Tražilica


Jošua 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 10,1I Adoni-Zedek, kralj jerusalemski, saznade, da je Jošua osvojio Aj i uništio ga zakletvom, da je, kao s Jerihom i njegovim kraljem, tako učinio s Ajem i njegovim kraljem, i da su stanovnici Gibeona sklopili mir s Izraelom i ostali među njima.
Jošua 10,2Tada se uplašiše vrlo, jer je Gibeon bio velik grad, kao kakav kraljevski grad, i veći od Aja, i svi ljudi njegovi bili su hrabri.
Jošua 10,3Zato posla Adoni-Zedek, kralj jerusalemski, k Hohamu, kralju hebronskom, k Piramu, kralju jarmutskom, k Jafiji, kralju lakiškom, i k Debiru, kralju eglonskom, i poruči im:
Jošua 10,4Dođite k meni i pomozite mi, da porazimo Gibeon, jer sklopi mir s Jošuom i sa sinovima Izraelovim!"
Jošua 10,5Tada se ujedini i pođe pet kraljeva amorejskih, kralj jerusalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiški, kralj eglonski, sa svim svojim vojskama; opkoliše Gibeon i napadoše ga.
Jošua 10,6A Gibeoneji poslaše k Jošui u tabor u Gilgalu i poručiše: "Ne diži ruku svojih sa sluga svojih! Dođi brzo k nama, spasi nas i pomozi nam, jer se ujediniše proti nama svi kraljevi amorejski, koji stanuju u gorama."
Jošua 10,7Tada izađe Jošua iz Gilgale, on i s njim sav narod njegov, Što je bio za boj, sve sami junaci.
Jošua 10,8I Gospod reče Jošui: "Ne boj ih se, jer ih dajem u tvoje ruke. Ni jedan od njih neće se održati pred tobom."
Jošua 10,9I Jošua udari na njih iznenada - svu noć je išao od Gilgale -
Jošua 10,10I smete ih Gospod pred Izraelcima, tako da su ih ovi ljuto pobili kod Gibeona i tjerali ih putem prema Bet-Horonu i odbili ih do Azeke i Makede.
Jošua 10,11Kad su na bijegu pred Izraelcima bili niz vrlet bethoronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba sve do Azeke, tako da su bili potučeni. Više je bilo onih, koji izginuše od kamene tuče, negoli oni koje pobi mač sinova Izraelovih.
Jošua 10,12Tada se pomoli Jošua Gospodu, u dan, kad Gospod predade Amoreje sinovima Izraelovim, i povika pred sinovima Izraelovim: "Stani, sunce kod Gibeona i mjesece u dolini ajalonskoj!"
Jošua 10,13I stade sunce, i ustavi se mjesec, dok se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne stoji li to u knjizi junaka? Tako stade sunce nasred neba i skoro cio dan nije htjelo da zađe.
Jošua 10,14Takva dana nije bilo ni prije ni poslije, da je Gospod poslušao glas čovjeka; jer se je Gospod borio za Izraela.
Jošua 10,15Nato se vrati Jošua sa svim Izraelcima u tabor u Gilgalu,
Jošua 10,16A onih pet kraljeva uteče i skrili se u pećini kod Makede.
Jošua 10,17Kad je Jošui bilo javljeno: "Pet kraljeva skrilo se u pećini kod Makede,"
Jošua 10,18Izda Jošua zapovijed: "Dovucite veliko kamenje pred ulaz pećine i postavite ljude pred nju, da je čuvaju!
Jošua 10,19A vi drugi ne stojte, nego progonite neprijatelje svoje i idite im ustopce! Ne dajte im da umaknu u gradove svoje; jer vam ih dade u ruke Gospod, Bog vaš."
Jošua 10,20I kad ih Jošua i sinovi Izraelovi u boju vrlo velikom pobiše do kraja - samo neki mogli su se spasiti i umaći u tvrde gradove.
Jošua 10,21Vrati se sva vojska u miru k Jošui u tabor u Makedu, a da nitko ne makne jezikom svojim na sinove Izraelove.
Jošua 10,22I Jošua izdade zapovijed: "Otvorite ulaz u pećinu i izvedite mi iz pećine onih pet kraljeva!"
Jošua 10,23Učiniše tako i izvedoše mu iz pećine onih pet kraljeva: kralja jerusalemskog, kralja hebronskog, kralja jarmutskog, kralja lakiškog i kralja eglonskog.
Jošua 10,24A kad izvedoše te kraljeve k Jošui, sazva Jošua sve Izraele i reče vođama vojnika, koji su bili pošli s njim: "Pristupite i stavite nogu na šiju tim kraljevima!" Oni pristupiše i staviše im na šiju nogu.
Jošua 10,25Tada im reče Jošua: "Ne bojte se i ne plašite se! Budite hrabri i jaki, jer tako će Gospod učiniti svima neprijateljima vašim, s kojima se imate boriti."
Jošua 10,26Nato ih dade Jošua posjeći i poubijati i na pet drveta objesiti. Visjeli su na drvetima do večera.
Jošua 10,27A o zahodu sunčanom zapovjedi Jošua, te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju su se bili skrili, i metnuše veliko kamenje na ulaz u pećinu, koje osta tamo do danas.
Jošua 10,28Jošua osvoji onda Makedu, udari grad zajedno s njegovim kraljem oštricom mača i uništi ga zakletvom. Od svega stanovništva ne pusti nijednoga da uteče. S kraljem makedskim učini isto onako, kao što učini s kraljem jerihonskim.
Jošua 10,29Tada otide Jošua sa svim Izraelcima od Makede dalje u Libnu i udari na Libnu.
Jošua 10,30Jer Gospod i nju zajedno s kraljem njezinim predade u ruke Izraelcima, udari je oštricom mača zajedno sa svim stanovništvom. Ne pusti nijednoga da uteče. Učini s kraljem njezinim isto onako, kao što učini s kraljem jerihonskim.
Jošua 10,31Potom otide Jošua sa svim Izraelcima od Libne dalje u Lakiš, utabori se pred njim i napade ga.
Jošua 10,32I Gospod predade Lakiš u ruke Izraelcima. Osvoji ga drugi dan i udari ga sa svim stanovništvom oštricom mača, isto onako, kako učini s Libnom.
Jošua 10,33Tada dođe Horam, kralj gezerski, da pomogne Lakišu. Ali Jošua pobi njega i ljude njegove, tako da ni jedan od njih ne osta živ.
Jošua 10,34Potom pođe Jošua sa svim Izraelcima od Lakiša dalje u Eglon. Utaboriše se pred njim i napadoše ga.
Jošua 10,35Još isti dan osvojiše ga i udariše ga oštricom mača. Sve stanovništvo uništi onoga dana zakletvom, isto onako, kako učini s Lakišom.
Jošua 10,36Onda se podiže Jošua sa svim Izraelcima od Eglona u Hebron, i napadoše ga,
Jošua 10,37I osvojiše ga i udariše ga oštricom mača zajedno s kraljem njegovim, sa svim gradovima njegovim i sa svim stanovništvom njihovim. Ne pusti nijednoga da uteče, isto onako, kako učini s Eglonom. I uništi zakletvom grad i sve stanovništvo njegovo.
Jošua 10,38Potom se okrenu Jošua sa svim Izraelcima prema Debiru i napade ga.
Jošua 10,39Osvoji ga s kraljem njegovim i sa svim gradovima njegovim. Udariše ga oštricom mača i uništiše zakletvom sve stanovništvo. Ne pusti nijednoga da uteče. Kao što učini s Hebronom, tako učini i s Debirom i kraljem njegovim, isto onako, kako učini i s Libnom i kraljem njezinim.
Jošua 10,40Tako pobi Jošua svu zemlju, gore, južni kraj, nizine i humove sa svim kraljevima njihovim. Ne pusti nijednoga da uteče, i sve, što je bilo živo, uništi zakletvom, kao što je bio zapovjedio Gospod, Bog Izraelov.
Jošua 10,41Jošua ih pobi od Kadeš-Barnea do Gaze, nadalje svu zemlju gošensku do Gibeona.
Jošua 10,42Sve one kraljeve i zemlju njihovu uze Jošua ujedanput; jer se je borio s Izraelom Gospod, Bog Izraelov.
Jošua 10,43Potom se vrati Jošua sa svim Izraelcima u tabor u Gilgalu.
Jošua 10,1 A kad ču jeruzalemski kralj Adoni-Sedek da je Jošua zauzeo Aj i da ga je izručio "heremu", kletom uništenju, kao što je učinio s Jerihonom i njegovim kraljem, i da su stanovnici Gibeona učinili mir s Izraelom i uključili se među njih,
Jošua 10,2vrlo se uplaši, jer je Gibeon bio značajan kao kakav kraljevski grad, veći od Aja, a svi žitelji njegovi bijahu ratnici.
Jošua 10,3Zato jeruzalemski kralj Adoni-Sedek poruči Hohamu, kralju hebronskom, Piramu, kralju jarmutskom, Jafiji, kralju lakiškom, i Debiru, kralju eglonskom:
Jošua 10,4"Dođite k meni i pomozite mi da udarimo na Gibeon, jer je učinio mir s Jošuom i Izraelcima!
Jošua 10,5Udruži se tada pet kraljeva amorejskih: kralj jeruzalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiški i kralj eglonski; krenu oni i sva njihova vojska, opsjednu grad Gibeon i počnu ga napadati.
Jošua 10,6Tada Gibeonci poručiše Jošui u tabor u Gilgalu: "Ne napuštaj svojih slugu, nego se požuri k nama da nas izbaviš i da nam pomogneš, jer su se protiv nas udružili svi amorejski kraljevi koji žive u Gorju.
Jošua 10,7I pođe Jošua iz Gilgala, a s njim i svi ratnici, sve vrsni junaci.
Jošua 10,8A Jahve reče Jošui: "Ne boj se! Ja sam ih predao u tvoje ruke i nijedan od njih neće se održati pred tobom.
Jošua 10,9I udari na njih Jošua iznenadno, pošto je svu noć išao od Gilgala.
Jošua 10,10I smete ih Jahve pred Izraelcima, koji ih teško poraziše kod Gibeona i potjeraše prema strmini kojom se uzlazi u Bet-Horon. Tukli su ih sve do Azeke i do Makede.
Jošua 10,11A dok su bježali pred Izraelom uz bethoronsku strminu, bacao je Jahve s neba na njih tuču kamenja sve do Azeke te su ginuli. I poginulo ih je više od tuče kamene nego što su ih pobili sinovi Izraelovi svojim mačevima.
Jošua 10,12Onoga dana kada Jahve predade Amorejce sinovima Izraelovim, obrati se Jošua Jahvi i poviče pred Izraelcima: "Stani, sunce, iznad Gibeona, i mjeseče, iznad dola Ajalona!
Jošua 10,13I stade sunce i zaustavi se mjesec sve dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi Pravednika? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan.
Jošua 10,14Nije bilo takva dana ni prije ni poslije da bi se Jahve odazvao glasu čovječjem. Tako je Jahve vojevao za Izraela.
Jošua 10,15Potom se vrati Jošua i sav Izrael s njim u tabor gilgalski.

Jošua 10,16A onih pet kraljeva uteče i sakri se u pećinu kod Makede.
Jošua 10,17Javiše Jošui: "Otkriveno je pet kraljeva sakrivenih u pećini kod Makede.
Jošua 10,18A Jošua reče: "Navalite veliko kamenje pećini na otvor i postavite ljude pred nju da je čuvaju.
Jošua 10,19A vi se drugi ne zadržavajte, nego tjerajte svoje neprijatelje i tucite ih s leđa; ne dajte im da uđu u svoje gradove, jer ih Jahve, Bog vaš, predade u vaše ruke.
Jošua 10,20A kad Jošua i sinovi Izraelovi okončaše bitku teškim pokoljem - utekla im je samo nekolicina preživjelih u tvrde gradove -
Jošua 10,21vrati se narod zdrav i čitav k Jošui u tabor u Makedi. I nitko više ni da pisne protiv sinova Izraelovih.
Jošua 10,22Tada reče Jošua: "Otvorite ulaz u pećinu i odande mi izvedite onih pet kraljeva.
Jošua 10,23I učine tako, izvedu k njemu iz pećine onih pet kraljeva: kralja jeruzalemskoga, kralja hebronskoga, kralja jarmutskoga, kralja lakiškog i kralja eglonskog.
Jošua 10,24A kad ih izvedoše, pozva Jošua sve Izraelce i reče vojskovođama koji su ga pratili: "Priđite i stanite svojim nogama na vratove ovih kraljeva." Oni pristupe i stanu im svojim nogama na vratove.
Jošua 10,25Reče Jošua: "Ne bojte se i ne plašite se! Hrabri budite i odlučni, jer će tako Jahve učiniti sa svim vašim neprijateljima s kojima se budete borili.
Jošua 10,26Potom Jošua naredi da ih pogube i objese na pet stabala; i visjeli su ondje do večeri.
Jošua 10,27A o zalasku sunčanom zapovjedi Jošua te ih skidoše s drveća i baciše u istu onu pećinu u koju se bijahu sklonili te na otvor navališe golemo kamenje, koje je i danas ondje.
Jošua 10,28Istoga dana zauze Jošua Makedu: udari na grad oštricom mača i pogubi kralja njegova i sve živo u gradu izruči "heremu", kletom uništenju, ne puštajući da itko utekne. I učini s kraljem makedskim kao što je učinio s kraljem jerihonskim.
Jošua 10,29Ode zatim Jošua i sav Izrael iz Makede u Libnu i udari na nju.
Jošua 10,30I nju Jahve i njena kralja predade u ruke Izraelu, koji oštricom mača pobi sve živo u njoj; ne poštedje nikoga, a s kraljem Libne učini što i s kraljem jerihonskim.
Jošua 10,31Potom ode Jošua i svi Izraelci iz Libne u Lakiš, opsjede ga i napade.
Jošua 10,32Jahve predade Lakiš u ruke Izraela, koji ga osvoji sutradan: pobiše oštricom mača sve živo u njemu, onako kao što su učinili s Libnom.
Jošua 10,33Tada ustade Horam, kralj Gezera, da pomogne Lakišu, ali Jošua porazi njega i njegov narod tako te nitko ne preživje.
Jošua 10,34Jošua krenu zatim sa svim Izraelcima od Lakiša na Eglon. Opsjedoše grad i napadoše ga.
Jošua 10,35Osvojiše ga još istoga dana i pobiše sve oštricom mača. Sve živo izručiše kletom uništenju, kako su učinili s Lakišem.
Jošua 10,36Onda Jošua sa svim Izraelom krenu od Eglona na Hebron i napade ga.
Jošua 10,37Osvojiše ga i pobiše sve oštricom mača, kralja i stanovništvo u svim mjestima koja mu pripadaju, ne poštedjevši nikoga. Učini s njime kao s Eglonom. Grad sa svim svojim stanovništvom bi izručen kletom uništenju.
Jošua 10,38Napokon krenu Jošua i sav Izrael s njim na Debir i napadoše ga.
Jošua 10,39Osvojiše ga i razoriše; kralja njegova i žitelje okolnih mjesta pobiše oštricom mača. Kletom uništenju izručiše sve njegovo stanovništvo. Ne poštedješe nikoga. I učini Jošua s Debirom i njegovim kraljem kao što je učinio s Hebronom i njegovim kraljem, s Libnom i njezinim kraljem.
Jošua 10,40Tako je Jošua zauzeo sav onaj kraj: Gorje i Negeb, Šefelu i Visočje - i sve njihove kraljeve. Ne ostavi preživjelih, već izruči kletom uništenju sve što je disalo, kako je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
Jošua 10,41I pobi ih Jošua sve od Kadeš Barnee do Gaze i sav kraj Gošen do Gibeona.
Jošua 10,42Sve tamošnje kraljeve i zemlje njihove zauze Jošua ujedanput, jer se za Izraela borio Jahve, Bog Izraelov.
Jošua 10,43Naposljetku se Jošua i sav Izrael vratiše u tabor u Gilgalu.
Jošua 10,1No, Adoni-Sedek, kralj Jeruzalema doznade da se Jošua domogao Aja, i da ga je posvetio zabrani, da bijaše postupio s Ajom i njegovim kraljem kao što bijaše postupio s Jerihonom i njegovim kraljem, i da žiteljima Gabaona bijahu sklopili mir s Izraelom i da stanovahu usred njih.
Jošua 10,2Pojavi se jedan veliki strah jer Gabaon bijaše veliki grad, jednak kraljevskim gradovima, veći nego Aj, i da mu svi ljudi bijahu srčani.
Jošua 10,3Adoni-Sedek, kralj Jeruzalema, posla Reći Hohamu, kralju Hebrona, Pi-reamu, kralju Jarmuta, Jafiji, kralju Lakiša, i Deviru, kralju Eglona .
Jošua 10,4”Uspnite se k meni, pomožite mi i potucimo Gabaon, jer je sklopio mir s Jošuom i sinovima Izraelovim.“
Jošua 10,5Budući se ujedinili, pet kraljeva *amoritskih - kralja Jeruzalema, kralja Hebrona, kralja Jarmuta, kralj Lakiša i kralj Eglona - uspeše se, oni i sve njihove postrojbe, opsjedoše Gabaon i zaratiše s njim.
Jošua 10,6Ljudi Gabaona poslaše reći Jošui, u tabor Gilgal: ” Ne uskraćuj pomoći svojim slugama; uspnite se prema nama brzo da bi nam pomogli i spasili nas, jer svi kraljevi amoritski koji nastanjuju Planinu združili su se protiv nas.“
Jošua 10,7Jošua pođe iz Gilgala i snjim sav narod na ratnoj nozi i svi srčani bojovnici.
Jošua 10,8GOSPOD reče Jošui: ”Ne boj se, jer ja sam ti ih izručio; ni jedan od njih neće ti se oduprijeti.“
Jošua 10,9Jošua iznenada dođe do njih: od Gilgala bijaše uzlazio tijekom cijele noći.
Jošua 10,10GOSPOD ih nagna u bijeg pred Izraelom i došudi im jedan veliki poražu Gabaonu; proganjaše ih prema usponu Bet-Horon i obaraše ih sve do Azeka i sve do Makeda.
Jošua 10,11No, dok oni bježaše ispred Izraela i dok se nalaziše na padini Bet-Horona, GOSPOD bacaše s nebesa na njih ogromno kamenje sve do Azeka i oni pomriješe. Brojniji bijahu oni koji umriješe od kamenja i gräda nego oni koje sinovi Izraelovi pobiše mačem.
Jošua 10,12Tad Jošua reče GOSPODU u onaj dan kad GOSPOD bijaše izručio Amorite sinovima Izraelovim i reče u nazočnosti Izraelovoj: ” Sunce, stani nad Gabaonom, mjeseče, nad dolinom Ajalona! “
Jošua 10,13I sunce se zaustavi i mjesečse ukoči sve dok narod se ne osveti neprijateljima svojim. Nije li to napisano u knjizi Pravednika? Sunce se zaustavi u sred nebesa i ne pohiti zaći tijekom gotovo cijelog jednog dana .
Jošua 10,14Ni prije niti poslije, ne bijaše usporedivog dana onom kad GOSPOD bojeva za Izrael.
Jošua 10,15Jošua i sav Izrael s njim vratiše se u tabor, u Gilgal.
Jošua 10,16A petorica kraljeva bijahu pobjegla i sakrila u pećinu, u Makedai .
Jošua 10,17Izvjestiše Jošuu: ”Petorica kraljeva su pronađena, skrivena u pećini, u Makedi.“
Jošua 10,18Jošua reče: ”Dokotrljajte veliko kamenje na ulažpećine i postavite kod nje ljude da ju čuvaju.
Jošua 10,19Što se tiče vas, ne zaustavljajte se, progonite neprijatelje i odsjecite njihovu pozadinu; ne dopustite im ući u njihove gradove, jer GOSPOD, Bog vaš, vam ih je izručio. “
Jošua 10,20No, kad Jošua i sinovi Izraelovi biše završili odmjeravati im taj veliki poražsvi izmakli izbjegoše i uđoše u utvrđene gradove.
Jošua 10,21Sav puk se vrati u miru u tabor k Jošui i Makedu; nitko ne mrmljaše protiv sinova Izraelovih.
Jošua 10,22Potom Jošua reče: ” Otvorite ulažu pećinu i izvedite mi iz pećine petoricu kraljeva. “
Jošua 10,23Učiniše tako, i izpećine izvedoše k Jošui ovih pet kraljeva: kralja Jeruzalema, kralja Hebrona, kralja Jarmuta, kralja Lakiša i kralja Eglona.
Jošua 10,24No, kad izvedoše tih pet kraljeva k Jošui, ovaj pozva sve ljude Izraelove i reče zapovjednicima bojovnika koji ih pratiše: ”Priđite, stavite vaša stopala na vrat ovim kraljevima . “ Oni priđoše i staviše stopala svoja na vrat kraljevima.
Jošua 10,25Jošua im reče: ” Ne bojte se i ne užasavajte se. Budite smioni i odlučni, jer tako će GOSPOD postupati sa svim neprijateljima koje vi budete pobijedili.“
Jošua 10,26Poslije toga, Jošua pobi kraljeve, pogubi ih i objesi na pet stabala; oni ostadoše obješeni sve do večeri.
Jošua 10,27U smiraj sunca, Jošua zapovijedi da ih skinu sa stabala i baci ih u pećinu u koju se bijahu sakrili. Postaviše veliko kamenje na ulaz pećine i ono je ondje još i danas.
Jošua 10,28Onog dana, Jošua se domože Makede i posiječe ju, kao i njenog kralja, mačem; njih posveti prokletstvu, njih i sve osobe koje se tu nalaziše; on ne ostavi nikog živog i postupi škraljem Makade kao što je postupio škraljem Jerihona.
Jošua 10,29Jošua, i sav Izrael s njim, prijeđe od Makede u Livnu i zametnu boj šLivnom.
Jošua 10,30GOSPOD i nju izruči, s njenim kraljem, u ruke Izraelu koji ju posiječe oštricom mača sa svim osobama koje se tu nalaziše; on ne ostavi nikog živog i postupi škraljem njenim kao što bijaše postupio škraljem Jerihona.
Jošua 10,31Jošua, i sav Izrael s njim, prijeđe od Livne do Lakiša; on ga opsjede i zarati s njim.
Jošua 10,32GOSPOD izruči Lakiš u ruke Izraelu koji ga se domože drugi dan, posiječe ga oštricom mača sa svim osobama koje se tu nađoše, sve kao što bijaše postupio s Livnaom.
Jošua 10,33Tada Horam, kralj Gezera, dođe spasiti Lakiš, ali Jošua pobi njegov narod tako da ne ostade nitko živ.
Jošua 10,34Jošua, i sav Izrael s njim prijeđe od Lakiša do Eglona; oni ga opsjedoše i i zaratiše s njim.
Jošua 10,35Oni ga se domogoše tog dana i posjekoše oštricom mača. Sve osobe koje se tu nalaziše, on ih posveti zabrani tog dana, sve kao što bijaše postupio šLakišom.
Jošua 10,36Jošua, i sav Izrael s njim, uspe se iz Eglona u Hebron i zarati s njim.
Jošua 10,37Oni ga se domogoše i posijekoše oštricom mača kao i njegovog kralja, sve njegove gradove i sve osobe koje se tu nalaziše. Ne ostade mu niti jedan preživjeli, sva kao što bijaše učinio s Eglonom. Posveti ga zabrani kao i sve osobe koje se tu nalaziše.
Jošua 10,38Jošua, i sav Izrael s njim, okrenu se prema Deviru i zarati s njim.
Jošua 10,39Dočepa ga se kao i njegovog kralja i svih njegovih gradova; posiječe ih očtricom mača i posveti zabrani sve osobe koje se tu nalaziše. Jošua ne ostavi ni jednog preživjelog. On postupi s Devirom kao što bijaše postupio s Hebronom i kao što bijaše postupio s Livnaom i njenim kraljem.
Jošua 10,40Jošua potuče svu zemlju: Planinu, Negev, *Niziju, Obronke, kao i sve tri kralja. On ne ostavi nikog živog i posveti zabrani sve i jedno živo biće kako propisa GOSPOD, Bog Izraelov.
Jošua 10,41Jošua ih pobi sve od Kadeš-Barneae sve do Gazae i svu zemlju Gošen sve do Gabaona.
Jošua 10,42Jošua se domože svih tih kraljeva i njihovih zemalja odjednom, jer GOSPOD, Bog Izraelov bojevaše za Izrael.
Jošua 10,43Potom Jošua, i sav Izrael s njim, vrati se u svoj tabor.
Isus Navin 10,1A kad ču Adonisedek car Jerusalimski da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga, kao što je učinio s Jerihonom i njegovijem carem, tako daje učinio i s Gajem i njegovijem carem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izrailjem i stoje usred njih.
Isus Navin 10,2Uplaši se vrlo; jer Gavaon bijaše velik grad kao kakav carski grad, i bijaše veći od Gaja, i svi ljudi u njemu bijahu hrabri.
Isus Navin 10,3Zato posla Adonisedek car Jerusalimski k Oamu caru Hevronskom i k Piramu caru Jarmutskom i k Jafiji caru Lahiskom i k Daviru caru Jeglonskom, i poruči:
Isus Navin 10,4Hodite k meni, i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir s Isusom i sa sinovima Izrailjevim.
Isus Navin 10,5I skupi se i pođe pet careva Amorejskih, car Jerusalimski, car Hevronski, car Jarmutski, car Lahiski, car Jeglonski, oni i sva vojska njihova, i stavši u oko pod Gavaonom počeše ga biti.
Isus Navin 10,6Tada Gavaonjani poslaše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše: nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih; hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi Amorejski koji žive u gorama.
Isus Navin 10,7I izide Isus iz Galgala, on i s njim sav narod što bješe za boj, svi junaci.
Isus Navin 10,8I Gospod reče Isusu: ne boj ih se; jer ih dadoh tebi u ruke, nijedan ih se neće održati pred tobom.
Isus Navin 10,9I Isus udari na njih iznenada, išavši cijelu noć od Galgala,
Isus Navin 10,10I smete ih Gospod pred Izrailjem, koji ih ljuto pobi kod Gavaona, pa ih potjera putem kako se ide u Vet-Oron, i sjekoše ih do Azike i do Makide.
Isus Navin 10,11A kad bježahu ispred Izrailja i bijahu niz vrlet Vet-oronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba dori do Azike, te ginjahu: i više ih izgibe od kamenja gradnoga nego što ih pobiše sinovi Izrailjevi mačem.
Isus Navin 10,12Tada progovori Isus Gospodu onaj dan kad Gospod predade Amorejca sinovima Izrailjevijem, i reče pred sinovima Izrailjevijem: stani sunce nad Gavaonom, i mjeseče nad dolinom Elonskom.
Isus Navin 10,13I stade sunce i ustavi se mjesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi istinitoga? I stade sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za cio dan.
Isus Navin 10,14I ne bi takoga dana ni prije ni poslije, da Gospod posluša glas čovječji, jer Gospod vojeva za Izrailja.
Isus Navin 10,15I vrati se Isus i sav Izrailj s njim u oko u Galgal.
Isus Navin 10,16A onijeh pet careva utekoše i sakriše se u pećinu kod Makide.
Isus Navin 10,17I dođe glas Isusu: nađe se pet careva sakrivenijeh u pećini kod Makide.
Isus Navin 10,18A Isus reče: privalite veliko kamenje na vrata pećini, i namjestite ljude od nje da ih čuvaju.
Isus Navin 10,19A vi ne stojte, nego gonite neprijatelje svoje i bijte ostatak njihov, ne dajte im da uđu u gradove svoje, jer vam ih dade u ruke Gospod Bog vaš.
Isus Navin 10,20A kad Isus i sinovi Izrailjevi prestaše biti ih u boju vrlo velikom, razbivši ih sasvijem, a koji ih ostaše živi, utekoše u tvrde gradove,
Isus Navin 10,21Vrati se sav narod zdravo u oko k Isusu u Makidu, i niko ne mače jezikom svojim na sinove Izrailjeve, ni na jednoga.
Isus Navin 10,22Tada reče Isus: otvorite vrata od one pećine, i izvedite k meni onijeh pet careva iz pećine.
Isus Navin 10,23I učiniše tako, i izvedoše k meni onijeh pet careva iz pećine: cara Jerusalimskoga, cara Hevronskoga, cara Jarmutskoga, cara Lahiskoga, cara Jeglonskoga.
Isus Navin 10,24A kad izvedoše te careve k Isusu, sazva Isus sve ljude Izrailjce, i reče vojvodama od vojske koje bijahu ušle s njim: pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovijem carevima. I oni pristupiše i stadoše im na vratove nogama svojim.
Isus Navin 10,25A Isus im reče: ne bojte se i ne plašite se; budite slobodni i hrabri, jer će tako učiniti Gospod svijem neprijateljima vašim na koje zavojštite.
Isus Navin 10,26Potom ih pobi Isus i pogubi ih, i objesi ih na pet drveta, i ostaše viseći na drvetima do večera.
Isus Navin 10,27A o zahodu sunčanom zapovjedi Isus te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju se bijahu sakrili, i metnuše veliko kamenje na vrata pećini, koje osta ondje do danas.
Isus Navin 10,28Istoga dana uze Isus i Makidu, i sve u njoj isiječe oštrijem mačem, i cara njezina i njih pobi, sve duše koje bjehu u njoj, ne ostavi nijednoga živa; i učini s carem Makidskim kao što učini s carem Jerihonskim.
Isus Navin 10,29Potom otide Isus i sav Izrailj s njim iz Makide u Livnu, i stade biti Livnu.
Isus Navin 10,30Pa i nju predade Gospod u ruke Izrailju i cara njezina; i isiječe sve oštrijem mačem, sve duše koje bijahu u njoj, ne ostavi u njoj nijednoga živa; i učini s carem njezinijem kao što učini s carem Jerihonskim.
Isus Navin 10,31Potom otide Isus i sav Izrailj s njim iz Livne na Lahis, i stade u oko pred njim, i stade ga biti.
Isus Navin 10,32I Gospod predade Lahis u ruke Izrailju, i on ga uze sjutradan, i isiječe sve oštrijem mačem, sve duše što bijahu u njemu, isto onako kako učini s Livnom.
Isus Navin 10,33Tada dođe Oram car Gezerski u pomoć Lahisu; ali pobi Isus njega i narod njegov da ne osta nijedan živ.
Isus Navin 10,34Potom pođe Isus i sav Izrailj s njim iz Lahisa na Jeglon, i stavši u oko prema njemu udariše na nj;
Isus Navin 10,35I uzeše ga isti dan, i isjekoše sve oštrijem mačem; sve duše što bijahu u njemu pobi taj dan isto onako kako učini s Lahisom.
Isus Navin 10,36Potom se podiže isus i sav Izrailj s njim iz Jeglona na Hevron, i stadoše ga biti;
Isus Navin 10,37I uzeše ga i isjekoše oštrijem mačem, i cara njegova i sve gradove njegove, sve duše što bijahu u njima; ne ostavi nijednoga živa isto onako kako učini s Jeglonom; zatr ga sa svijem dušama što bijahu u njemu.
Isus Navin 10,38Potom se obrati Isus i sav Izrailj s njim na Davir, i stade ga biti;
Isus Navin 10,39I uze ga i cara njegova i sve gradove njegove, i isjekoše ih oštrijem mačem i zgubiše sve duše što bijahu u njima; ne ostavi nijednoga živa; kao što učini s Hevronom, tako učini s Davirom i carom njegovijem, i kao što učini s Livnom i carem njezinijem.
Isus Navin 10,40Tako pobi Isus svu zemlju, gore i južnu stranu i ravnice i doline, i sve careve njihove; ne ostavi nijednoga živa, nego sve duše žive zgubi, kao što bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev.
Isus Navin 10,41I pobi ih Isus od Kadis-Varnije do Gaze, i svu zemlju Gosensku do Gavaona.
Isus Navin 10,42A sve te careve i zemlju njihovu uze Isus ujedanput; jer Gospod Bog Izrailjev vojevaše za Izrailja.
Isus Navin 10,43Potom se vrati Isus i sav Izrailj s njim u oko u Galgal.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje