Tražilica


Brojevi 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 17,1Nato reče Gospod Mojsiju:
Brojevi 17,2"Govori sa sinovima Izraelovim i uzmi od njih po jedan štap od svakoga plemena, dakle dvanaest štapova od svih njihovih knezova plemenskih, pleme po pleme. Napiši ime svakoga na štapu njegovu.
Brojevi 17,3Na štap Levijev napiši ime Aronovo. Dakle jedan štap pripada svakome poglavaru plemenskom.
Brojevi 17,4Stavi ih tada u Šatoru sastanka pred kovčeg zakona, gdje vam se objavljujem.
Brojevi 17,5Tada će štap onoga, kojega izaberem sebi, procvjetati. Tako ću pred sobom ušutkati mrmljanje sinova Izraelovih, što ga podižu proti vas."
Brojevi 17,6Kad je Mojsije bio to rekao sinovima Izraelovim, predadoše mu svi knezovi njihovi, pleme po pleme, svaki knez štap, svega dvanaest štapova. Među štapovima njihovim bio je i štap Aronov.
Brojevi 17,7Mojsije stavi štapove pred Gospoda u Šatoru sastanka.
Brojevi 17,8Kad Mojsije drugoga jutra stupi u Šator zakona, bio je štap Aronov potjerao, bio je napupio i procvjetao i ponio zrele bademe.
Brojevi 17,9I Mojsije iznese sve štapove iz Svetišta k svima sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, i svaki uze natrag štap svoj.
Brojevi 17,10Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Stavi štap Aronov opet pred zakon. Neka se tamo čuva kao znamenje za upornike, da mogneš dokrajčiti mrmljanje njihovo preda mnom, i da ne izginu."
Brojevi 17,11Mojsije učini to. Kako mu je bio Gospod zapovjedio, tako učini,
Brojevi 17,12A sinovi Izraelovi rekoše Mojsiju: "Eto, mi ginemo. Mi smo izgubljeni, svi skupa izgubljeni.
Brojevi 17,13Tko se god približi k Šatoru Gospodnjemu, mora umrijeti. Zar ćemo napokon svi propasti?"
Brojevi 17,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 17,2"Kaži Eleazaru, sinu svećenika Arona, da ukloni kadionike - jer su posvećeni - iz toga zgarišta, a neposvećenu vatru iz njih neka razaspe podalje.
Brojevi 17,3Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u pločice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posvećeni. Neka budu opomenom Izraelcima!
Brojevi 17,4Tako svećenik Eleazar uze kadionike od tuča što su ih prinosili oni koji izgorješe; prekovaše ih u pločice za oblaganje žrtvenika.
Brojevi 17,5One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan - nitko tko nije od Aronova potomstva - ne smije približiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj družini, prema onom što je kazao Jahve po Mojsiju.
Brojevi 17,6Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. "Pobili ste Jahvin narod!" - govorili su.
Brojevi 17,7Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema Šatoru sastanka, i gle! oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza.
Brojevi 17,8Tada Mojsije i Aron odoše pred Šator sastanka.
Brojevi 17,9I Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 17,10"Udaljite se od te zajednice; u tili ću je čas uništiti!" Oni padoše ničice.
Brojevi 17,11Zatim Mojsije reče Aronu: "Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin već izbio i zlo je počelo!
Brojevi 17,12Aron uze što mu je Mojsije rekao te otrča usred zbora, a kad tamo: pomor među narodom već počeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom.
Brojevi 17,13Zatim stade između mrtvih i živih i zlo se ustavi.
Brojevi 17,14Bilo ih je mrtvih od toga zla četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha.
Brojevi 17,15Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka: pomor se ustavi.
Brojevi 17,16Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 17,17"Razloži Izraelcima te od njih uzmi po jedan štap za svaki predjedovski dom; uzmi od svih njihovih starješina za njihove pradjedovske domove dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu.
Brojevi 17,18A kako ima po jedan štap za svakoga starješinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napiši na Levijevu štapu.
Brojevi 17,19Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedočanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem.
Brojevi 17,20Štap onoga čovjeka koga izaberem propupat će. Tako ću maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama.
Brojevi 17,21Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starješine dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga starješinu - dakle, dvanaest štapova za njihove pradjedovske domove. Među njihovim štapovima bio je i štap Aronov.
Brojevi 17,22Mojsije pohrani štapove pred Jahvu u Šatoru svjedočanstva.
Brojevi 17,23Kad sutradan Mojsije uđe u Šator svjedočanstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi.
Brojevi 17,24Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap.
Brojevi 17,25Jahve reče Mojsiju: "Opet stavi Aronov štap pred Svjedočanstvo, neka se čuva za znak buntovnim sinovima. Dokončaj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu.
Brojevi 17,26I učini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako učini.
Brojevi 17,27"Izgibosmo!" - rekoše Izraelci Mojsiju. "Propadosmo! Svi odreda propadosmo!
Brojevi 17,28Tko god priđe Jahvinu prebivalištu, umire ... Zar ćemo svi izginuti?
Brojevi 17,1GOSPOD reče Mojsiju :
Brojevi 17,2` Reci svećeniku Eleazaru, sinu Aaronovu, da odnese kadionice iz središta plamena, jer one su svete, i da daleko rasprši vatru.
Brojevi 17,3Od kadionica tih ljudi koji su platili svojim životom svoje grijehe, da se načine iskovane pločice za obložiti *oltar jer one su ponuđene pred GOSPODOM i one su posvećene. One će služiti kao znakovi sinovima Izraelovim. `
Brojevi 17,4Svećenik Eleazar uze kadionice od bronce koje bijahu predstavljale one koji bijahu spaljeni i iskova ih za načiniti oblogu oltaru.
Brojevi 17,5To je jedan podsjetnik za sinove Izraelove da ne bi profani - tj. čovjek koji ne pripada potomstvu Aaronovu - pristupio dimiti tamjan pred GOSPODOM: te, da ne bi doživio sudbinu Korejevu i njegove bande, sudbinu koju mu GOSPOD bijaše prorekao po posredništvu Mojsijevom.
Brojevi 17,6Sutradan, sva zajednica sinova Izraelovih prosvjedova protiv Mojsija i Aarona: ` Vi ste usmrtili puk GOSPODOV! `
Brojevi 17,7No, dok se sva zajednica okrenula protiv njih, Mojsije i Aaron se okrenuše prema *šatoru susretanja. Kad evo kako ga oblak prekri: slava se GOSPODOVA pojavi.
Brojevi 17,8Mojsije i Aaron se nađoše pred šatorom susretanja.
Brojevi 17,9GOSPOD govoraše Mojsiju:
Brojevi 17,10` Povucite se iz sredine ove zajednice, uništit ću ih za jedan čas! ` Oni se baciše licem prema zemlji,
Brojevi 17,11a Mojsije reče Aaronu: ` Uzmi svoju kadionicu, stavi u nju vatre s *oltara, stavi na nju *tamjana i idi brzo prema zajednici; obavi za nju obred odrješenja jer GOSPOD je zapao u strašnu ljutnju: nevolja je već počela. `
Brojevi 17,12Aaron uze kadionicu kako mu Mojsije bijaše rekao, on potrča u sredinu sabore i, u stvari, nevolja već bijaše počela u krilu naroda. On stavi tamjana i obavi obred odrješenja za narod.
Brojevi 17,13On stade između živih i mrtvih i pomor prestade.
Brojevi 17,14Žrtava pomora bi 14.700 na broju, ne računajući one koji bijahu mrtvi od slučaja Korejeva.
Brojevi 17,15Aaron se vrati k Mojsiju, na ulaz u šator susretanja; pomor bijaše prestao.
Brojevi 17,16GOSPOD reče Mojsiju i :
Brojevi 17,17` Govori sinovima Izraelovim i reci im da izruče po jedan štap po plemenu, tj. dvanaest štapova, predanih po svim njihovim plemenskim poglavarima.
Brojevi 17,18Na štap Levijev, ti ćeš upisati ime Aaronovo, jer bit će samo jedan štap po plemenu.
Brojevi 17,19Ti ćeš odložiti štapove u šator susretanja - pred *ispravu - ondje gdje ja vas susrećem.
Brojevi 17,20Čovjek čiji štap proklija, to je onaj kojeg sam ja izabrao: tako ću odstraniti od sebe prosvjede koje sinovi Izraelovi propovijedaju protiv vas. `
Brojevi 17,21Mojsije reče sinovima Izraelovim i njihovi poglavari mu isporučiše svaki po jedan štap, jedan štap po poglavaru plemena, to jest dvanaest štapova; štap Aaronov bijaše u sredini drugih.
Brojevi 17,22Mojsije stavi štapove pred GOSPODA u šator isprave.
Brojevi 17,23Sutradan, Mojsije uđe u šator isprave i vidje da štap Aaronov, iz kuće Levijeve bijaše propupao: bijaše iznikao jedan izdanak, rascvjetao jedan cvijet i sazrijevali bademi.
Brojevi 17,24Mojsije iznese sve štapove ispred GOSPODA da ih pokaže svim sinovima Izraelovim; oni ih vidješe i svaki od njih uze svoj štap.
Brojevi 17,25GOSPOD reče Mojsiju: ` Vrati Aaronov štap pred ispravu i čuvaj ga kao znak za nepokorne. Ti ćeš udaljiti tako od mene njihove prosvjede i oni neće biti usmrćeni. `
Brojevi 17,26Mojsije učini tako; on učini ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio.
Brojevi 17,27Sinovi Izraelovi rekoše Mojsiju: ` Gledaj! Mi izdišemo, mi propadamo, mi svi propadamo!
Brojevi 17,28Tko god se približi - koji god se približi *boravištu GOSPODOVOM - usmrćen je; hoćemo li dakle izdahnuti svi do posljednjeg? `
4. Mojsijeva 17,1Potom reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 17,2Reci sinovima Izrailjevijem, i uzmi od njih po jednu palicu od svakoga doma otaca njihovijeh, od svijeh knezova njihovijeh, po domovima otaca njihovijeh, dvanaest palica, i ime svakoga napiši na palici njegovoj.
4. Mojsijeva 17,3A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara od doma otaca njihovijeh.
4. Mojsijeva 17,4I ostavi ih u šatoru od sastanka pred svjedočanstvom, gdje se sastajem s vama.
4. Mojsijeva 17,5I koga izaberem, njegova će palica procvjetati; tako ću utišati pred sobom viku sinova Izrailjevijeh što viču na vas.
4. Mojsijeva 17,6Kad to reče Mojsije sinovima Izrailjevijem, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svojega, dvanaest palica, i palica Aronova beše među palicama njihovijem.
4. Mojsijeva 17,7I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svjedočanstva.
4. Mojsijeva 17,8A sjutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva, i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva; bješe napupila i cvjetala, i bademi zreli na njoj.
4. Mojsijeva 17,9I iznese Mojsije sve one palice ispred Gospoda k svijem sinovima Izrailjevijem, i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu.
4. Mojsijeva 17,10A Gospod reče Mojsiju: donesi opet palicu Aronovu pred svjedočanstvo da se čuva za znak nepokornima, da prestane vika njihova na me, da ne izginu.
4. Mojsijeva 17,11I učini Mojsije, kako mu zapovjedi Gospod tako učini.
4. Mojsijeva 17,12Tada rekoše sinovi Izrailjevi Mojsiju govoreći: pomrijesmo, propadosmo, svi propadosmo.
4. Mojsijeva 17,13Ko se god približi k šatoru Gospodnjemu gine; hoćemo li svi izginuti?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje