Tražilica


1. Samuelova 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 26,1Zifeji dođoše k Saulu u Gibei i javiše: "David se krije u brdu Hakili na kraju pustinje."
1. Samuelova 26,2Tada Saul zaputi i siđe u pustinju Zif s tri tisuće izabranih Izraelaca, da traži Davida u pustinji Zif.
1. Samuelova 26,3Saul se utabori u brdu Hakili; što leži na kraju pustinje na putu, a David je bio u pustinji. Kad opazi, da Saul ide za njim u pustinju,
1. Samuelova 26,4Posla David uhode i doznade, da je Saul već tu.
1. Samuelova 26,5Tada se podiže David i stiže na mjesto, gdje se je utaborio Saul. David je mogao vidjeti mjesto, na kojem je ležao Saul sa svojim vojskovođom Abnerom, sinom Nerovim. Saul je naime ležao u gradbi od kola, a vojska je taborila naokolo oko njega.
1. Samuelova 26,6Tada se obrati David Hitejinu Ahimeleku i Abišaju, sinu Serujinu, bratu Joabovu, i upita: "Tko će sići s menom k Saulu u tabor?" Abišaj odgovori: "Ja ću sići s tobom,"
1. Samuelova 26,7Tako se David i Abišaj došuljaše noću k ljudima. Saul je ležao i spavao u gradbi od kola. Koplje mu pokraj glave zabodeno u zemlju. Abner i vojska ležali su naokolo oko njega.
1. Samuelova 26,8Abišaj reče Davidu "Danas ti dade Bog neprijatelja tvojega u ruke. Zato sada da ga pribodem kopljem njegovim za zemlju jednim jedinim udarom. Ne trebam drugi."
1. Samuelova 26,9A David reče Abišaju: "Ne ubijaj ga, jer tko bi bio podigao ruku na pomazanika Gospodnjega, a da bi ostao nekažnjen?"
1. Samuelova 26,10"Tako živ bio Gospod", nastavi David, "ili će ga Gospod ubiti, ili će doći dan njegov, kad mora umrijeti, ili će izaći u rat i poginuti.
1. Samuelova 26,11Ali neka me sačuva Gospod od toga, da dignem ruku na pomazanika Gospodnjega! Uzmi dakle koplje pokraj njegove glave i čašu za vodu! Onda hajdemo!"
1. Samuelova 26,12I uze David koplje i čašu za vodu pokraj Saulove glave, i udaljiše se, a da nitko nije to vidio ili opazio, i nitko se nije probudio, dapače su svi spavali, jer je bio došao na njih dubok, od Gospoda poslan san.
1. Samuelova 26,13David ode onda na drugu stranu i stade u nekoj udaljenosti navrh brda, tako da je među njima bio velik prostor.
1. Samuelova 26,14I povika David vojsci i Abneru, sinu Nerovu, ovako: "što se ne odazivaš, Abnere?" Abner reče: "Tko si, da buniš kralja?"
1. Samuelova 26,15David reče Abneru: "Ti si ipak junak. Nitko ti nije u Izraelu jednak. Zašto ne paziš na gospodara svojega, kralja? Netko se je ušuljao, da ubije kralja, gospodara tvojega.
1. Samuelova 26,16Nije ti na čast, što si učinio. Tako živ bio Gospod, zaslužili ste smrt, jer nijeste pazili na gospodara svojega, pomazanika Gospodnjega. Eto, gledaj, gdje je koplje kraljevo i časa za vodu pokraj njegove glave!"
1. Samuelova 26,17Tada poznade Saul glas Davidov i povika: "Je li to tvoj glas, sine moj Davide?" David reče: "Jest, gospodaru i kralju moj!"
1. Samuelova 26,18On nastavi: "Zašto progoni gospodar moj slugu svojega? Što sam učinio? Koja je krivnja u ruci mojoj?
1. Samuelova 26,19Kad bi ipak gospodar i kralj moj sad poslušao riječi sluge svojega! Ako te Gospod draži na mene, pa neka dobije žrtvu! Ako li su ljudi, neka su prokleti pred Gospodom, jer me sad izgone, da mi ne bude dijela na posjedu Gospodnjem, a kažu: "Idi, služi drugim bogovima!
1. Samuelova 26,20Ne! Moja krv neka padne na zemlju daleko od lica Gospodnjega; jer kralj Izraelov ide u lov za buhom jednom, kao kad se na gorama lovi jarebica."
1. Samuelova 26,21Saul odgovori: "Krivo sam činio. Vrati se natrag, sine moj Davide, jer ti neću više nikada zlo činiti; jer moj život bio je danas dragocjen u očima tvojim. Eto, ludo sam radio i ogriješio sam se teško."
1. Samuelova 26,22David reče na to: "Ovdje je koplje kraljevo. Neka dođe ovamo koji od sluga i neka ga uzme!
1. Samuelova 26,23Gospod plaća svakome njegovu pravdu i vjernost. Gospod te je danas predao u ruke moje. Ali ja ne htjedoh staviti ruku svoju na pomazanika Gospodnjega.
1. Samuelova 26,24Evo, kako je danas bio tvoj život dragocjen u očima mojim, tako neka bude moj život dragocjen u očima Gospodnjim! Neka me izbavi iz svake nevolje!"
1. Samuelova 26,25Tada povika Saul Davidu: "Da si blagoslovljen, moj sine Davide! Ti ćeš to izvesti i uspjeh imati." Nato otide David svojim putem, a Saul se vrati kući natrag.
1. Samuelova 26,1 Ljudi iz Zifa dođoše Šaulu i javiše mu: "David se krije na Hakilskom brdu, nasuprot Ješimonu.
1. Samuelova 26,2Šaul tada krenu na put i siđe u pustinju Zif, a s njim tri tisuće izabranih Izraelaca, da traži Davida u pustinji Zifu.
1. Samuelova 26,3Šaul se utabori podno Hakilskog brda, koje je nasuprot Ješimonu, kraj puta. David, koji je boravio u pustinji, opazi da je Šaul došao onamo da ga progoni.
1. Samuelova 26,4Zato David posla uhode i sazna da je Šaul zaista došao.
1. Samuelova 26,5David se podiže i dođe do mjesta gdje se Šaul bio utaborio. Tu David ugleda mjesto gdje su spavali Šaul i Abner, sin Nerov, njegov vojvoda: Šaul je spavao usred tabora, a vojska ležala u krugu oko njega.
1. Samuelova 26,6David se obrati Hetitu Ahimeleku i Abišaju, sinu Sarvijinu a bratu Joabovu, i reče im: "Tko će sa mnom u tabor sve do Šaula?" A Abišaj odgovori: "Ja ću s tobom.
1. Samuelova 26,7I tako David i Abišaj dopriješe noću do vojske: i gle, Šaul ležaše i spavaše u taboru, a koplje mu kod uzglavlja zabodeno u zemlju. Abner i vojnici ležahu oko njega.
1. Samuelova 26,8Tada Abišaj reče Davidu: "Danas ti je Bog predao tvoga neprijatelja u tvoje ruke; zato sada dopusti da ga njegovim vlastitim kopljem pribodem za zemlju, jednim jedinim udarcem, drugoga mi neće trebati.
1. Samuelova 26,9Ali David odgovori Abišaju: "Nemoj ga ubijati! Jer tko će dignuti ruku svoju na Jahvina pomazanika i ostati nekažnjen?
1. Samuelova 26,10Još nastavi David: "Živoga mi Jahve, i udarit će ga Jahve, bilo da će mu doći njegov dan da umre, bilo da će otići u boj i poginuti.
1. Samuelova 26,11Ne dao mi Jahve da dignem ruku na pomazanika Jahvina! Nego uzmi sada koplje što mu je kod uzglavlja i vrč za vodu, pa hajdemo!
1. Samuelova 26,12I uze David koplje i vrč za vodu što su bili kod Šaulova uzglavlja i oni odoše: nitko nije ništa vidio ni opazio, nitko se nije probudio, nego su svi spavali jer bijaše na njih pao dubok san od Jahve.
1. Samuelova 26,13David prijeđe na drugu stranu i stade na vrh gore u nekoj daljini, tako da je među njima bio velik prostor.
1. Samuelova 26,14Tada viknu vojsci i Abneru, Nerovu sinu, ovako: "Zar se nećeš odazvati, Abnere?" A Abner se odazva i upita: "Tko si ti što uznemiruješ kralja?
1. Samuelova 26,15A David odgovori Abneru: "Nisi li ti junak? I tko ti je ravan u Izraelu? Pa zašto onda nisi čuvao kralja, svoga gospodara? Jedan je od ratnika sišao do vas da ubije kralja, tvoga gospodara.
1. Samuelova 26,16Nije lijepo to što si učinio. Tako mi živog Jahve, zaslužili ste smrt što niste čuvali svoga gospodara, pomazanika Jahvina. Pogledaj sada gdje je kraljevo koplje i gdje je vrč za vodu što mu bijaše do uzglavlja!
1. Samuelova 26,17Tada Šaul poznade Davidov glas i upita: "Je li to tvoj glas, sine Davide?" A David odgovori: "Jest, kralju gospodaru!
1. Samuelova 26,18I nastavi: "Zašto moj gospodar progoni svoga slugu? Što sam učinio? Kakva je krivica u mojoj ruci?
1. Samuelova 26,19Zato neka se sada moj gospodar i kralj udostoji poslušati riječi svoga sluge: ako te Jahve diže protiv mene, neka se prinosnicom ublaži; ako li to čine sinovi ljudski, neka su prokleti pred Jahvom jer su me izagnali, tako da ne mogu imati udjela u baštini Jahvinoj, kao da su mi govorili: `Idi, služi tuđim bogovima!`
1. Samuelova 26,20Zato neka ne padne moja krv na zemlju daleko od Jahvina lica. Jer kralj je Izraelov izišao u lov na moj život, kao kad tko goni jarebicu po planini.
1. Samuelova 26,21Tada Šaul reče: "Zgriješio sam! Vrati mi se, sine Davide, neću ti više činiti zla, kad je danas moj život u očima tvojim bio tako drag. Jest, ludo sam radio i teško sam pogriješio!
1. Samuelova 26,22A David odgovori: "Evo kraljeva koplja, neka dođe jedan od momaka i neka ga uzme!
1. Samuelova 26,23A Jahve će vratiti svakome po njegovoj pravdi i po njegovoj vjernosti: danas te Jahve bijaše predao u moje ruke, ali nisam htio dići ruke svoje na pomazanika Jahvina.
1. Samuelova 26,24I gle, kako je danas tvoj život bio drag u mojim očima, tako neka moj život bude drag u Jahvinim očima! I neka me Jahve izbavi iz svake nevolje!
1. Samuelova 26,25A Šaul doviknu Davidu: "Budi mi blagoslovljen, sine Davide! Zacijelo ćeš izvršiti svoje djelo i uspjet ćeš!" Potom David ode svojim putem, a Šaul se vrati svojoj kući.
1. Samuelova 26,1Ljudi iz Zifa dođoše tražiti Saula u Giveu. Oni mu rekoše: ” Ne krije li se David na brdu Hakila nasuprot stepi? “
1. Samuelova 26,2Saul se stavi na put i siđe u pustinju Zif, s tri tisuće probranih ljudi Izraelovih, za pronaći Davida u pustinji Zif.
1. Samuelova 26,3Saul se utabori na brijegu Hakila, koji je nasuprot stepi, pokraj ceste. On vidje da je Saul došao progoniti ga u pustinji.
1. Samuelova 26,4Budući poslao izviđače, David bi siguran u dolazak Saulov.
1. Samuelova 26,5David se stavi na put i stiže do mjesta gdje taborovaše Saul. David opazi mjesto gdje bijahu spavali Saul i Abner, sin Nerov, zapovjednik njegove vojske. Saul bijaše spavao unutar opkopa, a vojska taborovaše uokolo njega.
1. Samuelova 26,6David uze riječ i reče Ahimeleku, Hititu, i Abišaju, sinu Serujaovu i bratu Joabovu : ” Tko hoće sići sa mnom sve do u Saulov tabor, “ Abišaj reče: ” Ja ću sići s tobom. “
1. Samuelova 26,7David i Abišaj stigoše noću do vojske, onda kad Saul bijaše ležao, usnuo, u opkopu, svojim kopljem zabodenim u zemlju uz uzglavlje svoje. Abner i vojska spavahu uokolo njega.
1. Samuelova 26,8Abišaj reče Davidu: ” Danas, Bog ti je položio neprijatelja tvog u ruke tvoje. Dopusti mi da ga jednim jedinim udarcem koplja pribijem uz zemlju. Ja mu neću dati drugog.
1. Samuelova 26,9David reče Abišaju: ”Ne ubijaj ga! Tko bi mogao nanijeti ruku na mesiju GOSPODOVOG i ostati nekažnjen?“
1. Samuelova 26,10 I David reče: ” Života ti GOSPODOVOG! GOSPOD je taj koji će ga udariti, kad dođe vrijeme njegove smrti on će sići u boj za poginuti u njemu.
1. Samuelova 26,11Nek me GOSPOD prezrije ako ja nanesem ruku na mesiju GOSPODOVOG! Uzmi dakle koplje koje je uz uzglavlje njegovo i tikvicu za vodu, i otiđimo. “
1. Samuelova 26,12David uze koplje i tikvicu za vodu koji bijahu uz uzglavlje Saulovo i udaljiše se. Nitko ništa ne vidje, nitko to ne saznade, nit se tko probudi. Oni spavahu svi: jedna obamrlost GOSPODOVA bijaše pala po njima .
1. Samuelova 26,13David prođe na drugu stranu i ostade na vrhu planine, u daljini. Bijaše između njih jedna velika razdaljina.
1. Samuelova 26,14 David povika u smjeru vojske Abnerove, sina Nerovog: ” Abneru, hoćeš li mi odgovoriti? “ Abner odgovori: ” Tko si ti, koji tako vičeš pokraj ušiju kraljevih?
1. Samuelova 26,15 David reče Abneru ” Ti si jedan čovjek, zar ne, i nema ti ravnog u Izraelu. Zašto dakle nisi bdio nad kraljem, svojim gospodarem? Netko je iz naroda došao ubiti kralja, tvojeg gospodara.
1. Samuelova 26,16 Nije dobro to što si tu napravio. Nek je živ GOSPOD, vi zaslužujete smrt jer niste bdjeli nad svojim gospodarem, mesijom GOSPODOVIM. Pogledaj sada gdje su koplje i tikvica za vodu koji bijahu uz uzglavlje njegovo. “
1. Samuelova 26,17 Saul prepozna glas Davidov i on reče: ” Je li to tamo tvoj glas, sine moj Davide? “ David reče: ” To je moj glas, moj gospodine kralju. “
1. Samuelova 26,18 I on reče: ” Zašto dakle moj gospodar progoni svog slugu? Što sam ja dakle učinio i koje zlo ima u meni?
1. Samuelova 26,19A sad, nek se moj gospodin kralj udostoji saslušati riječi sluge svojega. Ako li je GOSPOD taj koji te podstaknuo protiv mene, nek udahne miris jedne ponude! Ali, ako su to ljudi, nek budu prokleti pred GOSPODOM jer su me progonili danas i odstranili iz baštine GOSPODOVE, govoreći mi: Idi služiti druge bogove !
1. Samuelova 26,20A sada, nek moja krv ne padne na zemlju daleko od lica GOSPODOVOG, jer kralj Izraelov se stavio u pohod za pronaći jednu prostu buhu kao što se progone jarebice u planinama.“
1. Samuelova 26,21Saul reče: ” Ja sam zgriješio. Vrati se sine moj Davide! Više ti neću nanijeti zla, budući da je moj život bio dragocijen u tvojim očima ovog dana. Da, ja sam postupio kao luda, ja sam se grdno prevario. “
1. Samuelova 26,22David odgovori:” Evo koplja kraljevog. Nek jedan od momaka prijeđe i nek ga uzme.
1. Samuelova 26,23Nek GOSPOD vrati svakome ono što je iskreno i pravedno činio. *
1. Samuelova 26,24Kakvu je tvoj život, danas, imao za mene cijenu, nek moj život ima toliko za GOSPODA i nek me oslobodi svake propasti. “
1. Samuelova 26,25Saul reče Davidu: ” Blagoslovljen budi ti, sine moj Davide! Da, ti ćeš načiniti velike stvari i ti ćeš sigurno uspjeti. “ David nastavi svojim putem, a Saul se vrati kući svojoj.
1. Samuilova 26,1Opet dođoše Zifeji k Saulu u Gavaju govoreći: ne krije li se David na brdu Eheli prema Gesimonu?
1. Samuilova 26,2A Saul se podiže i siđe u pustinju Zifsku, i s njim tri tisuće ljudi izabranijeh iz Izrailja, da traži Davida u pustinji Zifskoj.
1. Samuilova 26,3I stade Saul u oko na brdu Eheli prema Gesimonu kraj puta; a David osta u pustinji, i opazi da Saul ide za njim u pustinju.
1. Samuilova 26,4I posla David uhode, i od njih dozna zacijelo da je došao Saul.
1. Samuilova 26,5Tada se podiže David i dođe na mjesto gdje Saul bijaše s vojskom. I David vidje mjesto gdje spavaše Saul i Avenir sin Nirov vojvoda njegov; a spavaše Saul među kolima a narod ležaše oko njega.
1. Samuilova 26,6I David progovori i reče Ahimelehu Hetejinu i Avisaju sinu Serujinu bratu Joavovu: ko će sići sa mnom k Saulu u oko? A Avisaj odgovori: ja ću sići s tobom.
1. Samuilova 26,7I tako David i Avisaj dođoše noću k narodu; a gle, Saul ležaše i spavaše između kola, i koplje mu bješe čelo glave pobodeno u zemlju; Avenir pak i narod ležahu oko njega.
1. Samuilova 26,8Tada reče Avisaj Davidu: danas ti dade Bog neprijatelja tvojega u ruke; zato sada da ga probodem kopljem za zemlju jedanput, neću više.
1. Samuilova 26,9A David reče Avisaju: nemoj ga ubiti; jer ko će podignuti ruku svoju na pomazanika Gospodnjega i biti prav?
1. Samuilova 26,10Još reče David: tako živ bio Gospod, Gospod će ga ubiti, ili će doći dan njegov da umre, ili će izaći u boj i poginuti.
1. Samuilova 26,11Ne dao mi Bog da dignem ruku svoju na pomazanika Gospodnjega! Nego uzmi sada koplje što mu je čelo glave i čašu za vodu, pa da idemo.
1. Samuilova 26,12I David uze koplje i čašu za vodu, što bješe čelo glave Saulu, i otidoše; i niko ih ne vidje i ne osjeti, niti se koji probudi, nego svi spavahu; jer bješe napao na njih tvrd san od Gospoda.
1. Samuilova 26,13I David prešav na drugu stranu stade navrh brda izdaleka; i bješe između njih mnogo mjesta.
1. Samuilova 26,14I stade David vikati narod i Avenira sina Nirova govoreći: što se ne odzivaš, Avenire? A Avenir se odazva i reče: koji si ti što vičeš cara?
1. Samuilova 26,15A David reče Aveniru: nijesi li ti junak? i ko je kao ti u Izrailju? zašto nijesi čuvao cara gospodara svojega? Jer je išao jedan iz naroda da ubije gospodara tvojega.
1. Samuilova 26,16Nijesi dobro radio. Tako da je živ Gospod, zaslužili ste smrt što nijeste čuvali gospodara svojega, pomazanika Gospodnjega. Eto, gledaj, gdje je koplje carevo i čaša za vodu što mu bješe čelo glave?
1. Samuilova 26,17Tada Saul pozna glas Davidov, i reče: je li to tvoj glas, sine Davide? A David reče: moj je glas, care gospodaru!
1. Samuilova 26,18Još reče: zašto gospodar moj goni slugu svojega? jer šta sam učinio? i kako je zlo u ruci mojoj?
1. Samuilova 26,19Zato sada care gospodaru moj, poslušaj riječi sluge svojega. Ako te Gospod draži na mene, neka mu je ugodan prinos tvoj; ako li sinovi čovječiji, prokleti su pred Gospodom, jer me izagnaše danas da se ne držim našljedstva Gospodnjega, i rekoše: idi, služi tuđim bogovima.
1. Samuilova 26,20Ali sada da ne padne krv moja na zemlju daleko od očiju Gospodnjih; jer car Izrailjev izide da traži buhu jednu, kao kad ko goni jarebicu po planini.
1. Samuilova 26,21Tada reče Saul: zgriješio sam; vrati se, sine Davide, neću ti otsele činiti zla, kad ti danas draga bi duša moja; evo, ludo sam radio i pogriješio sam veoma.
1. Samuilova 26,22A David odgovori i reče: evo koplja careva; neka dođe koji od momaka i neka ga uzme.
1. Samuilova 26,23A Gospod će platiti svakome po pravdi njegovoj i po vjeri njegovoj. Jer te bješe predao Gospod danas u ruke moje, ali ne htjeh dignuti ruke svoje na pomazanika Gospodnjega.
1. Samuilova 26,24I zato, evo, kako je danas meni draga bila duša tvoja, tako neka bude draga moja duša pred Gospodom, i neka me izbavi iz svake nevolje.
1. Samuilova 26,25A Saul reče Davidu: da si blagosloven, sine moj Davide! izvršićeš i nadvladaćeš. Tada David otide svojim putem, a Saul se vrati u svoje mjesto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje