Tražilica


1. Samuelova 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 4,1I vrijedila je riječ Samuelova u svemu Izraelu. Tada izađoše sinovi Izraelovi u boj proti Filistejima i utaboriše se kod Eben-Ezera, a Filisteji su imali svoj tabor kod Afeka.
1. Samuelova 4,2Filisteji se postaviše proti sinovima Izraelovim. Boj se odulji. Napokon razbiše Filisteji sinove Izraelove. Ovih izginu na bojnom polju oko četiri tisuće ljudi.
1. Samuelova 4,3Kad se vojska vrati u tabor, upitaše starješine sinova Izraelovih: "Zašto dopusti Gospod, da nas Filisteji poraze danas? Mi ćemo kovčeg zavjeta Gospodnjega donijeti k sebi iz Šila. Kad dođe u sredinu našu, on će nas izbaviti iz ruke neprijatelja naših."
1. Samuelova 4,4Dakle narod posla u Šilo, i donesoše odanle kovčeg zavjeta Gospoda nad vojskama, koji vlada nad kerubinima. Obadva sina Elijeva, Hofni i Finehas, pratila su kovčeg zavjeta Božjega.
1. Samuelova 4,5Kad stiže kovčeg zavjeta Gospodnjega u tabor; podiže sav Izrael takvu viku radosnu, da je zatutnjila zemlja.
1. Samuelova 4,6Filisteji čuše glasno radovanje i rekoše: "Što znači ta glasna vika radosna u taboru izraelskom?" Saznadoše, da je došao kovčeg Gospodnji u tabor.
1. Samuelova 4,7I uplašiše se Filisteji i rekoše: "Bog je došao u tabor." I vikali su:
1. Samuelova 4,8"Jao nama! Tko će nas izbaviti iz ruke toga moćnoga božanstva? To je isti Bog, koji je udarao Egipćane svakojakim mukama u pustinji.
1. Samuelova 4,9Dignite se i pokažite se kao ljudi, o Filisteji! Inače morat ćete služiti Hebrejima, kao što su oni služili vama! Budite ljudi i borite se!"
1. Samuelova 4,10I borili su se Filisteji, i Izraelci su bili potučeni. Pobjegoše svaki u svoju postojbinu. Poraz je bio vrlo težak. Od Izraelaca palo je trideset tisuća ljudi pješaka.
1. Samuelova 4,11I kovčeg Božji bio je otet, i obadva sina Elijeva, Hofni i Finehas padoše.
1. Samuelova 4,12Jedan čovjek iz Benjamina pobježe sa bojnoga polja i dođe još isti dan u Šilo razdrtih haljina i sa zemljom na glavi.
1. Samuelova 4,13I kad dođe, sjedio je Eli pun iščekivanja na stolici pokraj vrata; jer je srce njegovo bilo u strahu za kovčeg Božji. Kad dođe taj čovjek i gradu donese glase, stade vika svega grada.
1. Samuelova 4,14Eli čuvši tu glasnu viku upita: "Sto znači ta vreva?" Čovjek brže dotrča i javi Eliju.
1. Samuelova 4,15Eliju je bilo devedeset i osam godina, i oči su njegove bile oslijepile, tako da više nije mogao ništa vidjeti.
1. Samuelova 4,16Čovjek reče Eliju: "Dolazim s bojnoga polja. Danas sam utekao iz boja." On upita: "Kako je bilo, sine moj?"
1. Samuelova 4,17Glasnik reče: "Pobjegoše Izraelci pred Filistejima. Vojska je teško poražena i tvoja obadva sina Hofni i Finehas padoše, i kovčeg je Božji otet."
1. Samuelova 4,18Kad spomenu kovčeg Božji, pade on sa stolice pokraj vrata nauznak, slomi vrat i umrije; jer je bio star i čovjek težak. Četrdeset godina bio je sudac Izraelu.
1. Samuelova 4,19Snaha njegova, žena Finehasova, bila je trudna i blizu da rodi. Kada doču glas, da je kovčeg Božji otet i da joj je umro svekar i muž, pade na tlo i porodi. Najedanput joj naime dođoše bolovi.
1. Samuelova 4,20Kad je umirala, rekoše žene, što su stajale uz nju: "Budi utješena, rodila si sina!" Ali ona ne odgovori ništa i nije marila za to.
1. Samuelova 4,21Dječaku nadjenu ime Ikabod rekavši: "Ode slava Izraelova!" Jer je otet kovčeg Božji i mojega svekra i muža više nema.
1. Samuelova 4,22Zato reče: "Otišla je slava od Izraela" jer je otet Kovčeg Božji.
1. Samuelova 4,1 U ono vrijeme skupiše Filistejci vojsku protiv Izraela. Izraelci iziđoše pred njih da se pobiju i utaboriše se kod Eben Haezera, dok su Filistejci udarili tabor kod Afeka.
1. Samuelova 4,2Filistejci se svrstaše u bojni red protiv Izraela i nasta žestoka bitka. Izrael podleže Filistejcima: oko četiri tisuće ljudi pogibe na bojištu, na otvorenu polju.
1. Samuelova 4,3Kad se narod vratio u tabor, rekoše starješine Izraelove: "Zašto je Jahve dopustio da nas Filistejci danas pobijede? Pođimo u Šilo po Kovčeg saveza Jahvina neka dođe u našu sredinu i spasi nas iz ruku naših neprijatelja.
1. Samuelova 4,4Narod posla ljude u Šilo i donesoše odande Kovčeg saveza Jahve nad vojskama, koji stoluje nad kerubinima; oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas, dođoše kao pratioci Kovčega.
1. Samuelova 4,5Kad je Kovčeg Jahvin stigao u tabor, sav Izrael podiže gromki poklik, od kojega odjeknu zemlja.
1. Samuelova 4,6Filistejci čuše taj gromki poklik i zapitaše: "Što znači taj gromki poklik u taboru Hebreja?" I shvatiše da je Kovčeg Jahvin stigao u njihov tabor.
1. Samuelova 4,7Tada Filistejce obuze strah jer su govorili: "Bog je došao u tabor!" I povikaše: "Jao nama! Tako nije bilo dosad.
1. Samuelova 4,8Jao nama! Tko će nas izbaviti iz ruke toga silnog Boga? To je onaj koji je udario Egipat svakojakim nevoljama.
1. Samuelova 4,9Ohrabrite se i budite junaci, Filistejci, da ne postanete robovi Hebrejima kao što su oni bili robovi vama; budite junaci i borite se!
1. Samuelova 4,10Tada Filistejci zametnuše bitku, Izraelci biše potučeni i pobjegoše svaki u svoj šator. Poraz je bio silan, jer je trideset tisuća pješaka poginulo na izraelskoj strani.
1. Samuelova 4,11I Kovčeg Božji bi otet, i oba sina Elijeva poginuše, Hofni i Pinhas.
1. Samuelova 4,12Jedan Benjaminovac otrča iz bojnih redova i stiže u Šilo još istoga dana, razderanih haljina i glave posute prašinom.
1. Samuelova 4,13Kad je stigao, Eli je sjedio na svojoj stolici, pokraj vrata, pazeći na cestu, jer mu je srce strepilo za Kovčeg Božji. Taj dakle čovjek dođe da gradu donese glas, i nasta silna vika po svem gradu.
1. Samuelova 4,14Kad je Eli čuo viku, upita: "Kakva je to velika vika?" Čovjek se požuri i dođe da obavijesti Elija. -
1. Samuelova 4,15A Eliju bijaše devedeset i osam godina, oči mu bijahu ukočene te ništa više nije vidio. -
1. Samuelova 4,16Čovjek reče Eliju: "Dolazim s bojišta, danas sam utekao iz boja." Tada starac zapita: "Što se dogodilo, sine?
1. Samuelova 4,17Glasnik odgovori: "Izrael je pobjegao pred Filistejcima, bio je to težak poraz za narod i još su oba tvoja sina poginula i Kovčeg je Božji otet!
1. Samuelova 4,18Kad je spomenuo Kovčeg Božji, pade Eli sa stolice nauznak kraj vrata, slomi vrat i umrije, jer je bio star čovjek i težak. Bio je sudac u Izraelu četrdeset godina.
1. Samuelova 4,19Njegova snaha, žena Pinhasova, bijaše trudna i pred porodom. Kad je čula vijest da je otet Kovčeg Božji i da je umro njezin svekar i poginuo njezin muž, savila se i rodila jer su je najednom uhvatili trudovi.
1. Samuelova 4,20Kako je bila na samrti, rekoše joj žene koje stajahu oko nje: "Budi bez brige jer si rodila sina!" Ali ona ne odgovori niti obrati misli na to.
1. Samuelova 4,21Djetetu nadjenu ime Ikabod govoreći: "Otišla je slava od Izraela." Time je mislila na oteti Kovčeg Božji i na svoga svekra i svoga muža.
1. Samuelova 4,22Zato reče: "Otišla je slava od Izraela" jer je otet Kovčeg Božji.
1. Samuelova 4,1Izrael pođe u rat protiv Filistinaca. On taborova pokraj EvenEzerom, a Filistinci u Afeku .
1. Samuelova 4,2Filistinci zauzeše položaj pred Izraelom, boj se pojača i Izrael bi potučen od Filistinaca: na bojišnicu, u sred polja, oni pobiše oko 4.000 ljudi.
1. Samuelova 4,3Puk se vrati u tabor, a *starješine izraelske rekoše: ” Zašto li nas je GOSPOD potukao danas po Filistincima? Hajdemo tražiti u Silo *kovčeg zavjeta GOSPODOVOG: nek dođe u sred nas i nek nas spasi od ruke neprijateljeve! “
1. Samuelova 4,4Puk posla ljude u Silo. Oni donesoše zavjetni kovčeg GOSPODA, svemogućeg, sjedećeg nad *kerubinima. Bijahu ondje, pri zavjetnom kovčegu Božjem, dva sina Elijeva, Hofni i Pinhas.
1. Samuelova 4,5No, čim zavjetni kovčeg GOSPODOV dođe u tabor, svi Izraeliti načiniše bučne ovacije i zemlja zadrhta.
1. Samuelova 4,6Filistinci začuše žamor ovacija i rekoše oni: ” Što li znači ovaj bučni žamor ovacija u taboru Hebreja? “ Oni shvatiše da zavjetni kovčeg GOSPODOV bijaše stigao u tabor.
1. Samuelova 4,7Filistinci zadobiše strah ” jer, rekoše oni, jedan je bog stigao u tabor “. I oni rekoše: ” Nesreća na nas! Jer ne bijaše tako u zadnje vrijeme.
1. Samuelova 4,8Nesreća na nas! Tko će nas istrgnuti iz ruke tako moćenog boga? To je bog koji je nanio Egipćanima sve vrste udaraca u pustinji.
1. Samuelova 4,9Smjelosti! Budite ljudi, Filistinci, da sad ne biste vi bili podloženi Hebrejima kao što oni bijahu vašim robovima. Budite ljudi i bojujte! “
1. Samuelova 4,10 Filistinci zapodjenuše boj. Izrael bi pobijeđen i svatko pobježe k svom šatoru Poraz bijaše vrlo težak: pade među Izraelitima 30.000 pješaka.
1. Samuelova 4,11Kovčeg Božji bi uzet, a oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas umriješe.
1. Samuelova 4,12Jedan čovjek iz Benjamina ode trčeći s bojišta i dospije u Silo isti dan, *rastrgane odjeće i glave pokrivene zemljom.
1. Samuelova 4,13Kad on dođe, Eli bijaše sjedio na svom sjedištu na rubu ceste, iščekujući, jer njegovo srce drhtaše za *kovčegom Božjim. Čovjek dakle dođe javiti novost u grad, i sav grad zajauka.
1. Samuelova 4,14 Eli začu krike i reče si: ” Što znači ta buka koju čini gomila? “ Čovjek dođe u velikoj žurbi objaviti novost Eliju.
1. Samuelova 4,15 Eli imaše 98 godina. Imaše ukočen pogled i ne mogaše više vidjeti.
1. Samuelova 4,16 Čovjek reče Eliju: ” Ja dolazim s bojišta. Ja sam danas pobjegao s bojišta. “ On reče: Što se to dogodilo, sine moj? “
1. Samuelova 4,17 Glasonoša reče: ” Izrael je pobjegao pred Filistincima; i potom, narod je pretrpio teške gubitke; i zatim, tvoja oba sina su mrtva. Hofni i Pinhas; a kovčeg Božji bijaše uzet. “
1. Samuelova 4,18 Čim on načini napomenu o kovčegu Božjem, Eli pade nauznak sa svog sjedišta pokraj vrata; slomi šiju i umrije. To je zato jer bijaše star i težak čovjek. On bijaše sudio Izraelu tijekom 40 godina.
1. Samuelova 4,19Njegova snaha, žena Pinhasova, bijaše trudna i pred porođajem. Kad ona saznade novost o uzimanju kovčega Božjeg i o smrti svojek svekra i svojeg muža, ona se stropošta i porodi, jer je boli bijahu svladale.
1. Samuelova 4,20Kako ona bijaše na samrti, one koje joj pomagahu rekoše joj: ” Razvedri se: to je jedan sin kojeg si ti donijela na svijet. “ Ona ne odgovori niti posveti pažnje.
1. Samuelova 4,21Ona nazva dijete Ikavod, tj…: ” Slava, reče ona, je prognanik Izraelov “ aluzija na uzimanje kovčega Božjeg, njenom svekru i njenom mužu.
1. Samuelova 4,22Ona bijaše rekla: ” Slava je prognanik Izraelov “, jer kovčeg Božji bijaše uzet.
1. Samuilova 4,1I što reče Samuilo, zbi se svemu Izrailju. Jer Izrailj izide na vojsku na Filisteje, i stadoše u oko kod Even-Ezera, a Filisteji stadoše u oko u Afeku.
1. Samuilova 4,2A Filisteji se uvrstaše prema Izrailju, i kad se otvori boj, razbiše Filisteji Izrailja, i izgibe ih u boju u polju oko četiri tisuće ljudi.
1. Samuilova 4,3I kad narod dođe u oko, rekoše starješine Izrailjeve: zašto nas danas razbi Gospod pred Filistejima? da donesemo iz Siloma kovčeg zavjeta Gospodnjega, da bude među nama i izbavi nas iz ruku neprijatelja naših.
1. Samuilova 4,4I narod posla u Silom da donesu odande kovčeg zavjeta Gospoda nad vojskama, koji sjedi na heruvimima; a bijahu ondje kod kovčega zavjeta Gospodnjega dva sina Ilijeva, Ofnije i Fines.
1. Samuilova 4,5A kad dođe kovčeg zavjeta Gospodnjega u oko, povika sav Izrailj od radosti da zemlja zaječa.
1. Samuilova 4,6A Filisteji čuvši veselu viku rekoše: kakva je to vika vesela u okolu Jevrejskom? I razumješe da je došao kovčeg Gospodnji u oko njihov.
1. Samuilova 4,7I uplašiše se Filisteji kad rekoše: Bog je došao u oko. I govorahu: teško nama! jer to nije bivalo prije.
1. Samuilova 4,8Teško nama! ko će nas izbaviti iz ruku tijeh silnijeh bogova? to su bogovi što pobiše Misirce u pustinji svakojakim mukama.
1. Samuilova 4,9Ohrabrite se, i budite ljudi, o Filisteji! da ne služite Jevrejima kao što su oni vama služili; budite ljudi i udrite.
1. Samuilova 4,10I Filisteji udariše, i Izrailjci se opet razbiše i pobjegoše k šatorima svojim; i boj bješe vrlo velik, jer pade iz Izrailja trideset tisuća pješaka.
1. Samuilova 4,11I kovčeg Božji bi otet, i dva sina Ilijeva Ofnije i Fines pogiboše.
1. Samuilova 4,12A jedan između sinova Venijaminovih pobježe iz boja, i dođe u Silom isti dan razdrtijeh haljina i glave posute prahom.
1. Samuilova 4,13I kad dođe, gle, Ilije sjeđaše na stolici ukraj puta pogledajući; jer srce njegovo bijaše u strahu za kovčeg Božji. I došav onaj čovjek u grad kaza glase, i stade vika svega grada.
1. Samuilova 4,14A Ilije čuvši viku reče: kakva je to vreva? I čovjek brže dotrča da javi Iliju.
1. Samuilova 4,15A Iliju bijaše devedeset i osam godina, i oči mu bijahu potamnjele, te ne mogaše vidjeti.
1. Samuilova 4,16I reče čovjek Iliju: ja idem iz boja, utekoh danas iz boja. A on reče: šta bi, sine?
1. Samuilova 4,17A glasnik odgovarajući reče: pobježe Izrailj ispred Filisteja, i izgibe mnogo naroda, i oba sina tvoja pogiboše, Ofnije i Fines, i kovčeg Božji otet je.
1. Samuilova 4,18A kad spomenu kovčeg Božji, pade Ilije sa stolice nauznako kod vrata i slomi vrat i umrije, jer bijaše čovjek star i težak. On bi sudija Izrailju četrdeset godina.
1. Samuilova 4,19A snaha njegova, žena Finesova, bijaše trudna i na tom doba, pa čuvši glas da je kovčeg Božji otet i da joj je poginuo svekar i muž, savi se i porodi, jer joj dođoše bolovi.
1. Samuilova 4,20I kad umiraše, rekoše joj koje stajahu kod nje: ne boj se, rodila si sina. Ali ona ne odgovori, niti hajaše za to.
1. Samuilova 4,21Nego djetetu nadje ime Ihavod govoreći: otide slava od Izrailja; jer kovčeg Božji bi otet, i svekar joj i muž pogiboše.
1. Samuilova 4,22Zato reče: otide slava od Izrailja; jer bi otet kovčeg Božji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje