Tražilica


Brojevi 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 2,1Gospod reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 2,2"Sinovi Izraelovi neka taboruju svaki kod svoje zastave, kod bojnih znakova svojega plemena. Tabor neka se postavi u nekoj udaljenosti od Šatora sastanka unaokolo.
Brojevi 2,3Sprijeda, prema istoku, neka taboruje zastava tabora Judina po četama svojim; vođa sinova Judinih neka bude Nahšon, sin Aminadabov;
Brojevi 2,4A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
Brojevi 2,5Do njega neka taboruje pleme Isakarovo; vođa sinova Isakarovih neka bude Netanel, sin Zuarov;
Brojevi 2,6A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 2,7Onda pleme Zebulunovo; vođa sinova Zebulunovih neka bude Eliab, sin Helonov;
Brojevi 2,8A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
Brojevi 2,9Svih u taboru Judinu ljudi bilo je osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovim. Oni neka idu prvi.
Brojevi 2,10Na jugu neka taboruje zastava tabora Rubenova po četama svojim; vođa sirova Rubenovih neka bude Elisur, sin Šedeurov;
Brojevi 2,11A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
Brojevi 2,12Do njega neka taboruje pleme Simeonovo; vođa sinova Simeonovih neka bude Šelumiel, sin Surišadajev;
Brojevi 2,13A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
Brojevi 2,14Onda pleme Gadovo; vođa sinova Gadovih neka bude Eliasaf, sin Reuelov;
Brojevi 2,15A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset i pet tisuća i Fest stotina i pedeset.
Brojevi 2,16Svih u taboru Rubenovu ljudi izbrojenih bilo je sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovim. Oni neka idu drugi.
Brojevi 2,17Potom neka ide Šator sastanka s taborom Levita usred ostalih tabora. Kako taboruju, tako neka idu, svaki na svojemu mjestu i pod zastavom svojom.
Brojevi 2,18Na zapadu neka taboruje zastava tabora Efraimova po četama svojim; vođa sinova Efraimovih neka bude Elišama, sin Amihudov;
Brojevi 2,19A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
Brojevi 2,20Do njega onda pleme Manasehovo; vođa sinova Manasehovih Gamaliel, sin Pedahsurov;
Brojevi 2,21A vojske njegove, ljudi Izbrojenih bilo je trideset i dvije tisuće i dvije stotine.
Brojevi 2,22Onda pleme Benjaminovo; vođa sinova Benjaminovih Abidan, sin Gideonov;
Brojevi 2,23A vojske njegove, ljudi izbrojenih trideset i pet tisuća i četiri stotine.
Brojevi 2,24Svih u taboru Efraimovu ljudi izbrojenih bilo je sto i osam tisuća i što po četama njihovim. Oni neka idu treći.
Brojevi 2,25Na sjeveru neka taboruje zastava tabora Danova po četama svojim; vođa sinova Danovih Ahiezer, sin Amišadajev;
Brojevi 2,26A vojske njegove, ljudi izbrojenih šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Brojevi 2,27Do njega neka taboruje pleme Ašerovo; vođa sinova Ašerovih neka bude Pagiel, sin Okranov;
Brojevi 2,28A vojske njegove, ljudi izbrojenih četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
Brojevi 2,29Onda pleme Naftalijevo; vođa sinova Naftalijevi, Ahira, sin Enanov;
Brojevi 2,30A vojske njegove, ljudi izbrojenih pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 2,31Svih u taboru Danovu ljudi izbrojenih bilo je što pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Oni neka idu najposlije uza zastave svoje."
Brojevi 2,32To su sinovi Izraelovi, izbrojeni po porodicama svojim. Svih izbrojenih u taborima po četama njihovim bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Brojevi 2,33Leviti nijesu bili brojeni među sinove Izraelove, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 2,34I učiniše sinovi Izraelovi sve onako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako se utaboriše po zastavama svojim, tako su išli, svaki po plemenu svojem i porodici svojoj.
Brojevi 2,1 Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 2,2"Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.
Brojevi 2,3Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.
Brojevi 2,4Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.
Brojevi 2,5Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.
Brojevi 2,6Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.
Brojevi 2,7Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.
Brojevi 2,8Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.
Brojevi 2,9Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!
Brojevi 2,10S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.
Brojevi 2,11Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.
Brojevi 2,12Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.
Brojevi 2,13Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.
Brojevi 2,14Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.
Brojevi 2,15Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.
Brojevi 2,16Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!
Brojevi 2,17Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.
Brojevi 2,18Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.
Brojevi 2,19Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.
Brojevi 2,20Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.
Brojevi 2,21Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.
Brojevi 2,22Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.
Brojevi 2,23Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.
Brojevi 2,24Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!
Brojevi 2,25Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 2,26Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.
Brojevi 2,27Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.
Brojevi 2,28Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.
Brojevi 2,29Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.
Brojevi 2,30Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.
Brojevi 2,31Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama.
Brojevi 2,32To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Brojevi 2,33Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Brojevi 2,34U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.
Brojevi 2,1GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 2,2` Sinovi Izraelovi taborovat će svaki u svojoj vojnoj grupi, pod stijegom svojeg plemena; oni će taborovati uokolo *šatora susretanja, na jednoj izvjesnoj udaljenosti.
Brojevi 2,3Naprijed, prema istoku, taborovat će armije koje formiraju grupu Judinog tabora. Glava sinova Judinih je Nahšon, sin Aminadavljev:
Brojevi 2,4njegova armija ima brojnost od 74.600 ljudi.
Brojevi 2,5S njim će taborovati: pleme Isakar (7) i pleme Zabulon (7). Glava sinova Isakarovih je Netanel, sin Suarov:
Brojevi 2,6njegova armija ima brojnost 54.400 ljudi.
Brojevi 2,7A glava sinova Zabulonovih, Eliav, sin Helonov;
Brojevi 2,8njegova armija ima brojnost od 57.400 ljudi.
Brojevi 2,9Ukupna brojnost Judinog tabora: 186.400 za tri armije. Oni će polaziti prvi.
Brojevi 2,10Na jugu, armije koje formiraju grupu tabora Rubenovog. Glava sinova Rubenovih jest Elisur, sin Šedeurov;
Brojevi 2,11njegova armija ima brojnost od 46.500 ljudi.
Brojevi 2,12Taborovat će s njim pleme Simeonovo (14) i pleme Gadovo (12). Glava sinova Šimunovih jest Šelumiel, sin Surišadajev;
Brojevi 2,13njegova armija ima brojnost od 59.300 ljudi;
Brojevi 2,14i glava sinova Gadovih, Eliazaf, sin Reuelov;
Brojevi 2,15njegova armija ima brojnost od 45.600 ljudi.
Brojevi 2,16Ukupna brojnost Rubenovog tabora: 151.450 za tri armije. Oni će polaziti drugi.
Brojevi 2,17Potom će polaziti šator susretanja - tabor *levita - u središtu tabora. Polazi se u rasporedu kako se taboruje, svatko u svojem redu, jedna grupa za drugom.
Brojevi 2,18Na zapad, armije koje formiraju grupu tabora Efraimovog. Glava sinova Efraimovih jest Elišama, sin Amihudov;
Brojevi 2,19njegova armija ima brojnost od 40.500 ljudi.
Brojevi 2,20S njim, pleme Manaseovo (22) i pleme Benjaminovo (20). Glava sinova Manaseovih jest Gameliel, sinovi Pedašurovi;
Brojevi 2,21njegova armija ima brojnost od 32.200 ljudi.
Brojevi 2,22A glava sinova Benjaminovih, Avidan, sinovi Gideonovi;
Brojevi 2,23njegova armija ima brojnost od 35.400 ljudi.
Brojevi 2,24Ukupna brojnost tabora Efraimovog: 108.100 za sve tri armije. Oni će polaziti kao treći.
Brojevi 2,25Na sjeveru, armije koje formiraju grupu tabora Danovog. Glava sinova Danovih jest Ahiezer, sin Amišadajev;
Brojevi 2,26njegova armija ima brojnost od 62.700 ljudi.
Brojevi 2,27Taborovat će s njim: pleme Ašerovo (29) i pleme Neftalijevo (27). Glava sinova Ašerovih jest Paguiel, sin Okranov;
Brojevi 2,28njegova armija ima brojnost od 41.500 ljudi.
Brojevi 2,29A glava sinova Neftalijevih, Ahira, sin Einanov;
Brojevi 2,30njegova armija ima brojnost od 53.400 ljudi.
Brojevi 2,31Ukupna brojnost tabora Danovog: 157.600. Oni će polaziti kao posljednji, jedna grupa za drugom. `
Brojevi 2,32Evo brojnosti sinova Izraelovih računanih po plemenima, ukupne brojnosti taborâ računanih po armijama: 603.550.
Brojevi 2,33Leviti ne sudjeluju u popisu sinova Izraelovih; takva bijaše zapovijed dana po GOSPODU Mojsiju .
Brojevi 2,34To je ono što učiniše sinovi Izraelovi. To je bilo usklađujući se sa zapovijedi GOSPODOVOM danom Mojsiju kako su taborovale grupe armija i kako su polazile po zadrugama i obiteljima.
4. Mojsijeva 2,1Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4. Mojsijeva 2,2Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.
4. Mojsijeva 2,3S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinijeh Nasonom sinom Aminadavovim;
4. Mojsijeva 2,4A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,5A do njega neka staje u oko pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovijeh Natanailom sinom Sogarovijem;
4. Mojsijeva 2,6A u vojsci njegovoj pedeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,7Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovijeh Elijavom sinom Helonovijem;
4. Mojsijeva 2,8A u vojsci njegovoj pedeset i sedam tisuća i četiri stotine izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,9Svega izbrojenijeh u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovijem. Oni neka idu naprijed.
4. Mojsijeva 2,10A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovijeh Elisurom sinom Sedijurovijem;
4. Mojsijeva 2,11A u vojsci njegovoj četrdeset i šest tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,12A do njega neka staje u oko pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovijeh Salamilom sinom Surisadajevim;
4. Mojsijeva 2,13A u vojsci njegovoj pedeset i devet tisuća i tri stotine izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,14Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovijeh Elisafom sinom Raguilovim;
4. Mojsijeva 2,15A u vojsci njegovoj četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,16A svega izbrojenijeh u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovijem. I oni neka idu drugi.
4. Mojsijeva 2,17Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u oko staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.
4. Mojsijeva 2,18Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovijeh Elisamom sinom Emijudovim;
4. Mojsijeva 2,19A u vojsci njegovoj četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,20A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih Gamalilom, sinom Fadasurovim;
4. Mojsijeva 2,21A u njegovoj vojsci trideset i dvije tisuće i dvjesta izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,22Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovijeh Avidanom sinom Gadeonijevim;
4. Mojsijeva 2,23A u vojsci njegovoj trideset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.
4. Mojsijeva 2,24A svega izbrojenijeh u vojsci Jefremovoj sto i osam tisuća i sto po četama njihovijem. I oni neka idu treći.
4. Mojsijeva 2,25Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa sjevera s vojvodom sinova Danovijeh Ahijezerom sinom Amisadajevim;
4. Mojsijeva 2,26A u vojsci njegovoj šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih.
4. Mojsijeva 2,27A do njega neka staje u oko pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovijeh Fagailom sinom Ehranovijem;
4. Mojsijeva 2,28A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,29Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovijeh Ahirejem sinom Enanovijem;
4. Mojsijeva 2,30A u njegovoj vojsci pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.
4. Mojsijeva 2,31A svega izbrojenijeh u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam tisuća i šest stotina. I oni neka idu najposlije uza zastave svoje.
4. Mojsijeva 2,32To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojeni po domovima otaca svojih. Svega izbrojenijeh u cijeloj vojsci po četama njihovijem šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
4. Mojsijeva 2,33Ali Leviti ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, kao što Gospod bješe zapovjedio Mojsiju.
4. Mojsijeva 2,34I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u oko, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje