Tražilica


Jošua 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 11,1A kad to ću Jabin, kralj hasorski, posla k Jobabu, kralju madonskom, i kralju šimronskom i kralju akšafskom,
Jošua 11,2I kraljevima na sjeveru u gorama, u ravnici južno od Kinereta, u nizini i na visini dorskoj uz more,
Jošua 11,3Kanaancima na istoku i zapadu, Amorejima, Hitejima, Perizejima i Jebusejima u gorama i Hivejima pod Hermonom u zemlji Mispa.
Jošua 11,4I izađoše oni sa svim vojskama svojim. Bio je to ratni narod, mnogobrojan kao pijesak na obali morskoj, s veoma mnogim konjima i kolima.
Jošua 11,5Svi ti kraljevi dogovoriše se, dođoše i utaboriše se na vodi Meromu, da se bore s Izraelom.
Jošua 11,6A Gospod reče Jošui Ne boj ih se, jer sutra u ovo doba sve ću ih pobijene staviti pred Izraela. Konje njihove ohromi i bojna kola njihova popali ognjem!"
Jošua 11,7Tada ih Jošua napade iznenada sa svom vojskom svojom na vodi Meromu, i udariše na njih.
Jošua 11,8I Gospod ih dade u ruke Izraelcima. Oni ih poraziše i potjeraše ih do Sidona velikoga i do Misrefot Majima i do u dolinu Mispe na istoku; tako ih pobiše, da ih više ne preosta ni jedan.
Jošua 11,9Jošua im tada učini, kao Što mu je bio Gospod zapovjedio: konje njihove ohromi i kola njihova popali ognjem.
Jošua 11,10Tada se vrati Jošua i zauze Hasor i dade kralja njegova smaknuti mačem. Hasor je bio prije glavni grad svima onim kraljevstvima.
Jošua 11,11Pobiše sve stanovništvo oštricom mača izvršujući zakletvu. Ništa ne osta, što je bilo živo. A Hasor dade spaliti ognjem.
Jošua 11,12Sve one kraljevske gradove sa svim njihovim kraljevima uze Jošua u svoju vlast i pobi ih oštricom mača izvršujući zakletvu na njima, kao što je bio zapovjedio Mojsije, sluga Božji.
Jošua 11,13Ali nijednoga grada, koji su bili na visinama, ne mogoše spaliti Izraelci. Jedino Hasor spali Jošua.
Jošua 11,14Sav plijen iz onih gradova i stoku uzeše Izraelci za sebe. A ljude sasjekoše oštricom mača, te ih posve uništiše; ne osta ništa živo.
Jošua 11,15Kako je bio Gospod zapovjedio svojemu slugi Mojsiju, tako Mojsije zapovjedi Jošui, i učim Jošua. Ništa ne izostavi od svega, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Jošua 11,16Tako zauze Jošua svu tu zemlju, gore, sav južni kraj, svu zemlju gošensku, nizine, jordansku ravnicu, goru Izraelovu i nizinu njegovu,
Jošua 11,17Od golih gora, što se dižu prema Seiru, do Baal-Gada u ravnici libanonskoj pod gorom Hermonom. Sve kraljeve njihove zarobi i dade ih pogubiti.
Jošua 11,18Dugo vremena ratovao je Jošua sa svim onim kraljevima.
Jošua 11,19Nije bilo grada, koji bi se mirno predao sinovima Izraelovim, osim Hiveja, koji su stanovali u Gibeonu, Inače su morali sve osvojiti silom oružja.
Jošua 11,20Jer od Gospoda bilo je tako određeno, da im je on otvrdio srce, te su se borili proti Izraela tako, da se je mogla bez milosti izvršiti zakletva na njima i da su bili istrijebljeni, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Jošua 11,21Tada izađe Jošua i uništi Anakovce u gorama, u Hebronu, Debiru i Anabu i na svim gorama judejskim i na svim gorama Izraelovim; na njima i na gradovima njihovim izvrši Jošua zakletvu.
Jošua 11,22Ni jedan Anakovac ne osta više u zemlji sinova Izraelovih; samo u Gazi, Gatu i Ašdodu osta ih nekoliko.
Jošua 11,23Tako zauze Jošua svu zemlju, upravo onako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju, i dade je Jošua sinovima Izraelovim u baštinu, po dijelovima njihovim, po plemenima njihovim. I zemlja počinu od rata.
Jošua 11,1 Kad je sve to čuo Jabin, kralj od Hasora, obavijesti Jobaba, kralja od Madona, i kralja od Šimrona, i kralja od Akšafa,
Jošua 11,2i kraljeve na sjeveru, u Gorju, i u Arabi južno od Kinereta, i u Šefeli, i na uzvišicama Dora prema moru;
Jošua 11,3Kanaance na istoku i zapadu, Amorejce, Hetite, Perižane i Jebusejce u planinama, Hivijce pod Hermonom u zemlji Mispi.
Jošua 11,4Svi oni izađu sa svim svojim četama, s mnoštvom što ga bijaše kao pijeska na obali morskoj i s mnogim konjima i kolima.
Jošua 11,5Udruže se, dakle, svi ti kraljevi i utabore se zajedno na vodama Meroma da se bore protiv Izraela.
Jošua 11,6Tada Jahve reče Jošui: "Ne boj se njih, jer ću sutra u ovo doba učiniti te će svi biti pobijeni pred Izraelom; konje njihove osakati, a bojna im kola ognjem spali.
Jošua 11,7Jošua povede na njih sve svoje ratnike, iznenada ih napade na vodama Meroma i udari na njih.
Jošua 11,8I Jahve ih dade u ruke Izraelcima te ih oni pobiše i protjeraše sve do Velikog Sidona i do Misrefot Majima i do ravnice Mispe na istoku; i poraziše ih tako te nitko ne preživje.
Jošua 11,9Jošua učini kako mu je Jahve zapovjedio: konje im osakati, a kola im ognjem spali.
Jošua 11,10U to se vrijeme vrati Jošua i zauze Hasor, a njegova kralja pogubi mačem. Hasor je nekoć bio glavni grad svima tim kraljevstvima.
Jošua 11,11Pobili su sve oštricom mača, izvršujući "herem", kletvu. Ne ostade ništa živo, a Hasor spališe ognjem.
Jošua 11,12Sve gradove onih kraljeva pokori Jošua i pobi kraljeve oštricom mača, izvršujući "herem", kletvu, kao što je bio zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin.
Jošua 11,13Od ostalih gradova koji se dizahu na svojim brežuljcima Izraelci nisu spalili ni jednoga, osim Hasora, koji spali Jošua.
Jošua 11,14Sav plijen iz tih gradova i stoku razdijeliše sinovi Izraelovi među sobom, a sve ljude pobiše oštricom mača, istrijebiše ih i ni žive duše ne ostade.
Jošua 11,15Sve što Jahve bijaše zapovjedio svome sluzi Mojsiju, zapovjedio je Mojsije Jošui, a Jošua sve izvršio, ne izostavivši ništa od svega što Jahve bijaše zapovjedio Mojsiju.
Jošua 11,16Tako je Jošua zauzeo svu zemlju: Gorje, sav Negeb i svu zemlju Gošen, Šefelu, Arabu, Izraelsko gorje i njegove brežuljke,
Jošua 11,17od gore Halaka, koja se diže prema Seiru, pa do Baal Gada, u ravnici libanonskoj pod gorom Hermonom; zarobio je sve njihove kraljeve, pobio ih i pogubio.
Jošua 11,18Dugo je vremena ratovao Jošua s tim kraljevima.
Jošua 11,19Nije bilo ni jednoga grada koji je sklopio mir s sinovima Izraelovim, osim Hivijaca, koji su živjeli u Gibeonu: sve ih zauzeše ratom.
Jošua 11,20Jahve im bijaše otvrdnuo srca te su izašli u boj protiv Izraela i pali pod "herem", kletvu bez smilovanja, da budu istrijebljeni, kako je to Jahve bio zapovjedio Mojsiju.
Jošua 11,21U ono vrijeme dođe Jošua i istrijebi Anakovce iz Gorja, iz Hebrona, iz Debira, iz Anaba, iz svega gorja Judina i iz svega gorja Izraelova: predade ih "heremu", uništenju, njih i sve njihove gradove.
Jošua 11,22Tako ne ostade nijedan Anakovac u svoj zemlji sinova Izraelovih, osim u Gazi, u Gatu i Ašdodu.
Jošua 11,23Jošua zauze svu zemlju, kao što je Jahve bio rekao Mojsiju, i dade je u baštinu Izraelu podijelivši je po plemenima. I konačno zemlja počinu od rata.
Jošua 11,1No, Kad Javin, kralj Hasora, saznade to, on posla glasonoše Jovavu, kralju Madona, kralju Šimrona i kralju Akšafa
Jošua 11,2kao i kraljevima koji bijahu u planini na sjeveru, u Arabi na jugu Kinarota, u *Niziji i na grebenima Dora na zapadu.
Jošua 11,3Kanaanci bijahu na istoku i na zapadu; *Amoriti, Hititi, Periziti i Jebuziti u Planini, Hiviti ispod Hermona, u zemlji Mispi.
Jošua 11,4Oni iziđoše dakle, oni i sve njihove postrojbe s njima, puk brojan poput zrna pijeska na obali mora s jednim veoma velikim brojem konja i bojnih kola.
Jošua 11,5Svi ti kraljevi se sastadoše i dođoše taborovati zajedno k vodama Meroma za zapodjenuti boj s Izraelom.
Jošua 11,6GOSPOD reče Jošui: ”Ne boj ih se, jer sutra, u ovo isto vrijeme, ja ih sve izručujem, ubijene, Izraelu; ti ćeš posjeći potkoljenice njihovim konjima i spaliti njihova bojna kola.“
Jošua 11,7Jošua i sva narod na ratnoj nozi nađoše na njih, i oni padoše po njima.
Jošua 11,8GOSPOD ih izruči u ruke Izraelu koji ih potuče i proganjaše sve do Velikog Sidona i sve do Misrefot-Maima i sve do doline Mispe na istoku. On ih potuče tako da ne ostade nikog preživjelog.
Jošua 11,9Jošua im učini ono što mu bijaše rekao GOSPOD: on posiječe potkoljenice njihovim konjima i spali njihova bojna kola.
Jošua 11,10U to vrijeme, Jošua se vrati i domože se Hasora; on posiječe njegovog kralja mačem. U stvari Hasor bijaše nekada prijestolnicom svim tim kraljevstvima.
Jošua 11,11On posiječe oštricom mača sve osobe koje se ondje nalaziše posvećujući ih zabrani; ne preostade više nitko živ i on spali Hasor.
Jošua 11,12Jošua se domože svih gradova tih kraljeva i posiječe ih oštricom mača; on ih posveti zabrani kako to bijaše Mojsije propisao, sluga GOSPODOV.
Jošua 11,13Međutim, od svih gradova koji se dizaše na njihovim brežuljcima, Izrael ne spali ni jednog, izuzev Hasora kojeg Jošua spali.
Jošua 11,14Sav plijen izsvih tih gradova i stoku, sinovi Izraelovi uzeše za sebe kao tekovinu; ipak oni sva ljudska bića posijekoše oštricom mača sve do njihovog uništenja; oni ne ostaviše ni jedno živo biće.
Jošua 11,15Kako to bijaše propisao GOSPOD Mojsiju, sluzi svojem, tako Mojsije bijaše propisao Jošui i tako učini Jošua: on ne odbaci ništa od svega što GOSPOD bijaše propisao Mojsije.
Jošua 11,16Tako Jošua uze svu tu zemlju: Planinu, sav Negev, svu zemlju Gošen, *Niziju, Arabu, planinu Izraelovu i njegovu nizinu.
Jošua 11,17Od brda Halak, koje se uzdiže prema Seiru sve do Bal-Gada u dolini Libana pod brdom Hermon, on se dočepa svih njihovih kraljeva, potuče ih i pogubi.
Jošua 11,18Tijekom brojnih dana Jošua bojevaše sa svim tim kraljevima.
Jošua 11,19Ni jedan grad ne sklopi mira sa sinovima Izraelovim, izuzev Hivita koji nastanjivahu Gabaon; svi drugi biše zauzeti oružjem.
Jošua 11,20U stvari GOSPOD bijaše odlučio otvrdnuti srca njihova da bi se zametnuo rat s Izraelom da bi ih posvetio zabrani na takav način da im ne bude milosti i da ih se može istrijebiti kako je to GOSPOD propisao Mojsiju.
Jošua 11,21U ono vrijeme, Jošua upravo potuče Anakite iz Planine, Hebrona, Devira, Anava, šbrda Judeje i sve gore Izraelove. Jošua ih posveti zabrani s njihovim gradovima.
Jošua 11,22Ne ostade Anakita u zemlji sinova Izrelovih. Međutim oni se održaše u Gazi, Gatu i Ašdodu .
Jošua 11,23Jošua uze svu zemlju prema svemu što GOSPOD bijaše rekao Mojsiju i dade ju u baštinu Izraelu i razdijeli po plemenima. I zemlja bi u miru, bezrata.
Isus Navin 11,1A kad to ču Javin car Asorski, posla k Jovavu caru Madonskom i k caru Simronskom i k caru Ahsavskom,
Isus Navin 11,2I k carevima koji bijahu na sjeveru u gorama i po ravnicama na jugu od Hinerota i u dolini i u Nafat-Doru na zapad,
Isus Navin 11,3Ka Hananejinu na istoku i zapadu, i Amorejinu i Hetejinu i Ferezejinu i Jevusejinu u gorama, i k Jevejinu pod Ermonom u zemlji Mispi.
Isus Navin 11,4I izidoše oni i sva vojska njihova s njima, mnogi narod kao pijesak na brijegu morskom, i konji i kola mnoga veoma.
Isus Navin 11,5Svi ti carevi dogovoriše se i dođoše, i stadoše zajedno u oko na vodi Meromu, da udare na Izrailja.
Isus Navin 11,6A Gospod reče Isusu; ne boj ih se; jer sjutra u ovo doba ja ću učiniti te će svi biti pobijeni pred Izrailjem; konjma njihovijem ispresijecaj žile, i kola njihova popali ognjem.
Isus Navin 11,7I izide Isus i sva vojska s njim na njih na vodu Merom iznenada, i udariše na njih.
Isus Navin 11,8I Gospod ih dade u ruke Izrailju, te ih razbiše i tjeraše ih do Sidona velikoga i do vode Misrefota i do polja Mispe na istok; i tako ih pobiše da ne ostaviše nijednoga živa.
Isus Navin 11,9I učini im Isus kako mu bješe zapovjedio Gospod: konjma njihovijem ispresijeca žile, i kola njihova popali ognjem.
Isus Navin 11,10I vrativši se Isus u to vrijeme, uze Asor, i ubi cara njegova mačem; a Asor bješe prije glava svijem tijem carstvima.
Isus Navin 11,11I pobiše sve živo što bješe u njemu oštrijem mačem sijekući, te ne osta ništa živo; a Asor spališe ognjem.
Isus Navin 11,12I sve gradove onijeh careva i sve careve njihove uze Isus i isiječe ih oštrijem mačem i pobi ih, kao što bješe zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji.
Isus Navin 11,13Ali nijednoga grada koji osta u opkopima svojim ne popali Izrailj, osim samoga Asora, koji spali Isus.
Isus Navin 11,14A sav plijen iz tijeh gradova i stoku pograbiše za sebe sinovi Izrailjevi; samo ljude sve isjekoše oštrijem mačem, te ih istrijebiše, ne ostaviše ništa živa.
Isus Navin 11,15Kako zapovjedi Gospod Mojsiju sluzi svojemu, tako Mojsije zapovjedi Isusu, a Isus tako učini; ništa ne izostavi od svega što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
Isus Navin 11,16I tako uze Isus svu tu zemlju, gore i sav južni kraj i svu zemlju Gosensku, i ravnicu i polje, goru Izrailjevu i ravnicu njegovu.
Isus Navin 11,17Od gore Alaka, koja se pruža k Siru, do Val-Gada u polju Livanskom, pod gorom Ermonom; i sve careve njihove zarobi i pobi ih i pogubi.
Isus Navin 11,18Dugo vremena vojeva Isus na te careve.
Isus Navin 11,19Ne bi nijednoga grada koji učini mir sa sinovima Izrailjevijem, osim Jeveja koji življahu u Gavaonu; sve ih uzeše ratom.
Isus Navin 11,20Jer od Gospoda bi, te otvrdnu srce njihovo da izidu u boj na Izrailja, da bi ih potro i da im ne bi bilo milosti, nego da bi ih istrijebio, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Isus Navin 11,21U to vrijeme dođe Isus, te istrijebi Enakime iz gora, iz Hevrona, iz Davira, iz Anava i iz sve gore Judine i iz sve gore Izrailjeve, s gradovima njihovijem potr ih Isus.
Isus Navin 11,22Nijedan Enakim ne osta u zemlji sinova Izrailjevih; samo u Gazi, u Gatu i u Azotu ostaše.
Isus Navin 11,23Tako uze Isus svu zemlju, kao što bješe kazao Gospod Mojsiju; i dade je u našljedstvo Izrailju prema dijelovima njihovijem, po plemenima njihovijem. I zemlja počinu od rata.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje