Tražilica


Jošua 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 12,1Ovo su kraljevi zemlje, koje pobijediše sinovi Izraelovi, i zemlju njihovu osvojiše: "S onu stranu Jordana na istoku od rijeke Arnona do gore Hermona i svu ravnicu istočno od Jordana:
Jošua 12,2Sihon, kralj amorejski, koji je stanovao u Hešbonu. On je vladao od Aroera, koji leži na obali Arnona, od sredine doline preko polovine Gileada do rijeke Jaboka, međe sinova Amonovih,
Jošua 12,3I preko doline jordanske do istočne strane jezera Kinereta i do istočne strane mora pustinje, Slanoga mora, prema Bets-Ješimotu i južno uz podnožje obronaka Pisge.
Jošua 12,4Nadalje pokrajina Oga, kralja bašanskoga, koji je pripadao ostacima Refaima i prebivao u Aštarotu i Edreju.
Jošua 12,5Vladao je gorom Hermonom, Salkom i cijelim Bašanom do međe Gešureja i Maakateja i polovinom Gileada do pokrajine Sihona, kralja hešbonskoga.
Jošua 12,6Mojsije, sluga Gospodnji, i sinovi Izraelovi poraziše ih, i Mojsije, sluga Gospodnji, dade to u posjed Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova.
Jošua 12,7A ovo su kraljevi zemlje, koje Jošua i sinovi Izraelovi pobijediše u zapadnoj zemlji jordanskoj, od Baal-Gada u dolini libanonskoj do golih gora, što se dižu prema Seiru, i zemlju njihovu dade Jošua u posjed plemenima Izraelovim po dijelovima njihovim,
Jošua 12,8U gorama, u nizinama, u ravnici jordanskoj, na obroncima, u pustinji i u južnom kraju, zemlju Hiteja, Amoreja, Kanaanaca, Perizeja, Hiveja i Jebuseja:
Jošua 12,9Jedan kralj jerihonski; jedan kralj Ajski kod Betela;
Jošua 12,10Jedan kralj jerusalemski; jedan kralj hebronski;
Jošua 12,11Jedan kralj jarmutski; jedan kralj lakiški;
Jošua 12,12Jedan kralj eglonski; jedan kralj gezerski;
Jošua 12,13Jedan kralj debirski; jedan kralj gederski;
Jošua 12,14Jedan kralj hormski; jedan kralj aradski;
Jošua 12,15Jedan kralj libnaski; jedan kralj adulamski;
Jošua 12,16Jedan kralj makedski; jedan kralj betelski;
Jošua 12,17Jedan kralj tapuahski; jedan kralj heferski;
Jošua 12,18Jedan kralj afečki; jedan kralj šaronski;
Jošua 12,19Jedan kralj madonski; jedan kralj Hasorski;
Jošua 12,20Jedan kralj Šimronmeronski; jedan kralj akšafski;
Jošua 12,21Jedan kralj tanaački; jedan kralj megidski;
Jošua 12,22Jedan kralj kedeški; jedan kralj jokneamski na Karmelu;
Jošua 12,23Jedan kralj dorinski na visinama dorinskim; jedan kralj pogana u Gilgali;
Jošua 12,24Jedan kralj tirzahski, svega trideset i jedan kralj.
Jošua 12,1 Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:
Jošua 12,2Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;
Jošua 12,3i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
Jošua 12,4Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.
Jošua 12,5A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.
Jošua 12,6Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
Jošua 12,7A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,
Jošua 12,8u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
Jošua 12,9jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;
Jošua 12,10jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;
Jošua 12,11jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;
Jošua 12,12eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;
Jošua 12,13debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;
Jošua 12,14hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;
Jošua 12,15kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;
Jošua 12,16makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;
Jošua 12,17kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;
Jošua 12,18afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;
Jošua 12,19madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;
Jošua 12,20šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;
Jošua 12,21tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;
Jošua 12,22kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
Jošua 12,23dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;
Jošua 12,24tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.
Jošua 12,1Evo kraljeva zemalja što ih sinovi Izraelovi potukoše i čiju zemlju zaposjedoše s one strane Jordana, na istoku sunca, od klanača Arnona sve do brda Hermon, kao i svu Arabu prema istoku:
Jošua 12,2Sihona, kralja *Amorita, koji stanovahu u Hešbonu; on vladaše od Aroera koji je na rubu klanaca Arnona, dnom klanača kao i polovicom Galada sve do klanaca Jaboka, granica sinova Amonovih;
Jošua 12,3potom Arabu sve do mora Kinerotskog na istoku sve do mora Arabe, mora Soli, na istoku, u smjeru Bet-Ješimota, i na jug pod padine Pisge.
Jošua 12,4Potom teritoriju Ogovu, kralja Bašana, jednog od posljednjih Refaita, koji stanovaše u Aštarotu i u Edreju.
Jošua 12,5On vladaše nad brdom Hermon, nad Salkom i nad svim Bašanom sve do grabica Gešurita i Makatita kao i nad polovicom Galada, granice Sihona, kralja Hešbona.
Jošua 12,6Mojsije, sluga GOSPODOV, i sinovi Izraelovi njih potukoše; a Mojsije sluga GOSPODOV, dade to sve u posjed Rubenitima, Gaditima i polu-plemenu Manasejevu.
Jošua 12,7Evo kraljeva zemlje što ih Jošua i sinovi Izraelovi potukoše s onestrane Jordana, na zapadu, od Bal-Gada u dolini Libana sve do brda Halak koje se dize prema Seiru. Jošua dade sve to u posjed plemenima Izraelovim prema njihovoj podjeli
Jošua 12,8u Planini, u *Niziji, u Arabi i na Obroncima, u pustinji i Negevu: Hitita, Amorita, Kanaana, Perizita, Hivita i Jebuzita.
Jošua 12,9Kralj Jerihona, jedan. Kralj Aja koji je pokraj Betela, jedan.
Jošua 12,10Kralj Jeruzalema, jedan. Kralj Hebrona, jedan.
Jošua 12,11Kralj Jarmota, jedan. Kralj Lakiša, jedan.
Jošua 12,12Kralj Eglona, jedan. Kralj Gezera, jedan.
Jošua 12,13Kralj Devira, jedan. Kralj Gedera, jedan.
Jošua 12,14Kralj Horme, jedan. Kralj Arada, jedan.
Jošua 12,15Kralj Livne, jedan. Kralj Adulama, jedan.
Jošua 12,16Kralj Makeda, jedan. Kralj Betela, jedan.
Jošua 12,17Kralj Tapuaha, jedan. Kralj Hefera, jedan.
Jošua 12,18Kralj Afeka, jedan. Kralj Lašarona, jedan.
Jošua 12,19Kralj Madona, jedan. Kralj Hasora, jedan.
Jošua 12,20Kralj, Šimron-Merona, jedan. Kralj Akšafa, jedan.
Jošua 12,21Kralj Tanaka, jedan. Kralj Megidoa, jedan.
Jošua 12,22Kralj Kedeša, jedan. Kralj Jokneama, u Karmelu, jedan.
Jošua 12,23Kralj Dora, na grebenu Gilgala, jedan. Kralj Goima, kod Gilgala, jedan.
Jošua 12,24Kralj Tirsa, jedan. Ukupno kraljeva: 31.
Isus Navin 12,1A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:
Isus Navin 12,2Sion car Amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonskih;
Isus Navin 12,3I od ravnice do mora Hinerotskoga k istoku, i do mora uz polje, do mora slanoga k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;
Isus Navin 12,4I susjed mu Og car Vasanski, koji bješe ostao od Rafaja i sjeđaše u Astarotu i u Edrajinu,
Isus Navin 12,5I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svijem Vasanom do međe Gesurske i Mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara Esevonskoga.
Isus Navin 12,6Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije sluga Gospodnji u našljedstvo plemenu Ruvimovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasijina.
Isus Navin 12,7A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevijem s onu stranu Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju Livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevijem u našljedstvo prema dijelovima njihovijem,
Isus Navin 12,8Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju Hetejsku, Amorejsku i Hananejsku, Ferezejsku, Jevejsku i Jevusejsku:
Isus Navin 12,9Car Jerihonski jedan; car Gajski do Vetilja jedan;
Isus Navin 12,10Car Jerusalimski jedan; car Hevronski jedan;
Isus Navin 12,11Car Jarmutski jedan, car Lahiski jedan;
Isus Navin 12,12Car Jeglonski jedan; car Gezerski jedan;
Isus Navin 12,13Car Davirski jedan; car Gaderski jedan;
Isus Navin 12,14Car Oramski jedan; car Aradski jedan;
Isus Navin 12,15Car od Livne jedan; car Odolamski jedan;
Isus Navin 12,16Car Makidski jedan; car Vetiljski jedan;
Isus Navin 12,17Car Tifuvski jedan; car Eferski jedan;
Isus Navin 12,18Car Afečki jedan; car Saronski jedan;
Isus Navin 12,19Car Madonski jedan; car Asorski jedan;
Isus Navin 12,20Car Simron-Meronski jedan; car Ahsavski jedan;
Isus Navin 12,21Car Tanaški jedan; car Megidski jedan;
Isus Navin 12,22Car Kedeski jedan; car Jokneamski kod Karmela jedan;
Isus Navin 12,23Car Dorski u Nafat-Doru jedan; car Gojimski u Galgalu jedan;
Isus Navin 12,24Car Teraski jedan. Svega trideset i jedan car.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje