Tražilica


Levitski zakonik 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 3,1"Hoće li netko da prinese kao žrtvu mirotvornu goveda, neka žrtvuje mušku ili žensku, bez pogrješke životinju.
Levitski zakonik 3,2Neka položi ruku na glavu žrtvene životinje i neka ja zakolje pred ulazom u Šator sastanka. Sinovi Aronovi, svećenici, neka izliju krv na žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 3,3Onda neka od žrtve mirotvorne prinese kao ognjenu žrtvu Gospodu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;
Levitski zakonik 3,4Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu, što je na jetrima: neka to izvadi s bubrezima.
Levitski zakonik 3,5Sinovi Aronovi imaju to spaliti na žrtveniku nad žrtvom paljenicom, što leži na drvima na ognju, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodu,
Levitski zakonik 3,6Hoće li netko da prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu sitnu stoku, to neka žrtvuje mušku ili žensku, bez pogrješke životinju.
Levitski zakonik 3,7Ako prinese ovcu kao žrtvu, neka je dovede pred Gospoda.
Levitski zakonik 3,8Neka položi ruku svoju na glavu žrtvi i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 3,9Onda neka od žrtve mirotvorne prinese kao ognjenu žrtvu Gospodu dijelove sala: sav tusti rep, - tik do trtice neka ga odreže, - salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;
Levitski zakonik 3,10Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima; neka to izvadi s bubrezima.
Levitski zakonik 3,11Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu prinosnu Gospodu.
Levitski zakonik 3,12Ako li je prinos njegov koza, neka je donese pred Gospoda:
Levitski zakonik 3,13Neka joj položi ruku svoju na glavu i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 3,14Potom neka od nje prinese kao ognjenu žrtvu prinosnu Gospodu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;
Levitski zakonik 3,15Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima; neka to izvadi s bubrezima.
Levitski zakonik 3,16Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris i sve salo pripada Gospodu.
Levitski zakonik 3,17Ova zapovijed ima vječnu valjanost za sva plemena vaša u svim prebivalištima vašim: nipošto ne smijete blagovati sala i krvi."
Levitski zakonik 3,1 "Ako tko prinosi žrtvu pričesnicu te ako prinosi goveče - žensko ili muško - neka je bez mane što prinosi pred Jahvom.
Levitski zakonik 3,2Neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i zakolje je na ulazu u Šator sastanka. Neka zatim Aronovi sinovi, svećenici, zapljusnu krvlju sve strane žrtvenika.
Levitski zakonik 3,3Od žrtve pričesne, kao žrtvu paljenu, neka prinese loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine;
Levitski zakonik 3,4oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi.
Levitski zakonik 3,5Zatim neka Aronovi sinovi te dijelove sažegu na žrtveniku sa žrtvom paljenicom koja bude na drvima na vatri. To neka je žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.
Levitski zakonik 3,6Ako tko prinosi za žrtvu pričesnicu od sitne stoke Jahvi, neka prinese bez mane, bilo muško ili žensko.
Levitski zakonik 3,7Ako na dar prinosi ovcu, neka je prinese pred Jahvom.
Levitski zakonik 3,8Neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Zatim neka Aronovi sinovi zapljusnu njezinom krvlju sve strane žrtvenika.
Levitski zakonik 3,9Od žrtve pričesnice neka prinesu žrtvu paljenu Jahvi: njezin loj, cio pretili rep, otkinuvši ga tik uz hrptenjaču; loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine;
Levitski zakonik 3,10oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi.
Levitski zakonik 3,11Onda neka svećenik to sažeže na žrtveniku u kad - kao hranu vatre u čast Jahvi.
Levitski zakonik 3,12Ako li prinosi kozu, neka je prinese pred Jahvom:
Levitski zakonik 3,13neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Neka zatim Aronovi sinovi zapljusnu njezinom krvlju sve strane žrtvenika.
Levitski zakonik 3,14Onda neka od nje prinese, kao paljenu žrtvu Jahvi, loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine;
Levitski zakonik 3,15oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre; neka i njega s bubrezima izvadi.
Levitski zakonik 3,16Onda neka ih svećenik sažeže na žrtveniku - žrtvu paljenu Jahvi na ugodan miris. Sav loj pripada Jahvi.
Levitski zakonik 3,17Neka ovo bude zakon za sva vremena svim vašim naraštajima u kojem god mjestu budete boravili: nipošto ne smijete jesti ni loja ni krvi.
Levitik 3,1` Ako netko ponudi *žrtvi mira: Ako se ponudi krupna stoka, bilo da je to mužjak ili ženka, daje se pred GOSPODA jedna životinja bez mane;
Levitik 3,2*polaže se ruka na glavu ponuđene žrtve koja se zakolje na ulazu u *šator susretanja; tada svećenici, sinovi Aaronovi, popršću njenom krvlju obodnicu *oltara;
Levitik 3,3od te žrtve mira daje se kao spaljeno jelo za GOSPODA, masno koje obvija iznutricu, svu koja je iznad utrobe
Levitik 3,4i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odvaja se s bubrezima -;
Levitik 3,5potom sinovi Aaronovi stavljaju to dimiti na oltar, uz holokaust koji je na cjepanicama stavljenim na vatru; to je jedno spaljeno jelo, utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 3,6Ako se nudi od sitne stoke GOSPODU kao žrtvu mira, nudi se jedna životinja bez mane, mužjak ili ženka.
Levitik 3,7Ako je to jedno janje koje se donese na dar, daruje se pred GOSPODOM;
Levitik 3,8polaže se ruka na glavu darovane žrtve koja se zakolje pred ulazom u šator susretanja; tada Aaronovi sinovi popršću njenom krvlju obodnicu oltara;
Levitik 3,9od te žrtve mira, nudi se, za spaljeno jelo GOSPODOVO, masne dijelove: cijeli rep - da se odreže u razini križa - masno koje obvija utrobu, sve što je iznad utrobe
Levitik 3,10i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odreže se s bubrezima -;
Levitik 3,11potom svećenik stavi to dimiti na oltar; to je jedna spaljena hrana za GOSPODA.
Levitik 3,12Ako je to jedna koza koja se daje, daje se pred GOSPODOM;
Levitik 3,13polaže se ruka na glavu njenu i zakolje se pred ulazom u šator susretanja; onda Aaronovi sinovi popršću njenom krvlju obodnicu oltara;
Levitik 3,14donese se od toga jedan dar, kao spaljeno jelo za GOSPODA, masno koje obvija utrobu, sve ono koje je iznad utrobe
Levitik 3,15i dva bubrega s masnim koje ima pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odvaja se s bubrezima -;
Levitik 3,16potom svećenik stavlja dimiti te komade na oltar, to je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris. Sva masnoća pripada GOSPODU.
Levitik 3,17To je jedan nepromjenjivi zakon za vas iz doba u doba, gdje god da stanujete: sve što je masno i sve što je krv, vi ga ne će te jesti. `
3. Mojsijeva 3,1Kad ko prinosi žrtvu zahvalnu, ako od goveda prinosi, muško ili žensko neka prinese zdravo pred Gospodom.
3. Mojsijeva 3,2I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi svojoj, i neka je sveštenik zakolje na vratima šatora od sastanka, i krvlju njezinom neka sinovi Aronovi sveštenici pokrope oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 3,3Potom neka sveštenik prinese od žrtve zahvalne ono što se pali Gospodu, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na njima;
3. Mojsijeva 3,4I oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu što je na jetri, neka je izvadi s bubrezima.
3. Mojsijeva 3,5I neka to zapale sinovi Aronovi na oltaru zajedno sa žrtvom paljenicom, koja bude na drvima na ognju. To je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 3,6Ako li od sitne stoke prinosi na žrtvu zahvalnu Gospodu, muško ili žensko neka prinese zdravo.
3. Mojsijeva 3,7Ako prinosi jagnje na žrtvu, neka ga prinese pred Gospodom;
3. Mojsijeva 3,8I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi svojoj, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka; i neka pokrope sinovi Aronovi krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 3,9Potom neka sveštenik prinese od žrtve zahvalne ono što se pali Gospodu, salo, cio rep do leđa, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na crijevima;
3. Mojsijeva 3,10I oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri, s bubrezima neka je izvadi;
3. Mojsijeva 3,11I neka zapali sveštenik na oltaru; to je jelo od žrtve ognjene Gospodu.
3. Mojsijeva 3,12Ako li prinosi kozu, neka je prinese pred Gospodom.
3. Mojsijeva 3,13I neka joj metne ruku svoju na glavu, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka, i neka sinovi Aronovi pokrope krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 3,14Potom neka sveštenik prinese od nje na žrtvu što se pali Gospodu, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na crijevima,
3. Mojsijeva 3,15I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri, s bubrezima neka je izvadi;
3. Mojsijeva 3,16I neka zapali sveštenik na oltaru; to je jelo od žrtve ognjene za ugodni miris. Sve je salo Gospodnje.
3. Mojsijeva 3,17Vječan zakon neka vam bude od koljena do koljena u svijem stanovima vašim: da ne jedete sala ni krvi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje