Tražilica


Luka 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 23,1Tada se diže sva skupština i dade ga odvesti k Pilatu.
Luka 23,2Ondje ga počeše tužiti: "Nađosmo, da ovaj buni narod naš, da zabranjuje plaćati porez caru, i izdaje se za Krista kralja."
Luka 23,3Pilat ga upita: "Jesi li ti kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš."
Luka 23,4Pilat izjavi glavarima svećeničkim i narodu: "Ja ne nalazim nikakve krivnje na ovome čovjeku."
Luka 23,5Ali oni ostadoše pri tom: "On buni svojom naukom narod po svoj zemlji judejskoj, počevši od Galileje do ovdje."
Luka 23,6Kad je to čuo Pilat, raspita se, je li on Galilejac.
Luka 23,7Kad doznade, da je iz područja Herodova, posla ga k Herodu, koji je onih dana također boravio u Jerusalemu.
Luka 23,8Herod se vrlo obradova, kad vidje Isusa, jer je odavno želio da ga vidi, jer je bio mnogo čuo za njega, i nadao se da će vidjeti od njega kakvo čudo.
Luka 23,9I tako ga stade pitati za mnogo što. Ali mu Isus ništa ne odgovori.
Luka 23,10Glavari svećenički i književnici stajali su pritom i tužili ga jednako.
Luka 23,11Tada mu se naruga Herod sa svojom pratnjom. Za porugu dade mu obući bijelu haljinu i posla ga tako natrag Pilatu.
Luka 23,12U taj se dan sprijateljiše Herod i Pilat, dok su prije bili neprijatelji.
Luka 23,13I Pilat sazva glavare svećeničke, članove visokoga vijeća i narod
Luka 23,14I reče im: "Dovedoste preda me ovoga čovjeka, jer da bun narod, Ja sam ga pred vama saslušao, ali nijesam dokazano našao nijedne od tužbi, što ih vi iznosite protiv ovoga čovjeka.
Luka 23,15isto tako ni Herod jer ga posla natrag nama. Eto, on nije ništa učinio, što zaslužuje smrt.
Luka 23,16Kaznit ću ga dakle i onda pustiti."
Luka 23,17O blagdanu morao im je pustiti jednoga uznika.
Luka 23,18Tada svi povikaše zajedno: "Uzmi ovoga! Pusti nam Barabu!"
Luka 23,19Ovaj je ležao u tamnici za nekakvu bunu u gradu i za neko umorstvo.
Luka 23,20A Pilat im opet progovori, je je htio pustiti Isusa.
Luka 23,21Ali su oni vikali: "Raspni ga, raspni!"
Luka 23,22On ih upita po treći put: "Pa što je on počinio zlo? Ja ne nalazim na njemu ništa, što bi zasluživalo smrt. Kaznit ću ga i onda pustiti."
Luka 23,23Ali su oni zahtijevali samo još žešće i glasnije, da se on raspne, i vika je njihova prodrla.
Luka 23,24Pilat odluči, da se udovolji i njihovu zahtjevu.
Luka 23,25Pusti im, koji je ležao a tamnici za bunu i za umorstvo, i koga su tražili. A Isusa žrtvova njihovoj volji,
Luka 23,26Dok su ga vodili, zaustaviše nekoga Simona iz Cirene, koji je dolazio iz polja i metnuše na njega križ, da ga nosi za Isusom.
Luka 23,27Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim, i žene, koje su za njim plakale i naricale.
Luka 23,28Isus se obazre na njih i reče: "Kćeri jerusalemske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za djecom svojom!
Luka 23,29Jer eto, doći će dani, kada će se reci: 'Blagoslovljene su nerotkinje, žene, koje ne rodiše i ne dojiše!'
Luka 23,30Tada će se dovikivati gorama: 'Padnite na nas!' i brežuljcima: 'Pokrijte nas!'
Luka 23,31Jer kad je tako zelenu drvetu, što će onda biti od suha?"
Luka 23,32S njim su vodili van još dva zločinca, da ih pogube.
Luka 23,33Kad dođoše na mjesto, koje se zove Lubanja, raspeše ga ondje. Isto tako zločince, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove.
Luka 23,34A Isus se je molio: "Oče, oprosti im; jer ne znadu, što čine!" Zatim razdijeliše haljine njegove bacivši na njih kocku.
Luka 23,35Narod je tu stajao i gledao. A članovi visokoga vijeća rugali su se: "Druge je spasio; neka sad spasi samoga sebe, ako je Pomazanik Božji, Izabranik."
Luka 23,36I vojnici mu se rugali, pristupali su k njemu i pružali mu ocat
Luka 23,37I govorili: "Ako si kralj židovski, spasi samoga sebe!"
Luka 23,38Nad njim je bio natpis napisan pismom grčkim, latinskim i hebrejskim: "Ovo je Kralj židovski."
Luka 23,39Jedan od zločinaca, što su visjeli na križu, hulio je na njega govoreći: "Zar nijesi ti Krist? Onda spasi samoga sebe i nas!"
Luka 23,40A drugi ga je korio i govorio: "Zar se ne bojiš Boga, kad i sam trpiš jednaku kaznu?
Luka 23,41Mi dakako s pravom; jer primamo pravednu kaznu za svoja djela, a ovaj nije ništa zlo počinio."
Luka 23,42Onda nastavi: "Isuse, spomeni me se, kad dođeš u kraljevstvo svoje!"
Luka 23,43On mu reče: "Zaista, kažem ti: Danas još bit ćeš s menom u raju!"
Luka 23,44Bilo je oko šeste ure, kad na svu zemlju pade tama, koja potraja do devete ure.
Luka 23,45Sunce pomrča, i zavjes hramski razdera se na dvoje.
Luka 23,46Tada povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" Ovo reče i izdahnu.
Luka 23,47Kad vidje satnik, što se dogodi, poče slaviti Boga i reče: "Zaista, ovaj je čovjek bio pravedan!"
Luka 23,48Sav narod, koji je došao ovome prizoru i vidio, što se zbilo udarao se u prsa i vraćao se kući.
Luka 23,49Svi znanci njegovi i žene, koje su išle za njim iz Galileje, stajali su u nekoj udaljenosti i gledali ovo.
Luka 23,50I bio je vijećnik po imenu Josip, plemenit i pravedan čovjek, koji je bio rodom iz Arimateje, grada u Judeji, i očekivao kraljevstvo Božje.
Luka 23,51On nije bio pristao na njihov zaključak i postupak.
Luka 23,52On ode k Pilatu i zamoli za tijelo Isusovo.
Luka 23,53Tada ga skide, obavi ga platnom i položi ga u grob u hridini, u koji još nitko nije bio položen.
Luka 23,54Bio je dan priprave, i subota je već osvitala.
Luka 23,55žene, koje su bile s njim došle iz Galileje, išle su zajedno i vidjele su grob i sahranu njegova tijela.
Luka 23,56Potom se vratiše i pripraviše mirise i pomasti. A subotu provedoše u miru po zakonu.
Luka 23,1 I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
Luka 23,2i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.
Luka 23,3Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!
Luka 23,4Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!
Luka 23,5No oni navaljivahu: "Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!
Luka 23,6Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac.
Luka 23,7Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
Luka 23,8A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo.
Luka 23,9Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao.
Luka 23,10A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko.
Luka 23,11Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.
Luka 23,12Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
Luka 23,13A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod
Luka 23,14te im reče: "Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete.
Luka 23,15A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.
Luka 23,16Kaznit ću ga dakle i pustiti.
Luka 23,17#
Luka 23,18I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!
Luka 23,19A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.
Luka 23,20Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.
Luka 23,21Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!
Luka 23,22On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti.
Luka 23,23Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
Luka 23,24Pilat presudi da im bude što ištu.
Luka 23,25Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.
Luka 23,26Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
Luka 23,27Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.
Luka 23,28Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.
Luka 23,29Jer evo idu dani kad će se govoriti: `Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.`
Luka 23,30Tad će početi govoriti gorama: `Padnite na nas!` i bregovima: `Pokrijte nas!`
Luka 23,31Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?
Luka 23,32A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
Luka 23,33I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
Luka 23,34A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
Luka 23,35Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!
Luka 23,36Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom
Luka 23,37govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!
Luka 23,38A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski.
Luka 23,39Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!
Luka 23,40A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?
Luka 23,41Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini.
Luka 23,42Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.
Luka 23,43A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!
Luka 23,44Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,
Luka 23,45jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
Luka 23,46I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.
Luka 23,47Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!
Luka 23,48I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.
Luka 23,49Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.
Luka 23,50I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan;
Luka 23,51on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje.
Luka 23,52Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
Luka 23,53Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.
Luka 23,54Bijaše dan Priprave; subota je svitala.
Luka 23,55A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.
Luka 23,56Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.
Luka 23,1I oni se svi digoše za odvesti ga pred Pilata.
Luka 23,2Tad ga oni stadoše optuživati ovim riječima: ` Mi smo našli da ovaj čovjek unosi smutnju u naš narod: on sprječava plaćanje poreza Cezaru i naziva sebe *Spasiteljem, kraljem.`
Luka 23,3Pilat ga ispitivaše: ` Jesi li ti kralj Židova? ` Isus mu odgovori: ` Ti si taj koji je to rekao. `
Luka 23,4Pilat reče *velikim svećenicima i mnoštvu: ` Ja ne nalazim ništa u ovog čovjeka što zaslužuje osudu. `
Luka 23,5Ali, oni uznastojaše govoreći: ` On pobunjuje narod poučavaj ući po svoj Judeji od Galileje sve dovde. `
Luka 23,6Na te riječi, Pilat upita da li je taj čovjek Galilejac
Luka 23,7i, doznavši da zavisi od Herodove vlasti, on ga posla ovom posljednjem koji se tih dana također nalazio u Jeruzalemu.
Luka 23,8Kad vidje Isusa, Herod se jako obradova, jer ga je već od prije dugo vremena želio vidjeti, zbog onoga što je čuo govoriti o njemu, i nadao se vidjeti kakvo čudo.
Luka 23,9On mu je postavljao mnoga pitanja, ali Isus ništa ne odgovori.
Luka 23,10*Veliki svećenici i pismoznalci koji bijahu ondje žestoko ga optuživaše.
Luka 23,11Herod u pratnji svoji stražara se odnošaše prezrivo spram njega i sprdaše se s njim; on ga odjenu u blještavu odjeću i vrati k Pilatu.
Luka 23,12Tog dana Herod i Pilat postadoše prijatelji, oni koji bijahu otprije neprijatelji. ( Iv 19.4)
Luka 23,13Pilat tada sazva velike svećenike, poglavare i narod
Luka 23,14i reče im: ` Vi ste mi doveli ovog čovjeka kao onog koji odvraća narod s pravog puta; no, ja sam prije vas pristupio ispitivanju njegovu i nisam našao ništa između djela ovog čovjeka, za koja ga optužujete, što bi zasluživalo osudu;
Luka 23,15ni Herod također, pošto nam ga je vratio. Tako nema ničeg u onome što je učinio, a što bi zasluživali smrt njegovu.
Luka 23,16Ja ću dakle njemu dosuditi jednu kaznu i osloboditi ga . ` ( Mt 27.1516;Mk 15.615; Iv 18.391916 )
Luka 23,18Oni svi zajedno povikaše: ` Pogubi njega a oslobodi nam Barrabasa. `
Luka 23,19Ovaj posljednji bijaše bačen u zatvor za jednu pobunu koja se zbila u gradu i za ubojstvo.
Luka 23,20Nanovo Pilat im se obrati s namjerom da oslobodi Isusa.
Luka 23,21Ali, oni se deraše: ` Razapni, razapni ga.`
Luka 23,22Po treći put, on im reče: ` Koje je dakle, zlo napravio ovaj čovjek? Ja u njemu ne nalazim ništa što bi zasluživalo smrt. Ja ću dakle njemu dosuditi jedno kažnjavanje i oslobodit ću ga. `
Luka 23,23Ali, oni ustrajaše uz snažne povike, a njihova galama postajaše sve jača.
Luka 23,24Tada Pilat odluči da im zadovolji molbu.
Luka 23,25On oslobodi onoga koji bijaše bačen u zatvor zbog pobune, onog kojeg oni iskaše; glede Isusa, njega predade njihovoj volji. ( Mt 27.32; Mk 15.21)
Luka 23,26Dok ga odvodiše, oni uzeše stanovitog Šimuna iz Cirene koji dolažaše iz polja, i natovariše mu križ za nositi ga iza Isusa.
Luka 23,27On bijaše praćen od velikog mnoštva naroda, i među ostalim, ženama koje se udaraše u grudi i žališe nad njim.
Luka 23,28Isus se okrenu prema njima i reče im: ` Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom, već plačite nad vama samima i nad svojom djecom.
Luka 23,29Jer, evo dolaziti dana kad će se govoriti: Sretne žene nerotkinje i one koje ne rađaju niti doje.
Luka 23,30Tad će se stati govoriti planinama: Padnite na nas, i brdima: sakrijte nas.
Luka 23,31Jer, postupa li se tako sa zelenim drvetom, što li će biti sa suhim drvetom? `
Luka 23,32Vodiše, također druge, dva zločinca, za pogubiti ih s njim. ( Mt 27.3344; Mk 15.2232; Iv 19.1724)
Luka 23,33Kad stigoše u mjesto zvano ` Lubanja `, oni ga ondje razapeše kao i ona dva zločinca, jedno na desno, drugog na lijevo.
Luka 23,34Isus govoraše: ` Oče, oprosti im, jer oni ne znaju što čine. `A, za podijeliti njegovu odjeću, oni ždrijebaše.
Luka 23,35Narod ostajaše gledati ga; poglavari, oni, izrugivaše se; oni govoraše: ` On je spašavao druge. Nek spasi sebe samog ako je *Spasitelj Božji, Izabranik! `
Luka 23,36Vojnici se također sprdaše s njim: prilazeći mu oni mu nudeći octa, rekoše: ` Ako si kralj Židova, spasi sebe samog. `
Luka 23,38Bijaše ondje također jedan natpis iznad njega: ` Ovo je kralj Židova. `
Luka 23,39Jedan od razapetih zločinaca ga vrijeđaše: ` Nisi li ti Spasitelj? Spasi sebe i nas također! `
Luka 23,40Ali, drugi preuze govoreći: ` Ti se čak ni Boga ne bojiš, ti koji trpiš istu muku!
Luka 23,41Za nas, ovo je pravedno, mi primamo ono što su naša djela zaslužila; ali, on nije ništa zlo učinio. `
Luka 23,42I on govoraše: ` Isuse, sjeti se mene kad budeš došao kao kralj. `
Luka 23,43Isus mu odgovori: ` Uistinu, ja ti ovo kažem, danas, ti ćeš biti sa mnom u raju . ` ( Mt 27.4556; Mk 15.3341; Iv 19.2830)
Luka 23,44Bijaše gotovo podne i bijaše tmina na cijeloj zemlji sve do tri sata,
Luka 23,45sunce bijaše nestalo. Tada zavjesa *svetišta rastrga se po sredini;
Luka 23,46Isus ispusti snažan krik; on reče: ` Oče, u tvoje ruke, ja predajem duh svoj. I, na te riječi, on izdahnu.
Luka 23,47Vidjevši što se bijaše dogodilo, centurion iskaza slavu Bogu govoreći: ` Sigurno, ovaj čovjek bijaše pravednik. `
Luka 23,48I svi ljudi koji se bijahu sakupili za ovaj prizor, pri pogledu na ono što se bijaše dogodilo, vraćaše se i lupaše u grudi.
Luka 23,49Svi njegovi blisku držaše se na odstojanju i gledaše, kao i žene koje ga slijeđaše još iz Galileje. ( Mt 27.5761; Mk 15.4247; Iv 19.3842)
Luka 23,50Tad naiđe jedan čovjek imenom Josip, član savjeta, dobar i pravedan čovjek:
Luka 23,51on ne bijaše dao svoj pristanak ni za njihov naum, ni za njihova djela. Podrijetlom iz Arimateje, židovskog grada, on očekivaše *vladavinu Božju.
Luka 23,52Taj čovjek ode pronaći Pilata i zatraži tijelo Isusovo.
Luka 23,53On ga spusti s križa, ovi jednim pokrovom i stavi u jedan grob uklesan u stijeni gdje još nitko ne bijaše stavljen.
Luka 23,54Bijaše to dan priprema i *šabat se približavaše.
Luka 23,55Žene koje ga bijahu pratile od Galileje slijeđaše Josipa; one gledaše grob i kako tijelo bijaše položeno.
Luka 23,56Potom se one vratiše i pripravljaše mirise i mirisne tvari. ( Mt 228.19; Mk 16.18; Iv 20.110) Tijekom *šabata, one paziše odmor prema zapovijedi.
Luka 23,1I ustavši njih sve mnoštvo odvedoše ga k Pilatu.
Luka 23,2I počeše ga tužiti govoreći: ovoga nađosmo da otpađuje narod naš, i zabranjuje davati ćesaru danak, i govori da je on Hristos car.
Luka 23,3A Pilat ga zapita: ti li si car Judejski? A on odgovarajući reče mu: ti kažeš.
Luka 23,4A Pilat reče glavarima svešteničkijem i narodu: ja ne nalazim nikakve krivice na ovom čovjeku.
Luka 23,5A oni navaljivahu govoreći: on buni ljude učeći po svoj Judeji počevši od Galileje dovde.
Luka 23,6A Pilat čuvši za Galileju zapita: zar je on Galilejac?
Luka 23,7I razumjevši da je iz područja Irodova posla ga Irodu, koji također bijaše u Jerusalimu onijeh dana.
Luka 23,8A Irod vidjevši Isusa bi mu vrlo milo; jer je odavno željeo da ga vidi, jer je mnogo slušao za njega, i nadaše se da će vidjeti od njega kako čudo.
Luka 23,9I pita ga mnogo koje za što; ali mu on ništa ne odgovori.
Luka 23,10A glavari sveštenički i književnici stajahu, i jednako tužahu ga.
Luka 23,11A Irod osramotivši ga sa svojijem vojnicima, i narugavši mu se, obuče mu bijelu haljinu, i posla ga natrag Pilatu.
Luka 23,12I u taj se dan pomiriše Pilat i Irod među sobom; jer prije bijahu u zavadi.
Luka 23,13A Pilat sazvavši glavare svešteničke i knezove i narod
Luka 23,14Reče im: dovedoste mi ovoga čovjeka kao koji narod otpađuje, i eto ja ga pred vama ispitah, i ne nalazim na ovom čovjeku nijedne krivice što vi na njega govorite;
Luka 23,15A ni Irod, jer sam ga slao k njemu; i eto se ne nalazi ništa da je učinio što bi zasluživalo smrt.
Luka 23,16Dakle da ga izbijem pa da pustim.
Luka 23,17A trebaše o svakom prazniku pashe da im pusti po jednoga sužnja.
Luka 23,18Ali narod sav povika govoreći: uzmi ovoga, a pusti nam Varavu;
Luka 23,19Koji bijaše bačen u tamnicu za nekakvu bunu učinjenu u gradu i za krv.
Luka 23,20A Pilat opet reče da bi on htio pustiti Isusa.
Luka 23,21A oni vikahu govoreći: raspni ga, raspni.
Luka 23,22A on im treći put reče: kakvo je dakle on zlo učinio? ja ništa na njemu ne nađoh što bi zasluživalo smrt; daklem da ga izbijem pa da pustim.
Luka 23,23A oni jednako navaljivahu s velikom vikom, i iskhahu da se on razapne; i nadvlada vika njihova i glavara svešteničkijeh.
Luka 23,24I Pilat presudi da bude kao što oni ištu.
Luka 23,25I pusti onoga što iskahu, koji bješe bačen u tamnicu za bunu i za krv; a Isusa ostavi na njihovu volju.
Luka 23,26I kad ga povedoše, uhvatiše nekoga Simona Kirinca koji iđaše iz polja, i metnuše na njega krst da nosi za Isusom.
Luka 23,27A za njim iđaše mnoštvo naroda i žena, koje plakahu i naricahu za njim.
Luka 23,28A Isus obazrevši se na njih reče: kćeri Jerusalimske! ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za djecom svojom.
Luka 23,29Jer gle, idu dani u koje će se reći: blago nerotkinjama, i utrobama koje ne rodiše, i sisama koje ne dojiše.
Luka 23,30Tada će početi govoriti gorama: padnite na nas; i bregovima: pokrijte nas.
Luka 23,31Jer kad se ovako radi od sirova drveta, šta će biti od suha?
Luka 23,32Vođahu pak i druga dva zločinca da pogube s njim.
Luka 23,33I kad dođoše na mjesto koje se zvaše košturnica, ondje razapeše njega i zločince, jednoga s desne strane a drugoga s lijeve.
Luka 23,34A Isus govoraše: oče! oprosti im; jer ne znadu šta čine. A dijeleći njegove haljine bacahu kocke.
Luka 23,35I narod stajaše te gledaše, a i knezovi s njima rugahu mu se govoreći: drugima pomože, neka pomože i sebi, ako je on Hristos, izbranik Božij.
Luka 23,36A i vojnici mu se rugahu, i pristupahu k njemu i davahu mu ocat,
Luka 23,37I govorahu: ako si ti car Judejski pomozi sam sebi.
Luka 23,38A bijaše nad njim i natpis napisan slovima Grčkijem i Latinskijem i Jevrejskijem: ovo je car Judejski.
Luka 23,39A jedan od obješenijeh zločinaca huljaše na njega govoreći: ako si ti Hristos pomozi sebi i nama.
Luka 23,40A drugi odgovarajući šutkaše ga i govoraše: zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako?
Luka 23,41I mi smo još pravedno osuđeni; jer primamo po svojijem djelima kao što smo zaslužili; ali on nikakva zla nije učinio.
Luka 23,42I reče Isusu: opomeni me se, Gospode! kad dođeš u carstvo svoje.
Luka 23,43I reče mu Isus: zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju.
Luka 23,44A bijaše oko šestoga sahata, i tama bi po svoj zemlji do sahata devetoga.
Luka 23,45I pomrča sunce, i zavjes crkveni razdrije se napola.
Luka 23,46I povikavši Isus iza glasa reče: oče! u ruke tvoje predajem duh svoj. I rekavši ovo izdahnu.
Luka 23,47A kad vidje kapetan šta bi, stade hvaliti Boga govoreći: zaista ovaj čovjek bješe pravednik.
Luka 23,48I sav narod koji se bijaše skupio da gleda ovo, kad vidje šta biva, vrati se bijući se u prsi svoje.
Luka 23,49A svi njegovi znanci stajahu izdaleka, i žene koje bijahu išle za njim iz Galileje, i gledahu ovo.
Luka 23,50I gle, čovjek, po imenu Josif, savjetnik, čovjek dobar i pravedan,
Luka 23,51(On ne bijaše pristao na njihov savjet i na posao) iz Arimateje grada Judejskoga, koji i sam čekaše carstva Božijega,
Luka 23,52On pristupivši k Pilatu zaiska tijelo Isusovo.
Luka 23,53I skide ga, i obavi platnom, i metnu ga u grob isječen, u kome niko ne bijaše nikad metnut.
Luka 23,54I dan bijaše petak, i subota osvitaše.
Luka 23,55A žene koje bijahu došle s Isusom iz Galileje, idoše za Josifom, i vidješe grob i kako se tijelo metnu.
Luka 23,56Vrativši se pak pripraviše mirise i miro; i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje