Tražilica


Nehemija 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 8,1Tada se skupi sav narod jednodušno na slobodnom trgu pred vratima vodenim, Oni zatražiše od književnika Ezre, da donese knjigu zakona Mojsijeva, što ga je bio dao Gospod sinovima Izraelovim.
Nehemija 8,2Svećenik Ezra donese zakon pred skupštinu, pred ljude i žene i sve, koji su ga mogli razumjeti, prvoga dana sedmoga mjeseca.
Nehemija 8,3Od jutra do podne čitao je on iz njega na trgu pred vratima vodenim ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod slušao čitanje knjige zakonske.
Nehemija 8,4Književnik Ezra stajao je pritom na podu od drveta, što su ga bili napravili za ovu svrhu. Uz njega s desne strane stajali su Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja: " lijeve mu strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam.
Nehemija 8,5Ezra otvori knjigu pred očima svega naroda; jer je bio više svega naroda. Kad ju je bio otvorio, ustade sav narod.
Nehemija 8,6I Ezra reče molitvu hvale u čast Gospodu, Bogu velikomu. Sav narod odgovori: "Amen, amen!" I podigoše ruke svoje, prignuše se tada i pokloniše se Gospodu licem do zemlje.
Nehemija 8,7Leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarija, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavali su narodu zakon, a narod je stajao na svojemu mjestu.
Nehemija 8,8Čitali su iz knjige zakona Božjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.
Nehemija 8,9Potom Nehemija - to jest namjesnik - i Ezra, svećenik i književnik, i Leviti, koji su poučavali narod, rekoše svemu narodu: "Ovaj je dan svet Gospodu, Bogu vašemu. Ne tugujte i ne plačite!" Sav je narod naime bio u plač udario, kad je saslušao sadržaj zakona.
Nehemija 8,10Tada im on reče: "Idite, uzmite sebi dobro jelo i dobro piće i pošljite jedan dio i onima, koji ne mogu sebi ništa zgotoviti, jer je ovaj dan svet Gospodu našemu. Ne tugujte, jer je radost u Gospodu jakost vaša!"
Nehemija 8,11Tako su Leviti umirivali sav narod, a govorili su: "Budite mirni, ovaj je dan svet! Ne tugujte!"
Nehemija 8,12I otide sav narod da jede i pije, da razašlje dijelove i da proslavi veliki dan radosti, jer su uvažili ono, što im se je bilo reknulo.
Nehemija 8,13Drugi dan skupiše se obiteljski glavari svega naroda i svećenici i Leviti kod Ezre, književnika, da uče što u zakonu stoji.
Nehemija 8,14I nađoše u zakonu napisano, da je Gospod bio preko Mojsija zapovjedio, da sinovi Izraelovi imaju boraviti u sjenicama na blagdan a sedmom mjesecu.
Nehemija 8,15Po svim gradovima svojim i u Jerusalemu moradoše proglasiti i objaviti: "Idite van u gore, donesite granja od plemenitih i divljih maslina, od mirta i palmova i drugih lisnatih drveta, da od toga načinite sjenice, kako je napisano!"
Nehemija 8,16I narod izađe van, donese i načini sebi sjenice na krovovima, u dvorištima, u trijemovima hrama Božjega, na slobodnom trgu kod vrata vodenih i na trgu kod vrata Efraimovih.
Nehemija 8,17Sva zajednica svih, što se vratiše iz ropstva, načini sebi sjenice i boravila je u sjenicama. Od dana Jošue, sina Nunova, do ovoga dana nijesu bili više to činili sinovi Izraelovi, Zato je vladala veoma velika radost.
Nehemija 8,18Svaki dan čitalo se iz knjige zakona Božjega, od prvoga dana do posljednjega. Svetkovali su blagdan sedam dana. Osmi dan održaše po propisu svečanu skupštinu.
Nehemija 8,1 Tada se skupi sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu.
Nehemija 8,2I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju.
Nehemija 8,3Na trgu koji je pred Vodenim vratima počeo je čitati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.
Nehemija 8,4Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu: s desne strane Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam.
Nehemija 8,5Ezra je otvorio knjigu naočigled svemu narodu - jer je bio poviše od svega naroda - a kad ju je otvorio, sav narod ustade.
Nehemija 8,6Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: "Amen! Amen!" Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje.
Nehemija 8,7A leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu.
Nehemija 8,8I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita.
Nehemija 8,9Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posvećen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!" Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona.
Nehemija 8,10I još im reče Nehemija: "Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost.
Nehemija 8,11I leviti umirivahu sav narod govoreći: "Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!
Nehemija 8,12I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
Nehemija 8,13Drugog dana skupiše se glavari obitelji svega naroda, svećenici i leviti oko književnika Ezre da prouče riječi Zakona.
Nehemija 8,14I nađoše napisano u Zakonu što ga je Jahve naredio preko sluge Mojsija: "Sinovi Izraelovi neka borave pod sjenicama za svečanosti u sedmom mjesecu.
Nehemija 8,15Čim su čuli, proglasiše u svim svojim gradovima i u Jeruzalemu: "Idite u goru i donesite granja maslinova i granja divlje masline, mirtovih i palmovih grana i granja ostaloga lisnatog drveća da načinimo sjenice, kako je propisano.
Nehemija 8,16I ode narod i donese granja i načiniše sjenice, svaki na svom krovu i svojim dvorištima, u predvorjima Doma Božjega, na trgu kod Vodenih vrata i na onom kod Efrajimovih vrata.
Nehemija 8,17Sav zbor onih koji su se vratili iz sužanjstva načini sjenice i boravili su u njima - Izraelci nisu toga činili od vremena Jošue, sina Nunova, sve do toga dana. I bila je veoma velika radost.
Nehemija 8,18Ezra je čitao knjigu Zakona Božjeg svakog dana, od prvoga do posljednjega. Sedam se dana svetkovao blagdan, a osmoga je dana bio svečani zbor, kako je propisano.
Nehemija 8,1Sav puk, kao jedan čovjek, sakupi se na trgu koji je pred Vodenim vratima, i oni rekoše Ezdri, pisaru, da donese knjigu Zakona Mojsijevog koju GOSPOD bijaše propisao Izraelu.
Nehemija 8,2Svećenik Ezdra donese Zakon pred sabor, gdje se nalaziše ljudi, žene i svi oni koji bijahu kadri razumjeti ono što slušaju. Bijaše to prvi dan sedmog mjeseca .
Nehemija 8,3On pročita u knjizi, na trgu koji je pred Vodenim vratima, od zore sve do podneva, nasuprot ljudima, ženima i onima koji su kadri razumjeti. Uši sveg puka bijahu pozorne spram knjige Zakona.
Nehemija 8,4Pisar Ezdra stajaše na jednoj drvenoj tribini koja je bila napravljena za tu priliku, a do njega se držaše Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Mazeja s desna, a s lijeva: Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zekarija, Mešulam.
Nehemija 8,5Ezdra otvori knjigu pred očima sveg puka, jer on bijaše iznad sveg puka, a dok on otvaraše knjigu sav puk stajaše.
Nehemija 8,6Ezdra blagoslovi GOSPODA, velikog Boga, a sav puk odgovori: *`Amen! Amen!` podižući ruke. Potom oni se nakloniše i pokloniše pred GOSPODOM, licem prema zemlji.
Nehemija 8,7Ješua, Bani, Šerebija, Jamin, Akuv, Šabtaj, Hodija, Mazeja, Kelita, Azarija, Jozabad, Hanan, Pelaja *leviti objašnjavaše Zakon puku, a puk stajaše uspravan na mjestu.
Nehemija 8,8Oni čitaše u knjizi Zakona Božjeg, na jasan način, dajući tom smisao, i činiše razumljivim ono što bijaše pročitano.
Nehemija 8,9Tad Nehemija, upravitelj, Ezdra zvećenik zakonoznanac i leviti koji davaše puku objašnjenja, rekoše svem puku: ` Ovaj je dan posvećen GOSPODU vašem Bogu. Ne budite u žalosti i ne plačite! ` jer sav puk plakaše slušajući riječi Zakona.
Nehemija 8,10On ime reče : Hajdete, jedite s dobrog pladnja, pijte izvrsna pića, i dajte donositi porcije onima koji nisu mogli ništa pripremiti, jer ovaj dan posvećen je našem Gospodinu. Ne budite u muci, jer radost GOSPODOVA, evo vaše snage!`
Nehemija 8,11I leviti umirivaše sav puk govoreći: ` Dajte tišine, jer ovaj je dan posvećen. Ne budite u muci.`
Nehemija 8,12Tad sav puk ode jesti i piti, dati da se donose porcije i izražava velika radost, jer oni bijahu razumjeli riječi koje su im obznanjene.
Nehemija 8,13Drugi dan, poglavari obitelji sveg puka, svećenici i *leviti skupiše se oko zakonoznanca Ezdre za dobro razabrati smisao riječi Zakona.
Nehemija 8,14Oni nađoše zapisano u Zakonu, da GOSPOD bijaše propisao po posredništvu Mojsijevom, da sinovi Izraelovi trebaju stanovati u kolibama tijekom blagdana sedmog mjeseca
Nehemija 8,15i da trebaju obznaniti i objaviti o tome oglas u svim gradovima i u Jeruzalemu ovim riječima: ` Izîite u planinu i donesite lišća od masline, lišća od divlje masline, mirtinog lišća, lišća palminog i lišća bokorastog drveća, za načiniti kolibe, kako je to pisano .`
Nehemija 8,16Tad narod izîe i donese od čega će napraviti kolibe, svatko na svom krovu, u svojem vlastitom dvorištu i u dvorištima Kuće Božje, kao i na trgu Vodenih vrata i na trgu Efraimovih vrata .
Nehemija 8,17Sav sabor oni koji bijahu vratili se iz robstva načiniše kolibe i stanovaše u tim kolibama. A od vremena Jozue, sina Nunova sve do ovog dana, sinovi Izraelovine bijahu činili toga. Bi to jedna velika radost.
Nehemija 8,18Čitaše se iz knjige Zakon Božji svaki dan, od prvog dana sve do posljednjeg. Blagdan potraja sedam dana, a osmog dana, prema običaju, bi jedan zaključni sabor.
Nemija 8,1Tada se skupi sav narod jednodušno na ulicu koja je pred vratima vodenijem, i rekoše Jezdri književniku da donese knjigu zakona Mojsijeva koji dade Gospod Izrailju.
Nemija 8,2I donese Jezdra sveštenik zakon pred zbor, u kom bjehu ljudi i žene i svi koji mogahu razumjeti, prvoga dana sedmoga mjeseca.
Nemija 8,3I čita je na ulici koja je pred vratima vodenijem od jutra do podne pred ljudima i ženama i onijem koji mogahu razumjeti, i uši svemu narodu bijahu obraćene na knjizi zakonskoj.
Nemija 8,4A Jezdra književnik stajaše na mjestu povisoku, koje bjehu načinili od drveta za to; i do njega stajaše Matatija i Sema i Anaja i Urija i Helkija i Masija s desne strane, a s lijeve Fedaja i Misailo i Malahija i Asum i Asvadana, Zaharija i Mesulam.
Nemija 8,5I otvori Jezdra knjigu na vidiku svemu narodu, jer bijaše više svega naroda, i kad je otvori, usta sav narod.
Nemija 8,6I Jezdra blagoslovi Gospoda Boga velikoga, a sav narod odgovori: amin, amin, podigavši ruke svoje, pa se saviše i pokloniše se Gospodu licem do zemlje.
Nemija 8,7A Isus i Vanije i Serevija, Jamin, Akuv, Savetaj, Odija, Masija, Kelita, Azarija, Jozavad, Anan, Felaja i drugi Leviti poučavahu narod zakonu, i narod stajaše na mjestu.
Nemija 8,8I čitahu knjigu, zakon Božji, razgovijetno i razlagahu smisao, te se razumijevaše što se čitaše.
Nemija 8,9Potom Nemija, koji je Tirsata, i sveštenik Jezdra književnik i Leviti koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu: ovaj je dan svet Gospodu Bogu vašemu; ne tužite ni plačite. Jer plakaše sav narod slušajući što govori zakon.
Nemija 8,10I reče im: idite i jedite pretilo i pijte slatko i šaljite dijelove onima koji nemaju ništa zgotovljeno, jer je ovaj dan svet Gospodu našemu. Zato ne budite žalosni, jer je radost Gospodnja vaša sila.
Nemija 8,11I Leviti utišaše narod govoreći: mučite, jer je ovaj dan svet, i ne budite žalosni.
Nemija 8,12I otide sav narod da jede i pije i da šalje dijelove, i veseliše se veoma što razumješe riječi koje im se kazaše.
Nemija 8,13A sjutradan skupiše se glavari domova otačkih iz svega naroda, sveštenici i Leviti, k Jezdri književniku da uče što zakon govori.
Nemija 8,14I nađoše napisano u zakonu da je Gospod zapovjedio preko Mojsija da sinovi Izrailjevi borave u sjenicama na praznik sedmoga mjeseca.
Nemija 8,15I objaviše i proglasiše po svijem gradovima svojim i u Jerusalimu govoreći: idite u goru, i donesite granja maslinova i granja od divlje masline i granja mirtova i palmova i granja od šumnatijeh drveta, da načinite sjenice, kako je napisano.
Nemija 8,16I narod izide i donese i načini sjenice svaki na svom krovu i u svom trijemu i u trijemovima doma Božijega i na ulici kod vrata vodenijeh i na ulici kod vrata Jefremovijeh.
Nemija 8,17I tako načini sjenice sav zbor, što se bješe vratio iz ropstva, i boravljahu pod sjenicama. A od vremena Isusa sina Navina do toga dana ne činiše tako sinovi Izrailjevi. I bi veselje veoma veliko.
Nemija 8,18I čitaše se knjiga zakona Božijega svaki dan, od prvoga dana do pošljednjega; i praznovaše praznik sedam dana, a osmi dan bi sabor, kako je uređeno.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje