boga moga.
Jošua 9,24Oni odgovore Jošui: "Sa svih strana dolazili su glasovi nama, slugama tvojim, kako je Jahve, Bog tvoj, odredio Mojsiju, sluzi svomu, da će vam dati svu zemlju i da će istrijebiti ispred vas sve stanovnike ove zemlje; silno smo se uplašili od vas za svoje živote i zato smo učinili ovo.
Jošua 9,25I sada smo, evo, u tvojim rukama: učini s nama što misliš da je dobro i pravo.
Jošua 9,26A on im je učinio ovako: izbavio ih iz ruku sinova Izraelovih te ih nisu pobili.
Jošua 9,27I od toga dana naredi im Jošua da sijeku drva i nose vodu, sve do danas, za zajednicu i za žrtvenik Jahvin na mjestu koje se god izabere.
Jošua 9,1No, doznavši sve to, svi kraljevi koji se nalaziše s onestrane Jordana u Planini, u Niziji i na svem primorju Velikog Mora, u okolici Libana - Hititi, *Amoriti, Kanaanci, Periziti, Hiviti, Jebuziti –
Jošua 9,2udružiše se za zajednički boj protiv Jošue i Izraela.
Jošua 9,3Žitelji Gabaona saznadoše što Jošua bijaše učinio u Jerihonu i u Aju,
Jošua 9,4oni također lukavo postupiše: prerušiše se, uzeše trošne vreće za svoje magarce, stare vinske mješine, rastrgane i pokrpane;
Jošua 9,5oni staviše na svoje noge sandale istrošene i pokrpane i na sebe izlizanu odjeću; sav kruh njihove obskrbe bijaše suh i izmrvljen .
Jošua 9,6Oni odoše pronaći Jošuu u tabor Gilgal i reći njemu i ljudima Izraelovim: ” Mi dolazimo izdaleke zemlje. Sada, zaključite dakle s nama jedan savez. “
Jošua 9,7Ljudi Izraelovi rekoše Hivitima: ” Možda vi stanujete usred nas? Kako bismo mi mogli s vama sklopiti savez? “
Jošua 9,8Ali, oni rekoše Jošui: ” Mi smo tvoje sluge . “ A Jošua njima reče: ” Tko ste vi i otkuda dolazite? “
Jošua 9,9Oni njemu rekoše: ” Tvoje sluge dolaze izjedne vrlo daleke zemlje radi GOSPODA Boga tvojega, jer mi smo doznali za ugled njegov, sve ono što je učinio u Egiptu
Jošua 9,10i sve ono što je učinio dvama kraljevima Amorita koji se nalaze s one strane Jordana, Sihonu, kralju Hešbona, i Ogu, kralju Bašana, koji stanuje u Aštarotu.
Jošua 9,11Naši *poglavari i svi žitelji naše zemlje su rekli: Uzmite sa sobom popudbinu za put; idite njima u susret i recite im: Mi smo vaše sluge. Sada, zaključite dakle s nama jedan savez.
Jošua 9,12Evo našeg kruha, bijaše vruće kad smo pripravljali popudbinu u našim kućama na dan kad smo krenuli da bi došli k vama; sada, evo ga suhog i u mrvama.
Jošua 9,13Ove vinske mješine koje bijašmo napunili dok bijahu nove, evo ih kako su razderane; naša odjeća i naše sandale, evo ih istrošenih nakon jednog dugog putovanja.“
Jošua 9,14Izraeliti uzeše njihovu popudbinu, ali oni ne upitaše za savjet GOSPODA.
Jošua 9,15Jošua sklopi mir s njim a i zaključi jedan savez koji im ostavi život; odgovorni zajednice dadoše im jednu prisegu.
Jošua 9,16No, po isteku tri dana, što su sklopili jedan savez s njim a, sinovi Izraelovi doznaše da ti ljudi bijahu njihovi susjedi i da stanovahu usred njih.
Jošua 9,17Sinovi Izaraelovi odoše i uđoše treći dan u njihove gradove koji bijahu Gabaon, Kefira, Berut, i Kirijat-Jearim.
Jošua 9,18Sinovi Izraelovi ih ne pobiše, jer odgovorni zajednice njima bijahu dali prisegu po GOSPODU, Bogu Izraelovu, ali sva zajednica je mrmljala protiv odgovornih.
Jošua 9,19Svi odgovorni rekoše cijeloj zajednici: ”Mi smo im prisegli po GOSPODU, Bogu Izraelovu; od sada, mi više ne možemo njima nanijeti zlo.
Jošua 9,20Evo što nam je činiti: mi ćemo njima ostaviti živote da gnjev našne dohvati radi prisege koju smo im dali.“
Jošua 9,21Odgovorni pošto su za njih rekli: ”Nek žive!“, oni postadoše drvosječe i vodonoše za cijelu zajednicu, prema onome što im odgovorni bijahu rekli.
Jošua 9,22Jošua ih pozva i reče im: ” Zašto ste našprevarili govoreći: Mi stanujemo veoma daleko, kad vi stanujete u sred nas?
Jošua 9,23Od sada vi ste prokleti i nitko od vašneće prestati biti slugom - drvosječa i vodonoša - za dom mojeg Boga . “
Jošua 9,24U odgovoru Jošui, oni rekoše: ”U stvari često su našizvještavali o tome što GOSPOD, tvoj Bog, bijaše propisao svojem sluzi Mojsiju: dati vam cijelu zemlju i istrijebiti sve stanovnike zemlje pred vama. Mi smo vašse veoma uplašili; to je ono zbog čega smo postupili ovako.
Jošua 9,25Sada, evo našu tvojoj vlasti; postupaj šnama kako ti se čini dobro i pravedno.“
Jošua 9,26Jošua s njim a postupi tako da ih istrgnu vlasti sinova Izraelovih koji ih ne pobiše.
Jošua 9,27Onog dana, Jošua ih namjesti kao drvosječe i vodonoše za zajednicu i za *oltar GOSPODOV sve do ovog dana, na mjestu koje bi Bog izabrao.
Isus Navin 9,1A kad to čuše svi carevi koji bijahu s ovu stranu Jordana po brdima i po dolinama i po svemu brijegu velikoga mora dori do Livana, Hetejin i Amorejin, Hananejin, Ferezejin, Jevejin i Jevusejin,
Isus Navin 9,2Skupiše se svi da se složno biju s Isusom i s Izrailjem.
Isus Navin 9,3A koji življahu u Gavaonu čuvši šta učini Isus od Jerihona i od Gaja,
Isus Navin 9,4Učiniše i oni prijevaru; jer otidoše i načiniše se poslanici, i uzeše stare torbe na svoje magarce i stare mjehove vinske, poderane i iskrpljene,
Isus Navin 9,5I obuću staru i iskrpljenu na noge svoje, i haljine stare na se; i sav hljeb što ponesoše na put bješe suh i pljesniv.
Isus Navin 9,6I otidoše k Isusu u oko u Galgalu, i rekoše njemu i ljudima Izrailjcima: dođosmo iz daljne zemlje; hajde uhvatite vjeru s nama.
Isus Navin 9,7A ljudi Izrailjci rekoše Jevejima: može biti da sjedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti vjeru s vama?
Isus Navin 9,8Ali oni rekoše Isusu: mi smo sluge tvoje. A Isus im reče: ko ste i otkuda idete?
Isus Navin 9,9A oni mu rekoše: iz zemlje vrlo daljne dođoše sluge tvoje u ime Gospoda Boga tvojega; jer čusmo slavu njegovu i sve što je učinio u Misiru,
Isus Navin 9,10I sve što je učinio dvojici careva Amorejskih, koji bijahu s onu stranu Jordana, Sionu caru Esevonskom i Ogu caru Vasanskom koji bijaše u Astarotu.
Isus Navin 9,11I rekoše nam starješine naše i svi stanovnici naše zemlje govoreći: uzmite brašnjenice na put, i idite im na susret i recite im: mi smo sluge vaše, hajde uhvatite vjeru s nama.
Isus Navin 9,12Ovo je hljeb naš: vruć smo ponijeli na put od kuća svojih kad smo pošli pred vas, a sad eto osušio se i upljesnivio.
Isus Navin 9,13A ovo su mjehovi vinski: nalismo nove, i eto su se već poderali; i haljine naše i obuća naša ovetša od daljnoga puta.
Isus Navin 9,14I povjerovaše ljudi po brašnjenici, a ne upitaše Gospoda šta će reći.
Isus Navin 9,15I Isus učini s njima mir, i zadade im vjeru da će ih ostaviti u životu; i zakleše im se knezovi od zbora.
Isus Navin 9,16Ali poslije tri dana kad uhvatiše vjeru s njima, čuše da su im susjedi i da žive usred njih.
Isus Navin 9,17Jer pođoše sinovi Izrailjevi i dođoše u gradove njihove treći dan; a gradovi im bijahu: Gavaon i Kefira i Virot i Kirijat-Jarim.
Isus Navin 9,18I ne pobiše ih sinovi Izrailjevi, jer im se knezovi od zbora zakleše Gospodom Bogom Izrailjevijem. Ali sav zbor vikaše na knezove.
Isus Navin 9,19Tada svi knezovi rekoše svemu zboru: mi smo im se zakleli Gospodom Bogom Izrailjevijem; zato sada ne možemo dirati u njih.
Isus Navin 9,20Učinimo im to, i ostavimo ih u životu, da ne dođe gnjev na nas radi zakletve kojom im se zaklesmo.
Isus Navin 9,21Još im rekoše knezovi: neka ostanu u životu, pa neka sijeku drva i nose vodu svemu zboru kako im knezovi kazaše.
Isus Navin 9,22Potom ih dozva Isus i reče im govoreći: zašto nas prevariste i rekoste: vrlo smo daleko od vas, kad eto živite usred nas?
Isus Navin 9,23Zato sada da ste prokleti i da ste dovijeka robovi i da siječete drva i nosite vodu za dom Gospoda Boga mojega.
Isus Navin 9,24A oni odgovoriše Isusu i rekoše: doista je bilo javljeno slugama tvojim kako je zapovjedio Gospod Bog tvoj Mojsiju sluzi svojemu da vam da svu ovu zemlju i da istrijebi sve stanovnike ove zemlje ispred vas; stoga se vrlo pobojasmo životu svojemu od vas i učinismo tako.
Isus Navin 9,25A sada eto smo ti u ruku; čini što misliš da je dobro i pravo da s nama učiniš.
Isus Navin 9,26I učini im tako i sačuva ih od ruku sinova Izrailjevijeh, te ih ne pobiše.
Isus Navin 9,27I odredi ih Isus u taj dan da sijeku drva i nose vodu zboru i za oltar Gospodnji do današnjega dana na mjestu koje izbere.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje