Tražilica


Brojevi 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 35,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju na poljanama moapskim na Jordanu, naprema Jerihu:
Brojevi 35,2"Naloži sinovima Izraelovim, neka dadnu od baštine svoje Levitima gradove za prebivanje. Također pašnjaka oko tih gradova dajte Levitima.
Brojevi 35,3Gradove neka imaju za prebivanje, a pašnjaci uz njih neka im budu za tovarne životinje, za stada i ostale životinje.
Brojevi 35,4Pašnjaci uz gradove, što ih morate ustupiti Levitima, neka se protežu od zidina gradskih tisuću lakata unaokolo.
Brojevi 35,5Odmjerite izvan grada na istočnoj, južnoj, zapadnoj i sjevernoj strani dvije tisuće lakata, tako da sam grad leži u sredini. To neka budu pašnjaci njihovi uz gradove.
Brojevi 35,6Gradovi, što ih imate dati Levitima, neka budu šest slobodnih gradova, što su od vas određeni kao mjesto utočišta za onoga, koji je počinio ubojstvo; osim toga imate im dati još četrdeset i dva grada.
Brojevi 35,7Ukupni broj gradova, što ih imate predati Levitima, neka iznosi četrdeset i osam gradova uz pašnjake njihove.
Brojevi 35,8Kod oduzimanja gradova iz posjeda sinova Izraelovih imate uzeti od većih plemena više gradova, a od manjih plemena manje gradova, Svako pleme ima prema baštini svojoj, što će je dobiti, Levitima dati od svojih gradova."
Brojevi 35,9Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 35,10"Priopći sinovima Izraelovim ove naputke: "Kad dođete preko Jordana u zemlju,
Brojevi 35,11Onda izaberite sebi zgodne gradove, koji neka vam budu slobodni gradovi. Tamo neka uteče ubojica, koji je nehotice ubio čovjeka.
Brojevi 35,12Ovi gradovi neka vam budu za utočište od krvnoga osvetnika, da ubojica ne bude ubijen, prije nego stane na sud pred Zajednicu.
Brojevi 35,13Slobodnih gradova, što ih imate ustupiti, neka bude šest:
Brojevi 35,14Tri grada odredite s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj, koji neka budu slobodni gradovi.
Brojevi 35,15Sinovima Izraelovim i strancima i onima, koji su među njima, neka tih šest gradova budu utočišta, da može uteći tamo svaki, koji je nehotice ubio čovjeka.
Brojevi 35,16Ako ga gvozdenim oruđem udari tako, da nastupi smrt, onda je krvnik. A krvnik ima se kazniti smrću.
Brojevi 35,17I ako kamenom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, i ovaj umre od toga, krvnik je. Kao krvnik mora biti kažnjen smrću.
Brojevi 35,18Ili ako drvetom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, i ovaj umre od toga, krvnik je. A kao krvnik mora biti kažnjen smrću.
Brojevi 35,19Krvni osvetnik ima ubiti krvnika. Ako ga stigne, smije ga ubiti.
Brojevi 35,20Nadalje ako netko drugoga gurne iz mržnje ili se baci čim na njega hotimice, tako da taj umre.
Brojevi 35,21Ili ako ga iz neprijateljstva udari rukom svojom tako, da taj umre, onda se mora takav ubojica kazniti smrću. On je krvnik. Krvni osvetnik ima krvnika ubiti, kad ga stigne.
Brojevi 35,22Ako li ga gurne slučajno, a ne iz neprijateljstva, ili se baci na njega čim nehotice.
Brojevi 35,23Ili kamenom, a da ga ne vidi, od kojega čovjek može poginuti, baci se na njega, i taj umre od toga, makar mu ne bio neprijatelj i nije mu htio ništa zlo nanijeti,
Brojevi 35,24Onda ima da odluči zajednica između ubojice i krvnoga osvetnika po ovim pravnim odredbama.
Brojevi 35,25Zajednica mora ubojicu staviti na sigurno od krvnoga osvetnika. Zato ga ima zajednica natrag vratiti u grad utočišta, u koji je utekao. On mora u njemu ostati do smrti velikoga svećenika, koji je bio pomazan svetim uljem.
Brojevi 35,26Ako ubojica ostavi područje grada utočišta, u koji je utekao,
Brojevi 35,27I krvni ga osvetnik stigne izvan područja grada utočišta, u koji je utekao, i krvni osvetnik ubije ubojicu, onda on nije kriv za krv.
Brojevi 35,28Jer onaj ima da ostane u svojem gradu utočišta do smrti velikoga svećenika. Istom nakon smrti velikoga svećenika smije se ubojica natrag vratiti k svojoj baštini.
Brojevi 35,29Ove pravne odredbe imaju vrijediti kod vas kroz sve naraštaje po svim prebivalištima vašim.
Brojevi 35,30Ako netko ubije čovjeka, onda se ubojica ima kazniti smrću samo na temelju iskaza više svjedoka. Sastanko jednoga jedinog svjedoka nije dosta za smrtnu osudu.
Brojevi 35,31Ne smijete uzimati otkupa za život krvnika, koji zasluži smrt. Neotpustivo ima se kazniti smrću.
Brojevi 35,32Također ne smijete uzimati otkupa za nekoga, koji je utekao u svoj grad utočišta, da on već prije smrti velikoga svećenika vrati se u zemlju i tamo prebiva.
Brojevi 35,33Ne smijete oskvrniti zemlju, u kojoj prebivate, jer krv oskvrni zemlju, i zemlji ne može se pribaviti pomirenje za krv, što je prolivena u njoj, osim krvlju onoga, koji ju je prolio.
Brojevi 35,34Ne oskvrnite dakle zemlje, u kojoj prebivate, jer i ja u njoj imam svoj stan, jer ja, Gospod, stanujem među sinovima Izraelovim."
Brojevi 35,1 Reče Jahve Mojsiju na Moapskim poljanama kod Jordana, nasuprot Jerihonu:
Brojevi 35,2"Naredi Izraelcima da ustupe levitima od baštine koju posjeduju gradove gdje će stanovati i pašnjake oko gradova. To dajte levitima.
Brojevi 35,3Neka gradovi budu njima za stanovanje, a okolni pašnjaci neka budu za njihova goveda, njihovo blago i sve njihove životinje.
Brojevi 35,4Pašnjaci uz gradove koje ustupite levitima neka zahvate od gradskih zidina van do tisuću lakata naokolo.
Brojevi 35,5Izmjerite od grada van dvije tisuće lakata s istočne strane, dvije tisuće lakata s južne strane, dvije tisuće lakata sa zapadne strane i sa sjeverne strane dvije tisuće lakata, tako da grad bude u sredini. To neka im budu gradski pašnjaci.
Brojevi 35,6Od gradova koje budete dali levitima šest će ih biti gradovi-utočišta, koje ćete ustupiti da ubojica može tamo pobjeći. Ovima dodajte još četrdeset i dva grada.
Brojevi 35,7Tako će svih gradova koje ustupite levitima biti četrdeset i osam gradova s njihovim pašnjacima.
Brojevi 35,8A gradove koje budete izdvajali od vlasništva Izraelaca, od onih koji ih imaju mnogo uzmite više, a manje od onih koji imaju malo. Neka svatko ustupi gradove levitima prema omjeru baštine koju bude primio.
Brojevi 35,9Nadalje reče Jahve Mojsiju:
Brojevi 35,10"Govori Izraelcima i reci im: `Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
Brojevi 35,11označite sebi gradove koji će vam služiti kao gradovi-utočišta, kamo može pobjeći ubojica koji nehotice koga ubije.
Brojevi 35,12Ti gradovi neka vam budu utočište od osvetnika, tako da ubojica ne moradne poginuti dok ne stane na sud pred zajednicu.
Brojevi 35,13Od gradova koje ustupite bit će vam šest gradova za utočište.
Brojevi 35,14Dodijelite tri grada s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj. Neka to budu gradovi-utočišta.
Brojevi 35,15Tih šest gradova neka budu za utočište kako Izraelcima tako i strancu i došljaku koji među njima borave, kamo može pobjeći tko god ubije koga nehotice.
Brojevi 35,16Ali ako tko udari koga gvozdenim predmetom te ga usmrti, to je onda ubojica. Ubojica mora glavom platiti.
Brojevi 35,17Udari li ga iz ruke kamenom od kojega čovjek može poginuti i zbilja pogine, to je opet ubojica. Ubojica mora glavom platiti.
Brojevi 35,18Ili ako ga udari iz ruke kakvim drvenim predmetom od kojega može umrijeti i zbilja umre, i to je ubojica. Ubojica mora glavom platiti.
Brojevi 35,19Krvni osvetnik mora sam ubojicu usmrtiti. Kad ga sretne, neka ga ubije.
Brojevi 35,20Nadalje, ako tko koga gurne iz mržnje ili na nj nešto baci namjerno te ga usmrti,
Brojevi 35,21ili ga udari rukom iz zlobe te udareni umre, napadač mora zaglaviti - on je ubojica. Krvni osvetnik neka ubojicu ubije čim ga sretne.
Brojevi 35,22No gurne li ga slučajno, ne iz neprijateljstva, ili nešto na nj baci, ali ne iz zasjede,
Brojevi 35,23ili iz nepažnje na njega obori kakav kamen od kojega čovjek može poginuti te ga usmrti, a nije mu bio neprijatelj niti mu je zlo želio -
Brojevi 35,24tada neka zajednica prosudi između ubojice i krvnog osvetnika prema ovim pravilima:
Brojevi 35,25Zajednica mora izbaviti ubojicu iz ruku krvnog osvetnika; onda neka ga zajednica vrati u grad-utočište kamo je pobjegao; tu neka on ostane do smrti velikoga svećenika koji je bio pomazan svetim uljem.
Brojevi 35,26Ali ako ubojica ikad izađe izvan granice utočišta kamo je pobjegao,
Brojevi 35,27pa na nj nabasa krvni osvetnik izvan granica njegova grada-utočišta te krvni osvetnik ubije ubojicu, to mu se ne računa u krvoproliće,
Brojevi 35,28jer ubojica mora ostati u gradu-utočištu do smrti velikoga svećenika. A poslije smrti velikoga svećenika može se vratiti na svoj posjed.
Brojevi 35,29Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili.
Brojevi 35,30Za svako ubojstvo čovjeka kazna smrti nad ubojicom može se izvršiti na dokaz svjedoka. Nitko se ne može smrću kazniti na dokaz samo jednog svjedoka.
Brojevi 35,31Ne smijete primati otkupnine za život ubojice koji je zaslužio smrt: on mora umrijeti.
Brojevi 35,32Niti smijete primati otkupnine od bilo koga koji, pošto je pobjegao u svoj grad-utočište, hoće da se vrati i da živi na svome tlu prije smrti velikoga svećenika.
Brojevi 35,33Nemojte oskvrnjivati zemlje u kojoj živite. A krvoprolićem zemlja se oskvrnjuje. Za zemlju na kojoj je krv prolivena pomirenje se ne može pribaviti, osim krvlju onoga koji ju je prolio.
Brojevi 35,34Ne smije se obeščašćivati zemlja u kojoj živite i usred koje ja boravim, jer ja, Jahve, prebivam među sinovima Izraelovim.`
Brojevi 35,1GOSPOD govoraše Mojsiju u ravnicama Moaba pokraj Jordana u visini Jerihona. On njemu reče:
Brojevi 35,2` Zapovjedi sinovima Izraelovim da ustupe jedan dio svoje baštine *levitima, gradove gdje će se oni moći smjestiti. Vi će te im također dati zemlje uokolo tih gradova.
Brojevi 35,3Gradovi bit će za njih, da u njima stanuju, a zemlje bit će za stoku njihovu, za njihov materijal i za sve njihove životinje.
Brojevi 35,4Zemlje tih gradova, koje će te vi dati levitima, protezat će se počevšiši od zida grada na tisuću lakata u krug.
Brojevi 35,5Vi će te mjeriti izvan grada s istočne strane 2.000 lakata, sa strane jug 2.000 lakata, sa strane zapad 2.000 lakata, i sa strane sjever 2.000 lakata, grad će biti u središtu. Evo zemalja koje će oni imati uokolo gradova.
Brojevi 35,6Gradovi koje će te vi ustupiti levitima su šest gradova utočišta koje će te vi ustanoviti da u njima ubojice nađu utočište; tu će te vi dodati 42 druga grada.
Brojevi 35,7Gradova koje vi ustupate levitima bit će njih 48 na broju, svaki sa svojim zemljama.
Brojevi 35,8Za te gradove koje će te vi uzeti u domeni sinova Izraelovih, vi će te ih uzeti više onima koji imaju više, a manje onima koji imaju manje. Svako pleme ustupit će svoje gradove levitima u skladu s baštinom koja im je pripala. `
Brojevi 35,9GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 35,10` Reci sinovima Izraelovim: Kad budete prešli Jordan za ući u zemlju Kanaan,
Brojevi 35,11vi će te izabrati gradove koji će vam služiti kao gradovi utočišta. Jedan će ubojica koji bude nenamjerno ubio tu naći utočište.
Brojevi 35,12Ti će vam gradovi služiti kao utočišta da možete izbjeći osvetniku . Ubojica neće biti usmrćen prije no što se bude pojavio pred zajednicom da bude suđen.
Brojevi 35,13Među gradovima koje će te vi namijeniti, imat će te vi šest gradova utočišta;
Brojevi 35,14namijenit će te tri s druge strane Jordana i tri u Kanaanu. Bit će to gradovi utočišta.
Brojevi 35,15Tih šest gradova služit će kao utočišta jednako sinovima Izraelovim kao useljenicima i gostima u prolazu kod njih; tko nenamjerno bude ubio naći će tu utočište.
Brojevi 35,16Ako je jednim željeznim predmetom udario žrtvu svoju i uzrokovao njenu smrt, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
Brojevi 35,17Ako ju je udario i uzrokovao smrt bacajući jedan kamen koji može ubiti, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
Brojevi 35,18Ili, ako ju je on udario i prouzrokovao njenu smrt bacajući jedan predmet od drveta koji može ubiti, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
Brojevi 35,19Osvetnik je taj koji će usmrtiti ubojicu; čim ga prepozna, on je taj koji će ga usmrtiti.
Brojevi 35,20Ako je netko gurnuo svoju žrtvu s mržnjom ili ako joj je bacio nešto s pakošću i da je uzrokovao njenu smrt,
Brojevi 35,21ako ju je neprijateljski udario šakom i ako je prouzrokovao njenu smrt, onaj koji je udario bit će usmrćen: to je jedan ubojica. Osvetnik je taj koji će usmrtiti ubojicu čim ga prepozna.
Brojevi 35,22Ali, ako je to bilo slučajno i bez neprijateljstva da ga je gurnuo, ili na njega bacio neki predmet bez pakosti,
Brojevi 35,23ili ako, ne videći ju, udario ju jednim kamenom koji je mogao ubiti - čineći da taj kamen padne na nju, on je prouzrokovao njenu smrt - ako dakle on je to učinio ne budući joj neprijateljem i ne hoteći joj nanijeti zlo,
Brojevi 35,24zajednica će presuditi prema ovim pravilima između onoga koji je udario i osvetnika.
Brojevi 35,25Zajednica će spasiti ubojicu ruke osvetnikove i dovesti ga u grad utočište gdje se bijaše sklonio. On će tu ostati sve do smrti velikog svećenika posvećenog svetim uljem.
Brojevi 35,26Ali, ako se ubojica odluči izići s područja grada utočišta gdje se sklonio
Brojevi 35,27i ako ga osvetnik nađe izvan područja grada njegovog utočišta i da ga ubije, osvetnik ne čini zločin.
Brojevi 35,28Ubojica će ostati dakle u svojem gradu utočištu sve do smrti velikog svećenika. Poslije smrti ovoga, on će se vratiti u svoj kraj.
Brojevi 35,29To će biti za vas iz doba u doba jedan pravni propis, posvuda gdje će te stanovati.
Brojevi 35,30U svim slučajevima ubojstva, neće se ubijati ubojica osim prema izjavi više svjedoka. Neće se netko osuditi na smrt na temelju izjave samo jednog svjedoka.
Brojevi 35,31Vi neće te prihvatiti naknade za život jednog ubojice koji zaslužuje smrt; već će on biti usmrćen.
Brojevi 35,32Vi neće te prihvatiti ni naknade za pustiti ga tražiti utočište u jednom gradu utočištu ili vratiti se stanovati u zemlju prije smrti velikog svećenika.
Brojevi 35,33Vi neće te oskrnaviti zemlju gdje se nalazite; u stvari krv je jedna stvar koja skrnavi zemlju. I ne može se oprati zemlja od krvi koja je bila prosuta osim krvlju onog koji ju je prosuo.
Brojevi 35,34Ti nećeš zaprljati zemlju gdje stanujete, u sredini gdje ja boravim, jer ja sam GOSPOD i ja boravim u sredini sinova Izraelovih. `
4. Mojsijeva 35,1Još reče Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
4. Mojsijeva 35,2Zapovjedi sinovima Izrailjevijem neka dadu od našljedstva svojega Levitima gradove, gdje će živjeti; i podgrađa oko gradova podajte im,
4. Mojsijeva 35,3Da u gradovima žive, a u podgrađima njihovijem da im stoji stoka i imanje njihovo i sve životinje njihove.
4. Mojsijeva 35,4A podgrađa koja date Levitima neka budu na tisuću lakata daleko od zidova gradskih unaokolo.
4. Mojsijeva 35,5Zato izmjerite iza svakoga grada na istok dvije tisuće lakata, i na jug dvije tisuće lakata, i na zapad dvije tisuće lakata, i na sjever dvije tisuće lakata, tako da grad bude u srijedi. Tolika neka budu podgrađa njihova.
4. Mojsijeva 35,6A od gradova koje date Levitima odvojte šest gradova za utočište, da onamo uteče ko bi koga ubio; i osim njih podajte im četrdeset i dva grada.
4. Mojsijeva 35,7Svega gradova, koje ćete dati Levitima da bude četrdeset i osam gradova, svaki sa svojim podgrađem.
4. Mojsijeva 35,8A tijeh gradova što ćete dati od našljedstva sinova Izrailjevijeh, od onijeh koji imaju više podajte više, a od onijeh koji imaju manje podajte manje; svaki prema našljedstvu koje će imati neka da od svojih gradova Levitima.
4. Mojsijeva 35,9Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 35,10Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im: kad prijeđete preko Jordana u zemlju Hanansku,
4. Mojsijeva 35,11Od gradova koji vam dopadnu odvojte gradove za utočište da u njih uteče krvnik koji ubije koga nehotice.
4. Mojsijeva 35,12I ti će vam gradovi biti utočišta od osvetnika, da ne pogine krvnik dokle ne stane na sud pred zbor.
4. Mojsijeva 35,13I tako od tijeh gradova koje date šest gradova biće vam utočišta.
4. Mojsijeva 35,14Tri taka grada podajte s ovu stranu Jordana, a tri grada podajte u zemlji Hananskoj, ti gradovi neka budu utočišta.
4. Mojsijeva 35,15Sinovima Izrailjevijem i došljaku i strancu, koji se bavi među njima, neka tijeh šest gradova budu utočišta, da uteče u njih ko god ubije koga nehotice.
4. Mojsijeva 35,16Ali ako gvožđem udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi taki krvnik.
4. Mojsijeva 35,17I ako kamenom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi taki krvnik.
4. Mojsijeva 35,18Ili ako drvetom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi taki krvnik.
4. Mojsijeva 35,19Osvetnik neka pogubi krvnika; kad ga udesi, neka ga pogubi.
4. Mojsijeva 35,20Ako ga iz mržnje turi, ili se baci čim na nj navalice, te onaj umre,
4. Mojsijeva 35,21Ili ako ga iz neprijateljstva udari rukom, te onaj umre, neka se pogubi taki ubojica, krvnik je; osvetnik neka pogubi toga krvnika kad ga udesi.
4. Mojsijeva 35,22Ako li ga nehotice turi bez neprijateljstva, ili se baci na nj čim nehotice,
4. Mojsijeva 35,23Ili kamenom od kojega može čovjek poginuti, ako se baci na nj nehotice, te onaj umre, a nije mu neprijatelj, niti mu traži zla,
4. Mojsijeva 35,24Tada da sudi zbor između ubojice i osvetnika po ovom zakonu.
4. Mojsijeva 35,25I zbor neka izbavi krvnika iz ruke osvetnikove i vrati ga u utočište njegovo, kuda je utekao, i ondje neka ostane dokle ne umre poglavar sveštenički, koji je pomazan svetim uljem.
4. Mojsijeva 35,26Ako krvnik kako god izide preko međe svojega utočišta, u koje je utekao,
4. Mojsijeva 35,27I nađe ga osvetnik preko međe utočišta njegova, ako krvnika ubije osvetnik, neće biti kriv za krv.
4. Mojsijeva 35,28Jer u utočištu svojem valja da stoji dokle ne umre poglavar sveštenički; pa kad umre poglavar sveštenički, onda treba da se vrati krvnik u zemlju našljedstva svojega.
4. Mojsijeva 35,29Ovo da vam je uredba za suđenje od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
4. Mojsijeva 35,30Ko bi htio pogubiti čovjeka, po svjedocima neka pogubi krvnika; ali jedan svjedok ne može svjedočiti da se ko pogubi.
4. Mojsijeva 35,31Ne uzimajte otkupa za krvnika, koji zasluži smrt, nego neka se pogubi.
4. Mojsijeva 35,32Ni od onoga ne uzimajte otkupa koji uteče u utočište, da bi se vratio da živi u svojoj zemlji prije nego umre sveštenik;
4. Mojsijeva 35,33Da ne biste skvrnili zemlju u kojoj ste, jer krv ona skvrni zemlju, a zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na njoj drukčije nego krvlju onoga koji je prolije.
4. Mojsijeva 35,34Zato ne skvrnite zemlje u kojoj nastavate i u kojoj ja nastavam, jer ja Gospod nastavam usred sinova Izrailjevijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje