Tražilica


Jošua 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 5,1A kad čuše svi kraljevi Amoreja s onu stranu Jordana na zapadu i svi kraljevi Kanaanaca na moru, da je Gospod osušio vodu Jordana zbog sinova Izraelovih, dok prijeđoše, klonu im posve srce i izgubiše svu srčanost pred sinovima Izraelovim.
Jošua 5,2Tada zapovjedi Gospod Jošui: "Napravi kamene noževe i obreži po drugi put sinove Izraelove!"
Jošua 5,3I napravi sebi Jošua kamene noževe i obreza sinove Izraelove kod humka Aralota.
Jošua 5,4A uzrok, zašto ih obreza Jošua, bio je ovaj: Svi ljudi, koji su bili izašli iz Egipta, muževi, svi ratnici, bili su iza svojega izlaska iz Egipta, pomrli na putu u pustinji.
Jošua 5,5Dok je sav narod, što izađe, bio obrezan, ne obreza nikoga od onih, što su se nakon izlaska iz Egipta pomrli na putu u pustinji;
Jošua 5,6Jer četrdeset godina išli su sinovi Izraelovi po pustinji, dokle ne pomriješe svi ratnici, što izađoše iz Egipta, jer ne poslušaše naputaka Gospodnjih, bio im se je zakleo Gospod, da im neće dati da vide zemlju, koju je nama htio dati, kako je bio pod zakletvom obećao ocima njihovim, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
Jošua 5,7Njihove sad sinove, što ih je bio postavio na njihovo mjesto, obreza Jošua; jer su bili još neobrezani, pošto ih na putu ne obrezaše.
Jošua 5,8Kad je bio sav narod obrezan, ostaše ondje, gdje su bili u taboru, dok ne ozdraviše.
Jošua 5,9Tada reče Gospod Jošui: "Danas skidoh s vas sramotu egipatsku." Zato se zove to mjesto Gilgala do današnjega dana.
Jošua 5,10Dok su sinovi Izraelovi taborili u Gilgali, svetkovaše Pashu četrnaesti dan mjeseca uvečer na poljani kod Jeriha,
Jošua 5,11I jedoše na dan po Pashi od plodova zemlje, nekvasan kruh i prženo žito, upravo na taj dan.
Jošua 5,12Idućega dana prestade mana, jer sad mogoše jesti od plodova zemlje. Kako više sinovi Izraelovi ne imadoše mane, hranili su se u onoj godini od plodova zemlje kanaanske.
Jošua 5,13Kad se Jošua nađe jedanput pred Jerihom, podiže oči i pogleda, a to stoji prema njemu čovjek, koji je držao goli mač u ruci svojoj. Jošua pristupi k njemu i upita ga: "Jesi li naš ili naših neprijatelja?"
Jošua 5,14On odgovori: "Nijesam, nego sam vođa vojske Gospodnje. Upravo dođoh." A Jošua pade na zemlju na svoje lice, pokloni se i zapita ga: "Što ima gospodar moj da kaže slugi svojemu?"
Jošua 5,15A vođa vojske Gospodnje reče Jošui: "Izuj obuću svoju s nogu svojih; jer mjesto, na kojemu stojiš, sveto je." To učini Jošua.
Jošua 5,1 Pošto su čuli svi kraljevi amorejski na zapadnoj strani Jordana i svi kraljevi kanaanski koji bijahu uz more da je Jahve osušio Jordan pred Izraelcima dok ne prijeđoše, zastade im srce i nestade im junaštva pred Izraelcima.
Jošua 5,2U to vrijeme Jahve reče Jošui: "Načini sebi kamene noževe i ponovo obreži Izraelce.
Jošua 5,3Jošua načini sebi kamene noževe i obreza Izraelce na brežuljku Aralotu.
Jošua 5,4A evo zašto ih je Jošua obrezao: sve ljudstvo što je izišlo iz Egipta, sve što mogaše nositi oružje, pomrlo je na putu kroz pustinju.
Jošua 5,5Svi oni bijahu obrezani, ali nije bio obrezan nitko koji se rodio na putu kroz pustinju, poslije izlaska iz Egipta,
Jošua 5,6jer su četrdeset godina Izraelci lutali pustinjom dok ne pomriješe svi za oružje sposobni koji bijahu izišli iz Egipta; nisu slušali glasa Jahvina te im se Jahve zakleo da njihove oči neće vidjeti zemlju koju je obećao njihovim ocima - zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
Jošua 5,7Na njihovo je mjesto podigao sinove njihove i njih je Jošua obrezao: nisu bili obrezani jer se na putu nije obrezivalo.
Jošua 5,8Kad je bio obrezan sav narod, počivali su u taboru sve dok nisu ozdravili.
Jošua 5,9Tada reče Jahve Jošui: "Danas skidoh s vas sramotu egipatsku." I prozva se ono mjesto Gilgal sve do naših dana.
Jošua 5,10Izraelci se, dakle, utaboriše u Gilgalu i ondje na Jerihonskim poljanama proslaviše Pashu uvečer četrnaestoga dana u mjesecu.
Jošua 5,11A sutradan poslije Pashe, upravo toga dana, blagovali su od uroda one zemlje: beskvasna kruha i pržena zrnja.
Jošua 5,12I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje. Tako Izraelci nisu više imali mane, nego su se te godine hranili plodovima zemlje kanaanske.
Jošua 5,13Kad se Jošua približio gradu Jerihonu, podiže oči i ugleda čovjeka kako pred njim stoji s isukanim mačem u ruci. Jošua mu pristupi i upita ga: "Jesi li ti s nama ili s našim neprijateljima?
Jošua 5,14A on odgovori: "Ne, ja sam vođa vojske Jahvine i upravo sam došao ..." Tada Jošua pade ničice, pokloni mu se i reče: "Što zapovijedaš Gospodaru, sluzi svome?
Jošua 5,15A vođa vojske Jahvine odgovori Jošui: "Skini obuću s nogu svojih, jer je sveto mjesto na kojem stojiš." I Jošua učini tako.
Jošua 5,1A svi kraljevi *Amorita koji se nalaziše s onestrane Jordana, na zapadu, i svi kramljevi Kanaana koji se nalaze nasuprot moru doznadoše da GOSPOD bijaše osušio vode Jordana pred sinovima Izraelovim sve dok mi ne bijašmo prešli njihova se smionost istopi i dah im bi Zaštaopred sinovima Izraelovim.
Jošua 5,2Onda, GOSPOD reče Jošui: ” Načini sebi noževe od kremena i stavi se još jedan novi put *obrezivati sinove Izraelove. ”
Jošua 5,3Jošua si načini noževe od kremena i obreza sinove Izraelove na padinama Prepucija.
Jošua 5,4Evo razloga zbog kojeg ih Jošua obreza . Sav puk koji bijaše izišao iz Egipta, muškarci, svi bojovnici, bijahu pomrli u pustinji, usput, po svojem izlasku iz Egipta.
Jošua 5,5Dok sav puk koji bijaše izišao iz Egipta bijaše obrezan, svi oni izpuka rođeni u pustinji, na putu, po njihovom izlasku iz Egipta, ne bijaše bio obrezan.
Jošua 5,6U stvari sinovi Izraelovi bijahu hodali 40 godina pustinjom sve do nestanka sveg naroda bojovnika izišlih iz Egipta, oni ne bijahu poslušali glas GOSPODOV koji im tada bijaše prisegao da im neće dopustiti da vide zemlju koju bijaše prisegao njihovim očevima da će nama dati, zemlju u kojoj teku med i mlijeko .
Jošua 5,7To su njihovi sinovi koje on postavi na njihovo mjesto; to su on i koje obreza Jošua, jer oni bijahu neobrezani sve do dana pošto ne bijahu obrezani putem.
Jošua 5,8No, kad bi završeno obrezivanje sveg naroda, oni ostadoše na mjestu u taboru sve do svojeg ozdravljenja.
Jošua 5,9A GOSPOD reče Jošui: ” Danasja sam daleko od vašotkotrljao bruku egipatsku. “ I nazva se to mjesto imenom Gilgal sve do dana današnjeg.
Jošua 5,10Sinovi Izraelovi taborovahu u Gilgalu i obaviše *Pashu četrnaestog dana u mjesecu, na večer, u stepama Jerihona.
Jošua 5,11A, oni jedoše domaće proizvode, sutradan po Pashi, *beskvasne kruhove i prženo klasje{{Refl21 ">* u isti dan.
Jošua 5,12A, mana prestade sutradana kad oni bijahu pojeli domaće proizvode . I ne bi više mane za sinove Izraelove koji jedoše proizvode zemlje Kanaan te godine.
Jošua 5,13No, dok Jošua bijaše blizu Jerihona, on podize oči i pogleda: kad evo jedan čovjek stoji nasuprot njemu, svojim mačem isukanim u ruci. Jošua ode prema njemu i reče mu: ”Jesi li ti ovdje za našili za naše protivnike? “
Jošua 5,14” Ne, reče on, jer ja sam zapovjednik vojske GOSPODOVE . Sada stizem. ” Tada Jošua pade licem prema zemlji i reče mu: ” Što kaže moj gospodin sluzi svojem? “
Jošua 5,15Zapovjednik vojske GOSPODOVE reče Jošui: ”Izuj sandale svoje sa svojih nogu, jer to mjesto gdje se nalaziš *sveto je.“ Tako i učini Jošua.
Isus Navin 5,1A kad čuše svi carevi Amorejski, koji bijahu s ovu stranu Jordana k zapadu, i svi carevi Hananski, koji bijahu pokraj mora, da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izrailjevijem dokle prijeđoše, rastopi se srce u njima i nesta u njima junaštva od straha sinova Izrailjevijeh.
Isus Navin 5,2U to vrijeme reče Gospod Isusu: načini oštre nože, i obreži opet sinove Izrailjeve.
Isus Navin 5,3I načini Isus oštre nože, i obreza sinove Izrailjeve na brdašcu Aralotu.
Isus Navin 5,4A ovo je uzrok za što ih Isus obreza: sav narod što izide iz Misira, sve muškinje, svi ljudi vojnici pomriješe u pustinji na putu, pošto izidoše iz Misira;
Isus Navin 5,5Jer bješe obrezan sav narod koji izide, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji na putu, po što izidoše iz Misira.
Isus Navin 5,6Jer četrdeset godina iđahu sinovi Izrailjevi po pustinji dokle ne pomrije sav narod, ljudi vojnici, što izidoše iz Misira, jer ne slušaše glasa Gospodnjega, te im se zakle Gospod da im neće dati da vide zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima njihovijem da će nam je dati, zemlju, gdje teče mlijeko i med;
Isus Navin 5,7I na mjesto njihovo podiže sinove njihove; njih obreza Isus, jer bijahu neobrezani, jer ih ne obrezaše na putu.
Isus Navin 5,8A kad se sav narod obreza, ostaše na svojem mjestu u okolu dokle ne ozdraviše.
Isus Navin 5,9Tada reče Gospod Isusu: danas skidoh s vas sramotu Misirsku. I prozva se ono mjesto Galgal do današnjega dana.
Isus Navin 5,10I sinovi Izrailjevi stojeći u okolu u Galgalu, slaviše pashu četrnaestog dana onoga mjeseca uveče u polju Jerihonskom.
Isus Navin 5,11I sjutradan poslije pashe jedoše od žita one zemlje hljebove prijesna i zrna pržena, isti dan.
Isus Navin 5,12I presta mana sjutradan pošto jedoše žita one zemlje, i već više ne imaše mane sinovi Izrailjevi, nego jedoše od roda zemlje Hanaske one godine.
Isus Navin 5,13I kad Isus bijaše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovjek stoji prema njemu s golijem mačem u ruci. I pristupi k njemu Isus i reče mu: jesi li naš ili naših neprijatelja?
Isus Navin 5,14A on reče: nijesam; nego sam vojvoda vojske Gospodnje, sada dođoh. I Isus pade ničice na zemlju, i pokloni se, i reče mu: šta zapovijeda gospodar sluzi svojemu?
Isus Navin 5,15A vojvoda vojske Gospodnje reče Isusu: izuj obuću s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveto. I učini Isus tako.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje