Tražilica


Izaija 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 35,1Neka se raduje pustinja i pustoš, neka se veseli pustara i neka procvjeta kao livade šafranove!
Izaija 35,2Neka cvate punim cvatom jest, neka se veseli, raduje i popijeva! Krasota Libanona dat će joj se, sjaj Karmela i ravnice Šarona; oni će gledati krasotu Gospodnju, sjaj Boga našega.
Izaija 35,3Zato ojačajte klonule ruke i otvrdnite iznemogla koljena!
Izaija 35,4Recite onima, koji su duhom klonuli: "Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaš, osveta dolazi, plaća Božja, on će sam doći, da vas otkupi."
Izaija 35,5Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvorit će se.
Izaija 35,6Kao jelen skakat će tada hrom čovjek, jezik će nijemoga klicati, jer će u pustinji tada provreti vode i u pustari potoci.
Izaija 35,7Žedno će tlo postati jezerom, i zemlja sasušena vodenim izvorima. Gdje su čagalji stanovali u svojemu logu, izrast će trava, trska i rogoz.
Izaija 35,8Ondje će biti nasip i put: "zvat će se "Sveti put". Ni jedan nečist ne smije na njega stupiti; samo će njima pripadati, i nevješti neće na njemu zalutati.
Izaija 35,9Neće ondje biti lavova, niti će ljuta zvijer ići po njemu. Tako što neće se ondje naći, samo otkupljeni smiju ondje hoditi.
Izaija 35,10Otkupljeni od Gospoda vratit će se po njemu i doći će u Sion pjevajući. Glavu će njihovu obasjavati radost vječna, veselje i radost prate ih, briga i uzdisanje bježe.
Izaija 35,1 Nek` se uzraduje pustinja, zemlja sasušena, neka kliče stepa, nek` ljiljan procvjeta.
Izaija 35,2Nek` bujno cvatom cvate, da, neka od veselja kliče i nek` se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Jahvinu, divotu Boga našega.
Izaija 35,3Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava!
Izaija 35,4Recite preplašenim srcima: "Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da nas spasi!
Izaija 35,5Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti,
Izaija 35,6tad će hromi skakati k`o jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci,
Izaija 35,7sažgana će zemlja postat` jezero, a tlo žedno - izvori. U brlozima gdje ležahu čaglji izrast će rogoz i trska.
Izaija 35,8Bit će ondje čista cesta, a zvat će se Sveti put: nitko nečist njime neće proći, bezumnici njime neće lutati.
Izaija 35,9Ondje neće više biti lava, nit` će onud zvijer prolaziti, već će hodit` samo otkupljeni,
Izaija 35,10vraćati se otkupljenici Jahvini. Doći će u Sion kličuć` od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.
Izaija 35,1Nek se raduju, pustinja i zemlja sasušena, nek stepa kliče i kiti se cvijećem,
Izaija 35,2Nek se polja odjenu cvijećem, nek skače i pleše i kliče od radosti! Slava Libana njoj je dana, raskoš Karmela i Šarona i vidjeće slavu GOSPODOVU, veličanstvenost našeg Boga.
Izaija 35,3Učinite snažnim ruke umorne, učinite čvrstim koljena klecajuća,
Izaija 35,4recite onima koji se izluđuju: Budite snažni, ne bojte se. Evo vašeg Boga: to je osveta što dolazi, naknada Božja. On sam dolazi vas spasiti.
Izaija 35,5Tada, slijepe će oči progledati, i uši će se gluhe otvoriti.
Izaija 35,6Tada, šepavi će poskakivati kao jelen, a nijema usta klicat će od radosti. Vode će izvirati u pustinji, potoci u stepi.
Izaija 35,7Spržena zemlja će se promijeniti u jezro, pokrajina žeđi u izvore pršteće. U jazbini gdje leži šakal, trava će postati trstika i papirus .
Izaija 35,8Ondja, izgradit će se jedna cesta, koja će se zvati svetim putem. *Nečisti neće tuda prolaziti. će putove -, a nerazumni neće tu dolaziti sklanjati se.
Izaija 35,9Neće se tu susretati lava, nikakva krvožedna zvijer neće tu prilaziti Oni koji pripadaju Gospodinu krenut će tom cestom.
Izaija 35,10Oni će se vratiti, oni koje je GOSPOD otkupio, oni će stići na*Sion uz usklike radosti. Na njihovim licima, jedna bezgranična radost! Veselje i radost doći će im u susret, tuga i žalost pobjeći će. (usp. 2Krlj 18.13, 17-37)
Isaija 35,1Radovaće se tome pustinja i zemlja sasušena, veseliće se pustoš i procvjetati kao ruža.
Isaija 35,2Procvjetaće obilno, i veseliće se radujući se i popijevajući; slava Livanska daće joj se i krasota Karmilska i Saronska; ta će mjesta vidjeti slavu Gospodnju krasotu Boga našega.
Isaija 35,3Ukrijepite klonule ruke, i koljena iznemogla utvrdite.
Isaija 35,4Recite onima kojima se srce uplašilo: ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašega; osveta ide, plata Božija, sam ide, i spašće vas.
Isaija 35,5Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvoriće se.
Isaija 35,6Tada će hromac skakati kao jelen, i jezik nijemoga pjevaće, jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj.
Isaija 35,7I suho će mjesto postati jezero, i zemlja sasušena izvori vodeni, u stanu zmajevskom, po ložama njihovijem, biće trava, trska i sita.
Isaija 35,8I ondje će biti nasap i put, koji će se zvati sveti put; neće ići po njemu nečisti, nego će biti za njih; ko uzide njim, ni lud neće zaći.
Isaija 35,9Neće ondje biti lava, i ljuta zvijer neće ići po njemu, niti će se ondje naći, nego će hoditi izbavljeni.
Isaija 35,10I koje iskupi Gospod, vratiće se i doći će u Sion pjevajući, i vječna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bježaće.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje