Tražilica


Hošea 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 8,1Stavi trubu na usta svoja! Kao orao kruži nad kućom Gospodnjom, jer lome zavjet moj i prestupaju zakon moj!
Hošea 8,2Dovikuju mi: 'Bože moj! Mi, Izraele, poznajemo te!'
Hošea 8,3Spasenje odbija Izrael. Tako će ga progoniti neprijatelj.
Hošea 8,4Postavljaju kraljeve bez mene, namještaju knezove bez znanja mojega. Od svojega srebra i zlata prave sebi idole na propast svoju.
Hošea 8,5Grsti mi se bikova služba tvoja, Samarijo! Gnjev moj raspaljuje se na njih. Dokle će još ostati bez kazne?
Hošea 8,6Jer on proizlazi iz Izraela; načinio ga je umjetnik. On nije Bog, On će otići u komade, bik Samarije.
Hošea 8,7Jer siju vjetar, buru će žeti. Stabljika nema ploda, i ona ne donosi brašna. Ako bi ga donijela, proždrijet će ga tuđinci.
Hošea 8,8Proždrijet će se Izrael. Već je među narodima kao posuda bez vrijednosti.
Hošea 8,9Jer su trčali u Asiriju. Kao divlji magarac, koji ide sam za se, jest Efraim. Donijeli su darove ljubavne.
Hošea 8,10A jer su davali darove narodima, ja ću ih odvesti u progonstvo. Tada će doskora prestati kraljeve i knezove pomazivati.
Hošea 8,11Mnoge žrtvenike gradi Efraim da griješi. Oni mu postadoše na grijeh.
Hošea 8,12I da mu propišem tisuću zakona, njemu su oni kao tuđi.
Hošea 8,13Žrtve zaklanice vole se - i kolju. Meso se voli - i jedu. Gospod ih ne prima. On se sada, spominje krivnje njihove i kazni grijehe njihove. Moraju opet u Egipat.
Hošea 8,14Izrael je zaboravio stvoritelja svojega i gradio je palače. Mnoge tvrde gradove podigao je Juda. Oganj ću baciti u gradove njegove. On ždere tvrđave njegove.
Hošea 8,1 Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona.
Hošea 8,2Meni viču: "Poznajemo te, Bože Izraelov.
Hošea 8,3Ali je Izrael odbacio dobro, dušman će ga progoniti.
Hošea 8,4Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata načiniše sebi kumire da budu uništeni.
Hošea 8,5Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle će ostati nečisti sinovi Izraelovi?
Hošea 8,6Umjetnik ga je neki načinio, i ono Bog nije. Prometnut će se u komadiće tele samarijsko.
Hošea 8,7Posijali su vjetar, i požet će oluju; žito im neće proklijati, neće brašna dati; ako ga i dade proždrijet će ga tuđinci.

Hošea 8,8Progutan je Izrael, evo ga među narodima poput nevrijedne posude;
Hošea 8,9jer otiđoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike.
Hošea 8,10Neka ih samo obdaruje, među narode ću ih sada razasuti: i doskora će uzdrhtati pod teretom kralja knezova.
Hošea 8,11Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili.
Hošea 8,12Da mu i tisuću zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuđima.
Hošea 8,13Nek` žrtvuju klanice što mi ih prinose, nek` samo jedu meso! Jahvi se ne mile. Odsad će se spominjati bezakonja njihova i njihove će kazniti grijehe: u Egipat će se oni vratiti.
Hošea 8,14Izrael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj ću pustiti na gradove njegove; vatra će mu dvorove progutati.
Ozej 8,1Rog u usta! Kao orao, nesreća se obara na kuću GOSPODOVU, jer oni su prekršili moj *savez i pobunili se protiv moji uputa.
Ozej 8,2Oni vape prema meni: ” Moj Bože, mi te poznajemo, mi, Izrael!“
Ozej 8,3Izrael je odbio dobro: nek ga neprijatelj progoni!
Ozej 8,4Oni su stvarali kraljeve bez mene, bez mene imenovali poglavare. Svojim srebrom i svojim zlatom oni su sebi načinili idole, da bi oni sami bili uništeni.
Ozej 8,5Odvratno je tvoje tele, Samarijo! Moj se gnjev raspalio protiv njih. Do kad će oni biti nesposobni za čistoću?
Ozej 8,6On dolazi iz Izraela, jedan zanatlija ga je napravio, on nije Bog; da, tele Samarije otići će u komadima.
Ozej 8,7Oni siju vjetar, oni će žeti oluju. Pšenica bez klasja ne daje brašna, i ako li ga ipak dadne, to su stranci koji ga progutaju.
Ozej 8,8Izrael je progutan: evo ih među narodima kao jedan bezvrijedni predmet!
Ozej 8,9Kad se on uspeo prema Asuru divlje magare izručeno samo sebi, Efraim kupilo si ljubavnike.
Ozej 8,10čak i da razdijeli poklone među pogane, ja ću ih sada sakupiti i za malo oni će drhtati pod teretom kralja nad prinčevima.
Ozej 8,11Efraim je umnožio*oltare za ukloniti grijehe, ali evo kako su ti oltari postali za njega jedna prilika za zgriješiti.
Ozej 8,12Da ja napišem za njega tisiću propisa svojeg zakona, on će njih smatrati kao da su od jednog stranca došli.
Ozej 8,13Pod oblikom žrtve oni žrtvuju meso i jedu ga, ali GOSPOD u tom ne nalazi zadovoljstva; sada on pamti njihove grješke i računa njihove grijehe. Oni će morati vratiti se u Egipat.
Ozej 8,14Izrael je zaboravio svog stvoritelja, on si je izgradio palače. Glede Jude, ona je umnožila svoje utvrđene gradove. Ali, ja ću poslati vatru u njene gradove i ona će progutati utvrde.
Osija 8,1Trubu na usta, i reci: kao orao ide na dom Gospodnji; jer prestupiše zavjet moj i otpadiše se od zakona mojega.
Osija 8,2Izrailj će vikati k meni: Bože moj; poznajemo te.
Osija 8,3Izrailj je ostavio dobro; neprijatelj će ga goniti.
Osija 8,4Postavljaju careve, ali ne od mene; podižu knezove, za koje ja ne znam; od srebra svojega i od zlata svojega grade sebi likove, da se istrijebe.
Osija 8,5Ostavilo te je tele tvoje, Samarijo; jarost se moja raspalila na njih; dokle se neće moći očistiti?
Osija 8,6Jer je i ono od Izrailja; načinio ga je umjetnik, i nije Bog; tele će Samarijsko otići u komade.
Osija 8,7Jer siju vjetar, pa će žeti oluju; stabljike neće imati, klica neće dati brašna; da bi i dala, proždrijeće ga tuđinci.
Osija 8,8Proždrijeće se Izrailj, biće među narodima kao sud na kom nema miline.
Osija 8,9Jer otidoše k Asircu, divljemu magarcu, koji je sam za se; Jefrem naima ljubavnike.
Osija 8,10A što naimaše među narodima, ja ću ih sabrati; a već i okusiše malo radi bremena cara nad knezovima.
Osija 8,11Što umnoži Jefrem oltare da griješi, biće mu oltari na grijeh.
Osija 8,12Napisah mu velike stvari u zakonu svom; ali mu se čine kao nešto tuđe.
Osija 8,13Za žrtve, koje mi prinose, prinose meso, i jedu ga; Gospod ih ne prima; sada će se opomenuti bezakonja njihova i pohodiće grijehe njihove; oni će se vratiti u Misir.
Osija 8,14Izrailj zaboravi tvorca svojega, i sagradi dvorove, i Juda umnoži tvrde gradove; ali ću pustiti oganj u gradove ovomu, i spaliće dvorove onomu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje