Tražilica


1. Kraljevima 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 14,1U ono vrijeme razbolje se Abija, sin Jeroboamov.
1. Kraljevima 14,2Tada zamoli Jeroboam svoju ženu: "Idi, preobuci se, da se ne opazi, da si žena Jeroboamova, pa idi u Šilo! Tamo stanuje prorok Ahija. On je, koji mi je jedanput prorokovao, da ću biti kralj nad ovim narodom.
1. Kraljevima 14,3Uzmi sa sobom deset kruhova i kolača i vrč meda i potraži ga! On će ti reći, što će biti od dječaka."
1. Kraljevima 14,4Žena Jeroboamova učini tako. Ona zaputi u Šilo i dođe u kuću Ahijinu. A Ahija nije mogao više vidjeti, jer su oči njegove bile oslijepile od starosti.
1. Kraljevima 14,5Uto je bio Gospod rekao Ahiji: "Eto dolazi žena Jeroboamova, da te pita za sina svojega; jer je bolestan. Tako i tako reći ćeš joj!" I kad ona uđe preobučena,
1. Kraljevima 14,6I Ahija razabra šuštanje njezinih koračaja, kad uđe na vrata, povika on: "Uniđi, ženo Jeroboamova! Što se pretvaraš? Meni je naložena tvrda vijest za te.
1. Kraljevima 14,7Idi, kaži Jeroboamu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Podigao sam te iz naroda i postavio te knezom nad svojim narodom Izraelom.
1. Kraljevima 14,8Otrgnuo sam kraljevstvo od kuće Davidove i dao ga tebi. A ti nijesi bio kao moj sluga David, koji je držao zapovijedi moje, slušao me svim srcem i činio samo ono, što se dopada meni.
1. Kraljevima 14,9Ne, ti si radio gore od svih svojih prethodnika, jer si dao sebi načiniti druge bogove, i to likove livene, da bi me dražio. A mene si bacio za leđa svoja.
1. Kraljevima 14,10Zato ću ja pustiti nesreću na kuću Jeroboamovu i od porodice Jeroboamove sve ću istrijebiti, što je muško, dorasle i nedorasle u Izraelu. Ja ću pomesti kuću Jeroboamovu, kao što se mete blato, da ga više ne ostane ništa.
1. Kraljevima 14,11Tko umre u gradu od porodice Jeroboamove, prožderat će ga psi, i tko umre u polju, prožderat će ga ptice nebeske.'" Jest, tako govori Gospod.
1. Kraljevima 14,12A ti se vrati kući! Kad noge tvoje stupe u grad, dječak će umrijeti.
1. Kraljevima 14,13Sav će Izrael držati tugovanje za njim i pokopat će ga, jer će on jedini od porodice Jeroboamove doći u grob, jer se na njemu nađe nešto, što se na kući Jeroboamovoj dopalo Gospodu, Bogu Izraelovu.
1. Kraljevima 14,14A Gospod će podignuti sebi kralja nad Izraelom, koji će istrijebiti kuću Jeroboamovu u onaj dan. A što će istom onda još doći?
1. Kraljevima 14,15Udarit će Gospod Izraela, da će se zaljuljati, kao što se ljulja trska na vodi, Iščupat će Izraela iz ove lijepe zemlje, koju je dao ocima njihovim, i razasut će ih s onu stranu rijeke, jer načiniše sebi drvene kipove i tako razdražiše Gospoda na gnjev.
1. Kraljevima 14,16Napustit će Izraela zbog grijeha, što ih počini Jeroboam i na koje navede Izraela."
1. Kraljevima 14,17Žena Jeroboamova zaputi kući i dođe u Tirsu. Kad prekorači kućni prag, bio je dječak već mrtav.
1. Kraljevima 14,18Pokopaše ga, i sav Izrael održa tugovanje za njim, kako je to unaprijed rekao Gospod preko svojega sluge, proroka Ahije,
1. Kraljevima 14,19Ostala povijest Jeroboamova, njegovih ratova i njegove vladavine, stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 14,20Kraljevao je Jeroboam dvadeset i dvije godine. Onda počinu kod otaca svojih. Njegov sin Nadab postade kralj mjesto njega.
1. Kraljevima 14,21Kralj nad Judom bio je Roboam, sin Salomonov. Bilo je Roboamu četrdeset i jedna godina, kad postade kralj, i vladao je sedamnaest godina u Jerusalemu, u gradu, koji je bio izabrao Gospod između svih plemena Izraelovih, da tamo nastani ime svoje. Njegova se je mati zvala Naama i bila je Amonka.
1. Kraljevima 14,22I Juda je činio, što se nije dopadalo Gospodu. Oni su izazivali grijehima, što su ih činili, njegovu srdžbu više, nego oci njihovi svim onim, što činiše.
1. Kraljevima 14,23Jer i oni načiniše sebi uzvisine, stupove i drvene kipove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom.
1. Kraljevima 14,24Dapače bilo je posvećenih bludnica u zemlji. Tako su nasljedovali sve grozote pogana, što ih je bio Gospod istjerao ispred sinova Izraelovih.
1. Kraljevima 14,25U petoj godini kraljevanja Roboamova izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu,
1. Kraljevima 14,26I ugrabi blago iz hrama Gospodnjega i iz palače kraljevske. Sve on uze. Ugrabi i sve zlatne štitove, što ih je bio dao načiniti Salomon.
1. Kraljevima 14,27Na njihovo mjesto dade kralj Roboam načiniti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina nad stražama, što su stražili na ulazu u palaču kraljevsku.
1. Kraljevima 14,28Kadgod bi kralj išao u hram Gospodnji, nosili su ih tjelesni stražari, a poslije su ih opet stavljali u stražarnicu tjelesnih stražara.
1. Kraljevima 14,29Ostala povijest Roboamova i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
1. Kraljevima 14,30Bio je rat između Roboama i Jeroboama jednako.
1. Kraljevima 14,31Kad je Roboam bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan kod otaca svojih u gradu Davidovu. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abijam.
1. Kraljevima 14,1 U ono se vrijeme razbolje Abija, sin Jeroboamov,
1. Kraljevima 14,2i Jeroboam reče svojoj ženi: "Ustani i preobuci se da te ne bi prepoznali da si žena Jeroboamova; i idi u Šilo. Ondje je prorok Ahija: onaj koji mi je prorokovao da ću biti kraljem ovoga naroda.
1. Kraljevima 14,3I ponesi deset hljebova, kolača i posudu meda i otiđi k njemu! On će ti reći što će biti s dječakom.
1. Kraljevima 14,4I učini tako žena Jeroboamova: ustade, ode u Šilo i uđe u kuću Ahijinu. A on nije više vidio, oslabile mu oči od duboke starosti.
1. Kraljevima 14,5Ali mu je Jahve rekao: "Evo dolazi žena Jeroboamova da od tebe traži savjeta za svoga sina jer je bolestan; a ti ćeš joj reći tako i tako. Kad bude ulazila, pretvarat će se kao da je druga.
1. Kraljevima 14,6Kad Ahija ču šum njenih koraka na vratima, reče joj: "Uđi, ženo Jeroboamova! Što se pretvaraš da si druga, kad imam tešku vijest za tebe?
1. Kraljevima 14,7Idi, reci Jeroboamu: `Ovako kaže Jahve, Bog Izraelov: Podigao sam te isred naroda i učinio sam te knezom nad mojim narodom Izraelom,
1. Kraljevima 14,8istrgnuo sam kraljevstvo iz kuće Davidove i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji je držao moje zapovijedi i koji me slijedio svim srcem svojim i činio samo ono što je pravedno u mojim očima.
1. Kraljevima 14,9Ti si radio kudikamo gore od svojih prethodnika, otišao si i načinio sebi druge bogove, salio si im likove da me dražiš, mene si bacio za leđa.
1. Kraljevima 14,10Zato, evo, puštam zlo na kuću Jeroboamovu, istrijebit ću iz obitelji Jeroboamove sve što mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu; ja ću netragom pomesti kuću Jeroboamovu kao što se mete nečist, da ga ništa ne ostane.
1. Kraljevima 14,11One koji iz Jeroboamove obitelji umru u gradu, proždrijet će psi, a one koji umru u polju, pojest će ptice nebeske.` - Eto tako je Jahve rekao.
1. Kraljevima 14,12A ti ustani i pođi svome domu: tek što nogama stupiš u grad, dječak će umrijeti.
1. Kraljevima 14,13Sav će ga Izrael oplakati i pokopat će ga. On će biti jedini iz obitelji Jeroboamove položen u grob, jer se jedino na njemu našlo nešto što se u kući Jeroboamovoj svidjelo Jahvi, Bogu Izraelovu.
1. Kraljevima 14,14Jahve će sebi postaviti kralja nad Izraelom i taj će istrijebiti kuću Jeroboamovu. Evo dana! Što? Čak i trenutka!
1. Kraljevima 14,15Jahve će udariti Izraela te će se njihati kao trska u vodi. Iščupat će Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasijat će ih s onu stranu Rijeke, jer su načinili sebi ašere koje srde Jahvu.
1. Kraljevima 14,16Odbacit će Izraela kao smeće, zbog grijeha što ih je učinio Jeroboam i na koje je navodio Izraela.
1. Kraljevima 14,17Žena Jeroboamova ustade i ode. Stigla je u Tirsu, a kad je prelazila kućni prag, dječak bijaše mrtav.
1. Kraljevima 14,18Pokopali su ga i sav ga je Izrael oplakao prema riječi koju je Jahve rekao po sluzi svome proroku Ahiji.
1. Kraljevima 14,19Ostala povijest Jeroboamova, kako je ratovao i kraljevao, to je zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih.
1. Kraljevima 14,20Jeroboamovo kraljevanje trajalo je dvadeset i dvije godine, zatim je Jeroboam počinuo kraj otaca svojih, a sin mu Nadab zakraljio se mjesto njega.
1. Kraljevima 14,21Roboam, sin Salomonov, bio je kralj Judejaca; bijaše mu četrdeset i jedna godina kad je postao kraljem, a sedamnaest je godina kraljevao u Jeruzalemu, u gradu koji Jahve izabra između svih izraelskih plemena da ondje postavi svoje Ime. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.
1. Kraljevima 14,22I Juda učini zlo u očima Jahvinim. Grijesima koje su počinili razjarili su ga više od svega što su učinili njihovi oci.
1. Kraljevima 14,23Jer su i oni podigli uzvišice, stupove i ašere na svakom brežuljku i pod svakim zelenim drvetom.
1. Kraljevima 14,24Bilo je čak posvećenih bludnica u zemlji. Oponašao je sve grozote naroda što ih je Jahve otjerao ispred sinova Izraelovih.
1. Kraljevima 14,25Pete godine Roboamova kraljevanja egipatski kralj Šišak navali na Jeruzalem.
1. Kraljevima 14,26Opljačka sve blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljevskog dvora; sve je uzeo; uze i sve zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon.
1. Kraljevima 14,27Namjesto njih kralj Roboam napravi tučane štitove i povjeri ih zapovjednicima straže koja je čuvala vrata kraljevskog dvora.
1. Kraljevima 14,28Kad je god kralj išao u Jahvin Dom, stražari su ih uzimali, a poslije ih vraćali u stražaru.
1. Kraljevima 14,29Ostala povijest Roboamova, sve što je učinio, zar nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?
1. Kraljevima 14,30Za sve vrijeme bio je rat između Roboama i Jeroboama.
1. Kraljevima 14,31Roboam je počinuo sa svojim ocima i bi sahranjen sa svojim ocima u Davidovu gradu. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Abijam.
1. Kraljevima 14,1U ono vrijeme, Abija, sin Jeroboamov, razbolje se.
1. Kraljevima 14,2Jeroboam reče svojoj ženi: ” Digni se, preruši se da se ne bi znalo da si ti žena Jeroboamova, potom otiđi u Silo. Ima ondje prorok Abija; on je taj koji mi bijaše rekao kako ću ja biti kralj ovom narodu .
1. Kraljevima 14,3Uzet ćeš sa sobom deset kruhova, kolača i ćup meda i otići ćeš ga pronaći; on će ti priopćiti što će se dogoditi ovom dječaku. “
1. Kraljevima 14,4žena Jeroboamova postupi tako; ona se diže, pođe za Silo i stiže u kuću Ahijavljevu. Ali, Ahija ne vidješe više, on više nije micao očima zbog svoje starosti.
1. Kraljevima 14,5GOSPOD bijaše rekao Ahiji: ” Evo kako je žena Jeroboamova na putu da nađe u tebe riječ o svojem bolesnom sinu. Ti ćeš njoj govoriti na ovaj način, a kad ona bude stigla, ona će se izdavati za jednu drugu. “
1. Kraljevima 14,6čim Ahija začu šum njenih koraka, u času kad je ona stigla do vrata, on reče: ” Uđi ženo Jeroboamova! Zašto se ti izdaješ za jednu drugu? Ja sam te poslao da ti govorim nemilosrdno.
1. Kraljevima 14,7Idi i reci Jeroboamu: Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam te izdigao iz sredine naroda, ja sam te postavio za glavara mom narodu Izraelu,
1. Kraljevima 14,8ja sam oteo kraljevstvo kući Davidovoj i tebi sam gao dao, ali ti nisi bio kao moj sluga David koji je čuvao moje zapovijedi i koji me je slijedio svim svojim srcem, ne čineći no ono što je pravo u mojim očima;
1. Kraljevima 14,9ti si postupio gore nego svi oni koji su bili prije tebe: ti si išao načiniti si druge bogove i kipove toliko da se me uvrijedio; a mene samog, mene si bacio iza svojih leđa.
1. Kraljevima 14,10Zato ću ja donijeti jednu nesreću na kuću Jeroboamovu, ja ću odstraniti muškarce kod Jeroboama, robove ili slobodne ljude u Izraelu: ja ću pomesti potomke kuće Jeroboamove kako se pomete dno smetljišta.
1. Kraljevima 14,11Svakog člana kuće Jeroboamove koji bude umro u gradu; i svakog člana koji bude umro u polju, ptice nebeske pojest će ga jer je GOSPOD rekao.
1. Kraljevima 14,12što se tiče tebe, digni se, vrati se kući; u času kad budu tvoje noge ušle u grad dijete će umrijeti.
1. Kraljevima 14,13Sav Izrael slavit će žalost za njim i on će se ukopati jer on jedini iz kuće Jeroboamove ući će u grob; on je jedini iz kuće Jeroboamove koji je našao nešto dobra za GOSPODA, Boga Izraelovog.
1. Kraljevima 14,14GOSPOD će podići u Izraelu jednog kralja koji će uništiti kuću Jeroboamovu. To ja za danas? Kako? Za danas čak .
1. Kraljevima 14,15GOSPOD će udariti Izrael; bit će s njim kao s trstikom koja drhti u vodi. On će iščupati Izrael iz te dobre zemlje koju je dao njegovim očevima i raspršit će ga s druge strane rijeke jer su izra đivali svoje svete stubove vrijeđajući tako GOSPODA.
1. Kraljevima 14,16On će izručiti Izrael zbog grijehova koje je Jeroboam počinio i koje je dao počiniti u Izraelu. “
1. Kraljevima 14,17žena Jeroboamova se diže, ode i stiže u Tirsu . U času kad ona stiže na kućeni prag, dječak umrije.
1. Kraljevima 14,18Ukopaše ga i sav Izrael ožali njegov pogreb, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao po posredništvu njegovog sluge Ahija, proroka.
1. Kraljevima 14,19Ostatak djela Jeroboamovih: Ratovi, vlada, sve je to zapisano u knjizi kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 14,20Trajanje vladavine Jeroboamove bi 22 godine; on leže sa svojim očevima . Njegov sin Nagab zavlada na njegovom mjestu.
1. Kraljevima 14,21Roboam, sin Solomonov, postade kralj u Judi; Roboam imaše 41 godinu kad postade kralje, i vladaše sedamnaest godina u Jeruzalemu, gradu kojeg GOSPOD bijaše izabrao između svih plemena Izraelovih za staviti tu svoje *ime. Ime Roboamove majke bijaše Nama, Amonitkinja.
1. Kraljevima 14,22Juda činiše sve što je zlo u očima GOSPODOVIM i, po grijehovima koje je počinio, izazva ljubomoru više no što je bijahu počinili njegovi očevi.
1. Kraljevima 14,23Kao i oni, ovi sagradiše zasvoju upotrebu visoka *mjesta, stele i svete stubove na svim brežuljcima i pod ozelenjelim drvetima;
1. Kraljevima 14,24bijaše čak i svetih prostitutki u zemlji, oni postupaše prema svim gnusnostima naroda koje GOSPOD bijaše razvlastio pred sinovima Izraelovim.
1. Kraljevima 14,25Pete godine Roboamove vladavine, šišak, kralj Egipta, pođe protiv Jeruzalema;
1. Kraljevima 14,26On uze riznice Kuće GOSPODOVE i riznice kraljevske kuće. On uze savršeno sve; on čak uze sve zlatne štitove koje Solomon bijaše načinio.
1. Kraljevima 14,27Kralj Roboam umjesto njih načini brončane štitove i povjeri ih zapovjednicima trkača koji čuvahu ulaz u kraljevsku kuću.
1. Kraljevima 14,28Svaki put kad se kralj nalaziše u Kući GOSPODOVOJ, trkači uzimahu štitove, potom ih odnosiše u dvoranu trkača.
1. Kraljevima 14,29Ostatak djela Roboamovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
1. Kraljevima 14,30Bijaše neprekidno rat između Roboama i Jeroboama.
1. Kraljevima 14,31Roboam leže s očevima svojim u *Gradu Davidovu. A, ime majke njegove bijaše Nama, Amonitkinja. Njegov sin Abijam zavlada na njegovom mjestu.
1. Carevima 14,1U to vrijeme razbolje se Avija sin Jerovoamov.
1. Carevima 14,2I Jerovoam reče ženi svojoj: ustani i preobuci se da te ne poznadu da si žena Jerovoamova; pak idi u Silom. Eto, ondje je Ahija prorok, koji mi je kazao da ću biti car nad ovijem narodom.
1. Carevima 14,3I ponesi deset hljebova i kolača i žban meda, pa otidi k njemu; on će ti kazati šta će biti od djeteta.
1. Carevima 14,4I učini tako žena Jerovoamova, i ustavši otide u Silom i uđe u kuću Ahijinu. Ahija pak ne mogaše vidjeti, jer mu oči bijahu potamnjele od starosti.
1. Carevima 14,5Ali Gospod reče Ahiji: eto ide žena Jerovoamova da te pita za sina svojega, jer je bolestan; ti joj kaži to i to; a kad ona dođe učiniće se da je druga.
1. Carevima 14,6I Ahija čuvši šuštanje nogu njezinijeh kad uđe na vrata, reče: hodi, ženo Jerovoamova; što se činiš da si druga? Ja sam poslan k tebi da ti zlo kažem.
1. Carevima 14,7Idi, reci Jerovoamu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: što sam te podigao između naroda i postavio te vođem narodu svojemu Izrailju,
1. Carevima 14,8I otrgav carstvo od doma Davidova dadoh tebi, a ti ne bi kao sluga moj David, koji je držao zapovijesti moje i hodio za mnom svijem srcem svojim čineći samo što je pravo preda mnom;
1. Carevima 14,9Nego si radio gore od svijeh koji biše prije tebe, i otišao si i načinio sebi druge bogove i likove livene da bi me dražio, pa si me bacio na leđa svoja;
1. Carevima 14,10Zato, evo, ja ću pustiti zlo na dom Jerovoamov, i istrijebiću Jerovoamu i ono što mokri uza zid, i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izrailju, i dom ću Jerovoamov omesti kao što se mete kao, da ga ne ostane ništa.
1. Carevima 14,11Ko Jerovoamov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske; jer Gospod reče.
1. Carevima 14,12A ti ustani, idi kući svojoj; i kad stupiš nogama svojim u grad, odmah će umrijeti dijete.
1. Carevima 14,13I sav će Izrailj plakati za njim, i pogrepšće ga; jer će on sam od doma Jerovoamova doći u grob, jer se na njemu samom u domu Jerovoamovu nađe nešto dobra pred Gospodom Bogom Izrailjevim.
1. Carevima 14,14A Gospod će podignuti sebi cara nad Izrailjem, koji će istrijebiti dom Jerovoamov u onaj dan; da, šta? sad već.
1. Carevima 14,15I udariće Gospod Izrailja da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi, i iščupaće Izrailja iz ove dobre zemlje, koju je dao ocima njihovijem, i razasuće ih daleko preko rijeke zato što načiniše sebi lugove gnjeveći Gospoda.
1. Carevima 14,16I napustiće Izrailja za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i na grijeh naveo Izrailja.
1. Carevima 14,17Tada usta žena Jerovoamova, i otide i dođe u Tersu; i kad stupi na prag kućni umrije dijete.
1. Carevima 14,18I pogreboše ga, i sav Izrailj plaka za njim po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije proroka.
1. Carevima 14,19A ostala djela Jerovoamova, kako je vojevao i kako je carovao, eno zapisana su u dnevniku careva Izrailjevih.
1. Carevima 14,20A carova Jerovoam dvadeset i dvije godine; i počinu kod otaca svojih, a Nadav sin njegov zacari se na njegovo mjesto.
1. Carevima 14,21A Rovoam sin Solomunov carovaše nad Judom; bješe Rovoamu četrdeset i jedna godina kad poče carovati, i carova sedamnaest u Jerusalimu gradu, koji izabra Gospod između svijeh plemena Izrailjevijeh da ondje namjesti ime svoje. Materi njegovoj bješe ime Nama Amonka.
1. Carevima 14,22I Juda činjaše što je zlo pred Gospodom; i grijesima svojim kojim griješahu dražiše ga većma nego oci njihovi svijem što činiše.
1. Carevima 14,23Jer i oni načiniše sebi visine i stupove i lugove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom.
1. Carevima 14,24A bijaše i adžuvana u zemlji, i činjahu sve gadove naroda koje bješe istjerao Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
1. Carevima 14,25A pete godine carovanja Rovoamova dođe Sisak car Misirski na Jerusalim.
1. Carevima 14,26I uze blago iz doma Gospodnjega i blago iz doma careva, sve to uze; i uze sve štitove zlatne koje načini Solomun.
1. Carevima 14,27I na njihovo mjesto načini car Rovoam štitove od mjedi, i predade ih starješinama nad stražarima, koji čuvahu vrata doma careva.
1. Carevima 14,28I kad car iđaše u dom Gospodnji, nošahu ih stražari, a poslije ih opet ostavljahu u riznicu svoju.
1. Carevima 14,29A ostala djela Rovoamova, i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
1. Carevima 14,30A bijaše rat između Rovoama i Jerovoama jednako.
1. Carevima 14,31I počinu Rovoam kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A ime meteri njegovoj bješe Nama Amonka. A na mjesto njegovo zacari se Avijam sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje