Tražilica


Sefanija 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Sefanija 2,1Skupite se! Jest, skupite se, narode, koji se nikada više ne može ljubiti! - :
Sefanija 2,2Prije nego se ispuni odluka - kao pljeva prođe dan - prije nego još dođe na vas plameni gnjev Gospodnji, prije nego još dođe na vas dan gnjeva Gospodnjega.
Sefanija 2,3Tražite Gospoda, svi ponizni u zemlji, koji izvršujete zakon njegov! Težite za pravednošću! Nastojte oko poniznosti! Može biti da nađete zaklon na dan gnjeva Gospodnjega!
Sefanija 2,4Jest, Gaza će postati pustinja, i Aškelon će opustjeti. Ašdod će se odagnati u po bijela lana, Ekron će se iz temelja razrušiti.
Sefanija 2,5Teško vama, stanovnici krajeva na moru, narode Krećana! Riječ Gospodnja dolazi proti vama: "Kanaane, zemlji Filistejaca! Ja ću te zatrti, da ne ostane više ni jedan stanovnik."
Sefanija 2,6Krajevi na moru bit će pašnjaci za pastire, torovi za ovce.
Sefanija 2,7Tada će ovi krajevi pripasti ostatku kuće Judine. Tamo će goniti stada. U kućama će Aškelon lijegati uveče, jer će ih pohoditi Gospod, Bog njihov, i okrenut će sudbinu njihovu.
Sefanija 2,8"Čuo sam rug Moabov, porugu Amonaca, kojima su ružili moj narod i razmetali se proti zemlji njegovoj.
Sefanija 2,9Zato, tako ja bio živ!" govori Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, "Moab će biti kao Sodoma, sinovi Amonovi kao Gomora: polje kopriva, rudnik soli, pustinja zauvijek! Ostatak naroda mojega oplijenit će ih. Preostatak naroda mojega posjedovat će ih."
Sefanija 2,10To će biti dio njihov za oholost njihovu, jer su ružili i razmetali se proti narodu Gospoda nad vojskama.
Sefanija 2,11Strašan će im biti Gospod; jer će istrijebiti sve bogove zemaljske. Tada će se klanjati njemu svi otoci naroda, svaki iz svojega mjesta.
Sefanija 2,12"I vi, Kušiti, bit ćete probodeni mačem mojim."
Sefanija 2,13Ruku svoju pružit će proti sjeveru i uništit će Asirsku. Ninivu će opustiti, da bude suha kao pustinja.
Sefanija 2,14U njoj će ležati stada, mnoge životinje svakojake. Čaplje i pelikani će stanovati na jabukama stupova. Sova će krečati u prozornim šupljinama. Gavran e sjediti na pragu, jer će se poskidati cedrovina.
Sefanija 2,15To je bučni grad, koji je stanovao u sigurnosti, koji je mislio: "Ja sam, i drugo je sve ništa." Kako je on postao pustinjom, brlogom zvjeradi! Tko prođe pokraj njega, zviždat će mu i mahati rukom svojom.
Sefanija 2,1 Saberite se, skupite, narode bestidni
Sefanija 2,2prije nego budete izgnani kao pljeva koja se u dan rasprši, prije nego stigne na vas plamen i gnjev Jahvin, prije nego stigne na vas dan gnjeva Jahvina.
Sefanija 2,3Tražite Jahvu, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Jahvina.
Sefanija 2,4Da, Gaza će postati pustinja, Aškelon pustoš. Ašdod u puklo podne bit će izgnan, Ekron iz temelja iščupan.
Sefanija 2,5Teško stanovnicima obale morske, narodu kretskome! Evo riječi Jahvine protivu vas: "Ja ću te poniziti, zemljo Filistejaca, uništit ću te, istrijebit ću sve tvoje stanovnike!
Sefanija 2,6I postat ćeš ispaša, pasište pastirsko i ograda za stado.
Sefanija 2,7I taj kraj pripast će u dio Ostatku doma Judina; tu će oni izvoditi blago na pašu; uvečer se odmarati u kućama aškelonskim, jer će ih pohoditi Jahve, Bog njihov, i on će promijeniti sudbinu njihovu.
Sefanija 2,8Čuo sam uvredu Moabovu i podrugivanja sinova Amonovih kad su vrijeđali moj narod i ponosili se zemljištem svojim.
Sefanija 2,9"Zato, života mi moga!" - riječ je Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova: "Moab će postati kao Sodoma i sinovi Amonovi kao Gomora: polje obraslo koprivom, hrpa soli pustoš dovijeka. Ostatak moga naroda oplijenit će ih, preostatak moga naroda zaposjest će ih.
Sefanija 2,10To će biti cijena za njihovu oholost jer su se uznosili i rugali narodu Jahve nad Vojskama.
Sefanija 2,11Za njih će Jahve biti strašan: kad uništi sve bogove zemaljske, pred njim će se pokloniti - svaki na svojoj zemlji - svi otoci naroda.
Sefanija 2,12I vi, Etiopljani: "Vi ćete biti probijeni mojim mačem.
Sefanija 2,13Zatim će svoju ruku dići protiv Sjevera i razrušit će zemlju asirsku, od Ninive će pustoš učiniti, suhu pustoš kao pustinja.
Sefanija 2,14Usred nje će stado ležati, zvijeri svakojake; čaplje i pelikani počivat će noću na glavicama stupova, sova će hukati na prozoru, gavran graktati na pragu.
Sefanija 2,15To li je veseli grad koji je stolovao u miru, koji je u svom srcu govorio: "Ja, i jedino ja!" Gledaj! Postade razvalina, brlog zvjerinji! Svi koji pokraj njega prolaze zvižde i mašu rukama.
Sofonija 2,1Skupljate se, okupite se, o vi narodi bez srama,
Sofonija 2,2prije no što stigne odluka i što dan bude otpuhnut kao pljeva; prije no na vas dođe žestina gnjeva GOSPODOVOG, prije nego dođe na vas dan gnjeva GOSPODOVOG.
Sofonija 2,3Tražite GOSPODA, vi svi ponizni na zemlji, koji primjenjuju pravdu koju je on uspostavio; možda ćete vi biti u zaklonu u dan gnjeva GOSPODOVOG.
Sofonija 2,4Gaza će biti napuštena, Aškelon opustošen, Ašdod, u sred podneva, bit će istjeran, a Ekron bit će iskorijenjen.
Sofonija 2,5Nesreća vama, stanovnici saveza morskog, narode kretski; Riječ je GOSPODOVA protiv vas, Kanaana, zemlje Filistinske: Ja ću ti uništiti grijeh stanovnika.
Sofonija 2,6Morski savez bit će pretvoren u pašnjake, u pašnjake za pastire, u zabrane za stada;
Sofonija 2,7a, savez će pripadati onom što ostane od kuće Judine; oni će dovoditi na ispašu u ta mjesta, na večer, oni će se odmarati u domovima Aškelonovim, jer GOSPOD njihov Bog posredovat će u njihovu korist i on će promijeniti njihovu sudbinu.
Sofonija 2,8Ja sam čuo uvrede moabske, sarkazam sinova Amonovih, one koji vrijeđahu moj narod i povečavaše se na račun njegove teritorije.
Sofonija 2,9To je zašto, tako mi života! - proročanstvo GOSPODA sve- mogućeg, Boga Izraelovog - Moab postat će kao Sodoma, a sinovi Amonovi kao Gomora: jedno područje trnja, jedan rudnik soli, jedan zemlja zauvijek opustošena. Ono što ostane od mog puka njih će opljačkati, ono što istraje od mojeg naroda naslijedit će ga.
Sofonija 2,10Evo što će oni primiti za svoju oholost, jer su uvrijedili puk GOSPODA, svemogućeg i povećavali se na njegov trošak.
Sofonija 2,11GOSPOD će se pokazati strašan glede njih, on će oboriti sve bogove zemaljske, i svi najudaljeniji narodi klanjat će se pred njim, svaki na svom tlu.
Sofonija 2,12I vi također, Nubijci ! - Moj ih je mač probio.
Sofonija 2,13On će pružiti ruku protiv Sjevera i učiniti da propadne Asur. On će učiniti od Ninive jednu pustu zemlju, bezvodnu kao pustinja;
Sofonija 2,14usred nje počivat će stada i životinje svih vrsta: sova kao i jež provodit će noći u njenim zaglavcima, čut će se hukanje na prozoru. Od praga, bit će to ruševine, cedrove grede su ogoljene.
Sofonija 2,15Takav će biti grad radosni koji stolovaše u spokoju, onaj koji sam u sebi govoriše: ” Ja i nitko drugi!“ Kako li je on postao jedna pusta zemlja, jedna jazbina za zvijeri? Ako tkogod prođe blizu njega zazviždi i mahne rukom .
Sofonija 2,1Saberite se, saberite se, narode nemili,
Sofonija 2,2Dok nije izašao sud, i dan prošao kao pljeva, dok nije došao na vas ljuti gnjev Gospodnji, dok nije došao na vas dan gnjeva Gospodnjega.
Sofonija 2,3Tražite Gospoda svi koji ste krotki u zemlji, koji činite što je naredio; tražite pravdu, tražite krotost, eda biste se sakrili na dan gnjeva Gospodnjega.
Sofonija 2,4Jer će se Gaza ostaviti i Askalon će opustjeti; Azot će se odagnati u podne i Akaron će se iskorijeniti.
Sofonija 2,5Teško onima koji žive po bregovima morskim, narodu Heretejskom: riječ je Gospodnja na vas, Hanane, zemljo Filistejska, ja ću te zatrti da ne bude stanovnika u tebi.
Sofonija 2,6I bregovi će morski biti stanovi i jame pastirske i torovi za stada.
Sofonija 2,7I taj će kraj biti ostatku doma Judina; ondje će pasti; u domovima će Askalonskim lijegati uveče; jer će ih pohoditi Gospod Bog njihov i povratiti roblje njihovo.
Sofonija 2,8Čuo sam rug Moavov i ukore sinova Amonovijeh kojima ružiše moj narod, i raširiše se preko međa njihovijeh.
Sofonija 2,9Zato, tako ja bio živ, govori Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev, Moav će biti kao Sodom i sinovi Amonovi kao Gomor, mjesto koprivama, i slanica i vječna pustoš: ostatak naroda mojega oplijeniće ih, i koji ostanu od naroda mojega naslijediće ih.
Sofonija 2,10To će im biti za ponositost njihovu; jer ružiše narod Gospoda nad vojskama i podizaše se na nj.
Sofonija 2,11Strašan će im biti Gospod, jer će istrijebiti sve bogove zemaljske, i njemu će se klanjati svaki iz svojega mjesta, sva ostrva narodna.
Sofonija 2,12I vi, Etiopljani, bićete pobijeni mačem mojim.
Sofonija 2,13I dignuće ruku svoju na sjever, i zatrće Asirisku, i Nineviju će opustiti da bude suha kao pustinja.
Sofonija 2,14I u njoj će ležati stada, svakojako zvijerje između naroda, i gem i ćuk noćivaće na dovratnicima njezinijem; glasom će pjevati na prozorima; pustoš će biti na pragovima; jer će se poskidati kedrovina.
Sofonija 2,15Taki će biti veseli grad, koji sjedi bez brige, koji govori u srcu svom: ja sam, i osim mene nema drugoga. Kako opustje! posta loža zvijerju! Ko god prođe mimo nj zviždaće i mahati rukom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje