Tražilica


Izaija 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 34,1Dođite, narodi, da čujete, pazite, plemena, neka čuje zemlja sa stanovnicima svojim, nadzemaljski svijet i sve, što živi na njemu!
Izaija 34,2Jer je razgnjevljen Gospod na sve narode, razljućen na sve vojske njihove, On ih je prokleo, predao na pokolj.
Izaija 34,3Leže njihovi pobijeni, smrad se diže od trupla njihovih, i gore su poplavljene krvlju njihovom.
Izaija 34,4Proći će sva vojska nebeska. Kao knjiga savit će se nebo i sva vojska njegova pada, kao lišće s vinove koze, kao što padaju suhe smokve sa stabla smokova.
Izaija 34,5Kad se je opojio na nebu mač moj pun gnjeva, eto, onda pada na Edom i na narod, što je predan sudu.
Izaija 34,6Mokar će biti od krvi mač Gospodnji, stat će se od pretiline, od krvi janjeće i jareće, od pretiline bubrega ovnujskih, jer Gospod ima žrtveni blagdan u Bosri, veliko klanje u zemlji Edomu.
Izaija 34,7Bivoli navaljuju s njima i junci s jakim bikovima, zemlja će se njihova opiti od pretiline.
Izaija 34,8Jer će biti dan osvete Gospodnje, godina plaćanja za svađu sa Sionom.
Izaija 34,9Potoci će se njihovi pretvoriti u smolu, prah njegov u sumpor, zemlja će njihova postati smola goruća.
Izaija 34,10Ne gasi se ni danju ni noću, dim se njezin diže jednako, kroz sve naraštaje ostaje pusta, nitko ne prelazi preko nje dovijeka.
Izaija 34,11Pelikan i jež nastanit će se tamo, sove i gavrani prebivat će tamo, Gospod će rastegnuti preko nje uže pustoši i mjerilo praznine.
Izaija 34,12Od plemića njezinih nema više nijednoga, da proglasi kraljevstvo, svi će knezovi njezini iščeznuti.
Izaija 34,13Trnje će izniknuti u palačama njezinim, koprive i drača u gradovima njezinim, bit će prebivalište čagaljima i ležaj nojevima.
Izaija 34,14Tamo će se sretati mačke i psi divlji, jarci će dozivati jedan drugoga; noćna stvorenja se tamo sastaju i nalaze sebi počivalište.
Izaija 34,15Tamo će se gnijezditi zmija strijelanka i jaja nositi, izleći se i odmarati se u sjeni; samo tamo sastaju se jastrebovi jedan s drugim.
Izaija 34,16Tražite samo u knjizi Gospodnjoj i čitajte, ništa od ovoga ne fali, nijedno nije bez drugoga, jer je On to zapovjedio, osnova ih je njegova skupila.
Izaija 34,17On im je sam bacio ždrijeb, ruka im je njegova razdijeli zemlju odmjerivši užem. Oni će je posjedovati zauvijek, kroz sve naraštaje stanovat će u njoj.
Izaija 34,1 Pristupite, puci, da čujete, pomno slušajte, narodi; čuj, zemljo, i sve što te ispunja, kruže zemaljski i sve što raste po tebi!
Izaija 34,2Jer razgnjevi se Jahve na sve narode, razjari se na svu vojsku njihovu. Izruči ih uništenju, pokolju ih predade.
Izaija 34,3Leže njihovi pobijeni, smrad se diže od trupla mnogih, krv gorama proteče,
Izaija 34,4raspade se sva vojska nebeska. Nebesa se sviše kao knjiga i pada sva njihova vojska k`o što lozov list otpada, k`o što se trusi lišće smokovo.
Izaija 34,5Jer na nebu je opijeni mač moj: gle, na Edom on se obara da kazni narod što ga prokleh.
Izaija 34,6Mač Jahvin krvlju je opijen, omašćen pretilinom, krvlju janjećom i jarećom, pretilinom bubrega ovnujskih. Jer Jahvi se u Bosri žrtva prinosi, veliko klanje u zemlji edomskoj.
Izaija 34,7S njima će biti poklani bivoli i junad s bikovima. Zemlja će se njihovom napojiti krvlju, i prašina njihova omastit` pretilinom,
Izaija 34,8jer Jahvi je ovo dan odmazde, godina naplate da Sion osveti.
Izaija 34,9Potoci se njegovi obrću u smolu, prašina njegova u sumpor, i zemlja će mu postat smola goreća.
Izaija 34,10Ni noću ni danju ugasit` se neće, dim će joj se dizati dovijeka, iz koljena u koljeno pusta će ostati, za vjekove vjekova nitko neće prolaziti njome.
Izaija 34,11Zaposjest će je jež i čaplja, sova i gavran prebivat će u njoj. Rastegnut će nad njom uže pustoši i visak praznine.
Izaija 34,12Ondje će se nastaniti jarci, neće biti više plemića njezinih, ondje se više neće proglašavat` kraljevi, svi će joj knezovi biti uništeni.
Izaija 34,13Nići će trnje u njenim dvorcima, u tvrđavama kopriva i stričak, ona će biti jazbina čagljima, ležaj nojevima.
Izaija 34,14Ondje će se sretat divlje mačke s hijenama, jarci će dozivati jedan drugoga; ondje će se odmarati Lilit našav počivalište.
Izaija 34,15Ondje će se gnijezditi guja, odlagati jaja, ležat` na njima, u sjeni ih tvojoj izleći; onamo će slijetati jastrebovi jedan za drugim.
Izaija 34,16Istražujte u knjizi Jahvinoj i čitajte, nijedno od tog ne izosta, jer usta njegova tako narediše i duh njegov njih sakupi.
Izaija 34,17Jer on im je ždrijeb bacio i ruka im njegova užetom zemlju odmjeri: dovijeka će je oni posjedovati, od koljena do koljena nju će obitavati.
Izaija 34,1Priđite, narodi, za slušati, narodi, budite pozorni. Nek zemlja čuje, sa svim onim što sadržava, svijet, sa svim sto iz njeg proizlazi.
Izaija 34,2Gnjev GOSPODOV se usmjerio protiv svih naroda, njegova srdžba protiv cijele njihove vojske. On ih je posvetio zabrani, on ih je izručio pogubljenju.
Izaija 34,3Njihovi mrtvi bit će pobacani u neredu, s njihovih će se lješeva uzdizati smrad, a planine će oblijevati njihova krv.
Izaija 34,4Sva će se vojska nebesa rastvoriti, nebesa bit će savijena kao jedan dokument, a sva njihova vojska past će kao što pada lišće s loze i ono s masline.
Izaija 34,5Moj mač, reče Gospodin, pijan je u nebesima. Evo se obara na Edom, na narod koji sam posvetio jednom kažnjavanju.
Izaija 34,6Mač GOSPODOV je pun krvi, nasićen masnoga, krvi janjaca i jaraca, masnih bubrega ovnovskih, jer ima za GOSPODA jedna *žrtva iz Bosre, jedan veliki pokolj u zemlji Edom.
Izaija 34,7U isto vrijeme past će bivoli, junci i bikovi: njihova će se zemlja opiti krvlju, prašina će tu biti puna masnog.
Izaija 34,8To je za GOSPODA jedan dan osvete, to je godina računa u sporu sa *Sionom.
Izaija 34,9Potoci Edoma bit će promijenjeni u smolu, a prašina u sumpor. Ova će zemlja postati goruća smola,
Izaija 34,10koja se ne gasi ni noću ni danju, dim će se otud dizati neprestano: iz doba u doba, on će ostajati pustinjom, nikad više tuda se neće proći.
Izaija 34,11Bit će to pokrajina sovuljaga i ježeva, kukuvija i gavran tu će stanovati. Gospodin dat će da tuda prođe visak praznine s libelom kaosa .
Izaija 34,12Plemenitaši neće tu više proglašavati kralja, svi će poglavari nestati.
Izaija 34,13U njihovim tvrđavama nicat će kupine, u njihovim utvrdama, koprive i čkalj. Bit će to brlog šakalima, gnijezdo za nojeve.
Izaija 34,14Divlje mačke tu će susretati hijene, satiri će se tu dovikivati. I ondje će se smjestiti Lilit : ona će tu nalaziti spokoj.
Izaija 34,15To će ondje zmija praviti svoje gnijezdo, nositi, leći svoja jaja i izlijegati ih pod svojom zaštitom. Tamo će također skupljati se lješinari, svaki sa svojim sudrugom.
Izaija 34,16Potražite u knjizi GOSPODOVOJ : ”Nitko između njih neće nedostajati, nitko se neće zabrinuti za svog sudruga, jer usta Gospodinova su koja daju zapovijed, njegov je duh taj koji ih sakuplja.
Izaija 34,17On sam, on je bacio kocku za svakog od njih, a njegova ruka im je podijelila zemlju po konopu. Za uvijek, oni će ju posjedovati, iz doba u doba, oni će tu boraviti.“
Isaija 34,1Pristupite, narodi, da čujete; pazite, narodi; neka čuje zemlja i što je u njoj, vasiljena i što se god rađa u njoj.
Isaija 34,2Jer se Gospod razgnjevio na sve naredbe, i razljutio se na svu vojsku njihovu, zatrće ih, predaće ih na pokolj.
Isaija 34,3I pobijeni njihovi baciće se, i od mrtvaca njihovijeh dizaće se smrad i gore će se rasplinuti od krvi njihove.
Isaija 34,4I sva će se vojska nebeska rastopiti, i saviće se nebesa kao knjiga, i sva vojska njihova popadaće kao što pada list s vinove loze i kao što pada sa smokve.
Isaija 34,5Jer je opojen na nebu mač moj, evo, sići će na sud na Edomce i na narod koji sam prokleo da se zatre.
Isaija 34,6Mač je Gospodnji pun krvi i tovan od pretiline, od krvi jagnjeće i jaričje, od pretiline bubrega ovnujskih; jer Gospod ima žrtvu u Vosoru i veliko klanje u zemlji Edomskoj.
Isaija 34,7I jednorozi će sići s njima i junci s bikovima; zemlja će se njihova opiti od krvi i prah će njihov utiti od pretiline.
Isaija 34,8Jer će biti dan osvete Gospodnje, godina plaćanja, da bi se osvetio Sion.
Isaija 34,9I potoci će se njezini pretvoriti u smolu, i prah njezin u sumpor, i zemlja će njihova postati smola razgorjela.
Isaija 34,10Neće se gasiti ni noću ni danju, dovijeka će se dizati dim njezin, od koljena do koljena ostaće pusta, niko neće prelaziti preko nje dovijeka.
Isaija 34,11Nego će je naslijediti gem i ćuk, sova i gavran naseliće se u njoj, i Gospod će rastegnuti preko nje uže pogibli i mjerila pustoši.
Isaija 34,12Plemiće njezine zvaće da caruju, ali neće biti nijednoga, i svi će knezovi njezini otići u ništa.
Isaija 34,13I trnje će izniknuti u dvorima njihovijem, kopriva i čkalj u gradovima njihovijem, i biće stan zmajevima i naselje sovama.
Isaija 34,14I sretaće se divlje zvijeri s buljinama, aveti će se dovikivati, ondje će se naseliti vještice i naći počivalište.
Isaija 34,15Ondje će se gnijezditi ćuk i nositi jaja i leći ptiće i sabirati ih pod sjen svoj; ondje će se sastajati i jastrebovi jedan s drugim.
Isaija 34,16Tražite u knjizi Gospodnjoj i čitajte, ništa od ovoga neće izostati i nijedno neće biti bez drugoga; jer što kažem, on je zapovjedio, i duh će ih njegov sabrati.
Isaija 34,17Jer im on baci ždrijeb, i ruka njegova razdijeli im zemlju užem, i njihova će biti dovijeka, od koljena do koljena nastavaće u njoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje