Tražilica


Jošua 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 3,1I usta Jošua rano ujutro, i podigoše se iz Lugakacije i dođoše na Jordan, on i svi sinovi Izraelovi. Noćiše ondje, prije nego pođoše prijeko.
Jošua 3,2Poslije tri dana prođoše upravitelji kroz tabor,
Jošua 3,3I dadoše narodu zapovijed: "Čim ugledate kovčeg zavjeta Gospoda, Boga svojega, i svećenike od plemena Levijeva, koji ga nose, dignite se i vi s mjesta svojega i pođite za njim!
Jošua 3,4Ali neka bude razmak od dvije tisuće lakata između vas i njega - ne smijete mu blizu doći - da znadnete put, kojim ćete udariti; jer još nijeste nikada išli tim putem."
Jošua 3,5Dalje zapovjedi Jošua narodu: "Posvetite se, jer će sutra Gospod učiniti čudesa među vama."
Jošua 3,6A svećenicima zapovjedi Jošua: "Dignite kovčeg zavjetni i idite pred narodom!" I digoše kovčeg zavjetni i pođoše pred narodom.
Jošua 3,7A Gospod reče Jošui: "Danas ću početi da te činim velikim u očima svega Izraela, neka zna, da ću biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem.
Jošua 3,8Ti sad izdaj svećenicima, koji nose kovčeg zavjetni, zapovijed: Kad dođete na kraj vode na Jordanu, stanite na Jordanu!"
Jošua 3,9Tada reče Jošua sinovima Izraelovim: "Pristupite ovamo i čujte riječ Gospoda, Boga svojega!"
Jošua 3,10Dalje reče Jošua: "Po tom ćete spoznati, da je živi Bog u sredini vašoj i da će odagnati is pred vas Kanaance, Hiteje, Hiveje, Perizeje, Girgašeje, Amoreje i Jebuseje:
Jošua 3,11Evo, kovčeg zavjeta Gospoda sve zemlje poći će pred vama preko Jordana!
Jošua 3,12Zato sad izaberite dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga!
Jošua 3,13Čim svećenici, koji nose kovčeg Boga, Gospoda sve zemlje, stave stope svoje u vodu Jordana, iščeznut će voda Jordana. A voda, što pritječe odozgor, ustavit će se kao nasip."
Jošua 3,14Tako se podiže narod iz Šatora svojih, da prijeđe preko Jordana, i svećenici ponesoše kovčeg zavjetni pred narodom.
Jošua 3,15I kad nosioci kovčega dođoše na Jordan i svećenici, koji su nosili kovčeg, staviše noge na kraju vode, a Jordan je bio istupio preko svih svojih obala, za cijelo vrijeme žetve,
Jošua 3,16Tada se ustavi voda. Voda, što je pritjecala odozgor, diže se gore kao nasip, u velikoj udaljenosti od grada Adama, koji leži kod Sartana. A voda, što je tekla k moru pustinje, Slanome moru, oteče sasvim. Tako je prelazio narod tamo, prema Jerihu.
Jošua 3,17A svećenici, koji su nosili kovčeg zavjetni, stajali su na suhu usred Jordana tvrdo, dokle sav narod ne prijeđe preko Jordana.
Jošua 3,1 Urani Jošua i sa svim sinovima Izraelovim krene od Šitima. I stignu do Jordana pa ondje prije prelaza prenoće.
Jošua 3,2Poslije tri dana prođu starješine kroz tabor i zapovjede puku:
Jošua 3,3"Čim ugledate Kovčeg saveza Jahve, Boga vašega, i svećenike levite koji ga nose, krenite svi sa svoga mjesta i pođite za njim.
Jošua 3,4Tako ćete znati put kojim vam je ići, jer tim putem još nikada niste išli. Ali između vas i Kovčega neka bude razmak do dvije tisuće lakata. I da mu se niste približili.
Jošua 3,5A Jošua zapovjedi narodu: "Posvetite se za sutra, jer će sutra Jahve učiniti čudesa među vama.
Jošua 3,6A svećenicima Jošua zapovjedi: "Dignite Kovčeg saveza i nosite ga pred narodom." I digoše Kovčeg saveza i poniješe ga pred narodom.
Jošua 3,7Jahve reče Jošui: "Danas te počinjem uzvisivati pred očima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što bijah s Mojsijem.
Jošua 3,8Ti pak zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg saveza:` Kada stignete do voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite.`
Jošua 3,9Tada reče Jošua Izraelcima: "Priđite i čujte riječi Jahve, Boga svojega.
Jošua 3,10I reče Jošua: "Po ovomu ćete spoznati da je među vama Bog živi: on će goniti ispred vas Kanaance, Hetite, Hivijce, Perižane, Girgašane, Amorejce i Jebusejce.
Jošua 3,11Evo, Kovčeg saveza Gospodara sve zemlje proći će pred vama preko Jordana.
Jošua 3,12Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga iz svakoga plemena.
Jošua 3,13Čim stopala svećenika koji nose Kovčeg Jahve, Gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit će se voda Jordana, i ona što teče odozgo ustavit će se kao nasip.`
Jošua 3,14Kad je narod krenuo iz svojih šatora da prijeđe preko Jordana, ponesu svećenici Kovčeg saveza pred njim.
Jošua 3,15A kad su nosači Kovčega stigli do Jordana i kada su svećenici koji su nosili Kovčeg zagazili u vodu na obali - a bilo je vrijeme žetve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala -
Jošua 3,16voda što je tekla odozgo daleko se, poput nasipa, ustavila kod grada Adame, koji se nalazi kraj Sartana; a voda što je otjecala dolje u Arabsko ili Slano more sasvim je otekla i narod je prelazio prema Jerihonu.
Jošua 3,17Svećenici koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina stajahu na suhu usred Jordana i prelažaše Izrael po suhu sve dok sav narod ne prijeđe preko rijeke.
Jošua 3,1Jošua se dize u rano jutro; oni pođoše iz Šitima, on i svi sinovi Izraelovi, i stigoše do Jordana; ondje oni provedoše noć prije no što ga će prijeći.
Jošua 3,2No, po isteku tri dana, službenici prođoše kroz tabor
Jošua 3,3i dadoše ovu zapovijed narodu: ” Kad budete vidjeli *kovčeg saveza GOSPODA vašeg Boga, i svećenike *levite koji ga nose, tada napustite mjesto na kojem ste i slijedite ga
Jošua 3,4- ipak nek ima među vama jedan razmak otprilike od 2 0 lakata; ne primičite se -, tako će te vi znati koji put trebate slijediti, jer vi nikad ranije niste prošli tim putem. “
Jošua 3,5Potom Jošua reče puku: *” Posvetite se, jer sutra će GOSPOD počiniti čuda usred vas. “ Jošua reče svećenicima: ” Ponesite kovčeg saveza i prijeđite ispred puka. “ Oni ponesoše kovčeg saveza i hodiše ispred puka.
Jošua 3,7GOSPOD reče Jošui: ” Danas ću te ja početi veličati u očima sveg Izraela da se zna da ću ja biti s tobom kao što bijah s Mojsijem.
Jošua 3,8A ti, ti ćeš dati ovu zapovijed svećenicima koji nose zavjetni kovčeg: Kad budete došli na rub voda Jordana, zaustavit će te se u Jordanu.“
Jošua 3,9Jošua reče sinovima Izraelovim:” Pomaknite se ovdje i slušajte riječi GOSPODA, Boga svojega. “
Jošua 3,10Potom Jošua reče: ” Po ovome vi će te znati da je Bog živi usred vaš i da će uistinu izvlastiti pred vama Kanaane, Hitite, Hivite, Perizite, Girgazite, *Amorite i Jebuzite:
Jošua 3,11evo da će zavjetni kovčeg Gospoda cijele zemlje prijeći ispred vašJordan.
Jošua 3,12A sada uzmite dvanaest ljudi između plemena Izraelovih, jedan čovjek po plemenu.
Jošua 3,13Čim taban stopala svećenika koji nose zavjetni kovčeg GOSPODOV, Gospoda cijelog svijeta, bude stavljen u vode Jordana, tada vode Jordana, vode koje silaze prve, bit će zapriječene i zaustavit će se u jednoj jedinstvenoj masi. “
Jošua 3,14Kad narod napusti svoje šatore za prijeći Jordan, svećenici koji su nosili kovčeg saveza bijahu ispred naroda.
Jošua 3,15Kad oni koji nosiše kovčeg saveza dođoše do Jordana i noge se svećenika koji nosiše kovčeg saveza umočiše u vodu ispod obale - u stvari Jordan se prelijevao preko obala svojih tijekom cijele dobi žetve -,
Jošua 3,16tada, vode koje prve silaze zaustaviše se, uspraviše se u jednu jedinstvenu masu, veoma daleko, u Adami, gradu koji je pored Sartana, i one koji silažahu prema moru Arabae, Slanom moru, biše potpuno odsječene, i narod prijeđe nasuprot Jerihonu.
Jošua 3,17A svećenici koji nosiše Kovčeg Saveza GOSPODOVOG zaustaviše se na suhoj zemlji, usred Jordana, nepokretni, dok sav Izrael prolaziše pješice po suhom sve dok sav narodne bi završio prelaženje Jordana.
Isus Navin 3,1I usta Isus u jutru rano, i kretoše se od Sitima i dođoše do Jordana on i svi sinovi Izrailjevi, i noćiše ondje a ne prijeđoše.
Isus Navin 3,2A poslije tri dana prođoše upravitelji kroz oko,
Isus Navin 3,3I zapovjediše narodu govoreći: kad vidite kovčeg zavjeta Gospoda Boga svojega i sveštenike Levite gdje ga nose, pođite i vi s mjesta svojega i idite za njim.
Isus Navin 3,4Ali neka bude daljina između vas i njega do dvije tisuće lakata; bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada nijeste išli tijem putem.
Isus Navin 3,5I Isus reče narodu: osveštajte se, jer će sjutra učiniti Gospod čudesa među vama.
Isus Navin 3,6Potom reče Isus sveštenicima govoreći: uzmite kovčeg zavjetni i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavjetni i pođoše pred narodom.
Isus Navin 3,7A Gospod reče Isusu: danas te počinjem uzvišivati pred svijem Izrailjem da poznadu da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem.
Isus Navin 3,8Zato ti zapovjedi sveštenicima koji nose kovčeg zavjetni, i reci: kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu.
Isus Navin 3,9I reče Isus sinovima Izrailjevim: pristupite ovamo, i čujte riječi Gospoda Boga svojega.
Isus Navin 3,10Po tom reče Isus: po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas, i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje i Jevuseje:
Isus Navin 3,11Evo, kovčeg zavjeta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana.
Isus Navin 3,12Za to sada izberite dvanaest ljudi iz plemena Izrailjeva, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena.
Isus Navin 3,13I čim sveštenici noseći kovčeg zavjeta Gospoda Gospoda svoj zemlji stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, te će voda koja teče ozgo stati u gomilu.
Isus Navin 3,14I kad se podiže narod iz šatora svojih da prijeđe preko Jordana, i sveštenici ponesošeše kovčeg zavjetni pred narodom,
Isus Navin 3,15I kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode (jer je Jordan pun preko bregova svojih za cijelo vrijeme žetve),
Isus Navin 3,16Ustavi se voda što tecijaše ozgo, i stade u jednu gomilu vrlo na daleko, od grada Adama, koji je kraj Zaretana; a što tecijaše dolje u more kraj polja, more slano, oteče sasvijem; i narod prelažaše prema Jerihonu.
Isus Navin 3,17A sveštenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega stajahu na suhu usred Jordana tvrdo, sav Izrailj iđaše po suhu, dokle sav narod ne prijeđe preko Jordana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje