Tražilica


Matej 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 11,1Kad je Isus bio svršio ove pouke dvanaestorici učenika svojih, otide odatle dalje, da uči i propovijeda po tamošnjim gradovima.
Matej 11,2Kad je Ivan u tamnici čuo o djelovanju Kristovu, posla dvojicu učenika svojih
Matej 11,3I upita ga: "Jesi li ti onaj, koji ima doći, ili drugoga da čekamo?"
Matej 11,4Isus im odgovori: "Idite i javite Ivanu, što čujete i vidite: "
Matej 11,5Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se navješćuje Radosna vijest.
Matej 11,6Blagoslovljen je onaj, kome ja nisam povod spoticanja!"
Matej 11,7Kad oni odoše, reče Isus mnoštvu naroda o Ivanu: "Što ste izašli u pustinju? Da vidite zar trsku, koju ljulja vjetar tamo i vamo?
Matej 11,8Ili što ste izašli? Da vidite zar čovjeka u mekim haljinama? Ne, ljudi, koji nose meke haljine, na kraljevskim su dvorima
Matej 11,9Što ste dakle izišli? Da vidite zar proroka? Da, ja vam kažem, više nego proroka.
Matej 11,10On je onaj, o kojem stoji pisano:, Eto, ja šaljem glasnika svojega pred tobom, da pripravi put tvoj pred tobom.,
Matej 11,11Zaista, kažem vam: "Između onih, koji su rođeni od žene, nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ipak je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega.
Matej 11,12Od dana Ivana Krstitelja do sada trpi kraljevstvo nebesko silu, i silnici gledaju da ga ugrabe.
Matej 11,13Jer su svi proroci i zakon do Ivana proricali o tom.
Matej 11,14A on je, ako hoćete prihvatiti, Ilija, koji ima doći
Matej 11,15Tko ima uši, neka čuje!
Matej 11,16S kim da prispodobim ovaj rod? On je kao djeca, što sjede na trgu i dovikuju drugima: "
Matej 11,17, Mi smo vam zasvirali, i vi nijeste igrali; mi smo tužaljke zapjevali, i vi nijeste plakali.,
Matej 11,18Ivan je došao: "on nije jeo i nije pio; i reklo se je: "On je opsjednut od đavla.
Matej 11,19Sin čovječji došao je, on jede i pije, i kaže se: "Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinicima i grješnicima! Ali mudrost opravdaše djela njezina."
Matej 11,20Tada uze koriti gradove, u kojima su se bila dogodila mnoga čudesa njegova, a koji se ipak nijesu bili obratili.
Matej 11,21"Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido, jer da bi se bila dogodila u Tiru i Sidonu čudesa, što su se dogodila u vama, oni bi već davno bili činili pokajanje u vreći i pepelu.
Matej 11,22Ali vam kažem: "Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda negoli vama.
Matej 11,23I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do nebesa podići? U podzemni svijet sići ćeš, jer da bi se bila u Sodomi dogodila čudesa, što su se dogodila u tebi, stajala bi još do današnjega dana.
Matej 11,24Ali vam kažem: "Zemlji Sodomi lakše će biti u dan suda negoli tebi."
Matej 11,25U ono vrijeme progovori Isus i reče: "Slavim te, Oče, Gospodine neba i zemlje, što si ovo skrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima.
Matej 11,26Da, Oče, tako je bilo tebi milo.
Matej 11,27Sve je meni predano od Oca mojega. Nitko ne pozna Sina, nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca, nego jedino Sin i onaj, kojemu to Sin hoće objaviti.
Matej 11,28Dođite k meni svi, koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.
Matej 11,29Uzmite jaram moj na sebe i učite se od mene; jer sam ja krotak i ponizan srcem naći ćete pokoj dušama svojim.
Matej 11,30Jer je jaram moj blag i breme moje lagano."
Matej 11,1 Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima.
Matej 11,2A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike
Matej 11,3da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?
Matej 11,4Isus im odgovori: "Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli:
Matej 11,5Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.
Matej 11,6I blago onom tko se ne sablazni o mene.
Matej 11,7Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?
Matej 11,8Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima.
Matej 11,9Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka.
Matej 11,10On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.
Matej 11,11Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!
Matej 11,12A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe.
Matej 11,13Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.
Matej 11,14Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći.
Matej 11,15"Tko ima uši, neka čuje.
Matej 11,16"A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:
Matej 11,17`Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.`
Matej 11,18"Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: `Ðavla ima.`
Matej 11,19Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: `Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!` Ali opravda se Mudrost djelima svojim.
Matej 11,20Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše:
Matej 11,21"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili.
Matej 11,22Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.
Matej 11,23"I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas.
Matej 11,24Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.
Matej 11,25U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
Matej 11,26Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
Matej 11,27Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.
Matej 11,28"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
Matej 11,29Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.
Matej 11,30Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.
Matej 11,1No, kad Isus bi završio davati te upute svojim dvanaesterim učenicima, on pođe otuda poučavati i propovijedati po njihovim gradovima. (Lk7.18-35 )
Matej 11,2A Ivan, u svom zatvoru, bijaše čuo govoriti o djelima Kristovim. On posla pitati ga po svojim učenicima:
Matej 11,3` Jesi li ti Onaj koji treba doći ili mi trebamo čekati jednog drugog? `
Matej 11,4Isus im odgovori: `Idite izvijestiti Ivana o onome što čujete i vidite:
Matej 11,5slijepci ponovo vide, i hromi hodaju pravo, *leprozni su očišćeni i gluhi čuju, mrtvi uskrsavaju i Dobra Vijest je objavljena siromašnima;
Matej 11,6a sretan je onaj koji ne bude pao zbog mene !`
Matej 11,7Kad oni odoše, Isus poče govoriti mnoštvu o Ivanu: ` Što ste išli gledati u pustinji? Jednu trstiku zanjihanu vjetrom?
Matej 11,8Dakle, što ste išli vidjeti? Jednog čovjega odjevenog u otmjeno odijelo? Ali, oni koji nose otmjena odijela u kraljevskim su nastambama.
Matej 11,9Dakle, što ste išli vidjeti? Jednog *proroka? Da, ja vam to kažem, i više no proroka.
Matej 11,10To je onaj o kojem je pisano: Evo, ja šaljem svog glasonošu pred tobom; on će pripraviti tvoj put pred tobom.
Matej 11,11Uistinu, ja vam to kažem, među onima koji su rođeni od jedne žene, nije se podigao već od Ivana Krstitelja; a ipak, najmanji u *kraljevstvu nebeskom veći je od njega.
Matej 11,12Od dana Ivana Krstitelja sve do sada, kraljevstvo je nebesko silovito napadano; silni su oni koji ga prigrabljuju.
Matej 11,13Svi su proroci naime, kao i Zakon, prorokovali sve do Ivana.
Matej 11,14On je, ako hoćete razumjeti, Ilija koji treba doći.
Matej 11,15Onaj koji ima uši, neka čuje!
Matej 11,16Kome ću ja prispodobiti ovo pokoljenje? Ono je usporedivo djeci koja sjede na trgovima, koja se obraćaju jedna drugoj:
Matej 11,17Mi smo vam svirali frulom, a vi niste plesali! Mi smo vam zapjevali jednu pjesmu žalobnu, a vi se niste u prsa lupali!
Matej 11,18Naime, Ivan je došao, on ne jede niti pije, a govori se: On je izgubio glavu.
Matej 11,19*Sin čovjekov je došao, on jede i pije, a govori se: Evo jednog proždrljivca i jednog pijanca, jednog prijatelja skupljača poreza i *grješnika! Ali, Mudrost je bila prepoznata poslije njegovih djela. ` (Mk 10.15; Lk 10.12-15 )
Matej 11,20Tada on poče grditi protiv gradova gdje bijaše večina njegovih čuda ostvarena, jer se oni ne bijahu obratili.
Matej 11,21Nesretan da si, ti, Korazine! Nesretna da si, ti, Betsaido ! Jer da čuda koja su se zbila kod vas bijahu u Tiru i Sidonu, ima već dugo vremena, pod pepelom i kostrijeti, oni bi se već bili obratili.
Matej 11,22Da, ja vam to kažem, u dan Suđenja, Tir i Sidom bit će suđeni s manje strogosti nego vi.
Matej 11,23A ti, Kafarnaume, hoćeš li biti uzdizan do neba? Ti ćeš sići u boravište mrtvih! Jer, da su se čuda koja su se zbila kod tebe dogodila u u Sodomi, ona bi postojala još i danas?
Matej 11,24Osim toga, ja vam to kažem, u dan Suđenja, zemlja Sodoma bit će suđena s manje strogosti nego vi. ` (Lk 10.21-22 )
Matej 11,25U ono vrijeme, Isus uze riječ i reče: ` Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, da si ovo skrio mudrima i razumnima i otkrio to malenima.
Matej 11,26Da, Oče, tako si ti postupio u svojoj dobrohotnosti.
Matej 11,27Sve mi je bilo predano po Ocu mom. Nitko ne poznaje Sina, osim ako to nije Otac, i nitko ne poznaje Oca, osim ako to nije Sin, i onaj kome to Sin ushtjedne otkriti.
Matej 11,28Dođite k meni, vi svi koji patite pod težinom tereta, i ja ću vam dati odmora.
Matej 11,29Uzmite na sebe jaram moj i sprimite moj nauk, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i vi ćete naći odmora dušama svojim.
Matej 11,30Da, moj je jaram lak za nositi a moj je teret neznatan. ` (Mk 2.23-28; Lk 6.1-5 )
Matej 11,1I kad svrši Isus zapovijesti dvanaestorici učenika svojijeh, otide odande dalje da uči i da propovijeda po gradovima njihovijem.
Matej 11,2A Jovan čuvši u tamnici djela Hristova posla dvojicu učenika svojijeh,
Matej 11,3I reče mu: jesi li ti onaj što će doći, ili drugoga da čekamo?
Matej 11,4A Isus odgovarajući reče im: idite i kažite Jovanu što čujete i vidite:
Matej 11,5Slijepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propovijeda se jevanđelje.
Matej 11,6I blago onome koji se ne sablazni o mene.
Matej 11,7A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu: šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vjetar?
Matej 11,8Ili šta ste izišli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskijem su dvorovima.
Matej 11,9Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka.
Matej 11,10Jer je ovo onaj za koga je pisano: eto, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.
Matej 11,11Zaista vam kažem: ni jedan između rođenijeh od žena nije izišao veći od Jovana Krstitelja; a najmanji u carstvu nebeskome veći je od njega.
Matej 11,12A od vremena Jovana Krstitelja dosad carstvo nebesko na silu se uzima, i siledžije dobijaju ga.
Matej 11,13Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana.
Matej 11,14I ako hoćete vjerovati, on je Ilija što će doći.
Matej 11,15Koji ima uši da čuje neka čuje.
Matej 11,16Ali kakav ću kazati da je ovaj rod? On je kao djeca koja sjede po ulicama i viču svojijem drugovima,
Matej 11,17I govore: svirasmo vam, i ne igraste; žalismo vam se, i ne jaukaste.
Matej 11,18Jer Jovan dođe, koji ni jede ni pije, a oni kažu: đavo je u njemu.
Matej 11,19Dođe sin čovječij, koji i jede i pije, a oni kažu: gle čovjeka izjelice i pijanice, druga carinicima i grješnicima. I opravdaše premudrost djeca njezina.
Matej 11,20Tada poče Isus vikati na gradove u kojima su se dogodila najveća čudesa njegova, pa se nijesu pokajali:
Matej 11,21Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su bila u vama, davno bi se u vreći i pepelu pokajali.
Matej 11,22Ali vam kažem: Tiru i Sidonu lakše će biti u dan strašnoga suda nego vama.
Matej 11,23I ti, Kapernaume! koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti: jer da su u Sodomu bila čudesa što su u tebi bila, ostao bi do današnjeg dana.
Matej 11,24Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj lakše biti u dan strašnoga suda nego tebi.
Matej 11,25U to vrijeme odgovori Isus, i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima.
Matej 11,26Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.
Matej 11,27Sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac; niti oca ko zna do sin i ako kome sin hoće kazati.
Matej 11,28Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.
Matej 11,29Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smjeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojijem.
Matej 11,30Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje