Tražilica


2. Samuelova 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 16,1David je bio upravo vrh prekoračio, kad mu dođe u susret Siba, momak Mefibošetov, sa dva osedlana magarca. Oni su nosili dvjesta kruhova, sto grozdova suhih, što voćnjača i mijeh vina.
2. Samuelova 16,2Kralj upita Sibu: "što ćeš s tim?" Siba odgovori: "Magarci su za obitelj kraljevu, da jaše, kruhovi i voće da jedu momci, a vino da piju oni, koji se umore u pustinji,"
2. Samuelova 16,3Kralj upita dalje: "Gdje je sin tvojega gospodara?" Siba odgovori kralju "On je ostao u Jerusalemu, jer je mislio: Danas će mi kuća Izraelova vratiti kraljevstvo oca mojega."
2. Samuelova 16,4Tada reče kralj Sibi: "Tvoje neka bude sve, što posjeduje Mefibošet!" Siba odgovori: "Bacam se ničice. Našao sam milost u tvojim očima, gospodaru kralju!"
2. Samuelova 16,5Kad je kralj David bio stigao u Bahurim, izađe odanle čovjek od roda kuće Saulove, po imenu Šimej, sin Gerin. On se je približavao psujući ružno.
2. Samuelova 16,6Pritom se je bacao kamenjem na Davida i na sluge kralja Davida, na narod i ratnike s desne i s lijeve strane.
2. Samuelova 16,7Ovako je Šimej psovao: "Odlazi, odlazi, ti krvopijo, ti ništarijo!
2. Samuelova 16,8Sad donosi Gospod na tebe krv kuće Saulove, na čije mjesto sebe si učinio kraljem. Gospod predaje kraljevstvo tvojemu sinu Absalomu. Ti si eto pao u nesreću, jer si krvopija."
2. Samuelova 16,9Tada reče Abišaj, sin Serujin, kralju: "Zašto da psuje ovaj mrtvi pas mojega gospodara i kralja? Pusti me, da mu skinem glavu!"
2. Samuelova 16,10Ali kralj reče: "Što ja imam s vama, sinovi Serujini? Kad on tako psuje i Gospod ga nadahnuo; Psuj Davida!, tko smije onda pitati: "Zašto tako činiš?"
2. Samuelova 16,11Tada reče David Abišaju i svima slugama svojim: "Kad moj tjelesni sin radi mi o glavi, a kako neće ovaj sin Benjaminov? Pustite ga neka psuje; jer mu je to udahnuo Gospod.
2. Samuelova 16,12Možda pogleda Gospod na moju nevolju i dadne mi Gospod sreću za psovku, što me bije danas,"
2. Samuelova 16,13I tako je David sa svojim ljudima išao dalje. A Šimej je išao pokraj gore naprema njemu i jednako ga psovao, bacao se kamenjem na njega i zasipao ga prašinom.
2. Samuelova 16,14Napokon dođe kralj sa svim narodom, koji ga je pratio, do cilja umoran. Tamo se odmori.
2. Samuelova 16,15Međutim je bio Absalom sa svim Izraelcima stigao u Jerusalem; Ahitofel ga je pratio.
2. Samuelova 16,16Kad Arkijanin Hušaj, prijatelj Davidov, dođe k Absalomu, povika Hušaj Absalomu: "Živio kralj! Živio kralj!"
2. Samuelova 16,17Absalom odgovori Hušaju: "Je li to vjernost tvoja prema prijatelju tvojemu? Zašto nijesi otišao s prijateljem svojim?"
2. Samuelova 16,18A Hušaj odgovori Absalomu: "Ne, nego koga Gospod i narod i svi Izraelci izabraše, njegov sam ja, i kod njega ću ostati.
2. Samuelova 16,19I drugo Kojemu da služim? Zar ne sinu njegovu? Kako sam služio ocu tvojemu, tako ću služiti i tebi."
2. Samuelova 16,20Kad je Absalom zahtijevao od Ahitofela: "Dajte mi svoj savjet, što da činimo",
2. Samuelova 16,21Odgovori Ahitofel Absalomu: "Uniđi k inočama oca svojega, što ih je ostavio da čuvaju palaču! Kad čuje sav Izrael, da si se posve zavadio s ocem svojim, ohrabrit će se svi privrženici tvoji."
2. Samuelova 16,22I tako razapeše Absalomu šator na krovu, i Absalom uniđe pred očima svega Izraela k inočama oca svojega.
2. Samuelova 16,23Savjet naime, što bi ga dao Ahitofel, vrijedio je tada toliko, kao da bi tko upitao Boga. Toliko je vrijedio svaki savjet Ahitofelov i u Davida i u Absaloma.
2. Samuelova 16,1 Kad je David prešao malo preko vrha, dođe mu u susret Siba, sluga Meribaalov, sa dva osamarena magarca koja su nosila dvije stotine kruhova, sto grozdova suhog grožđa, sto voćnjača i mijeh vina.
2. Samuelova 16,2Kralj upita Sibu: "Što ćeš s tim?" A Siba odgovori: "Magarci će poslužiti kraljevoj obitelji za jahanje, kruh i voće momcima za jelo, a vino za piće onima koji se umore u pustinji.
2. Samuelova 16,3Kralj dalje upita: "A gdje je sin tvoga gospodara?" A Siba odgovori kralju: "Eno, ostao je u Jeruzalemu jer je mislio: `Danas će mi dom Izraelov vratiti kraljevstvo moga oca.`
2. Samuelova 16,4Tada kralj reče Sibi: "Sve što posjeduje Meribaal neka je tvoje." A Siba odgovori: "Bacam se ničice pred tobom. O, da bih i dalje bio dostojan milosti u tvojim očima, kralju gospodaru!
2. Samuelova 16,5Kad je kralj David došao do Bahurima, izađe odande čovjek od roda Šaulova. Zvao se Šimej, a bio je sin Gerin. Dok je izlazio, neprestano je proklinjao.
2. Samuelova 16,6Bacao je kamenje na Davida i na sve dvorane kralja Davida, premda je sva vojska sa svim junacima okruživala kralja s desne i lijeve strane.
2. Samuelova 16,7A Šimej je ovako govorio proklinjući: "Odlazi, odlazi, krvniče, ništarijo!
2. Samuelova 16,8Jahve je okrenuo na tebe svu krv Šaulova doma, kojemu si ti oduzeo kraljevstvo. Ujedno je Jahve predao kraljevstvo u ruke tvome sinu Abšalomu. Evo, sad si zapao u nevolju jer si krvnik.
2. Samuelova 16,9Tada Sarvijin sin Abišaj zapita kralja: "Zar da ovaj uginuli pas proklinje moga gospodara kralja? Dopusti da odem prijeko i da mu skinem glavu!
2. Samuelova 16,10Ali kralj odgovori: "Što hoćete od mene, Sarvijini sinovi? Ako on proklinje te ako mu je Jahve zapovjedio: `Proklinji Davida!` - tko ga smije pitati: `Zašto činiš tako?`
2. Samuelova 16,11Nato David reče Abišaju i svim svojim dvoranima: "Eto, moj sin koji je izašao od moga tijela radi mi o glavi, a kamoli neće sada ovaj Benjaminovac! Pustite ga neka proklinje ako mu je Jahve to zapovjedio.
2. Samuelova 16,12Možda će Jahve pogledati na moju nevolju te mi vratiti dobro za njegovu današnju psovku.
2. Samuelova 16,13Zatim David sa svojim ljudima nastavi put, a Šimej iđaše gorskom stranom usporedo s njim, neprestano psujući, bacajući kamenje i dižući prašinu.
2. Samuelova 16,14Kralj i sav narod koji ga je pratio stigoše umorni i ondje odahnuše.
2. Samuelova 16,15Abšalom je međutim sa svim narodom izraelskim ušao u Jeruzalem; i Ahitofel bijaše s njim.
2. Samuelova 16,16A kad je Hušaj Arčanin, Davidov prijatelj, došao k Abšalomu, reče Hušaj Abšalomu: "Živio kralj! Živio kralj!
2. Samuelova 16,17A Abšalom upita Hušaja: "Je li to tvoja vjernost prema tvome prijatelju? Zašto nisi otišao sa svojim prijateljem?
2. Samuelova 16,18A Hušaj odgovori Abšalomu: "Ne, nego koga je izabrao Jahve i ovaj narod i svi Izraelci, njegov ću biti i s njim ću ostati.
2. Samuelova 16,19A drugo: kome ću služiti? Zar ne njegovu sinu? Kako sam služio tvojemu ocu, tako ću služiti tebi.
2. Samuelova 16,20Potom se Abšalom obrati Ahitofelu: "Savjetuj sada: što da činimo?
2. Samuelova 16,21Ahitofel odgovori Abšalomu: "Uđi k inočama svoga oca, koje je ostavio da čuvaju palaču: tada će sav Izrael čuti da si u zavadi sa svojim ocem, pa će se ohrabriti svi oni koji su pristali uz tebe.
2. Samuelova 16,22Tada razapeše za Abšaloma šator na krovu i Abšalom uđe k inočama svoga oca na oči svemu Izraelu.
2. Samuelova 16,23A savjet što bi ga dao Ahitofel u ono vrijeme vrijedio je kao odgovor Božji; toliko je vrijedio svaki Ahitofelov savjet i kod Davida i kod Abšaloma.
2. Samuelova 16,1David bijaše malo prešao vrh kad Siva, sluga Mefibošetov, dođe mu u susret, s jednim parom osamarenih magaraca, natovarenih s 200 kruhova, stotinu grozdova suhog grožđa, stotinu sezonskih plodova i jednu mješinu vina.
2. Samuelova 16,2Kralj reče Sivi: ”Sto je to tamo? “ Siva odgovori:” Magarci će služiti kao jahaće živinče kraljevoj obitelji; kruh i plodovi, za hranu mladim ljudima; a vino, kao piće ljudima iscrpljenim u pustinji. “
2. Samuelova 16,3Kralj reče: ”Ali, gdje je sin tvojeg gospodara?“ Siva odgovori kralju: ”Eh dobro, on je ostao u Jeruzalemu, jer si je rekao: Danas, kuća Izraelova vratit će mi kraljevstvo moga oca. “
2. Samuelova 16,4Kralj izjavi Sivi: ” Sva dobra Mefibošetova su od sada tvoja. “ Siva reče: ” Evo me, klanjam se. Ostani mi sklon, moj gospodine kralju. “
2. Samuelova 16,5Kralj David stiže u Bahurim kad jedan čovjek izlazise iz njega. On bijaše iz istog klana kao i kuća Saulova i zvao se Šimej, sin Gerov. Sve dok izlaziše on izricaše kletve.
2. Samuelova 16,6On bacaše kamenje na Davida i na sve sluge kraljeve, a ipak, sav narod i svi junaci bijahu s desna i s lijeva Davidu.
2. Samuelova 16,7Evo što govoriše Šimej u svojim kletvama: ”Odlazi, odlazi ništarijo krvoločna!
2. Samuelova 16,8GOSPOD je dao pasti na tebe svu krv kuće Saulove, na čijem si mjestu postao kraljem. GOSPOD je vratio kraljevstvo u ruke tvojem sinu Absalomu, a tebe evo, u nesreći, jer ti si krvolok. “
2. Samuelova 16,9Abišaj, sin Serujavljev, reče kralju: ” Zašto ovaj crknuti pas proklinje mog gospodina kralja? Pusti me prijeći i ta odsječem mu glavu. “
2. Samuelova 16,10Kralj reče: ”Što ima između mene i vas, sinova Serujavljevih? Ako proklinje i ako mu je GOSPOD rekao: idi prokleti Davida, tko mu može reći: Zašto si to učinio?“
2. Samuelova 16,11David reče Abišaju i svim njegovim slugama: ” Ako moj sin, onaj koji je potekao od mene, hoće moj život, s jačim razlogom je ovaj Benjaminit; pustite ga kleti, ako mu je to GOSPOD rekao.
2. Samuelova 16,12Možda će GOSPOD pogledati na moj jad i vratiti mi sreću, umjesto njegovog današnjeg prokletstva.“
2. Samuelova 16,13David nastavi napredovati sa svojim ljudima, dok Šimej napredovaše padinom planine, njemu sa strane, nastavljajući proklinjati i bacati kamenje, sa svoje strane. On je također dizao prašinu.
2. Samuelova 16,14Kralj i sva njegova vojska stiže preumorna. Ondje, povratiše dah.
2. Samuelova 16,15Absalom i sva vojska ljudi Izraelovih bijahu stigli u Jeruzalem. Ahitofel bijaše s njim.
2. Samuelova 16,16Kad Husaj Arkit, prijatelj Davidov, stiže kod Absaloma, Husaj reče Absalomu: ”Živio kralj! Živio kralj!“
2. Samuelova 16,17 Absalom reče Husaju: ” Je li to tvoja vjernost prema tvom prijatelju? Zašto ti nisi otišao sa svojim prijateljem? “
2. Samuelova 16,18Husaj reče Absalomu: ” Ne. Onoga koga je izabrao GOSPOD, kao i sav narod i svi ljudi Izraela, to je onome žiji ja hoću biti i s kim hoću ostati.
2. Samuelova 16,19Na drugom mjestu, koga ću ja služiti? Nije li to njegov sin? Isto kao što sam bio u službi tvojeg oca, ja ću biti u tvojoj službi. “
2. Samuelova 16,20Absalom reče Ahitofelu: ” Savjetujte se međusobno o tome što nam je činiti. “
2. Samuelova 16,21Ahitofel reče Absalomu: ” Pođi kod suložnica tvojeg oca koje je ostavio čuvati kuću.Tako će sav Izrael saznati da si se učinio nepodnošljivim ocu svome i ruka svih tvojih pristaša bit će time ojačana. “
2. Samuelova 16,22Digoše za Absaloma jedan šator na terasi i Absalom iđaše k svim suložnicama svojeg oca pred očima sveg Izraela.
2. Samuelova 16,23Savjeti koje davaše Ahitofel u ono vrijeme imadoše vrijednost proročanstva. Takvi bijahu svi savjeti Ahitofelovi, kako za Davida tako i za Absaloma.
2. Samuilova 16,1A kad David prijeđe malo preko vrha, gle, Siva, Mefivostejev, srete ga, sa dva magarca natovarena, na kojima bješe dvjesta hljebova i sto grozdova suhih i sto gruda smokava i mijeh vina.
2. Samuilova 16,2I reče car Sivi: šta će ti to? A Siva mu reče: magarci su za čeljad carevu, da jašu, a hljebovi i voće da jedu momci, a vino da pije ko se umori u pustinji.
2. Samuilova 16,3A car mu reče: a gdje je sin tvoga gospodara? Reče Siva caru: eno ga, ostao je u Jerusalimu, jer reče: danas će mi dom Izrailjev vratiti carstvo oca mojega.
2. Samuilova 16,4Tada reče car Sivi: evo, tvoje je sve što je bilo Mefivostejevo. A Siva reče: klanjam ti se, da nađem milost pred tobom, care gospodaru!
2. Samuilova 16,5I dođe car David do Vaurima; a gle, izide odande jedan od roda doma Saulova, po imenu Simej, sin Girin, i idući psovaše.
2. Samuilova 16,6I bacaše se kamenjem na Davida i na sluge cara Davida, kojemu i s desne i s lijeve strane bijaše sav narod i svi junaci.
2. Samuilova 16,7A Simej ovako govoraše psujući: odlazi, odlazi, krvopijo i zlikovče!
2. Samuilova 16,8Obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova, na čije si se mjesto zacario, i predade Gospod carstvo u ruke Avesalomu sinu tvojemu; eto te sada u tvom zlu, jer si krvopija.
2. Samuilova 16,9Tada reče caru Avisaj sin Serujin: zašto da psuje ovaj mrtvi pas cara gospodara mojega? Idem da mu skinem glavu.
2. Samuilova 16,10Ali car reče: šta je vama do mene, sinovi Serujini? neka psuje; jer mu je Gospod rekao: psuj Davida. Pa ko smije kazati: zašto tako činiš?
2. Samuilova 16,11Još reče David Avisaju i svijem slugama svojim: eto, moj sin, koji je izašao od bedara mojih, traži dušu moju, a kako neće ovaj sin Venijaminov? Ostavite ga neka psuje, jer mu je Gospod zapovjedio.
2. Samuilova 16,12Da ako Gospod pogleda na nevolju moju, i vrati mi Gospod dobro za psovku njegovu današnju.
2. Samuilova 16,13I tako David sa svojim ljudima iđaše svojim putem; a Simej iđaše pokraj gore prema njemu jednako psujući i bacajući se kamenjem na nj, i podižući prah.
2. Samuilova 16,14I dođe car i sav narod što bijaše s njim, umorni, i odmoriše se ondje.
2. Samuilova 16,15A Avesalom i sav narod Izrailjev dođoše u Jerusalim, i Ahitofel s njim.
2. Samuilova 16,16A kad Husaj Arhijanin prijatelj Davidov dođe k Avesalomu, reče Husaj Avesalomu: da živi car! da živi car!
2. Samuilova 16,17A Avesalom reče Husaju: taka li je ljubav tvoja prema prijatelju tvojemu? zašto nijesi otišao s prijateljem svojim?
2. Samuilova 16,18A Husaj reče Avesalomu: ne; nego koga je izabrao Gospod i ovaj narod i svi Izrailjci, njegov ću biti i kod njega ću ostati.
2. Samuilova 16,19Svrh toga, kome bih služio? eda li ne sinu njegovu? kako sam služio ocu tvojemu, tako ću i tebi.
2. Samuilova 16,20A Avesalom reče Ahitofelu: svjetuj šta ćemo činiti.
2. Samuilova 16,21A Ahitofel reče Avesalomu: lezi s inočama oca svojega, koje je ostavio da mu čuvaju kuću, pa kad čuje sav Izrailj kako si se omrazio s ocem svojim, osiliće ruka svjema koji su s tobom.
2. Samuilova 16,22Tada razapeše Avesalomu šator na krovu, i Avesalom leže s inočama oca svojega na vidiku svjemu Izrailju.
2. Samuilova 16,23I svjet koji davaše Ahitofel u ono vrijeme bijaše kao da bi ko Boga upitao; taki bijaše svaki svjet Ahitofelov i u Davida i u Avesaloma.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje