Tražilica


Matej 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 25,1Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica, koje uzeše svjetiljke svoje i izađoše u susret zaručniku.
Matej 25,2Pet od njih bile su lude, pet mudre,
Matej 25,3Lude uzeše svjetiljke svoje, ali ne uzeše sobom ulja.
Matej 25,4A mudre uzeše sa svjetiljkama i ulje u posudama svojim.
Matej 25,5Kako se je dolazak zaručnikov otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše.
Matej 25,6I ponoći odjeknu poziv: "Zaručnik dolazi! Izlazite mu u susret!
Matej 25,7Tada se digoše sve djevice one i prirediše svjetiljke svoje.
Matej 25,8A lude rekoše mudrima: "Dajte nam od ulja svojega! Svjetiljke naše hoće da se ugase.
Matej 25,9Mudre odvratiše: "Da ne bi možda nedostalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi!
Matej 25,10Dok otidoše da kupe, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
Matej 25,11Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: "Gospodaru, Gospodaru, otvori nam!
Matej 25,12A on reče: "Zaista, kažem vam, ne poznajem vas.
Matej 25,13Budite dakle budni; jer ne znate ni dana ni časa!
Matej 25,14Dogodi se kao čovjeku, koji htjede da ide u tuđinu. On dozva k sebi sluge svoje i predade im imovinu svoju.
Matej 25,15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj vrsnoći. Tada otputova odmah.
Matej 25,16Koji je bio primio pet talenata, otišao je, radio je s njima i dobio još drugih pet.
Matej 25,17Isto tako dobio je onaj su dva talenta još druga dva.
Matej 25,18Koji je bio primio jedan, otide, iskopa zemlju i skrio u nju novac gospodara svojega.
Matej 25,19Iza dugog vremena dođe natrag gospodar onih sluga i počne se računati s njima
Matej 25,20Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sobom još pet daljnih talenata i reče: "Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, dobio sam još pet daljnih talenata.
Matej 25,21Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!
Matej 25,22Tada pristupi onaj su dva talenta i reče: "Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, dobio sam još dva daljna talenta."
Matej 25,23Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!
Matej 25,24Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: "Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd, žanješ, gdje nijesi sijao, i kupiš, gdje nijesi vijao.
Matej 25,25Zato se pobojah, odoh i zakopah talenat tvoj u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje.
Matej 25,26Tada mu odgovori gospodar: "Zli i lijeni slugo, znao si, da ja žanjem, gdje nijesam sijao, i kupim, gdje nijesam vijao.
Matej 25,27Tada bi bio morao novac svoj uložiti kod mjenjača, ja bih mogao pri svojemu povratku podignuti svoje s kamatima.
Matej 25,28Uzmite mu zato talenat i podajte ga onome, koji ima deset talenata!
Matej 25,29Jer tko ima, njemu će se dati, i obilovat će; a tko nema, njemu će se još uzeti što ima.
Matej 25,30A nekorisnog slugu bacite u tamu 'Ondje će biti jauk i škrgut zuba.
Matej 25,31Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje slave svoje.
Matej 25,32Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
Matej 25,33Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi.
Matej 25,34Tada će kralj reći onima s desne strane: "Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta!
Matej 25,35Jer sam bio gladan, i dali ste mi jesti, žedan, i dali ste mi piti. Bio sam stranac, i primili ste me na konak,
Matej 25,36Go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i došli ste k meni.
Matej 25,37Tada će ga upitati pravednici: "Gospodine, kad smo te vidjeli gladna, i dali ti jesti, ili žedna, i dali ti piti?
Matej 25,38Kad smo te vidjeli stranca, i primili te na konak? ili gola, i zaodjeli te?
Matej 25,39Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi?
Matej 25,40Kralj će im odgovoriti: "Za "ista, kažem vam: "Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste učinili meni.
Matej 25,41Tada će reći onima na lijevoj strani: "Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!
Matej 25,42Bio sam gladan, i nijeste mi dali jesti, žedan, i nijeste mi dali piti.
Matej 25,43Bio sam stranac, i nijeste me primili na konak, go, i nijeste me zaodjeli. Bio sam bolestan i u tamnici, i nijeste me pohodili.
Matej 25,44Tada će ga upitati i oni: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici, i nijesmo te poslužili?
Matej 25,45Ali će im on odgovoriti: "Zaista, kažem vam: "Što nijeste učinili jednomu od ovih najmanjih, to nijeste učinili ni meni.
Matej 25,46Ovi će ući u muku vječnu, a pravednici u život vječni.
Matej 25,1 "Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.
Matej 25,2Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.
Matej 25,3Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
Matej 25,4Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.
Matej 25,5"Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.
Matej 25,6O ponoći nasta vika: `Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!`
Matej 25,7Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.
Matej 25,8Lude tada rekoše mudrima: `Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!`
Matej 25,9Mudre im odgovore: `Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!`
Matej 25,10"Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.
Matej 25,11Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: `Gospodine! Gospodine! Otvori nam!`
Matej 25,12A on im odgovori: `Zaista kažem vam, ne poznam vas!`
Matej 25,13Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!
Matej 25,14"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.
Matej 25,15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti.
Matej 25,16I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet.
Matej 25,17Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.
Matej 25,18Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
Matej 25,19"Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.
Matej 25,20Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: `Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!`
Matej 25,21Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!`
Matej 25,22"Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: `Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!`
Matej 25,23Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.`
Matej 25,24"A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: `Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
Matej 25,25Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!`
Matej 25,26A gospodar mu reče: `Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao!
Matej 25,27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.`
Matej 25,28"`Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.
Matej 25,29Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.
Matej 25,30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.`
Matej 25,31"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.
Matej 25,32I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
Matej 25,33Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.
Matej 25,34"Tada će kralj reći onima sebi zdesna: `Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!
Matej 25,35Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me;
Matej 25,36gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.`
Matej 25,37"Tada će mu pravednici odgovoriti: `Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?
Matej 25,38Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te?
Matej 25,39Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?`
Matej 25,40A kralj će im odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!`
Matej 25,41"Zatim će reći i onima slijeva: `Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!
Matej 25,42Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti;
Matej 25,43stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!`
Matej 25,44"Tada će mu i oni odgovoriti: `Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?`
Matej 25,45Tada će im on odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.`
Matej 25,46"I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.
Matej 25,1Tada će *kraljevstvo nebesko biti kao onim deseterim djevojkama koje će uzeti svjetiljke svoje i izići u susret suprugu.
Matej 25,2Pet između njih bijahu bezumne, a petore bijahu primišljene.
Matej 25,3Uzevši svoje svjetiljke bezumne djevojke nisu ponijele ulja;
Matej 25,4promišljene djevojke pak, bijahu uzele, sa svojim svjetiljkama, ulja u bočicama.
Matej 25,5Kako ženik kasniše, one sve zadrijemaše i zaspaše.
Matej 25,6U sredini noći, jedan povik odjeknu: Evo ženika! Iziđite mu u susret.
Matej 25,7Tad se djevojke probudiše i pripraviše svoje svjetiljke.
Matej 25,8Bezumne rekoše primišljenima: Dajte nam svojeg ulja, jer se naše svjetiljke gase.
Matej 25,9Promišljene odgovoriše: Nipošto, neće ga biti dovoljni i za vas i za nas! Idite radije kod trgovca i kupite ga za sebe.
Matej 25,10Dok ove odoše kupiti ga, suprug stiže; one koje bijahu spremne uđoše s njim u svadbenu dvoranu, i zatvoriše se vrata.
Matej 25,11Konačno, dođoše i druge djevojke, koje rekoše: Gospodine, gospodine, otvori nam!
Matej 25,12Ali, on odgovori: Uistinu, ja vam kažem ovo, ja vas ne poznajem.
Matej 25,13Bdijte dakle, jer, vi ne poznajete ni dana ni sata. ` ( Lk 19.12-27)
Matej 25,14`Naime, to je kao kad jedan čovjek koji, polazeći na putovanje, pozva svoje sluge i povjeri im svoja dobra.
Matej 25,15Jednom predade pet talenata, drugome dva, a trećemu samo jedan, svakom prema njegovim sposobnostima, i potom ode. Odmah,
Matej 25,16onaj koji bijaše primio pet talenata ode se njima okoristiti i stekne pet drugih.
Matej 25,17Isto učini i onaj s dva talenta i dobije druga dva.
Matej 25,18Ali onaj, koji bijaše primio samo jedan talent ode iskopati jednu rupu u zemlji i ondje sakrije novac svog gospodara.
Matej 25,19Dugo vremena poslije, stiže gospodar tih slugu, i on poravna svoje račune s njima.
Matej 25,20Onaj koji bijaše primio pet talenata priđe i predade mu pet drugih, govoreći: Gospodaru, ti mi bijaše povjerio pet talenata; evo i pet drugih koje sam stekao.
Matej 25,21Njegov mu gospodar reče: Dobro je to, dobri i vjerni slugo, ti si bio vjeran u malo stvari, nad mnogima ja ću te postaviti; dođi se radovati sa svojim gospodarom.
Matej 25,22Onaj s dva talenta istupi kad dođe na njega red i reče: Gospodaru, ti mi bijaše povjerio dva talenta; evo i dva druga talenta koje sam ja stekao.
Matej 25,23Njegov mu gospodar reče: Dobro je to, dobri i vjerni slugo, ti si bio vjeran u malo stvari, nad mnogima ja ću te postaviti; dođi se radovati sa svojim gospodarom.
Matej 25,24Pristupivši kad dođe njegov red, onaj koji bijaše primio samo jedan talent reče: Gospodaru, ja sam znao da si ti jedan strog čovjek: ti žanješ i gdje nisi sijao, skupljaš gdje nisi prosuo;
Matej 25,25iz straha, ja sam otišao sakriti tvoj talent pod zemlju: evo ga, ti imaš svoje dobro.
Matej 25,26Ali, njegov mu gospodar odgovori: Nevaljali slugo, strašljivče! Ti si znao da ja žanjem gdje nisam sijao i da skupljam gdje nisam ništa prosuo.
Matej 25,27Trebalo ti je dakle staviti moj novac kod novčara: po svom povratku, ja bih povratio moje dobro s interesom.
Matej 25,28Uzmite mu dakle njegov talent i dajte ga onome koji ima deset talenata.
Matej 25,29Jer, svakome čovjeku koji ima, dat će se i imat će u izobilju; ali onome koji nema bit će čak i ono što ima oduzeto.
Matej 25,30Glede bezvrijednog sluge, bacite ga napolje u tmine: ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.`
Matej 25,31`Kad *Sin čovjekov dođe u svojoj slavi, praćen od svih *anđela, tad će on sjedjeti na svom prijestolju slave.
Matej 25,32Pred njim bit će sakupljeni svi narodi, a on će odvojiti ljude jedne od drugih, kao što *pastir odvaja ovce od koza.
Matej 25,33Stavit će on ovce sebi s desna, a koze s lijeva.
Matej 25,34Tad će kralj reći onima koji budu njemu zdesna: Dođite, blagoslovljeni od mog Oca, primite u dio Kraljevstvo koje je bilo pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta.
Matej 25,35Jer, ja sam bio gladan, a vi ste mi dali jesti; ja sam bio žedan, a vi ste mi dali piti; bio sam stranac, a vi ste me primili;
Matej 25,36nag, a vi ste me odjenuli; bolestan, a vi ste me posjetili; u zatvoru, a vi ste došli k meni.
Matej 25,37Tad će mu pravednici odgovoriti: Gospodine, kad nam se to dogodilo da smo te vidjeli izgladnjelog i da smo te nahranili, žednog, a da smo te napojili?
Matej 25,38Kad nam se to dogodilo da smo te vidjeli kao stranca i da smo te primili, nagog, a da smo te odjenuli?
Matej 25,39Kad nam se to dogodilo da smo te vidjeli bolesnog ili u zatvoru, a da smo došli k tebi?
Matej 25,40A on će im odgovoriti: Uistinu, ja vam to kažem, svaki put kad ste to učinili jednom od ovih najmanjih, koji su moja braća, to ste meni učinili!
Matej 25,41Tad će on reći onima koji su njemu s lijeva: Nosite se daleko od mene, prokleti, u vječnu vatru za *đavla i njegove anđele.
Matej 25,42Jer, ja sam bio gladan a vi mi niste dali jesti; ja sam bio žedan, a vi mi niste dali piti,
Matej 25,43bio sam stranac, a vi me niste htjeli primiti; nag, a vi me niste odjenuli; bolestan i u zatvoru, a vi me niste posjetili.
Matej 25,44Tada će mu oni također odgovoriti: Gospodine, kad nam se to dogodilo da te vidimo gladnog i žednog, stranca ili nagog, bolesnog ili u zatvoru, a da ti nismo došli pomoć?
Matej 25,45Tad će im on odgovoriti: Uistinu, ja vam to kažem, svaki put kad to niste učinili jednom od ovih najmanjih, ni meni niste to učinili.
Matej 25,46I oni će otići na vječno kažnjavanje, a pravednici u *život vječni. ` ( Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Iv 11.47, 49, 53)
Matej 25,1Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.
Matej 25,2Pet od njih bijahu mudre a pet lude.
Matej 25,3I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.
Matej 25,4A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima.
Matej 25,5A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve, i pospaše.
Matej 25,6A u ponoći stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret.
Matej 25,7Tada ustaše sve djevojke one i ukrasiše žiške svoje.
Matej 25,8A lude rekoše mudrima: dajte nam od ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.
Matej 25,9A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.
Matej 25,10A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
Matej 25,11A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru! otvori nam.
Matej 25,12A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ne poznajem vas.
Matej 25,13Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovječij doći.
Matej 25,14Jer kako što čovjek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;
Matej 25,15I jednome dakle dade pet talanata, a drugome dva, a trećemu jedan, svakome prema njegovoj moći; i otide odmah.
Matej 25,16A onaj što primi pet talanata otide te radi s njima, i dobi još pet talanata.
Matej 25,17Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.
Matej 25,18A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svojega.
Matej 25,19A po drugom vremenu dođe gospodar tijeh sluga, i stade se računiti s njima.
Matej 25,20I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: gospodaru! predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.
Matej 25,21A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 25,22A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: gospodaru! predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.
Matej 25,23A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 25,24A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: gospodaru! znao sam da si ti tvrd čovjek: žnješ gdje nijesi sijao, i kupiš gdje nijesi vijao;
Matej 25,25Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.
Matej 25,26A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i ljenjivi slugo! znao si da ja žnjem gdje nijesam sijao, i kupim gdje nijesam vijao:
Matej 25,27Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.
Matej 25,28Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onome što ima deset talanata.
Matej 25,29Jer svakome koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onoga koji nema, i što ima uzeće se od njega.
Matej 25,30I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Matej 25,31A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.
Matej 25,32I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.
Matej 25,33I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.
Matej 25,34Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.
Matej 25,35Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;
Matej 25,36Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.
Matej 25,37Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?
Matej 25,38Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?
Matej 25,39Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?
Matej 25,40I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.
Matej 25,41Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.
Matej 25,42Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi da jedem; ožednjeh, i ne napojiste me;
Matej 25,43Gost bijah, i ne primiste me; go bijah, i ne odjenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne obiđoste me.
Matej 25,44Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo te?
Matej 25,45Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.
Matej 25,46I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje