Tražilica


Estera 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 9,1Dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca Adara, trinaestoga dana, kada se je imala izvršiti riječ kraljeva i naredba njegova, i kada su se neprijatelji judejski nadali, da će ih prevladati, okrenu se list, i Judejci nadvladaše svoje neprijatelje.
Estera 9,2Po svima pokrajinama kralja Ahasvera skupiše se Judejci u svojim gradovima, da dignu ruke na one, koji su gledali da im nanesu zlo. Nitko im se nije mogao oprijeti; jer su ih se bojali svi narodi.
Estera 9,3Svi knezovi u pokrajinama, satrapi, namjesnici i činovnici kraljevi podupirali su Judejce, jer su se bojali Mordekaja.
Estera 9,4Jer je veoma ugledan bio Mordekaj na dvoru kraljevu. Glas o njemu širio se po svim pokrajinama; jer je on bivao sve moćniji.
Estera 9,5Tako pobiše Judejci neprijatelje svoje mačem, potrše ih, istrijebiše i učiniše što htjedoše od protivnika svojih.
Estera 9,6U prijestolnici Susi poubijaše i uništiše Judejci pet stotina ljudi.
Estera 9,7Među njima Paršandatu, Dalfona, Aspatu,
Estera 9,8Poratu, Adaliju, Aridatu,
Estera 9,9Parmaštu, Arisaja, Aridaja i Jezatu.
Estera 9,10I deset sinova Hamana, sina Hamedatova i protivnika Judejaca, ubiše. Ali za plijenom ne pružiše ruke svoje.
Estera 9,11Još istoga dana javiše kralju broj poubijenih u glavnom gradu Susi.
Estera 9,12Tada reče kralj kraljici Esteri: "U prijestolnici Susi pobijeno je i smaknuto pet stotina ljudi i deset sinova Hamanovih. A što su istom počinili po drugim pokrajinama kraljevstva! Koja je sad tvoja molba? Bit će ti uslišena. Što tražiš dalje? To će biti."
Estera 9,13Estera odgovori: "Ako je ugodno kralju, onda neka se dopusti Judejcima u Susi, da i sutra učine posve kao danas! A deset sinova Hamanovih neka se objesi na vješala!"
Estera 9,14Kralj dopusti, da to bude. Oglašena bi zapovijed za Susu, i objesiše deset sinova Hamanovih.
Estera 9,15I tako se Judejci u Susi skupiše i četrnaestoga dana mjeseca Adara i pobiše u Susi tri stotine ljudi. Ali za plijenom ne pružiše ruke svoje.
Estera 9,16Drugi Judejci, što su stanovali po pokrajinama kraljevstva, isto su se tako bili skupili da brane život svoj. Oni se osvetiše neprijateljima svojim i pobiše sedamdeset i pet tisuća protivnika svojih. Ali za plijenom ne pružiše ruke svoje.
Estera 9,17To se dogodi trinaestoga dana mjeseca Adara. Četrnaestoga počinuše i proslaviše taj dan gosteći se i veseleći se.
Estera 9,18Judejci u Susi bili su se okupili i trinaestoga i četrnaestoga dana, a počinuše petnaestoga dana i proslaviše taj dan gosteći se i veseleći se.
Estera 9,19I tako Judejci na selu, koji su stanovali po mjestima neograđenim, proslaviše četrnaesti dan mjeseca Adara veseleći se i gosteći se i saljući jedan drugome slasna jela.
Estera 9,20Mordekaj napisa ovo i razasla listove svima Judejcima po svim pokrajinama kralja Ahasvera, blizim i dalekim,
Estera 9,21Da im zauvijek stavi u dužnost, da svake godine slave četrnaesti i petnaesti dan mjeseca Adara
Estera 9,22Kao dane, u koje su se Judejci bili osvetili svojim neprijateljima, i kao mjesec, koji je bio pretvorio njihovu brigu u radost, njihovu žalost u blagdan. Oni su te dane imali slaviti gosteći se i veseleći se i šaljući jedan drugome slasna jela i darujući siromahe.
Estera 9,23Tako učiniše Judejci stalnim običajem to, što su bili tada slavili po prvi put po naputku Mordekajevu.
Estera 9,24Haman, sin Hamedatov iz Agaga, neprijatelj svih Judejaca, bio je namislio istrijebiti Judejce i dao je bacati "pur", to jest ždrijeb, da ih pobije i uništi.
Estera 9,25A kad stvar dođe pred kralja, dade on pismenu zapovijed, da se zao naum, što ga je bio Haman smislio proti Judejcima, ima obratiti na njegovu glavu, i da se ima njega i sinove njegove objesiti na vješala.
Estera 9,26Zato prozvaše te dane "Purim" od riječi pur. Po sadržaju gornjega pisma i po onom, što su bili sami vidjeli i doživjeli.
Estera 9,27Učiniše to Judejci za se, za potomke svoje i za sve, koji bi im se priključili, tvrdim i nepromjenljivim običajem, da se ta dva dana slave svake godine na propisani način i u određeno vrijeme,
Estera 9,28I da su se imali ti dani spominjati i svečano slaviti u sva vremena, od svih porodica, u svim pokrajinama i gradovima. Tako nijesu smjeli ti dani "Purim" nikada prestati među Judejcima i spomen njihov nikada uginuti kod potomaka njihovih.
Estera 9,29Uz Judejca Mordekaja napisa i kraljica Estera, kći Abihailova, sa svom krepčinom drugu zapovijed, da potvrdi svečanost blagdana Purim.
Estera 9,30Poslaše pismo svima Judejcima u sto dvadeset i sedam pokrajina kraljevstva Ahasverova s najboljim željama za mir.
Estera 9,31Prema tome imali su se ovi dani Purim slaviti u vrijeme, što su ga bili postavili Judejac Mordekaj i kraljica Estera. Isto tako imali su se držati propisi o postu i plakanju, što su ih bili primili za se i za potomke svoje.
Estera 9,32Zapovijed Esterina učini ove propise Purima zakonom, i oni su bili zapisani u jednu povelju.
Estera 9,1 Trinaestoga dana dvanaestog mjeseca, mjeseca Adara, kad je morala biti izvršena odredba kraljevog ukaza, istoga dana u koji su se neprijatelji Židova nadali zavladati nad njima dogodi se obrnuto: Židovi zavladaše nad neprijateljima svojim.
Estera 9,2Židovi se sakupiše po svojim gradovima u svim pokrajinama kralja Ahasvera da udare na one koji su tražili njihovu propast. I nitko se nije usuđivao da im pruži otpor, jer je sve narode spopao strah od Židova.
Estera 9,3Svi su knezovi pokrajina i namjesnici, upravljači i činovnici kraljevi štitili Židove jer ih je obuzeo strah od Mordokaja.
Estera 9,4Jer je Mordokaj postao velik na kraljevskom dvoru, i po svim pokrajinama širio se glas da Mordokaj postaje sve moćniji.
Estera 9,5Židovi, dakle, udariše mačem po svim svojim neprijateljima, sasjekoše ih i zatrše; sa svojim mrziteljima postupiše kako im se htjelo.
Estera 9,6Samo u tvrđavi Suzi smakoše i zatrše Židovi pet stotina ljudi;
Estera 9,7pogubiše Paršandatu, Dalfona, Aspatu,
Estera 9,8Poratu, Adaliju, Aridatu,
Estera 9,9Parmaštu, Arisaja, Aridaja, Jezatu
Estera 9,10i deset sinova Hamana, sina Hamdatina, progonitelja Židova. Ali se ne pojagmiše za plijenom.
Estera 9,11Toga istog dana, doznavši za broj ubijenih u tvrđavi Suzi,
Estera 9,12kralj reče kraljici Esteri: "U tvrđavi Suzi Židovi su smaknuli i uništili pet stotina ljudi i deset Hamanovih sinova. Što su tek onda izveli u ostalim pokrajinama kraljevim? Koja je sada molba tvoja? Bit će uslišana! Koja je tvoja želja? Bit će ispunjena!
Estera 9,13"Ako je kralju po volji," reče Estera, "neka se Židovima koji žive u Suzi dopusti još sutra primijeniti isti zakon kao i danas i neka se objesi deset Hamanovih sinova.
Estera 9,14Kralj naredi da se tako učini: zakon bi u Suzi proglašen i deset Hamanovih sinova obješeno.
Estera 9,15Tako se Židovi Suze sakupiše i četrnaestoga dana mjeseca Adara pa pobiše u Suzi još tri stotine ljudi. Ali se ni tada ne pojagmiše za plijenom.
Estera 9,16Ostali Židovi, oni koji su živjeli u kraljevskim pokrajinama, sakupiše se da brane svoje živote i mir od neprijatelja: pobiše sedamdeset i pet tisuća dušmana. Ali se ni tada ne pojagmiše za plijenom. Bio je trinaesti dan mjeseca Adara.
Estera 9,17Četrnaestoga dana Židovi su mirovali: to bijaše dan gozbe i veselja.
Estera 9,18Židovi u Suzi koji su se sakupili trinaestoga i četrnaestoga dana mirovahu petnaestoga dana; to je bio dan njihova veselja i gozbi.
Estera 9,19Zbog toga Židovi pripoljci, oni koji žive po neutvrđenim selima, blagdanski svetkuju četrnaesti dan mjeseca Adara veseleći se i gozbujući i među sobom izmjenjujući darove.
Estera 9,20Mordokaj opisa te događaje i upravi pisma Židovima svih blizih i dalekih pokrajina kralja Ahasvera.
Estera 9,21Naložio im je da četrnaesti i petnaesti dan mjeseca Adara svake godine slave
Estera 9,22kao dane u kojima su Židovi postigli spokoj od svojih neprijatelja i kao mjesec koji je bio pretvorio u radost njihovu tugu a u blagdan njihovo žalovanje. Neka ih slave gozbom i veseljem, izmjenjujući među sobom darove i dijeleći poklone ubogima.
Estera 9,23Židovi prihvatiše da drže ono što su već sami od sebe počeli slaviti i o čemu im je pisao Mordokaj:
Estera 9,24"Haman, sin Hamdatin, Agađanin, progonitelj svih Židova, kako je bio naumio sve ih uništiti, baci `Pur`, to jest ždrijeb, za njihovo smaknuće i zator;
Estera 9,25ali kad je za njegovu zamisao doznao kralj, on pismeno naredi: `Neka se na njegovu glavu obori opaki naum što ga bijaše zasnovao protiv Židova i neka bude obješen, on i sinovi njegovi.`
Estera 9,26Zbog toga su ti dani nazvani Purim, prema riječi Pur. Zato prema svem sadržaju toga pisma i prema onome što su vidjeli i što im bijaše preneseno
Estera 9,27Židovi se neopozivo obvezaše i prihvatiše za se, za svoje potomke i za sve one koji se s njima budu udružili da će svake godine slaviti ta dva dana prema tom propisu i u to vrijeme.
Estera 9,28Te dane valja slaviti i njih se sjećati od pokoljenja do pokoljenja u svakoj obitelji, pokrajini i gradu; ti dani Purima ne smiju iščeznuti ispred Židova, ni spomen na njih biti izbrisan iz njihova roda.
Estera 9,29Kraljica Estera, kći Abihailova, i Židov Mordokaj pisali su to što snažnije da tako još jednom potkrijepe pismo o Purimu.
Estera 9,30Pisma su poslali svim Židovima u sto dvadeset i sedam pokrajina Ahasverova kraljevstva s porukom mira i vjernosti;
Estera 9,31da obdržavaju te dane Purima u njihovo određeno vrijeme, kako su to odredili Židov Mordokaj i kraljica Estera, i da drže post i molitve, onako kako su to oni obvezali sebe i svoje potomke.
Estera 9,32Tako Esterina naredba ozakoni ove propise Purima i to bi zapisano u knjigu.
Estera 9,1Dvanaestog mjeseca, tj. `Adara`, trinaestog, dana kad je trebalo izvršiti kraljevu zapovijed i njegovu zapovijed, kad se židovski neprijatelji nadaše zavladati nad njima, bijaše jedan preokret položaja : Židovi su ti koji su zavladaše nad onima koji ih mrzješe.
Estera 9,2Židovi se sastadoše u svojim gradovima, u svim pokrajinama kralja Kserksa, za podići ruku na one koji im kaniše nanijeti zlo. Nitko nije opstao pred njima, jer njihovo nasilje pade na sve.
Estera 9,3I svi ministri pokrajina, satrapi, upravitelji i kraljevi službenici podržaše Židove, jer Mardošejev užas bijaše pao na njih.
Estera 9,4Da, Mardošej bijaše velik u palači, i njegov ugled se prenio na sve pokrajine. Da, taj čovjek, Mardošej, bijaše u usponu.
Estera 9,5Židovi udariše udarcima mača sve svoje neprijatelje, ubijajući i uništavajući. Onima koji ih mrzješe oni učiniše prema svojoj dobroj želji.
Estera 9,6U Suza-tvrđi, Židovi pobiše, uništiše 500 ljudi;
Estera 9,7i Paršandata, i Dalfona, i Aspata,
Estera 9,8i Porata, i Adalaja, i Aridata
Estera 9,9i Parmašta, i Arisaja i Aridaja i Waizata,
Estera 9,10deset sinova Hamana, sina Hamedatova, tlačitelja Židova, oni ih pobiše. Ali, oni ne tražiše staviti ruku na njihov plijen.
Estera 9,11Istog dana broj ubijenih u Suza-tvrđi dođe do kralja.
Estera 9,12Kralj tad reče Esteri, kraljici: ` U Suzi tvrđi, Židovi su pobili, uništili 500 ljudi plus deset Hamanovih sinova. Što li su tek trebali napraviti u ostalim pokrajinama! Ali što je tvoja molbađ Ona će ti biti odobrena! Koja je još tvoja molbenica? To će biti učinjeno! `
Estera 9,13Ester odgovori : ` Ako se sviđa kralju, da sutra bude odobreno Židovima iz Suze postupiti prema današnjoj naredbi, i da se objesi deset Hamanovih sinova na vješala .`
Estera 9,14` Da bude tako učinjeno`, reče kralj. Naredba bi obznanjena u Suzi. Objesiše desetoricu Hamanovih sinova.
Estera 9,15Židovi iz Suze se dakle okupiše četrnaestog mjeseca `Adara`. U Suzi oni ubiše 300 ljudi; ali ne tražiše staviti ruku na njihov plijen.
Estera 9,16Glede drugih Židova iz kraljevskih pokrajina, oni se okupiše, držaše se na oprezu, dobivši od svojih neprijatelja odmor i ubijajući 75.000 onih koji ih mrzježe; ali oni ne tražiše staviti ruku na njihov plijen .
Estera 9,17Bijaše to trinaesti mjeseca `Adara`; četrnaestog oni se odmoriše i načiniše jedan dan gozbe i veselja,
Estera 9,18dok Židovi iz Suze, koji se bijahu skupili trinaestog i četrnaestog, odmoriše se petnaestog kojeg se napravi dan gozbe i veselja.
Estera 9,19To je zbog čega seoski Židovi, nastanjujući seoska trgovišta, čine četrnaestog mjeseca `Adara` jedan dan veselja, gozbe, blagdana, šaljući si uzajamno ponude .
Estera 9,20Mardošej napisa te stvari i posla pisma svim Židovima svih pokrajina kralja Kserksa, najudaljenijima kao i najbližima,
Estera 9,21da bi ustanovili za sebe godišnje slavljenje četrnaestoga mjeseca Adara `, kao i petnaestog
Estera 9,22- kao dan kad Židovi bijahu dobili odmor od svojih neprijatelja i mjeseca kad oni bijahu imali obrat položaja za sebe, prijelaz iz nevolje u radost i iz žalosti u slavu -; priređivaše oni dane gozbe i veselja, s pošiljanjem ponuda jednih drugima i poklona siromašnima .
Estera 9,23Židovi prihvatiše tradiciju onoga što počeše činiti i što im Mardošej bijaše napisao:
Estera 9,24da Haman, sin Hamedata, Agagita, tlačitelj svih Židova, bijaše skovao protiv Židova da ih uništi; da bijaše ciljao u Sudbinu, tj. ždrijebao, za spremiti im nevolju i uništiti ih;
Estera 9,25ali da, kad to bijaše došlo do kralja, ovaj bijaše pismeno izjavio da opaka Hamanova spletka protiv Židova bijaše pala na njegovu glavu i da ga se objesilo na vješala, njega i njegove sinove.
Estera 9,26To je zbog čega te dane se nazvalo `Sudbinski`, od riječi Sudbina . Zato, zbog svih tih riječi tog pisma, onoga što bijahu vidjeli glede toga i onoga što im se bijaše dogodilo,
Estera 9,27Židovi su ustanovili jednu uredbu i prihvatili ju za sebe same, za svoje potomstvo i za sve svoje pristaše: neće se propustiti paziti svake godine ta dva dana prema njihovim propisima i njihovim datumima.
Estera 9,28Ti će se dani spominjati i paziti iz pokoljenja u pokoljenje, u svakoj obitelji, svakoj pokrajini, svakom gradu. Ti Sudbinski dani neće se izbrisati iz sredine Židova, i podsjećanje će će biti bez kraja u rasi Židova.
Estera 9,29Estera, kraljica, kćerka Abigaijla, i Mardošej, Židov, pisaše vrlo uporno, za potvrditi tu poslanicu Sudbina.
Estera 9,30I poslaše se pisma svim Židovima, u 127 Kserksovih kraljevskih pokrajina: riječi mira i odanosti,
Estera 9,31ustanovljavajući te dane za njih Mardošej, Židov i Estera, kraljica; bijahu ih ustanovili za sebe same i za svoje potomstvo, naređujući *postove i zapomaganje.
Estera 9,32Riječ Esterina ustanovi zapovijedi Sudbina: to bijaše zapisano u Knjigu .
Jestira 9,1I tako dvanaestoga mjeseca, a to je mjesec Adar, trinaestoga dana, kad dođe da se izvrši riječ careva i zapovijest njegova, istoga dana kad se neprijatelji Judejski nadahu da će obladati njima, preokrenu se, te Judejci obladaše svojim nenavidnicima.
Jestira 9,2Skupiše se Judejci u svojim gradovima po svijem zemljama cara Asvira da dignu ruke na one koji im tražahu zlo; i niko ne mogaše stajati pred njima; jer strah od njih popade sve narode.
Jestira 9,3I svi knezovi zemaljski, namjesnici i upravitelji i koji opravljahu poslove careve, podupirahu Judejce, jer ih popade strah od Mardoheja.
Jestira 9,4Jer velik bijaše Mardohej u domu carevu, i slava njegova prolažaše sve zemlje, jer taj čovjek Mardohej bivaše sve veći.
Jestira 9,5I tako pobiše Judejci sve neprijatelje svoje mačem i potrše i istrijebiše, i učiniše što htješe od nenavidnika svojih.
Jestira 9,6I u Susanu carskom gradu ubiše Judejci i istrijebiše pet stotina ljudi.
Jestira 9,7I Firsandatu i Dalfona i Aspatu,
Jestira 9,8I Poratu i Adaliju i Aridatu,
Jestira 9,9I Farmastu i Arisaja i Aridaja i Vajezatu,
Jestira 9,10Deset sinova Amana sina Amedatina neprijatelja Judejskoga pobiše, ali na plijen ne digoše ruke svoje,
Jestira 9,11U onaj dan kad javiše caru broj pobijenih u Susanu carskom gradu,
Jestira 9,12Reče car Jestiri carici: u Susanu carskom gradu pobiše i potrše Judejci pet stotina ljudi i deset sinova Amanovijeh, a šta su učinili po ostalijem zemljama carevijem? Šta želiš? daće ti se; i šta još moliš? biće.
Jestira 9,13A Jestira reče: ako je ugodno caru, da se dopusti Judejcima u Susanu i sjutra da učine po današnjoj naredbi i deset sinova Amanovijeh da objese na vješala.
Jestira 9,14I zapovjedi car da bude tako. I oglašena bi zapovijest u Susanu, i objesiše deset sinova Amanovijeh.
Jestira 9,15I Judejci koji bijahu u Susanu skupivši se i četrnaestoga dana mjeseca Adara pobiše u Susanu tri stotine ljudi, ali na plijen ne digoše ruke svoje.
Jestira 9,16A ostali Judejci koji bijahu po zemljama carevijem skupiše se da brane život svoj i da se smire od neprijatelja svojih; i pobiše sedamdeset i pet tisuća nenavidnika svojih; ali na plijen ne digoše ruke svoje.
Jestira 9,17To bi trinaestoga dana mjeseca Adara; a četrnaestoga počinuše, i praznovaše taj dan gosteći se i veseleći se.
Jestira 9,18A Judejci koji bijahu u Susanu skupiše se trinaestoga i četrnaestoga dana istoga mjeseca, a počinuše petnaestoga, i praznovaše taj dan gosteći se i veseleći se.
Jestira 9,19Zato Judejci seljani, koji žive po mjestima neograđenijem, praznuju četrnaesti dan mjeseca Adara veseleći se i gosteći se i blagujući, i šaljući dijelove jedan drugom.
Jestira 9,20Jer Mardohej napisa ovo, i razasla knjige svijem Judejcima koji bijahu po svijem zemljama cara Asvira, blizu i daleko,
Jestira 9,21Naređujući im da praznuju dan četrnaesti mjeseca Adara i petnaesti dan istoga mjeseca svake godine;
Jestira 9,22Prema danima u koje se smiriše Judejci od neprijatelja svojih i prema mjesecu kad im se pretvori žalost u radost i tuga u veselje, da te dane praznuju gosteći se i veseleći se i šaljući dijelove jedan drugom, i siromasima darove.
Jestira 9,23I primiše svi Judejci da čine što su počeli i što im pisa Mardohej.
Jestira 9,24Jer Aman sin Amedatin Agagej neprijatelj svijeh Judejaca namisli za Judejce da ih istrijebi, i baci Fur, to jest ždrijeb, da ih potre i istrijebi.
Jestira 9,25Ali kad Jestira izide pred cara, on zapovjedi knjigom, te se zla misao njegova koju smisli na Judejce obrati na njegovu glavu, i objesiše njega i sinove njegove na vješala.
Jestira 9,26Zato prozvaše te dane Furim od imena Fur; i radi svojih riječi te knjige i radi onoga što vidješe, tako i radi onoga što im se dogodi,
Jestira 9,27Postaviše Judejci i primiše na se i na sjeme svoje i na sve koji se udruže s njima da je nepromjenito da slave ta dva dana kao što je napisano za njih i na vrijeme koje je za njih određeno, svake godine,
Jestira 9,28I da se ti dani spominju i slave u svakom naraštaju, u svakoj porodici, u svakoj zemlji i u svakom gradu; i ti dani Furim da ne prestanu među Judejcima i spomen njihov da ne pogine u sjemenu njihovu.
Jestira 9,29I pisa carica Jestira kći Avihailova i Mardohej Judejac svakom tvrđom potvrđujući knjigu za Furim drugi put.
Jestira 9,30I razasla knjigu svijem Judejcima u sto i dvadeset i sedam zemalja cara Asvira i riječima ljubaznijem i istinijem,
Jestira 9,31Da tvrdo drže dane Furim na vrijeme kao što im je postavio Mardohej Judejac i carica Jestira i kao što sami postaviše sebi i i sjemenu svojemu za spomen postu njihovu i vikanju njihovu.
Jestira 9,32Tako zapovijest Jestirina potvrdi uredbu za Furim, i bi zapisano u knjigu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje