Tražilica


1. Ljetopisa 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 19,1Poslije toga umrije Nahaš, kralj sinova Amonovih. Njegov sin uziđe mjesto njega na prijestolje.
1. Ljetopisa 19,2David pomisli: "Imat ću prijateljske odnose s Hanunom, sinom Nahašovim, jer je i otac njegov stajao s menom u dobrom dogovoru." I tako posla David poslanike i dade mu izreći svoju sućut radi oca njegova. Kad su bili poslanici Davidovi došli k Hanunu u zemlju sinova Amonovih, da mu izreknu sućut,
1. Ljetopisa 19,3Rekoše knezovi sinova Amonovih Hanunu: "Misliš li, da David hoće da počasti oca tvojega, kad ti šalje poslanike, da te utješe? Dapače njegovi poslanici dođoše k tebi samo zato, da promotre zemlju, da je uhode i onda opustoše."
1. Ljetopisa 19,4Tada dade Hanun poslanike Davidove uhvatiti, obrijati ih i odsjeći im haljine po pole sve do bokova. Tako ih otpremi.
1. Ljetopisa 19,5Kad javiše Davidu za te ljude, posla im u susret glasnike, jer su ljudi bili teško pogrđeni. Kralj im poruči: "Ostanite u Jerihu, dok vam opet naraste brada; onda dođite kući!"
1. Ljetopisa 19,6Kad sinovi Amonovi uvidješe, da su se omrazili s Davidom, poslaše Hanun i sinovi Amonovi tisuću talenata srebra, da najme kola i kolske borce od Sirijaca u Mezopotamiji i od Sirijaca u Maaki i Sobi,
1. Ljetopisa 19,7Oni najmiše trideset i dvije tisuće kola, usto kralja od Maake s vojskom njegovom. Ovi dođoše i utaboriše se pred Medebom. I sinovi Amonovi skupiše se iz gradova svojih i izađoše u boj.
1. Ljetopisa 19,8Čim to doču David, posla Joaba sa svom vojskom, samih hrabrih ratnika.
1. Ljetopisa 19,9Sinovi Amonovi izađoše i postaviše se pred gradom u bojni red. Kraljevi, koji su bili došli, uzeše mjesto za se u polju.
1. Ljetopisa 19,10Kad vidje Joab, da mu prijeti napadaj sprijeda i otraga, izabra sebi najodabranije Izraelce i namjesti se prema Sirijcima.
1. Ljetopisa 19,11Ostatak vojske predade svojemu bratu Abišaju, da se namjeste prema sinovima Amonovim.
1. Ljetopisa 19,12On reče: "Ako Sirijci budu jači od mene, moraš mi doći u pomoć. Ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
1. Ljetopisa 19,13Samo budi hrabar! Borimo se za svoj narod i a gradove Boga svojega. Gospod neka učini, što mu se čini dobro!"
1. Ljetopisa 19,14I kad Joab s četama, kojima je zapovijedao, izađe da udari na Sirijce, pobjegoše oni ispred njega,
1. Ljetopisa 19,15A čim sinovi Amonovi vidješe da Sirijci nagnuše u bijeg, dadoše se i oni u bijeg ispred njegova brata Abišaja i povukoše se u grad. Nato se Joab vrati kući u Jerusalem.
1. Ljetopisa 19,16Kad vidješe Sirijci, da ih nadbiše Izraelci, poslaše poslanike, te dovedoše Sirijce preko rijeke, Šofak, vojskovođa Hadadezerov, imao je vrhovno zapovjedništvo.
1. Ljetopisa 19,17Kada to javiše Davidu, podiže on sve Izraele, prijeđe preko Jordana, pođe proti njima i namjesti se prema njima. I kad se je David bio namjestio prema Sirijcima za boj, pobiše se oni s njim.
1. Ljetopisa 19,18Ali Sirijci moradoše nagnuti u bijeg ispred Izraelaca. David uništi od Sirijaca sedam tisuća kolskih boraca i četrdeset tisuća pješaka. I vojskovođu Šofaka pogubi.
1. Ljetopisa 19,19Kad vidješe podanici Hadadezerovi, da ih razbiše Izraelci, sklopiše mir s Davidom i pokoriše se njemu. A Sirijci su se čuvali, da ubuduće još pomažu sinovima Amonovim.
1. Ljetopisa 19,1 Poslije toga umrije Nahaš, kralj Amonaca, i zakralji mu se sin na njegovo mjesto.
1. Ljetopisa 19,2David reče u sebi: "Iskazat ću ljubav Nahaševu sinu Hanunu jer je i njegov otac iskazao milost meni." David uputi poslanike da mu izraze sućut zbog smrti njegova oca. Kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca k Hanunu da mu izraze sućut,
1. Ljetopisa 19,3rekoše knezovi Amonaca Hanunu: "Zar misliš da je David poslao ljude da ti izraze sućut zato što bi htio iskazati čast tvome ocu? Nisu li zato došle njegove sluge k tebi da razvide, istraže i uhode zemlju?
1. Ljetopisa 19,4Tada Hanun pograbi Davidove sluge i obrija ih, podreza im haljine dopola, do zadnjice, i posla ih natrag!
1. Ljetopisa 19,5Kad su to javili Davidu, posla on čovjeka pred njih, jer su bili vrlo osramoćeni, i poruči im: "Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada pa se onda vratite.
1. Ljetopisa 19,6Kad su Amonovi sinovi vidjeli da su se omrazili s Davidom, poslao je Hanun s Amonovim sinovima tisuću srebrnih talenata da za plaću najme bojnih kola i konjanika iz Aram Naharajima, iz Aram Maake i iz Soba.
1. Ljetopisa 19,7Najmili su za plaću trideset i dvije tisuće bojnih kola, i kralja Maake s njegovim narodom te su oni došli i utaborili se pred Medebom. Amonovi su se sinovi skupili iz svojih gradova i došli u boj.
1. Ljetopisa 19,8Kad je to čuo David, poslao je Joaba sa svom svojom junačkom vojskom.
1. Ljetopisa 19,9Amonovi sinovi iziđoše i svrstaše se u bojni red pred gradskim vratima; a kraljevi koji su došli stajali su zasebno na polju.
1. Ljetopisa 19,10Vidjevši postavljene bojne redove prema sebi, sprijeda i straga, Joab probra najvrsnije među Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima.
1. Ljetopisa 19,11Ostalu vojsku predade bratu Abišaju da je svrsta prema Amoncima.
1. Ljetopisa 19,12I reče mu: "Ako Aramejci budu jači od mene, onda ti meni priskoči u pomoć; ako li Amonci budu jači od tebe, ja ću tebi pohrliti u pomoć.
1. Ljetopisa 19,13Budi hrabar i junački se držimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka učini što je dobro u njegovim očima.
1. Ljetopisa 19,14Tada se Joab i vojska koja je bila s njim počeše primicati da udare na Aramejce, ali oni pobjegoše pred njima.
1. Ljetopisa 19,15Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoše i oni ispred njegova brata Abišaja i povukoše se u grad. Tada se Joab vrati u Jeruzalem.
1. Ljetopisa 19,16A Aramejci, vidjevši gdje su ih potukli Izraelci, uputili su poslanike i doveli Aramejce što su s onu stranu Rijeke, na čelu sa Šofakom, vojvodom Hadadezerove vojske.
1. Ljetopisa 19,17Pošto su to javili Davidu, on skupi sve Izraelce i, prešavši preko Jordana, primače se Aramejcima i svrsta se prema njima; kad se David svrstao prema Aramejcima u bojni red, oni zametnuše s njime boj.
1. Ljetopisa 19,18Ali Aramejci udariše u bijeg ispred Izraelaca i David im pobi sedam tisuća konja od bojnih kola i četrdeset tisuća pješaka; pogubio je i vojvodu Šofaka.
1. Ljetopisa 19,19Kad Hadadezerove sluge vidješe da ih je razbio Izrael, sklopiše mir s Davidom i počeše mu služiti. A Aramejci se više nisu usuđivali pomagati Amoncima.
1. Kronika 19,1Poslije toga Nahaš, kralj sinova Amonovih, a njegov sin postade kraljem na njegovom mjestu.
1. Kronika 19,2David tada reče: ” Ja ću postupiti prema Hanunu, sinu Nahaševu, s vjernostđću jer otac njegov je s vjernošću postupao prema meni. “ David mu dakle posla, glasonoše da ga utješe zbog oca njegovog i sluge Davidove stigoše u zemlju sinova Amonovih, kod Hanuna za utješiti ga.
1. Kronika 19,3Ali prinčevi sinova Amonovih rekoše Hanunu: ” Ti zamišljaš da je David htio štovati oca tvoga kad ti je poslao te ljude za utješiti te? Nije li to za istražiti zemlju, za uhoditi ju i uzbuniti, što su sluge njegove došle k tebi? “
1. Kronika 19,4Hanun zatvori sluge Davidove, obrija ih, razreza njihovu odjeću po pola sve do butina i otposla ih.
1. Kronika 19,5Izvijestiše Davida o sudbini tih ljudi i on posla nekoga njima u susret, jer ljudi bijahu osramoćeni . Kralj im dakle dade reći: ” Ostanite u Jerihonu sve dok vaše brade ponovo ne porastu. Tek tada ćete se vratiti. “ :
1. Kronika 19,6Sinovi Amonovi vidješe da su postali nepodnošljivi Davidu, i Hanun i sinovi Amonovi poslaše tisuću talenata srebra za unajmiti u službu svoju kod ljudi iz AramDvijuRijeka i kod Aramejaca iz Maka i iz Sova, kola i konjanika.
1. Kronika 19,7Oni uzeše u svoju službu 32.000 kola, kao i kralja Maaka i njegov narod, koji dođoše taborovati nasuprot Madabi potom se sinovi Amonovi sakupiše izlaziće iz svojih gradova i stigošeu boj.
1. Kronika 19,8David to doznade i posla Joaba i svu vojsku ratnika.
1. Kronika 19,9Sinovi Amonovi iziđoše i stadoše u bojni poredak na vratima grada, ali kraljevi koji bijahu došli stajaše po strani, u polju.
1. Kronika 19,10Joab vidje da se treba suprostaviti se i naprijed i otpozada; on izabra ljude iz sveg cvijeta Izraelovog i postavi jedan red sučelice Aramejcima.
1. Kronika 19,11On povjeri ostatak postrojbe svom bratu Abišaju i oni uspostaviše jedan red sučelice sinovima Amonovim.
1. Kronika 19,12Potom on reče: ” Ako su Aramejci jači nego ja, ti ćeš doći meni u pomoć. A ako su sinovi Amonovi jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
1. Kronika 19,13Budi snažan, i pokažimo se snažnima, za naš puk i za gradove naše Boga. I nek GOSPOD učini što mu godi.“
1. Kronika 19,14Tad Joab i njegova postrojba se primaknuše za tući Aramejce. Ovi pak pobjegoše pred njima.
1. Kronika 19,15Kad sinovi Amonovi vidješe Aramejce u bijegu, oni i sami pobjegoše ispred Abišaja, brata Joabova i vratiše se u grad. Joab se vrati u Jeruzalem.
1. Kronika 19,16Aramejci vidješe da bijahu pobijeđeni od Izraela. Oni poslaše glasonoše i dovedoše sve Aramejce s one strane Rijeke. Šovak, povjednik vojske Hadadezerove, bijaše im na čelu.
1. Kronika 19,17Javiše to Davidu. On pokupi sav Izrael, prijeđe Jordan i stiže k njima i stavi se nasuprot njima David se stavi u bojni poredak nasuprot Aramejcima i zapodjenu se boj.
1. Kronika 19,18Ali Aramejci pobjegoše ispred Izraela. I David pobi Aramejcima 7.000 ljudi iz zaprega i 40.000 pješaka. On uništi također Šovaka, zapovjednika vojske.
1. Kronika 19,19Sluge Hadadezerove, vidješe da bijahu potučeni pred Izraelom; oni dakle sklopiše mir s Izraelom i služiše mu. Aramejci ne htjedoše priteći u pomoć sinovima Amonovim.
1. Dnevnika 19,1A poslije toga umrije Nas car sinova Amonovijeh, i zacari se sin njegov na njegovo mjesto.
1. Dnevnika 19,2I reče David: da učinim milost Anunu sinu Nasovu, jer je otac njegov načinio meni milost. I posla David poslanike da ga potješe za ocem. I dođoše sluge Davidove u zemlju sinova Amonovijeh k Anunu da ga potješe.
1. Dnevnika 19,3A knezovi sinova Amonovijeh rekoše Anunu gospodaru svojemu: misliš da je David zato poslao ljude da te potješe što je rad učiniti čast ocu tvojemu? a nijesu zato došle sluge njegove k tebi da promotre i uhode i obore zemlju?
1. Dnevnika 19,4Tada Anun uhvati sluge Davidove, i obrija ih i otsiječe im haljine po pole do zadnjice, i opravi ih natrag.
1. Dnevnika 19,5A kad neki otidoše, te javiše Davidu za te ljude, on posla pred njih, jer ljudi bijahu grdno osramoćeni, i poruči im car: sjedite u Jerihonu dok vam naraste brada, pa onda dođite natrag.
1. Dnevnika 19,6A kad vidješe sinovi Amonovi gdje se omraziše s Davidom, onda Anun i sinovi Amonovi poslaše tisuću talanata srebra da najme kola i konjika iz Mesopotamije i iz Sirije Mahe i iz Sove.
1. Dnevnika 19,7I najmiše trideset i dvije tisuće kola i cara od Mahe s narodom njegovijem, koji dođoše i stadoše u oko prema Medevi. A i sinovi Amonovi skupiše se iz gradova svojih i dođoše na boj.
1. Dnevnika 19,8A David kad to ču, posla Joava sa svom hrabrom vojskom.
1. Dnevnika 19,9I izidoše sinovi Amonovi i uvrstaše se pred vratima gradskim; a carevi koji dođoše bijahu za se u polju.
1. Dnevnika 19,10I Joav vidjeći namještenu vojsku prema sebi sprijed i sastrag, uze odabrane iz sve vojske Izrailjske, i namjesti ih prema Sircima.
1. Dnevnika 19,11A ostali narod predade Avisaju bratu svojemu; i namjestiše ih prema sinovima Amonovijem.
1. Dnevnika 19,12I reče: ako Sirci budu jači od mene, dođi mi u pomoć; ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću tebi doći u pomoć.
1. Dnevnika 19,13Budi junak i držimo se junački za svoj narod i za gradove Boga svojega; a Gospod neka učini što mu je drago.
1. Dnevnika 19,14Tada Joav i narod koji bijaše s njim primakoše se da udare na Sirce; ali oni pobjegoše ispred njih.
1. Dnevnika 19,15A sinovi Amonovi kad vidješe gdje pobjegoše Sirci, pobjegoše i oni ispred Avisaja brata njegova i uđoše u svoj grad. Potom se Joav vrati u Jerusalim.
1. Dnevnika 19,16Ali Sirci kad vidješe gdje ih nadbiše Izrailjci, poslaše poslanike te dovedoše Sirce ispreko rijeke; a Sofak vojvoda Adad-Ezerov iđaše pred njima.
1. Dnevnika 19,17Kad to javiše Davidu, on skupi sve Izrailjce, i prijeđe preko Jordana, i dođe k njima i namjesti vojsku prema njima; a kad namjesti David vojsku prema njima, pobiše se s njim.
1. Dnevnika 19,18Ali pobjegoše Sirci ispred Izrailja, i pobi David Siraca sedam tisuća kola i četrdeset tisuća pješaka, i Sofaka vojvodu pogubi.
1. Dnevnika 19,19I kad vidješe sluge Adad-Ezerove da ih razbi Izrailj, učiniše mir s Davidom i služahu mu; i ne htješe više Sirci pomagati sinovima Amonovijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje